Page images
PDF
EPUB

folummodo cum Curtitio loci praefecto fuga elapfis: prolatae deinde in Graecas ditiones populationes: quibus omnibus commotus imperator, rursus aduenit, nil tamen porro memorabile geffit, nifi quod Branizobain ite. rum in suam redegerit poteftatem : imo vero cum ob ingrauefcens autumni frigus copias domum reduceret, ab' instantibus vndique Hungaris non leuem accepit cladem (a). Haec inter belli, nullo vtrinque commodo gesti, taedio affecti principes; Ioannes Coinnenus imperator, et rex Stepbanus fancitis vt. rinque induciis, quamdam Iftri insulam ci. uitati Borouch, aut Boricb (6.) proximam , has bendo colloquio delegere. Hic postquam de iniuriis fibi mutuo illatis aliquamdiu conque

fti

(a) At ille , imperator, cum viribus longe impar,

Signa conferre cum boste non auderet, urbe Branizo. ha, utcumque communita, retrocelit, neue cum Hungarorum copiis congredi necefle baberet, per loca impedita , et praerupta iter instituit, vnde et mala scala ab incolis locus ille appellatur. Ibi in nouissimi agminis cohortes de improuifo irruentes Hur gari , cetera quidem nibil Romanis nocuerunt. Ita Cinnainus cladem excusat lib. cit. Hodiedum in Seruia II. milliaribus a Belgrado dislitus locus nomen habet Mal Sello, vt in recentissima Banatus Teinefienfis charta signatur, idem forte cum mala

scala, cuius Cianamus meirioit., (6) Vbi olim ciuitas Borouch, Boroch, aut Bororicb

lita fuerit in Seruia, arduum est diu'nare , nili illic quaerenda fit, vbi hodie vicus Borecz in ripa Istri circiter X. inilliaribus supra Orsovam notatur in citata charta Temclienfi.

que caefa fuere.

fti fuiffent, easdemque fibi inuicem condo. naflent, vetera inter vtramque gentem foedera, atque inter principes amicitia renoua. ta funt(a). Concordiae tractationem facilio . rem reddiderit mors Almi ducis, biennio abhinc Bizantii fublati: cuius vnius odio, bel. lum a Stepbano coeptum, tot insani lumtus profusi, totque fortium virorum millia vtrin:

Atque hac occafione fa: ctum fuerit, vt Stepbanus , quo iniurias, quia bus olim viuentem Almum ducem affecerat, aliqua ratione repararet , demortui corpus fibi a Joanne Comneno reddi fagitarit, quod etiam per Fulbertun, Colocensem episcopum fubinde allatum, Albae-regiae regum tumulo inferri curauit. Sed et illud admodum verisimile eft, Ioannem Comnenum Stepbano regi indicium fecille , de superstite adhuc Almi filio Bela, id quod ille ex eius pacre apud sè exule intelligere poterat, atque tum iam autorem huic fuille, vt, quoniam herede carebat, eumdem auito folio reftitueret. Sed neque illud à vero alienum eft credere, eadem tempestate actum fuiffe cuti Vrofio, Seruiae dynasta, Tarnouienfi Tupano,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

(a) Clironicon cap. LXIII. Poft haec imperator ,

et rex per fideles nuncios eonuenerunt ad coloquen. dum, nauigantes in insulam, quae ciuitati Borouch, Boroch, próxima eft. Ibi vero inter principes fuos diu se excufantes, et incufantes, fandem pace robo: rata, redierunt ad propria,

[merged small][ocr errors]

feu domino de filia eius Helena, Belae duci collocanda, Quae omnia ex eo firnrantur, quod hoc eodem anno, Bela a rege in gratiam receptus, heres regni institutus, atque coniugio illigatus fuille narretur.

S. IV.

Bela caecus, Almi filius, successor in regno

constitvitur. A confecto bello Graeco, domum redux Stephanus nil antiquius habuit, quam vt Belam ducem fuur in folio heredem conftitueret: ad id porr ) accelerandum ftimulos ei impri. mis adde' at et heredis suscipiendi, et vitae longius producendae desperatio, neue regnum, succellore nondum constituto, turbis domefticis, quae iam superiore anno se prodere coeperant, moriens obiiceret. Cum enim feruente bello Graeco, grauius, vt diximus, Agriae aegrotaret, vt exigua ellet valetudinis recuperandae fpes, pars procerum Belam ducem fuperftitem elle ignorans de Saule quodam, regis ex Sophia forore nepote, ad folium euehendo agere coeperant, partem Iuanus , seu Ioannes palatinus comes fibi conciliauerat , neque paucos comes Bors ad fe. renda pro fe fuffragia pertraxerat : et quia factio quaelibet et numero , et viribus pollebat, atrocissimum domi incendium erupillet, nifi fingulari Numinis prouidentia rex le le aliquantum a morbo collegiller. Itaque de iis, quae aegrotante se acta erant, edoctus,

-S

Ioannem palatinum, de ambitu regni conuictum obtruncari iuffit; comitem Bors in exilium relegauit in Graeciam , ea insuper lege lata, ne quis ex eius pofteris vllo vnquam tempore ad aulae regiae ministeria allumeretur (a). His iustiflimae feueritatis exemplis prius editis suum poftea de Bela duce confilium regni primoribus patefecit. Princeps hic a morte Colomanni regis clam in coenobio quodam educabatur tamdiu, dum Stephanus rex adolefcentiam ingrelsus , atque a curatorum, miniftrorumque aulae manibus liber, ipse iam rempublicam moderari coepit: quo cempore cum Almum inter, ac regem sincera aliquamdiu vigeret amicitia , Bela e tenebris in lucem eductus , patri suo Dömöflini agenti ad tempus redditus fuit. At poftquam aflentatorum crimine, sublata iterum concordia Stephanus Almo iniquior efle coepit, hicque Bizantium profugit, Othmarus comes, er Paulus praepofitus Dömösliensis Belam Pécsuaradienfibus Benedictinis cuftodiendum, alendumque commisere. Hic ille triennium fere, quam paucissimis rei confciis, exegit, monachorum eius loci liberalitate , victu amictu , ceterisque rebus neceffariis affatim excultus (b): qua temporis intercapedine,

(a) Chronicon cap LXII
(b) Certum id fit ex fragineato diplomatis Geisae

II. regis A. 1158. Pétsuaradiensi coenobio dati
apud cl. Katona Tom. III pag. 442.

[ocr errors]

cun in Hungaria videri defiillet, plerique aut a patre in Graeciain abduccum, aut etiam mortuum credidere.

Quapropter cum A. 1129 1129. eumdem a Stephano sincera voluntate

perquiri cernerent praepofitus Dömöslienfis Paulus, et comes Othmarus , nil iam periculi subesse conspicati, infauftum 'ad eum diem principem , fanum, atque incolumem regi , atque regni primoribus exhibuere: vix dictú eft, quam fincera omnium laetitia , et gratulatio inopinatam hanc scenam consecuta fit. Videbant omnes, mira Numinis dispositione eumdem e tot periculis , ac maleuolorum in. fidiis ereptum , atque feruatum, folium illud occupaturum, a quo vt excluderetur, tot machinis, et fraudibus olim actum fuit, manifesto indicio , non esse consilium contra Dominum. Rex ipse eorum, quae ab aulae ministris antea feductus in Aliyun, Belamque molitus erat, poenitentia ductus , nulla intèrposita mora eumdem regni heredem, luccefforemque proclamauit, quin etiam , vt, fi aliquamdiu superftes foret, futurae posteri. tatis folatium ocyus intueretur

mox legatos in Seruiam misit ad Vrofium, Tarncuiensem iupanum, qui eius filiam Helenam, vt ante iam conuentum erat, Belae duci coniugem adducerent: quae poftquam solenni ricu eidem in manus conuenit , nouis coniugibus regia arx Tolnensis ad habitandum data , redditusque ampliffimi regia prorfus munificentia eisdem alignati funt. Connubium hoc

fuperis placuille, euentus docuit. Helena 1130 enim A. 1130. auspicato partu , Geisam fi:

« PreviousContinue »