Page images
PDF
EPUB

gendo impenfis vere A. 1146. cum LXX. 1146 millibus armatorum Auftriae ad Leitham flumen limitibus appropinquauit. Hinc priusquam in hoftem moueret, in vicina caftris lignea aede facra, inter antiftitum , ex ritu ecclesiae, benedictiones, gladio accinctus, atque in militum numerum relatus, supremum in copias imperium adiit. Exinde Leitham fuuium transgressus, Austriae se fe infudit. Henricus marchio suae, fuorumque virtuti confisus, non fatis explorato hostis robore, acieique structura , feffos ex itinere Hungaros ingenti cum clamore, atque tumultu aggrellus, principio loco mouerat ; verum ab accurrente regis auunculo Belo instaurara pugna , ingenti cum caede profligatus eft. Hungari fugientibus ad Fifcham vsque amnem instantes, maiorem in fuga, quam in praelio, edidere stragem, VII. mille , multique ex prouinciae primoribus eo die periiffe feruntur, dux iple puluerum nube Hungarorum conspectui ereptus, aegre Viennam peruenit.' Captiuorum numerum auxit idem ille Ratiboldus , qui anno superiore Pofonium dolo occupauerat(a). Fructus tam illustris victo. riae optatiffimus fuit reddita Hungariae tranquillitas. Henricus enim minime deinceps prouocandas in fe putauit Hungarorum iras, Boricbiique et_foederi, et amicitiae nuncium mifit, Boricbius pariter non multo

(a) Chronicon cap. LXV. Otto Frifingenfis lib. I. cap.

XXXII. de rebus gestis Friderici I. Imp.

* poft omnem omnino auxiliorum aduersus Gei

Jam a Germaniae principibus obtinendorum

fpem depofuit. Nam cum Conradus impera1147 tor allumta cruce A. 1147. immensa cum

hominum multitudine per Hungarian iter ha-
beret, dubitari profecto nequit, eum tunc
de non adiuuando amplius Boricbio fidem
Geisae- regi dediffe ; verum caro id ftetit
Hungaris. Caefar enim tantam eapropter pe.
cuniae fummam fibi numerari voluit, vt ad
eamdem quantocyus confiandam, poftquam ae-
rarium publicum exhauftum fuit,omnia omnino
monafteria, et ipsae adeo ecclesiae aes fuum
omne conferre cogerentur (a). Neque Gei-
sae regi tergiuerfari integrum fuit, quod in-
numerabilem illam cruciatorum tempeftatem,
quam Conradus secum ducebat, pertimesce-
ret, neque ignoraret , Boricbium in Ludouici
VII. Galliae regis', qui mox consequebatur,
comitatu latere: ac hunc quidem, cum per

1

(a) Chronicon cap. LXVI. enormein hanc Conradi

exactionem ita defcribit: Circa etiam eadem tempo.
ra Conradus caesar iter fecit Hierofolymam per
Hungariam : Hungariae vero non peregrinus Christi
apparuit , fed potius iram tyranni , et praedonis ex-
ercuit. Nam petitionis fimulatione inuenta , finulans
neinpe le Borichiu:n adiuuare , ac damna per Guel.
fonem fibi ex instigatione regis Geisae illata , vin-
dicare velle : pro aditu, fors abitu , a regno Hurt
gariae pecuniam non modicam extorfit, ita vt nul-
la ecclefia , fiue monafterium torins Hungariae re-
maneret , de quo pecunia non extraberetur et pere-
grinanti caefari prae rimore,Borichii, non offerretur.

1

Huūgariam tranfiret , omni humanitatis offi-
cio excultum orabat, vt capitalem hoftem
fuum fibi vinctum traderet : at cum Ludoui-
cus infelicem hominem asylum apud fe quae-
rencem line crimine, et maieftatis regiae lae-
fione prodi non pofle respondisset, Geisa qui-
dem nil porro obmouit (a), at Boricbius in
orientem ad Flauium Manuelem Comnenum
imperatorem delatus, fine vlla deinceps Hun-
gariae obtinendae fpe in Graecia vixit, dum
denique A. 1155. in praelio occubuit.

1153

S. IV.

[ocr errors]

Belli Graeci caufae, et exitus. Innumera illa cruciatorum in Palaeftinam A.1147. proficiscentium agmina, rebus omni- 1147 bus ad victum necellariis in Hungaria absumptis , tantam toti reguo famem inuexere , vt hyeme insequente multa mortalium millia inedia sint enecta : (b) quapropter id egit Geisa, vi et Conradus imperator, et ceteri cruce fignatorum principes biennio post in Europam reuertentes, non per Hungariam, fed per Adriaticum mare iter facerent. Interea cum se a fame aliquantum collegillet Hungaria, Geisa difficili cum Graecis bello fe fe imprudens inuoluit. Bacchinus, Seruiae

(a) Odo de Diogilo fcriptor coaeuus praelens tum

in castris Gallorum. lib. II. Chronicon cap. LXVI. (b) Chronicon cap. LXV.

iupanus , feu dominus, orientalis imperii cliens , quo inuisorum sibi dominorum iugum facilius excuteret , a Geisa rege, libi fortaffe per

Helenam matrem sanguine iuncto, auxilia impetrauerat. Manuel Comnenus imperator,

Ioannis Comneni, et Irenes, seu Priscae Hun. 1143

garae filius, qui A. 1143. Bizantinum folium conscenderat, ad rebellein edomandum copias

in Seruiam , quam Cinnamus Graecus scriptor IISI paflim Dalmatiam appellat A. 1151. transtu

lit, Bacchinumque tota pene ditione exutum, 1152 nullo negotio ad obsequium reduxit. Verum

praebita rebelli auxilia, violatumque foedus caftigaturus rediit. Quodfi maximos vtriusque principis ad bellum apparatus , eiusdem. que diuturnitatem spectes, nil fere memorabile accum fuit. Manuel imperator facis habuit Sirmium, vicinas que Danubii littoribus plagas euastalle; Geisa vero viribus fuis diftilus, euitato femper decretorio certamine, id folum prohibere conatus fuit, ne Graeci in regui interiora penetrarent. Verum cum videret Geisa Manuelem et copiarum numero, et ducum variis iam bellis exercitorum praeftantia , et neruo denique multum fibi anre. ire , atque idcirco finiftros belli exitus per. timefceret, ad pacem ferio demum aspirare coes pit, ad quam accelerandam illud etiam ac. cellit, quod germanus ejus frater dux Stepbanus, ruptis fraterni nexus vinculis, bello durante, cum delecta suorum manu ad Grae.

[ocr errors]

cos transierit (a). Itaque A. 1156. mora 1156
omni abrupta, Manueli maxiino cum appara-
tu aduersus Hungariam iterum venienti, le.
gatos obuiam 'milit , qui pacem peterent,
Hungarumque regem omnia, quae imperator
iuflitet, facturum pollicerentur. Legatione
hac placarus imperator facilem fe fe praebuit;
fi modo captiui variis praeliis intercepti, et
praeda omnis integra fide fine litro restitue-
rentur, ac iniuper tot equi Hungarici illi'
subinitterentur, quot Graecis toto eo bello
perierant: quod cum cauillet Geisa, vtrinque
à bello difceffum fuit (b). Pax haec dura
profecto fuit Hungaris. Nam vt tot millium
Hungarorum bello caesorum iacturam, tot
item fumtus nullo fructu profusos praecerea-
mus, captiuos, et spolia onnia hofti fine
litro reddere , tot item millia equorum fine
precio in Graeciam propellere, iactura fane
Hungaris non facile reparabilis fuit.

S. V.

[ocr errors]

Geisam inter , ac fratres duces discordiae. Illud profecto Geisae regi, et Hungaris toto bello Graecanico acerbiffimum accidit, quod Stephanus dux fuga cum delectis fuorum elapsus, in Manuelis imperacoris caftris

(a) Cinnamus Histor. lib. III.
(b) Belli hujus historiain, a domesticis scriptoribus

praetermissain, legere eft apud Graecos. Cinna
mum lib. III histor. et Nicecam Chopiatem,

« PreviousContinue »