Page images
PDF
EPUB

Graecia reducis, hortatu accedente, non con-
iugem, vt fallo quidam credidere led Spon-
Sam, ac tefte Cinnamo puellam e regno exa-
ctam, ad fuos in Galliciam A. 1165. remisit 1165
(a), nuptiasque poftea cum eiusdem Henrici
filia Agnece wiit, quain etiam vterum ge-
rentem moriens reliquic, praematuro fato
erepius Strigonii A. 1173. IV. nonas, seu die 1173
IV. menfis Martii, dominica fecunda quadra
gelimae, ibidemque fepultus b). Imperauit
Hungaris annos XI. menfes IX. dies tres. Si-
quis vnquam regum decellorum, certe Ste-
phanus lil. de constante in fe Hungarorum
fide gloriari potuit: qui eumdem aduerfus
potentillimi imperatoris Manuelis viin, arres-

que politicus omnes non fine multa proprii i fanguinis profufione funt tutati, maluerunt.

que iniquae ibi fortunae fuccumbere, plu-
riumque ditionum iacturam pati, quain a iu-
rata regi luo fide discedere; ceterum bello
huic duplex fomentum addidit Fridericus I.
imperator. Feruentibus enim cum Alexandro
III. papa dillidiis, vt Manuelem orientis im-
peratorem partijus fuis adiungeret, foedus
cum eo aduersus Hungaros A. 1164. per- 1164

[ocr errors]
[ocr errors]

(a) Henricus ab obita apud Manuelem legatione do

mum re liens cum in Hungariam peruenilet, Ste-
pbano III. perfuajit , vt remila, ac pulsa Tauro-
Joytbica puella filiam fuain in matrimonium du-

ceret. Cionamus lib. V. pag. 153..
(6) Chronicon cap. LXVIII.
PALMA, P.I.

L1

cussit (a); poftquam autem id apud pontificem agere intellexit Manuelem, vt fe exautorato , occidentalis quoque imperii imperator ille crearetur, eiusdemque opera Italiae principes, atque vrbes in se concitatas fenfic (b), quo fecundis aemuli succellibus aliquam iniiceret moram, Hungaris aggeris in. star vsurus, Stephanum III. auxiliorum polli. citatione in prosequendo bello confirmauit : verum fidem datam minime expleuit Fridericus, neque vllas vnquam submisit fuppetias, etfi ad militem comparandum V. millia auri marcarum ab eodem acceperat (c): quin potius Hungaros validiffimo cum hofte collu. ctantes otiofus fpectauit, feu vincerent hi, feu vincerentur, id fibi perinde semper commodo fore pntans: ita ille facile credulum Stepbanum III. delusit. Sunt, qui regem hune seu ex Russica fponfa , seu ex illegitimo thoro filium Merisam nomine fuftulille autu. ment, diplomatis A. 1166. editi autoritate

[ocr errors]

1166 ment,

(a) Cinnamus. Dum haec geruntur, Fridericus ille

mannorum rex, vbi in occidente strenue fe gerere imperatorem Manuelem refciuit; diremtis fimulta. sibus, pace cum Romanis inita, se quoque belli ad. Herfus Stephanum III. Socium fore principi Manueli

pacifcitur. Lib. V. 06) Machinas Manuelis contra Fridericum I. defcri.

bit Nicetas Choniates lib. IV. Cinnamus lib. V. Baronius Annal. Ecclef. ad A. 1166. Vide cl. Kay

tona Tom. IV. pap. 131, et sequ. (*) Chronicon Auftriacum ad A. 1166 apud Hieron.

Per Toip. CL. 1. Calles Annal Austt. P. I. pag. 46.

inducti : verum et donatio illic facta , et
diplomatis contextus ipse oftendit, Merisant
non regis, fed Vidonis, cuius donationem
rex confirmat, fuille filium (a).

S. VII.

3

Quid in bierarchia Hungarica a Stephano III.

constitutum.
Medios inter bellorum ftrepitus, curas suas
in hierarchiae Hungaricae commodum inten-
dit Stephanus III. Tria autem fere sunt , quae
ab eodem A. 1169. sancita legimus (b. Pri.
mo cum pater eius Geisa II. rex Alexandro
III. papae fidem dediffet , fe praelatos Hun-
gariae nec translaturum de ecclesia vna ad
aliam , nec depositurum, siné scitu sedis apo-
stolicae, ipfe quoque id racum effe voluit.
Secundo. Mos erat antea, vt demortuis prae-
latis vacantium ecclefiaruni bona fecularibus
viris administranda traderentur , qui non ra-
ro parte reddituum, vt ipfis collibuerat, in
aerarium regium illata , ceteros prouentus,
ac emolumenta omnia in priuatos vsus suos

[ocr errors]
[ocr errors]

(a) Vide cl. Katona pag. 145.
O Inftrumentum hoc aliqui ad A. 1179. affigunt,
ac Belae III. regi attribuunt , verum,

com illie
Lucae Sirigonienfis, ac Colinae Colocenfis, et
Batfienfis archiepifcopi mentio fiat, euideas eft,
illud a Stephano III, rege A. 1169. fuille editumn.
Vide cl, Katona Toin. IV. pag. 183.

[ocr errors]

conuertebant; et quoniam ecclefias , aedesque epifcopales conseruare , opportuneque reficere negligebant, fieri neceffe fuit, vt, fi diucius vacabat fedes, haec omnia vitio clie ratorum defolarentur. Damna haec ab ecclesiis prohibiturus Stephanus III. constituit, vt deinceps vacantium ecclesiarum bonis ad. ministrandis delecti e facro ordine viri prae. ficerentur, qui definitis fibi a principe ftipendiis contenti, redditus patrimonii facri omnes in ecclefiarum, aedium episcopalium, et canouicalium seu instaurationem, feu, fi opus fit, erectionem bona fide impenderent, liquid autem ab his rite procuratis residu. um foret, id in egenorum , viduarum , ac orplianarum prolium fubfidium, vtilitatemque erogarent. Cauit infuper rex, fe nil inde ad aerarium suum decerpturum, nisi tum, cum aut folito validior hoftis regnum inuaderet , belloque propulsando cominunis neruus de. ficeret, aut certe grauislima aliqua, vrgensque necessitas Hungariam premeret, cui depellendae aliter fuccurri nequiret. Poftremo a pluribus retro annis is abufus inualu. erat, vt archiepiscopi et epifi opi non modo minoris ordinis beneficiatos, verum etiam canonicos, dignitates, ac ipfos adeo capiculorum praepofitos indicta caufa , citra omnem iuris formam, pro arbitrio fuo dignitate, beneficioque priuarent

priuarent : qua in re cumprimis excellille notatus fuit Cofinas Colocenfium, et Batsiensium ancistes, qui id in publico re. gni conuentu vitro confeflus, vna emenda. tionem fpopondille memoratur, Rex Stepba

[ocr errors]

nus III. fua principis, communis omnium sub-
dicorum patris, plurimum interelle ratus,
ita praelatorum iurisdictioni, autoritatique
prospicere, vt nihilominus inferiores ab ini-
qua eorumdem oppressione , atque 'iniuria
immunes praestarentur, aequisfime fanxit, ne
quis praelatorum porro quemquam cuius-
cumque demum gradus , atque conditionis
beneficiatum dignitate, beneficioque priuare
ausit, nisi ille crimen suum confessus, aut
certe legitimo iudicio de eodem fic conui-
ctus. His fanctionibus folenni instrumento
editis, Stephanus III et eximiam Dei eccle-
fiarum , ordinisque ecclefiaftici curam, et
insigne aequitatis ftudium teftarum fecit. (a).

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Eplae vicissitudines in aula Bizantina. Alter Geisae II. regis filiorum, dux Bela consentientibus Hungaris, iam A. 1162. Con- 1162 ftantinopolim, vt fuo loco diximus, concef

(a) Vide histor diplom. de iure patron. regum Hung.

pag. 129. ac apud cl. Katona Tom. IV.pag. 183.

« PreviousContinue »