Page images
PDF
EPUB

teretur , priftinamque cum eo concordiam re.
nouaret (a). Neque ab hoc abhorruit Geisa;
veruin Stepbanus, vt erat ambitione , atque
arrogantia tumens, patriam repetere , et cum
offenso fratre in gratiam redire turpe, atque
indecorum sibi fore exiftimans, Fridericum
orauit, ac etiam impetrauit, vt fe pocius
Constantinopolim abire fineret (b). Eo igitur
per Venetias profectus, non modo beneuole,
et honorifice a Manuele acceptus fuit, verum
etiam coniugem obtinuit Mariam, eiusdem ex
fratre Isaacio Comueno neprem (c); quin
tamen quidquam deinceps, quoad Geisa rex
vixit, aduersus patriam fit molitus. Haec in-
ter dillidia domestica , Ladislaus dux in sum.

[ocr errors][merged small]

(a) Annales Augsburgenses apud Menckeniuin Tom:

I. pacis Geisain inter, et Stephanum, opera Fride-
rici tum compofitae, diserte meininerunt. anno 1158.
imperator octana Epiphaniarum denuo comitia, ma-
xima principum frequencia Regensburgi celebrare
coepit : vbi poftquam Geisam Vngariae regem cum.
fratre Stephano reconciliasjer, Ladislaum Bobemine
ducem regem creauis. Apud cl. Katona Tom. 111.

pag. 681.
(6) Radeuicus loc. cit. Itaquo rogatus ab adolefccn-

te, Stephano, per Venetias illum transmisit in Graen

ciam,
(c) Nicetas Choniates lib. IV. Stephanus Constantin

nopolim profectus, er a Manuele imperatore huma -
niter susceprus, praeter alia plurima beneficia, eriani
Mariam vxorem accepit, Item Cinnamus lib. V.
Er Stephanus quidem ex frarre neprem duxit Ma.
riam , Ifaacii Sebaftocratoris filiam, virginem formo-
hlimani: alter nero Ladislaus cuelebs permanfit.

[ocr errors]

ma pace, atque concordia apud Geisam via
uebat , omnibus amoris, atque honoris offi-
ciis ab eodem cumulatus. Is, non quod ali.
qua domi affectus iniuria effet, sed rerum
fecundarum , quibus fratrem Bizantii apud

Manuelem affluere acceperat, fama inductus, 1160 animique causa, conscio Geisa circa A.1160.

pariter Constantinopolim concellit. Hunc
quoque Manuel summo in honore habuit ,
quin etiam, quam vellet ex Augusta domo,
coniugem ducendam obtulit: quod tamen il-
le constanter deprecatus eft: verebatur fci-
licet, ne fponfàe amoribus irretitus, a con-
sticuto in Hungariam reditu prohiberetur,
offenfoque eapropter Geisa fracre, et be.
neuolenciae illius, et commodorum, atque
honorum iaccuram pateretur (a). Verum
cum aulae Bizantinae maiestate, ac splendo.

1

(a) Iuuat totain narrationem ex Niceta Choniate hoc

transferre. Paulo post alter quoque frater Bladit.
labus, Ladislaus, Stephanum imitatus, ad Manuelcm
Se contulit, noil tair quod a fratre, Geila rege, mi.
nus, quam par effer, amaretur, aut infidias time-
ret, quam fama rerum fecundarum fratris Stepba-
ni impulfus. Neque vero fpe fun frustratus est, aut
aliter ab imperatore fufceprus, quam genus eius de-
cebat , fed omnia ex sententia confecit, ac uxorem
quam vellet, vel ex iinperatoria ftirpe ducere ei li-
cuisset, verum coniugio abstinuit , ne illius blanditiis
irretitus, neglecto in patriam reditu , rebus fuis minus
confuleret. Annal. lib. IV. Hinc corrigendus
Cinnamus, qui 'Ladislaum eodein cum Stephano
tempore, iisdeinque ex caufis ex Hungaria in Grae.
cian fugiffe coinininiscitur. Hiftor. lib. V.

re detentus, iusto diutius in Graecia commoratur, anno insequente Geisam regem praematuro fato exstinccum amisit. Haec paulo diffufius explicanda videbantur , vt ex eis et perfidiae Stephani ducis magnitudo, et Gei. sae regis virtus eo clarius elucesceret : damnaque vna intelligerentur, quae ex regiae domus discordiis in vniuerfam rempublicam

propagata sunt.

S. VI.

Geifae regis obitus , et laudes. Hus inter vicissitudines Geisa exactis in re. gno annis XX. menfibus III. et diebus XV. praematuro fato, aetatis anno tricefimo fecundo excefsit e vita , pridie calendas lunii A. 1161. (a). Corpus Albae- regiae consue. 116 to regum tumulo illatum fuit. Amifit in Geifa rege Hungaria pium, fortem, felicemque principem, qui prouinciarum fibi a decellore Bela Il. rege relictarum fines, ac cumprimis Dalmatiam ad obitum vsque in fide, et imperio suo conseruauit. Hungarorum animos prudentia, aequitate , atque clemencia ita fibi, adftringere nouerat, vt tentata faepius per Stephant:m fratrem fedicio, numquam radices agere potuerit. Vt Hungariae nondum satis ab incolis habitatae frequentiam

(a) Chronicon cap. LXVI. quae omnia ad amuslim

congruunt.

procuraret, nouas Saxonum colonias partim in Hungariam, partim in Tranfiluaniam A. 1143. deduxit (a), per quos elegantiora ytro.

bique oppida condi coepere. Horum nume. 1149 rum circa A. 1149. auxere non tam Saxones,

quam Flandri , aliique Teutonici populi, qui e cruciata expeditione, auspiciis Conradi im. peratoris peracta reduces, vacuas cultoribus

regales terras in Transsiluania insedere. Ex 1155 his conscripti fuere milites illi, qui A.1155.

egregiam Hungaris contra Manuelem imperatorem navarant operam (6). Celebriori. bus Geifae regis inftitutis adnumerari potest illud, quod Colocensem ecclesiani egeftate preffam cum metropolitana sede Bacsienų vnione perpetua circa A. 1149. copulauerit. Quancum e diplomacibus hactenus in lucem prolatis eruere licet , primus vnitis canoni. ce ecclefiis praefuit Miko, seu Michael, e prae. polito Budenti ad archiepiscopatum pro

[ocr errors]

(a) Ita haber inscriptio templi Coronensis, feu Brasso

uienfis in Transliluania. A. 1143. Geifa II. auus Andrede regis, Saxones euocauit in Transiluaniam. Huc item facit priuilegium ab Andrea II. Saxoni. bus Translilaan's A. 224. datum, quod illustratuni edidit imortalis memoriae vir loannes Sze gedi in libello, cui titulus : Andreas II. Saxonum in Transilvania libertatis affertor. lagrini 1751, (6) Saxonum co bello militantium meminit Cinnamus hiftor. lib. III, Flandrenses autem Geisa II. imperante in Transsiluaniam veniffe patet ex literis Gregorii apoftolicae sedis legati, apad Pray. differt. VII. pag. 165. Consale cl. Katona Tomil, ad A. 1143. 1 pag. 552

!

motus (a). Baronius non leuem notam Geifae regis nomini afpergit, cum eumdem Victori antipapae, aduersus legitimum pontificem Alexandrum III. aliquamdiu adhaefiffe putauit, quod tamen falsum effe cum ex Belae III. regis literis (b), tum vero ex aliis eius aetatis monumentis demonstratur (c).

S. VII.

Geifae coniux, et liberi. Vi Russiae duces, ab aemuli fui Boricbic par. tibus abstractos, sibi arctius coniungeret Geisa, coniugem accepit Eupbrofinam, Minoslai Rullorum ducis filiam, quae affinitas id reapfe ei commodi peperit, vt Boricbio nil deinceps in Russia ellet praesidii, Ex hac itaque coniuge nati sunt. I. Stepbanus III. rex. II. Bela III. rex. III. Arpadus dux, quem exceri etiam Guitardum appellaut. IV. denique Geifa dux (d). De primis duobus nullum elle

( a) Cl. Pray. in Hierarchia Part. II. Vide item clo

Katona pag. 596. (6) Has lege apud III. Kollar. Histor, Diplom. iuris

patron. lib. II. et in Anaal. Reg. Hung. Tom. I.

pag. 171. ad A. 1179. (c) Argumentum hoc erudite, ac copiose pertractat

cl Katona histor. crit. Tom. IIL. a pag. 713. (d) Chronicon Croaticum MS. apud cl. Schier ja

reginis Hung. pag. 116. ad a. 1161. haec habet : I met je chetiri Szinc: Steffana, Bela, Arpedo · Geisa.

[ocr errors]
« PreviousContinue »