Page images
PDF
EPUB

vt iam ante proceres inter, atque Alexandrum papain conuentum erat, Colocensis archiepiIcopus Paulus sacro regni Hungarici diade. mare, eo, quo dixin.us, die Belam III. re. gem redimiuit.

S. IV.

Seditio domestica recrudescit, et Seuere casti.

gatur. Peracta Belae regis inauguratione , noua iterun tempeftas coorra est per Eupbrofinam reginam, eiusdemque filium Arpadum suscita. ta , verum hanc, quod multi interea ad obsequium redierant, facile diflipauit Bela, re. belli Arpado duce victo, atque intercepto: qui ne deinceps quietem domefticam curbare poflet , rex falutem reipublicae fraternae ca.

ritati anteponendam existimans, eumdem eo. 1174 dem A. 1174: perpetuae cuftodiae mancipa.

uit, vbi poftquam annos XV. exegiffer, Fri. 1189 dericus I. imperator A. 1199. irer per Hun

gariain cum eruciatis habens, aegre a Bela III. impetrauit, vt in libertatem allerere

tur

poffet , bonae memorine Coloc ensi archiepiscopo inti maret , vt eum abfque pracindicio honoris ; et di. gnitatis ipsius, ac Strigonienfis ecclefiae, congregatis epifcopis regni in loco, vli reges coronari conte sueuerant, in regem inungeret, et fibi coronam imponere non differrer. Hierarchiae Hung. P. I. pag

1

tur (a). Rursus A. 1176. fratrum minimos,
Geisa dux, incertum qua de caufa, ab E22
pbrosina matre haud dubie animatus, acer-
rime a Bela rege dislidere coepit; fraterna
odia vsque eo creuerunt , vt Geisa de: eri-
piendo eidem regno confilia agitare coepe-
rit:quem in finem ex Hungaria clam elaplus,
in Bohemiam fe recepit , vt Sobieslai ducis
opera, atque commendatione, facilem adi.
tum ad Fridericum I. imperatorem impetra-
ret, a quo eo promptius auxilia fibi prae-
ftitum iri, sperabat, quod Belam regeni, tra
trem fuum , ob intimam cum Alexandro III.
pontifice, fibi triennio abhinc in aditu regni
fauente amicitiam , eidem exosum elle non
ignoraret. Verum secus, ac fperarat, res :ic-
cidit: Sobieslaus enim rebellem ducem ami.
citiae specie aliquamdiu ap'd se detentuin,
captumque A. 1177. in Hungariam ad Belana 1177
regem remisit, in attentatae perfidiae poenam
carceri poftea mancipatum (b). Atque hac, ve
nobis quidem videtur, tempestate, regina ma-
ter Euphrosina ob turbatam toties domi pa-

[ocr errors]

(@) Teftem captiuitatis, et liberationis habeinus Ar

noldum Lubecensem lib. I. cap. XXXIX apud Leib.

nitium Tom. Il. pag. 577.
(6) Chronographus Siloenfis ad A. 1177. apud cl.

Dobner monuinent. Tom. II. pag. 89. Meinin't
huius facti chronicon MS Posuniense ad
MCLXXXVII. cui tamen subítituendus annus
MCLXXVII. Dux, inqui: , Geyza tranuit de
Auuftria in Bolungan, unile e rege fratre fuo re-

ductus eft in Vngarian,
PalMA P. I.

M m

an:in

cem , in Bossniae arcem Broncz filii regis iufTu inclufa fuic, (a) vyde non multo poft liberata, miffo rebus humanis nuncio, Albae - regiae in hospitali Ierofolimitano, ab se multis prius donis exculto, religiofum sulce. pic habitum, quietemque deinceps, ad obi. tum vsque coluit :(6) hunc in modum Bela rex ab iniquae fibi aliquamdiu matris Eupbrofinae, ac fratrum Arpadi , et Geisae du. cum impetitionibus liber, tranquille deinceps res Hungaricas moderatus fuit.

S, V.

Bela fines Hungariae e Graecorum manibus

vindicat. Postquam Belam regem apud Hungaros inauguratum intellexit Manuel, Sirmium, ac

[ocr errors]

a) Chronicon MS. Polonien e ad A. MCLXXXVI.

corrige LXXVI Mater vero eius tenetür capriua in Bronz. Item ad annum insequentein eodem tenir pore mater regis Euphrosina in exilium in Grace ciam mittitur, Cum Boslnia tin in Graecorum fuerit manibus, arci Broncz inclara regina recte

in Graeciain inissa dici poterat. () Fidem huius faciunt literae Elisabethae , Belac III.

regis fororis , atque coniugis Frideriei Bohemiae ducis A, 1186. datae, quibus nouo in Bohemia do. micilio auget hospitale Lerosolimitanum Albarega. lense, diserteque meminit, matrem fuain Eupbrofi. sam ibidem religionis h bitum suscepifle. Literas ipfas recitat cl. Schier, vel potius eius editor in reginis Hung, pag. 114,

alias diciones nonnullas ab fe olim occupatas
cidem reftituit; non tamen omnes, quin
etiam munitas quasdam arces, et ciuitates,
quas inter nominatim Belgradum, et Branilo-
ua fuit, fuo sub praesidio, atque imperio re-
tinuit. Quamdiu Manuel vixit, haec ab eo.
dem repetere partim verecundia quadam , et
reuerentia prohibebatur Bela, partim autein
turbatis adhuc in Hungaria rebus vicinam
Graecorum opem ad refractarios compefcen-
dos necessariam fibi elle existimabat. Obiic
porro Manuel imperator VIII. Calendas Octo.
bris A. 1180. postquam feptem fupra trigin. 1180
ta annos immortali cum nominis gloria ori-
enti praefuillet. Successit illi in imperio
filius Alexius imperator, cui, quod pueri-
tiam nondum egressus erat , pessimo prorsus
confilio , tutor datus Flauius Andronicus, is
ipfe, qui olim Belam Manuelis in imperio
heredem, atque fuccefforem agnofeere detre.
ctauerat, quique tutela hac ad tyrannidem
poftea abufus fuit. Hac itaque opportunita-
te Bela ad regni sui fines recuperandos ani-
matus , poftquam de voluntatis fuae aequi-
tate Mariam, imperatricem viduam, coniugis
fuae germanam , atque per hanc Alexium i.
pfum edocuisset, millis in Dalmatiam literis,
ac nunciis, vrbes omnes , vt ad facrae coro-
nae Hungaricae obsequium vltro redirent ,
inuitauit, easdem illis libertates , et praero-
gatiuas, quas olim a Colonianno rege acce.
perant, permiffum iri pollicitus: cui inui.
tationi fine mora Spalatenses, Iadrenses, plu.
riumque aliarum vrbium primores obsecuci,

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

defertis Graecis ad Hungaros tranfiere (a).

Belgradum poftea, et Branisouam eiecto in1181 de Graecoruin praesidio A. 1181. in fuam red

egit poteftatem. His Belae regis progres-
fionibus obicem pofiturus Andronicus, Alexii

tụtor, validas copias Brana et Lamparda du. 1182 cibus A. 1182. in Seruiam misit, qui tamen

prohibere minime poterant, quo minus Hun.
gari pedetentim res suas recuperarent. Quia
vero Flauius Andronicus Mariam imperatri-
cem viduam fibi infenCam, Belae regi faue-
re nouerat, veritus, ne vtriusque artibus, et
confiliis concitata Bizantii seditione , ipfe ex
Alexii tutela deiectus, in ordinem redigere-
tur, quo expeditam fibi ad tyrannidem viam
redderet , Augustam imperatricem delectis
per se, corruptisque iudicibus de proditio.
ne ream agit : accufatio omnis in eo fita
erat, quod Augusta ad Belum regem allipem
fuum crebras dederit literas , eundemque
multis pollicitationibus eo adduxerit, vt Bel.
gradum, ac Branizouam Graecis ereptum irer.
Andronicus non fatis habuit , eamdem per ju.
dices damnari, illud quoque ad amoliendam
a fe inuidiam effecit, vt Alexius imperator
ipse latam in matrem mortis fententiam fub-
fcriberet. Itaque infelix Augusta imperatrix,
poftquam carceris fqualorem, famem, fitim
contumelias, atque ludibria a custodibus co-
leraffet , laqueo tandem fuffocata interiit

[ocr errors]

(a) Viųe cl. Katona lijft. Tom. IV. pag. 274.

« PreviousContinue »