Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

.

Andreae regis in parricidas indulgentia pau.
lo vehementius doluit primogenito illius fi-
lio Belae, preslitque is diu, quoad nempe
pater vixit, vindictam , at vbi eo mortuo
A. 1235. auitum solium confcendit, praeter 1235
omnium exspectationem non modo illos, qui
se inter , ac Andream patrem discordias se-
minauerant, verum etiam fuperftitem Bancí
palatini progeniem feueriffimis poenis subie.
cit (a). Erat Gertrudis regina mulier fane
quam pientiflima, ac cum ab aliis fceleribus,
tum vero a lenocinii crimine, quod illi falso
chronica noftra allinunt, immunis (b). Felix
V. prolium genitrix: Belael V. regis, Colo-
manni Galliciae regis, Andreae ducis, Mariaç
Aflani Bulgariae regi, et S. Elisabetbae Lu-
douico Thuringo puptae.

Eius corpus in
Pilifienfi Ciftercicarum monafterio non fine
honure conditum fuit.

S. IV.

Andreas expeditionem Terofolymitanam apparat.
Poft acrocem hanc procellam, quae mulcas
adhuc nubes in regni Hungarici perniciem

(a) Huic tempori conueniunt ea, quae chronicon

Turotzii habet , sub finein cap. LXXII. Item chro-
nicon metro-rythiniqum MS. apud el. Schier in re-
ginis Hung. pag. 188. M. Rogerius in carmine ini.
serabili

cap.

IV. et IX.
(0) Chronici cap. LXXII. et apud Bonfinium decade

11. lib. VII. quac merito reiicit Dlugosfus histor,
Polon. lih. VII.

collectas portendebat, Andreae regis domi praesentia cumprimis necellaria fuit, ve inueftigatis odiorum domefticorum causis, opportuna malis remedia adferre, turbatos lubditorum animos ad quietem reuocare, ac mo. narchiam denique multis parcibus laxatam ad optatum ordinem pollet reuocare. Verum communis ille omnibus eius aeui Latinis prin. cipibus non tam Saracenos e Palaeftina eiiciendi, quam Latinorum dominatum in ori. ente conftabiliendi ardor, Andream quoque eodem proficisci coegit. Nil durius nos prolocuros fuille arbitrabitur ille , cui, quo

loco tum res cruce fignatorum in oriente fue. riut, eft exploratum. Poft Ifaacii Angeli, et huius filii Alexii Graecorum imperatorum interitum, certantibus de principatu Alexio Duca, cognomento Myrtylo, et Nicolao Canabo, Latini cruce fignati, qui iam annum, et vltra circum Constantinopolis moenia haerebant otiofi , omni iure fibi licitum existima. runt, et vrbem, et imperium orientale sub iugum Latinorum mittere, ac aliquem de fuis, imperii non sui creare imperatorem. Postquam itaque de fpoliis ex aequo diuidendis

Gallos inter, et Venatos conuentum fuit, 1204 die XII. Aprilis A. 1204. generali allulcu fa,

cto, vrbe armata manu sunt poriti. Die postero opulencisfima illa totius orientis metropolis lumma cum licencia non âne sacrilegiis, itupris, et adulteriis barbarum in modum die repta, implacabile in Graecorum animis Latinorum odium accendit, quod tot feculornm ipteruallo in bodiernum vfque diem restin

qui non potuit: praedae magnitudinem vel inde colligas, quod fpolia per Gallos tum obtenta, Cocc. argenti marcarum millibus aeftimara fint. Ea re, tamquam insigni aliquo in commodum religionis Christianae patrato facinore, laeti Latini, VI. Gallos , totidem que Venetos electores iusfere; quoruin suf fragiis Balduinus Flandriae comes orientis imperator constitutus, die XVII. Maii eiusdeni anni in principe vrbis S. Sophiae ecclefia folenni ritú inauguratus fuit. Verum hic a iuftitia, temperantia , ec castimonia vel Crae.' cis ipsis amatus imperator', non multo poft commilla per Latinos in oriente fcelera va nus iple expialle visus fuit. Anno eviin nondum euoluto infelici apud Adrianopoliül prae. lio a loannitio Bulgariae rege, per Graecos in fubfidium contra Latinos euocato, victus, captusque, poftquam annum, et amplius in diro carcere exegitlet, praecifis manibus, atque pedibus ex alto praeceps actus volucri. bus in praedam ceflit, atrocique hoc supplicio tridui fpacio enectus obiit: habuit is in imperio fuccefforem, germanum fuum Henricum, qui decennio poft die XI. Iunii A.1216, 1216 e viuis excellit. Hoe igicur cuin loco Latinorum in oriente res ellent, non mirum est, id eos apud Innocentium III. et qui ei A. 1216. fuccefsit Honorium III. pontificem per 1215 literas , et nuncios egille, yt Latinos Europae principes ad pecuniaria subsidia, exercitusque quam maximo numero in orientein mitcendos excicarent, vt horum ope debel. latis penitus Graecorum , variis in Afiae re

gnis adhuc dominantium, reliquiis, libi imperium orientale in perpetuum affererent, Cum itaque Innocentius III. pontifex, et ceceri Latini principes maiorem in modum Andream regem ad implendum aliquando Belae III. regis votum vrgerent, vc eorum desiderio morem gereret, coepit demum ea, quae ad expedi. tionem neceffaria videbantur, follicite apparare. Ante omnia, vc tenerarum prolium, Gertrude matre orbatarum, faluti, et rectae

institutioni absenciae suae tempore prospice. 1215 ret, iam A. 1215. coniugem duxit Iolantem,

Petri comitis Antifiodorenfis, et Iollae Haynoniensis filiam, quae fingularibus virturibus fuis totius fibi gentis amorem conciliauit, ex eo autem tempore Andreas ad colligendum belli peruum, confcribendosque domi cruce fignatos incubuit: lentius haec a. genti geminum calcar breui fubiectum fuit, quod omnem iam moram abrumpere coegit. Primum Europae principes in Palaeftinam profeccuri communibus votis eum libi sacrae ex. peditionis ducem expetiere, eius auspiciis, et ductu milicaturi: quod in copias tam illustres imperium velut fibi, gentique Hungaricae perhonorificum libentiflime Andreas admifit (a). Alterum illud erat : poft expugnatam per Latinos vrbem Bizancinam, Theo. dorus Lascaris primo despotam se proclamari; poftea vero Nicaeae in Bithynia orientis

imperatorem

() Chronicon Turotzii cap. LXXIII,

[ocr errors]

imperatorem A. 1 206. coronari procuraue- 1206
rat, quo illic imperante, cum Graecis fenfim
animos, viresque redire sentirent Latini, Bi-
Zantii domini, vt Andream eo certius ad no-
ua fibi fubfidia adducenda permouerent, mis-
fis in Hungariam A.1216. legatis, fignificari 1216
curauerunt, se imperium orientale poft Hen-
rici eodem anno die XI. Iunii e viuis erepti
obitum vacans, aut Andreae regi, aut eiusso-
cero Petro, comiti Antiliodorensi, delaturos :
qua oblatione vltra modum delectatus Andre-
as , ab Honorio III. pontifice confilium de
admittendo, aut deprecando hoc honore pe-
tiit(a). Verum ille seu sponte sua , feu Latia
norum Bizantiporum voluntate Petro prae An-
drea fauit : quem etiam Romam ea de causa
profectum, die IX. A prilis A. 1217. orien. 1217
tis imperatorem inaugurauit. Ceterum
properata haec inauguratio peffime cellit
Petro. Is enim in itinere Conftantinopo-
lim versus suscepto a Theodoro Angelo
Comneno interceptus , poft toleratum bi.
ennio carceris fqualorcm, miferum in mo-
dum interiit, quo tempore interea coniux
eius lola volentibus ita Lacinis, rerum Bi.
zantii potita fuit, atque A.1219. eodem pro. 1219
pe cum marito tempore, viuere defiit. Seu
itaque carissimi fibi foceri Petri e Tbeodori
Angeli Compeni captiuitate liberandi studio,
seu eidem in oriencis solio succedendi fpe
apimacus Andreus, exeunte aeftate A. 1217.

1217 (a) Ex literis Honorii III. quas ex Raynaldo reci.

Cat sl. Pray Annal. reg. Hung. Tom, I. pag. 208,
PALMA, P.I.

[ocr errors]
« PreviousContinue »