Page images
PDF
EPUB

exactis ab inauguratione fua in regno annis IX. menfibus VI. et diebus XII: (a). Albaeregiae in basilica B. V. Mariae fepultus (b).

GE IS A II.

REX XII.

A. C. 1141.

S. I.

Geifae II. regis inauguratio.
Tertio ab obitu Belae II. regis die, XIV.

calendas Martii, seu XVI. Februarii, in quem 3141 dominica I. quadragefimae eo anno 1941. in

ciderat, Geisa duodecimum agens annum inauguratus fuit. (). Ea fortaffe de causa in

(a) Haec ad fidem chronici cap. LXIV. qui calcu

lus ad amuslim congruit, nisi quod a die 28. Aprilis A. 1131. quo Bela Il. coronatus fuit, angi quidem IX. er menses VI. dies tamen XV. reapse effluxerint, led nempe fcriptor chronici residuos tres Aprilis dies a coronatione negligendos , calcu

lumque a calendis Maii inchoandum pu:auit, (b) Cetera regis huius gesta videri possunt apud cl.

Katona Tom. III. (o) Chronicon Budense. Coronatus et IV. corrige

XIV. Cal. Martii in dominica Inuocauit , trunfacris duobus diebus poft mortem patris.

[ocr errors]

augurationis folennia accelerare placuit, ne fi in longius differrentur , Borichius valida factione pro fe concitata, res nouas moliri, obicemque Geisae posset ponere. Hac eadem occafione optime memores regni ordi. nes , quoties fere plures regii fanguinis principes vná vixere, toties dislidia eos in, ter non fine totius monarchiae damno regnas. se, prouidam fane Belae regis de reliquis duobus filiis Ladislao, et Stephano ducibus difpofitionem constabiliuere ; ac illi quidem ducatus Boziensis, huic autem Sirmieulis die tio, cum redditibus omnibus pleno iure pa. trimonii titulo, fuere tradita. Datus insuper vtrique tutor Belus auunculus, reginae Helenae frater, qui non modo bona administraret, verum etiam ducis vtriusque cum in moribus, tum in literis institutioni praeelset. At enim hoc ille munere non ita , vt rei. publicae Hungaricae falus, atque tranquillitas expofcebat , defunctus fuit: nimio quippe, in Stepbanum praesertim, abreptus affectu, cum intempeftiuam illius arrogantiani opportunis praeceptionibus corrigere debuerat , vltra moduni conniuendo in omnibus, ac principem non ad folium , fed ad priuatae, summoque imperanti fubordinatae vitae condi. tionem destinatum , honorificentius , quam par erat, habendo, tantam concipere fiuit ambitionem , vt is Geifae fratris maieftatem aspernari, ac ad folium etiam eidem eripienduin aspirare subinde non dubicauerit: vt adeo tota deprauati Stepbani ducis animi cul

[ocr errors]

pa praepofterae Beli auunculi institutioni at-
tributa fuerit (a).

1

S. II.

1

mox ab

Belli Austriaci occasio.
Triennio integro quieto esse licuit Geisae ,
1145 verum A. 1145. bellum inde, vnde dudum

timebatur, erupit. Boricbius, id quod viuo
Bela II, rege infeliciter tentarat
eius morte repetere aggreffus , vicinorum
Hungariae principum aulas omnes, auxilio-
rum caula percursans, multis demum preci.
þus, muneribus, atque promislis Henricum
Austriae marchionem, tum Vladislaum Bo-
hemum Adelbaidis Hungarae, quae Belae II.
regis soror fuit, filium ad opem fibi contra
Geisam regem ferendam pertraxit: quin ipsum
etiam Conradum imperatorem , cuius filio,
Henrico. Sophiam Geisae fororem defponfam
parrauimus, multo aere oblato, causae suae

(a) Huc facit versus Guntheri Ligurini Lib. VI. Huic

Geifae fatis in teneris adolefcens ftrenuus annis ,
frater erat Stepbanus, quem rex ad culmina re.
gni, aspirare dolo Bela, Belo, fuafore ferebat. L.
dein diluimus ex Radevico apud Muratorium Tom.
VI. lib. I. cap. XI. De rebus gestis Friderici : At-
que in ea re, in ambitu regni, auunculum amboram
Belum, virum valde prudentem, et ad innouandas
Tes idoneum , fuaforcm babere purabatur Stepha-
ņus dux, pro eo quod bonorificentins babito adolescen.
si per studia colendi , assentandi, ferociae vifus eft
Butrimenta fuggerere.

conciliauit (a). Omnes hi, quod mirere, amicitiae , aflinitatis, aut etiam fanguinis nexu Geisae regi coniuncti fuere , adeo nempe nulla mortales inter tam firma sunt vincula, quae non auaritia, priuatique lucri cupidi. tate labefactari diffoluique valeant. Geisa rex e foederatis Boricbii omnibus maxime fibi metuendam videns Conradi caesaris potentiam, vc huius vires distraheret, Guelfonem , Henrici Bauariae ducis fratrem , virum bellicolum ad fe in Hungariam accersiuit, at. que ita cum eodem transegit, vt is collecto in Germania milite, Bauariam, Sueuiam, totamque circum Rhenum regionem infeftam redderet , ficque Conradum ad res suas tuen. das domi retineret, cum in finem Guelfoni addicta fuere stipendia, annis fingulis, quam. diu bellum duraret , ex Hungaria transmittenda. Atque his pactis cum Guelfo regi Hungariae ftrenue morem geflisset, Conradus caesar ne vires suas diminueret, auxilia, quae Boricbio antea pollicitus fuerat , denegare poftea coactus fuit (b). Hac parte suppetiis destitutus Boricbius minime defpondit animum, fretus quorumdam Hungarorum in fe fauore, apud quos ob tot illustres viros, cognatos, affines, amicosque fuos olim a Bela II. rege Aradini , vt diximus A. 1135. fupplicio 1135

(a) Chronicon Admontense ad A. 1145. apud cl.

Pez Tom. II.Otto Frifingenfis lib. VII. cap. XXXIV. (b) Arenpeckius Tom. III. pag. 665. apud Leibnitzi

[ocr errors]
[ocr errors]

affectos et parentis memoria, et filii nomen exofa fuere. Quare cum Henricus Auftriae marchio, bello cum Ratisponenfi episcopo oco cupatus, pariter tempori adesse non poffet , Boricbius morae impatiens , conductis aere proprio in Austria copiis, Ratiboldo, aliter Rapoltbo duce in Hungariam penetrauit, castrumque Poloniense, aftu deluso loci comite, atque praefecto luliano occupauit: quod tamen rex Geisa adducto, quem in promptu habebat, exercitu, arctiflima fine mora cinxit obfidione, eoque Germanos praesidiarios a Boricbio impositos adegit, vt illi desperatis fuppetiis , arcem eamdem, accepto ter mille librarum argenti precio, Hungaris reftituerint (a).

S. III.

Memorabiiis Geisae regis de Austriacis victoria, Efi Henricus Auftriae marchio tum, cum Boricbius bellum Hungariae intulit, domo, vt dictum est, aberat, quia tamen eius permillu ille militem in ditionibus Auftriacis conduxerat, multique ducis aulae ministri, prouinciaeque primores Boricbii caftra fecu. ti erant, Geisa sex antiqua foedera hunc in modum violata , fibi vindicanda putauit; hy. bernis eapropter mensibus exercitui colli.

rei Otto Frifingenfis de rebus gestis Friderici I. Imp.

hb. I. cap. XXX. Chronicon cap. LXV.

« PreviousContinue »