Page images
PDF
EPUB

dem farinae aulae administri: ex his iisdem capitibus omnis reipublicae Hungaricae perturbatio profluxit, quod haec eadem in caula fuerint, quo minus illa, quae per bullam auream sancita fuerant, in effectum Gint deducta. Prima vis tempeftatis non multo poft in Belae regis, eiusdemque coniugis reginae Mariae capuc erupit, Haec, vt fuo loco di

ximus, per Andream regem in Graecia defpon. 1218 fa A. 1218. in Hungariam deducta fuit : haec

eadem Belae regi, poftquam quartum supra de.

cimum aetatis annum coinpleuit, solenni ri. 1220 tu A. 1220. copulata , ac reginarum more

eodem tempore inaugurata erat: qua tempe. ftate consueta reginarum Hungariae dos, quam ei Andreas in Graecia iuratus promi. serat, decreta illi, stabilitaque fuit (a). Ve. rum poftquam Andreas certis nunciis compe

rit, Tbeodoruni Lascarem Graecorum impe1222 ratorem A. 1222, e viuis exceffiffe, grauis.

fimis de filio Bela agitacus suspicionibus, quo vires illi, res nouas aduersum le moliendi, fuccideret , regiam illius autoritatem contra , quam bulla aurea art. XVIII. cautum fuerat, arctioribus circumfcripfit limitibus, reginae autem Mariae eius coniugi magnam partem docis promiffae ademit: quam cum illa fibi reddi, fidemque femel ac iterum dacam ad.

impleri

(a) Qua forma ante solennem copulationen des f:

ginis Hungariae infcribi con ueuerit, dice ex 1aItruinento Beatrici Estensi dato in Annal. reg. Hung. Tom. I. pag. 2442

[ocr errors]

impleri vehementius vrgeret, Dionysio pa-
latino nouas fufpicionum, odiorumque cau-
fas subministrante, eo irarum se abripi fiuic
Andreas, vt metu omni ob Theodori Lasca-
ris obitum fepofito, ruptis omnibus fidei,
et iurisiurandi vinculis Mariam reginam non
fine grauissimo totius regni scandalo, e filii
Belae thoro A. 1223. eiecerit, coniugiumque 1223
ipsum rumpi, diffoluique voluerit. Maria
regina, tam atroci per focerum iniuria affecta,
minime despondit animum : quin potius epi-
Icoporum Hungariae opem implorauit, cau-
lamique et dotis fibi denegatae, et matrimo.
nii fui ad ecclefiafticum forum detulit discuti.
endam; ardua profecto res fuit , irati terrae
principis voluntati refragari, praesertim
quod non deerant peffimi assentatores , qui
matrimonium hoc citra iuris laefionem diffui
pofse regi persuaserant (a). At enim vicit
causae aequitas maximis maleuolorum ingra-
tiis, potior quippe pars antisticum Hunga-
riae , matrimonium per Belam, in legitima
iam aetate constitutuni, libere contractum

[merged small][ocr errors][ocr errors]

(a) Etuitur id ex literis Honorii III. ad Robertum

Wesprimiensern episcopum die 22. Febr. A. 1224.
datis. Fraternitatem, inquit, ruam dignis in domi:
no laudibus commendamus , quod ik eiden
Belae regi, er Mariae vxori fuae femper fideliter
eftirifti, pro ipforum ftans matrimonio, et laboran-
sibus ad eorum diuortium intrepide in faciem eorum-
dem, iuftitiae amore, reliftens. Editae funt Hiftor.
episcop. Quinqueecclesiensis Tom II. pag. 12. Not,

0).
PALMA P. I.

RI

bienniique et amplius coniugali cohabitatione roboracum, nuila amplius ratione separari posse pronunciarunt , atque idcirco Belam ad recipiendam coniugein, Andream autem ad dotem promilla m quancocyus Mariae tradendam obftrinxerunt. Bela rex audita e piscoporum sententia, nil tergiuerfatus, coliiugem, quam inuitus dimiferat, fine mora recepit : qua re adeo atrociter commotus fuit Andreas , vt irae, vindictaeque impecu abreptus, grauius aliquid in Belam acturus fuifset, nifi is, imminens fibi difcrimen declinaturus, fuga fe ad Leopoldum Auftriae du. cem subduxisset (a). Atque hac tempestate eluxit imprimis Colocensis archiepiscopi V. golini , ceterorumque Hungariae ancistitum in tuenda , defendendaque causae aequitate prudentia, et conftantia. Honorius quoque pontifex, ad quem Andreas interea diuoicii per

se facti caufas perferiplerat, uil, quod partium fuarum erat, defiderari pallus fuit, 1224 datisque XII. Martii A. 1224. ad Andrean

regem literis, paterna caritate, et circunspectione plenis, vmbras impriinis suspicionum, quas ille de Bela filio maligne conceperat, dislipare, sinceramque eos inter concordiam restituere coiiatus fuit; Belam quoque regem per literas hortatus fuit, ve fe fe deinceps morigerum, et reuerentem

(a) Ex literis Honorii III ad V'golinum Colocensein,

ceterosque episcopos eodema dle, et anno danisia Annal, reg. Hung. Tom. I. pag. 226.

filium exhiberet, monuit denique illius auli. cos, ne vnquam idmodi consilia eidem fuggererent , quibus Andreds iure offendi , regnumque polset perturbari (a). Atque his artibus effectum eft, vt Andreas reuocatum ex Austria filium vna cum nuru in gratiam reciperet , ac non modo matrimonium ratum haberet, verum etiam confignata Mariae do te, filio quoque certas vltra Tibifcum ditio. nes aflignaret, vnde regis iunioris dignica tem decentius tueretur. Ceterum non tam ex animo , quam turbarum, quae facile orie ri poterant, metu haec tum egille visus fuit Andreas: filium quippe Belam ex palatini con Gilio, porro etiam oderat , atque ita ab omni regui administratione semouerat , vt ne confilium quidem illius vnquam admitteret'. ac eos omnes , qui eius curiam fequebantur, aperte infectaretur.

In ecclefiafticos etiam Hungariae, ob latam pro valore matrimonii, doteque Mariae reginae praestanda: fententiam, grauem fouit indignationem, i quam mox, quemadmodum narraturi fumus, lueulentis argumentis prodidit. His domus regiae discordiis vtcumque fopitis, alius fub cinere gliscebat ignis, qui atroci incendio vniuersum regnum iterum inualuit. Decretum erat bullae aureae art. XXIV. vt comites camerarum , ac falinarum, monetarum, tribu«

[ocr errors]

(a) Hace omnia complectuntur literae Honorii III.

a. cegem Andream anno cit. datae. Vide histor, epifeop. Quinqueecclesiens, Tom. III. pag. 124

torumque colligendorum curatores , ex Hun. garis nobilibus conftituerentur, Ismaelicis, et ludaeis ab eorumdem adminiftratione exa clufis. Verum Andreas fatis habens Samue lem quemdam Hungarum camerae comitem praefecille , prouentuum regiorum curam porro quoque circumcisis hominibus locauit, non fine incredibili tam regni, quam relia gionis facrosanctae detrimento. Ismaelitae quippe, et Iudaei exaggerato falis, et me. tallorum pretio, foeda monetae argenteae corruptione , auara census, et tributorum actione, tum quoduis aliud hominum genus, tum vero egenam plebem dirum in modum diuexabant. Euenerat non raro, vt Christia. ni, cum ad pendenda vectigalia aès deerat, teneras fuas proles auaris his foeneratoribus obtulerint, quas illi mox legibus, ritibusque suis initiare sunt conati: non deerant, qui miseram conditionem suam pertaesi, vt dominantis iam in regno gentis gratia commodius vitam ducéré, ac aliquid lucri facere poffent , abiecta religione Chriftiana, altervtrius coetui adfcribi voluerint, aut certe vltro le eorumdem obsequiis mancipauerint, vnde ingentem illi Christianorum mancipiorum multitudinem collegerant. Crescentibus fubinde opibus, atque potentia , Ismaelitae, et Iudaei amictu ipfo fe fe Hungaris conformaruve, vt nullo iam exteriore ligno ab eisdem diftinguerentur, tancamque breui cum Hungaris iniere familiaritatem, yt, Ilmaelitae praesertim, nobilium filias in coniugium obtinerent, ac praeter has, inpumerabi.

« PreviousContinue »