Page images
PDF
EPUB

prohibendum putauere, ne eius cliens Bela regni habenas capefferet. Ex aduerso Pau. lus Colocensis, et Batfienfis archiepiscopus cum altera procerum parte negabant, Belam ducem citra atrocissimam iniuriam, hereditario fuo iure a quoquam poffe priuari:

atque eo libentius fua in eum contulere suffragia, quod ex eius electione maxima insuper commoda toti genti obuentura augurabantur. Spes quippe pon vana apparebat fore, vt Manuel Boilniam, Sirmium, et quidquid nomine patrimonii Belae ducis occupaverat, ac ad eum diem tenuerat, Hungaris haud grauate effet reftituturus; videbant praeterea bello grauiffimo fibi a Graecis impendenti le fontem obstructuros. Nam cum Manuel imperator nato fibi iam filio Alexio nequiret amplius Belam suum in imperio orieħtali succefforem conftituere, euidens erat , illum totis viribus in id incubiturum, vt clientem fuum caefarem, ac coniugis Augustae affinem Hungaris regem imponeret, cuius immenfae potentiae, et virtuti bellicae quam parum ab Hungaris refifti possit , superiorum anporum bella facis fuperque docuerant: quapropter vt lege stabilitus, et longo vsu roboratus Arpadianorum principum fibi in folio succedendi ordo inuiolatus cuftodiretur, patriae autem a belli calamitatibus respirandi oppor. tunitas procuraretur, insuper habica Eupbrofinae reginae, et Lucae Strigoniensis archi. episcopi intercessione, legati deliguntur, qui Manueli nunciarent, Belam a faniore proce. rum parte regem electum else, atque vna

[ocr errors][ocr errors]

rent.

hunc ad capeffendum ocyus regnum inuita

Quia vero Strigoniensem archiepiscopum,

ad quem veteri iure, et confuetudi. ne coronatio regum pertinebat , propalam Belae electioni aduerfari conftabat, vereban. tur proceres, ne, vbi Bela in Hungariam perueniilet, is hunc solito ritu vngere, atque inaugurare detrectaret , quo tempore fi alius aliquis ex Hungariae antiftitibus id officii per. egillet , periculum erat, ne Eupbrosinae reginae partium affeclae, inaugurationem Belae vt illegitimam, et nullam cauillarentur, diffidiaque domestica augerentur potius, quam tollerencur. Vt icaque incommodo huic tempeftiue remedium adferrent, Belaeque coronationem accelerarent, eodem prorsus tempore per celeres nuncios Alexandrum III. papam de Belae ducis in regem eleccione, aduerfaeque partis molitionibus edocuere, orantes, vt, fi Lucas Strigonienfis facrum diadema Belae vertici imponere porro etiam abnueret, munus coronandi regem Paulo Colocenli archiepiscopo, aut, fi hic forte impe. diretur, cuiuis alteri episcopo deferri pate: retur. Alexander pontifex, qui Manuelem pe. culiari studio profequebatur , atque legitimae Belae causae modis omnibus fauendum putauit, procerum vocis perlibenter annuit, milfisque in Hungariam literis, fimul Euphrosinae partium primores Belae conciliare ftuduit, fimul Lucam Strigonienfem archiepiscopum paterne hortatus eft, vt pofito partium ftudio, nouum regem, vbi in Hungariam perueniffet, folitis folennitatibus Albae - regiae

[ocr errors]
[ocr errors]

coronaret : quem cum nullis rationum momentis ad id adduci posse videret, quo

Hun gariae pacem, tranquillitatemque procuraret, Paulo. Colocensium archiepiscopo in manda. tis dedit , vt, abrupta omni mora, in Bela inaugurando Strigoniensis archiepiscopi vices obiret, accepta tamen prius a neoinaugurato rege feripta cautione, nihil fingulari hoc facto Scrigonienfis fedis iuribus detractum, derogatumque iri (a), id quod reipfa etiam poftea a Bela rege praeftitum fuit.

[blocks in formation]

Bela a Graecia redux per Colocensem arcbia

episcopum inauguratur, Sic dum dissidiis , factionibusque domesticis crimine Euphrosinae, reginae senioris, fufcitatis Hungaria agitatur , Manuel imperator cognito Stephani III. regis obitu, oblatam Gibi Belae ducis ad folium Hungaricum euehendi opportunitatem auide arripuit. Primum igitur regem illum Hungariae adhuc Bizantii proclamari iussit, ac, vi rem, quam aggrellus erat, perficeret , exercitum primo quoque tempore Hungariam versus praemisit, quem ipfe etiam in Belae , eiusdemque coniugis

(a) Haec tuin acta fuisse testimonium perhibet Inno.

centius III. P. in literis A. 1204. ad Emericum regein datis apud Raynalduin ad h. a. Item in aliis A. 1209. quas recitat cl, Pray, in specimine hierarchiae Hung. Part. I. pag. 113.

Annae conitatu mox consecutus, vbi Sardi.
cam peruenit, praeter (pem, obuios habuit,
quos miffos diximus, Hungarorum legatos ,
qui peractam Belae electionem retulere, obo
teftantes, vt eumdem ocyus ad occupandum
regnum dimitteret. Munuel fua in clientem
ftudia per Hungaros anteuersa elle mirifice
laetatus , priusquam Belam ab se abire fine.
ret, id ab eo exegit, vt iuramesto interpo.
fito caueret, fe ea omnia, quae Manueli
imperatori , et Romanis , fcilicet orientalibus,
profutura essent, per omnem vitam curaturum.
Hac cautione paulo arctius Bizancinae aulae
obstrictus Bela cum Anna coniuge, multisque
illustribus viris, quos Manuel et honoris, ec
fecuritatis causa addiderat , iter in Hunga-

riam prosecutus fuit, (a) etsi autem indubi[ 173 um fit eum aestate A. 1173. eo perueniffe,

non tamen illico, vt optarat , inaugurari ,
regnique poflellionem adire potuit, quod
Eupbrosinae reginae matris asseclae armata
inanu eidem oblisterent: quo tempore etsi ad
compefcendam factioforum audaciam non le.
ue momentum attulerit in vicina Hungariae
Seruia confiftens Manuelis imperatoris exer-
citus, cuius vindictam denuo prouocare mul-
ti, nec immerito, verebantur : plurimum tamen
ad bellum reltinguendum operae collatum fuit
ab Alexandro III. P. vt qui millis in Hunga.

[ocr errors]

(a) Cinnainus lib. VI. pag. 167. Nicetas Choniates

lib. V. pag. 110.

riam nunciis, et literis apoftolicis, non modo multos e seditiofis ad ponenda arma , deserendasque Euphrofinae partes adduxit, verum etiam Arpadum , et Geisam duces, ad ineundam cum Bela rege germano fuo con cordiam permouit (a). Sopitis aliquantuin turbis, coronationis folennia Albam - regiam ad diem XIII. Ianuarii, qui in dominicam I. poft epiphaniam A. 1174. inciderat, sunt in- 1174 dicta (6). Vnus ab his, quem maxime praefentem effe oportebat, abfuit Lucas Strigonienfis, qui feu, quod reipsa adhuc a Bela diffideret's seu quod errorem ante admissum propalam agnofcere, retractareue turpe fibi duceret , contractam e morbo virium debilitátem obtendebat , quo minus inaugurationem per fe ipfe perageret (). Quapropter,

(a) Raynaldus ad A. 1204. refert Innocentium III.

cetera inter haec Emerico regi fcripfiffe : Ipfius
patrem Belam Ill. Alexandri iussu a Colocenfi ar.
cbiepifcopo corona fuille redimirum , quo tempore
maximas illius adipiscendae difficultates pateretur ,
quin er circa regni primordia cum bello grauiore ap-
peteretur , sedis appstolicae cura ad pacem, atque
officium fratres ipfius , ac fequaces fuifle adductos.
(6) Chronicon cap. LXIX.
(6) Patet id ex literis Innocentii III. A. 1209. ad 10-

annem Strigoniensem archiepiscopum datis : Idem
praedecellor nofter Alexander III. praedecessori tuo
Lucae per apostolica scripsa mandauit , et in oben
dicntiae virture praecepit, vt fupradictum Belam
III. electum in regem, omni dilatione, contradictione,
et appellatione poftpofiris, coronaret , aut fi per fe
ipsum eum forse prae debilitare corporis coronare nora

« PreviousContinue »