Page images
PDF
EPUB

aduersus patriam militauerit. Prima discots diae omnis origo ex praepoftera illius inttitutione repetenda eft. Cum enim Belus auunculus iusto plus eius cupiditatibuś indulger, intolerandam ambitionem adulando; honorificeque puerum adhuc habendo fouet potius, quam reprimit, creuit in dies arrogantia, vfque adeo, vt forte fuâ non contentus , nonnisi de regio diademate cogitaret , atque fratri Geisae lui ftudiofillimo praeelle mallet, quam subelse; Geisa ex aduerfo nil beneuolentiae, nil amoris, ac fiduciae in frus tres praetermittebat , quo eorundem animos arccius fibi adftringeret. Hinc vltra , quam pater Bela II. moriens constituerat, adole.

fcentibus iam , ne de fe iufte queri pollent 1150 A. 1150. aut tertiam Hungariae partem du

catus titulo, aut certe reddicus huic coinmensuratos addixit, vnde pro ducum Hungariae dignitate liberalius, splendidiusque possent viuere (a). Quin etiam in inaiestatis regiae communionem adlectos, tanto in honore et habuit ipfe, et a luis haberi voluit, vt illi dignitate prope pares, folo nomine a rege distinguerentur, Verum haec ipfa et facultatum, et honorum acceslio noua Stepbani ducis ambitioni fomenta praebuit. Coronam enim fratri tam in fe benefico

per

(a) Innuit hoc chronicon cap. LXVI. Poft baec au

tem rex Geifa dedit ducales expenfas fratribus suis Ladislao, et Stepbano, duxitque exercitum iz Rulliam fuper Lodomerium ducem,

fummam ingratitudinem eripere certus, clam primum per homines perfidiae fuae confcios, er incencores primorum captare animos, clientes fibi parare, follicitare ad defectionem atque feditionem denique domi commouere. Non ica occulte haec agi poterant , vt GeiSam laterent: quo tempore etfi ingratum, lae. :?"I faeque maieftatis reum fratrem atrocioribus poenis plectere poterat; quo tamen iuftitiae vna, atque clementiae documentum ederet, hacque racione aberrantem ad resipiscenduin adduceret, nil grauius in eum conftituit, quam quod tenerum illum, quo in eun ante ferri consueuerat, amorem, atque fiduciam ab eodem abftraxerit , cautiusque deipceps fibi tamquain cum domestico hofte agendum putauerit (a). Credibile quoque eft hac occasione, Stepbanto duci ab omni regni adminiftratione remoto, reddituum quoque aliquid, ne illis in pernicem patriae abiti poffet, fuiffe ablatum.

Mitiflimam hanc grauiter ab fe offensi fratris animaduersionem atrocissimae inftar iniuriae accepit Stephanus, cumque domi tranquille viuere, ac pronum ad parcendum Geisae animum placare poterat, priora crimina nono perfidiae fcelere cumu. lauit. Vt enim liberiorem vindictae cam

At poft

(a) Huc spectant Ligurini verba lib. VL

quam durum patuit scelus , illud amice non potuille
pari, nec tunc quoque faeuius acrum, aut grauius
quidquam , quam quod iam fraude reperta, cautus,
Geila, ab infido fe fubtraxisset amico.

pum nancifceretur, tum plane, cum Hunga.
fi difficili cum Graecis bello premerentur
magna feditioforum manu collecta ad Ma.
nuelem transfugere, atque cum hoftibus ad-
versus fratrem,

et patriam arma expedire non
erubuit, verum euentu plane improspero.
1155 Cum enim A. 1155. Basilio Graecarum copia.

rum duce fibi coniuncto, Geisae regis exerci.
tum incredibili cum impetu , ac fiducia vi-
ctoriae aggressus fuiffet, feditiofis Hunga-
ris, quos ipfe ductabat, prope omnibus cae.
fis, victus, profligatusque, Graecos quoque
in fugim traxit (a). Clade hac accilas Ste-
phani fpes penitus afflixic pax anno infequen-
te Manuelem inter, atque Geisam confecta,
in
qua

nulla illius ratione habita , sua folum
commoda spectauit imperator. Atque hanc
Stephani ad hoftes defectionem tantopere
execrati sunt regni ordines, vt eum velut
perduellem, patriaeque hoftem e regni fini.
bus profcriptum, perpetuo exilio, et insa-
mia notauerint. Lege hac apud Hungaros
lata, cum reditum fibi in patriam interclu-
sum cerneret Stephanus, ac Manuelem quo-
que votis suis minime fauentem experiretur,
seu fponte sua, seu aulae Bizantinae ministro-

7

1

rum

() Magna uirinque facta ej? caedes, donec Hungari,

qui cuni Stephano Geifae fratre Romanis militabant,
primi fugam cepere : mutata demum, atque ab al-
tera, Geisae scilicer, parte facta insecutione , Hun.
guri, qui cum Soephano erant, fere omnes, ex Romanis
vere multi cecidere, Cinnamus histor. lib. III.

[merged small][ocr errors]

rum hortatu, in Germaniam A. 1157. fe
transtulit , atque Friderici I. Barbaroffae au.
xilium implorauit: ac de hoc quideni obtie
nendo spem non modicam concipere poterat,
quod Fridericus dudum iam animo voluebat,
qua ratione Hungariam , fibi, imperioque
Germanico subditam tributariamque redderet,
belloque eapropter Geifam iam A. 1153. 1153
appetiuiffet , nili imperii Romani principes
ab eo diffenfiflent , belloque aperte iniufto
auxilia se daturos negauiffent a). Fridericus
auditis Stepbani querelis, priusquam aliquid
constitueret , querelarum , et accusationum
capita Geisae regi communicanda cenfuit.
Geisa recte factorum conscientia tutus, fine
mora ad initium A. 1158. Geruafium, lauri. 1158
nensem episcopum

, et Henricum curialem co-
mitem, oratores Ratisponain ad caefarem re.
misit, per quos Stephani fratris accusationes
omnes neruose diluit, enumeratisque crimi.
nibus ab eo patratis , et iniuriis fibi illatis
iure illum demúin e regno profcriptum fuiffe

[ocr errors]

(a) Testatur id Otto Frisingensis lib. II. cap. VI. Ili,
Ratisponae inquit, princeps Fridericus eo quod omni-
bus in proprii imperii finibus , ad eius voluntatem
compofitis, virtutem animi , quam intus gerebar ,
extra fieri disponeret , Vngaris bellum indicere,
ipfusque ad monarchiae Germanicae, apicem redit-
cere volebat; fed cum affenfum super loc principum
quibusdam de caufis latenribus, habere non pollet,
ad effectum tunc perducere ea, quae voluebat men-
te, non valens , ad opportuniora tempora di/tulis.

[merged small][ocr errors]

oftendit (a). Quia vero Geisa rex Friderici imperatoris auaritiam, cupiditatemque opti. me habebat perspectam, quo caufae fuae on mni ex parte iuftiffimae eumdem fauentem redderet, mille circiter auri talenta illi dono misit(b) ; quibus fortasse paulo plus; quam r'ationum pondere permotus, Stephano duci omnem patrocinii aduersus Geifam regem obtinendi ipem ademit: illud nihilominus vicislits a Geisa poftulauit, vt obliteratis vtrin. que iniuriis, Stephanum domuin redire pa

(a) Clariora haec fiunt ex Geilae regis responsis per legatos expofitis apud Radeuicum de gestis Friderici I. imp. lib. I. cap. XII Commemorabat autern praeter iniurias, et alia peccata plurima in se ado milja', regni confortio fecuin illum participafle,fo. to nomine fe illo priorem tantam fuille , quamdiu germanitatis iura inter fe inuiolata manfiffent. Deinde prauorum conhlia fecutum , quae ad peffima studia lubricam in adolescente aetatem impellebant : ita factum quemadmodum in corpore , vbi femper, dum aliqua pars tuinescit , fuaque corruprione tocum corpus debilitat , et inficit, ex quo căreri deSperatur , rescindi oportere : bellum vero inferentem, postquam superatus for , queri, quod iniuriam facere nequiuiser. Fugem ipsum fimulasse: in regno manere licuille : donec odia omnium, et inimicitias adeo contra se firmauerit , vt velut crudelem bostem, et regni infidiatorem pellendum arbitrarentur, aniequam facinoribus suis illud cruentari, ac dilacera

ri contigillet. (1) Legatos quoque regis, Hungariae , acceptis ab eis

muneribus, ferme ad mille talenta, fimulque cos sua liberalitatc bonoraros ad principem fuum cum pacis legatione remeare concefit. Idem ibidem.

« PreviousContinue »