Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

adde agazonum ,

[ocr errors]

ea (a). Alter a palatino dignitate, et autoritate, præfertim in iudiciis, eft, femperque fuit iudex curiae regiae (b): cum vero ceteri, quos

ordine recenfebimus: Dalmatiae, Croatiae, et Sclauoniae banus: qui baronatus interdum diuidi solebat, vt alter Dalmatiae, et Croatiae; alter Sclauoniae fuperiori, cuius caput Zagrabia eft, iura daret (c). Vaiuoda Tranjiluaniae (d), magister tauernicorum regalium, qui omnia omnino bona , et proventus regios adminiftrabat (e). Magister curiae cuius iurisdictioni vduarnici Que aulici, et curiales regis suberant. His

cubiculariorum, dapiferoTum, ianitorum, et pincernarum regalium magiftros: quorum quae in aula fuerint -munia, ex ipsa eorum appellatione non obfcurę colligitur, (f) Porro inter barones regni, (a) Vide articulos de oficio palatini fub Mathia

Coruino A. 1485. pronunciatos, item Alberti decret. A. 1439. art. II. Mariae Theresiae decreti A. 1741. art. IX. et XX. () Decret. Mathiae II. ante coronat. art. III. Caro

li VI, decreti A. 1723. art. XXIV. et XXVI. (c) In diplomate Ludouici M. A, 1382. lego E

mericum Bubek Dalmat. et Croat. Stephanum all.

tem de Lindua totius Sclauoniae banum. (d) Vltimus hoc titulo, et dignitate vsus fuit Ste

phanus Báthori de Somlyo, 4 Maximiliano impx

A. 1971 confirmatus , poftea rex Poloniae, () Verbötzi tripart. part. III. tit. X. Sigisinundi

decret. II. art. XII. Decret, III. art. XI. M. The.

resiae decret. I. art. XII. f) De baronum regni officiis, consule cl. Mathiam

Bel in apparatu Docum. I. et kuius fiium cl. Carolun Bel in diffent. de archi-officiis regni,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

qui magiftrum tauernicorum consequuntur,
nullum omnino dignitatis est discrimen, com
liusque temporis, quo quis baronatum ade

ptus fuit, habetur ratio. Horum caetui A. 1764. 1764. adscriptus fuit praetorianae nobilium

Hungarorum turmae capitaneus. (a) Baro.
nibus, quos mox nominaui , subiunguntur in
diplomatibus, comes Pofoniensis, et gemini
Sacrae coronae noftrae conseruatores. Olim,
praesertim tertiodecimo poft Chriftum natum
feculo, paulo plures censebantur regni ba-

rones. Sic nominatim fub Ladislao IV. Cu. 1273. mano cum alias , tum vero A. 1 273. (b), le

guntur fequentes: Erneus banus de Boszna.
Henricus banus de Sóo, et Wozora (c); Toan-
nes banus de Macboo , seu Matschov (d); Ste-

[ocr errors]
[ocr errors]

Mariae Theresiae decret. III. art. VI.
6) Plura anni huius diploinara reperies in episcops -
Agriensibus Tom. I. p. 165. aç in imagine nouae

Hung. pag. 43,
(c) Sốo , et Wolfora arces cum ditione cognomine

in Bollina fuisse certum eft ex Lucio, apud quem
legitur Stephani ducis Bofiniae fequens titulus :
magno, et potenti domino Stepbano libero principi
Bollnae, Vlorae, et Salae, haec arx apud salinam;
illa apud Aumen Vsforam fita erat. Ex inftra
mento A. 1412. colligitur arces has: Zolnik, et
Ollora fuisle appellatas. Vide Timon. ipimag. nou.

Hung. p. 45. et go.
(d) Matschouiçasis dițio, et banatus illic situs erat,

ubi Ramae cegogin collocarnus : diuidebatur a Sir.
mio, flamine Sauo, ac hodieduin in certis geogra.
phicis Mascua fcribitur: sub bani Matschouienfis
iur sdictione fuit Belgradum, cui adiacente ditio-
ne, vt videre eft in literis F. Taliacatii in annal.
reg. Hung, ad A. 1456. recitatis,

pbanus banus de Rusznya (a); Gregorius banus de Borancb Bronch et de Kukow (b ), et Paulus banus de Zeurinio, feu Seuerino (c). Poftremo hoc banatu per Ottomannos everso, Matbias Coruinus rex fuffecit banum Te. mefienfem, qui etiam comes Temesienfis audiebat, hic non modo comitis parocbiani magiftratum in prouincia Temesiensi obibat ; verum etiam partium regni inferiorum capitanei . munere fungebatur, inter baro. nes regni diplomatibus regiis subscribi folicus (d).

Amilla subinde Temesia , men etiam comitis Temefienfis defierat , noftra demuni aerate per M. Theresiam Aug. poftliminio reftitutum : quo honore primus omnium Christophorus C. Niczki exornatus fuit. Ceterum non baronibus folis definie. batur primorum regni ordo : erat vltra hos longa magnatum series. Hoc porro nomine pon alii olim veniebant, quam prouinciarum,

no

(a) Rusznyae vocabulo quid aliud, quam Ruthe.

nia, aut Russia Hungariae conter nina intelligi de

beat; non video. (6) Vbi loca haec quaereada, Oedipo opus eft: in

Boslaia tamen quaerenda esse probabile est. (c) Arx Seuerinensis, Hung. Szörény, vnde fuam

banatus traxit appellationem, locata fuit in Vala. chia, infra pontem Traiani, Vide topograph. Hung. edit. A. 1718. p. 186. Marsiliuin item

tom II. part. I. num. XXIX. (d) Vladisiaj II. decret. IV. A, 1900. legimus in

ter barones regni Iofam de Som comitem Temefien. sem, et generalem capitaneum partium regni infe. riorum in cod, iuris patrii.

[ocr errors]

fiue comitatuum, in quos Hungaria tota dis uifa fuit , moderatores, ex D. Stepbani inftitu. tione comites parocbiani dicti, quod nempe in fuo quisque comitatu tamquam in parochia residere cogerentur. (a) Ex his alii vita folum comite magistratum gerebant; alii eumdem hereditario ad pofteros iure tenebant: horum munus fuit, non modo rem policicam, atque oeconomicam; verum etiam militarem iu credita fibi prouincia procurare.

Posteriore aeuo non mediocriter augeri coepit magnatum numerus, per liberos barones et comites vulgo Grof dictos, quibus honorum tiru-lis primi omnium Austriaci principes nonnullas illustres equeftris ordinis familias exornare coeperunt. Eidem augustae domui debe.. mus facri Romani imperii principum dignita

tem cum Hungaris communicatam. Primus 1517. hanc A. 1517. a Maximiliano I. caefare ob.

tinuit Emericus de Pereny R. Hung. palati1687. nus, (b) tum a Leopoldo M. A. 1687. Pau

lus Eszterházi de Galantha perpetuus comes

(a) Parochianus ortum habet e Graeco Magoixéw, juxta babito, Tiagoxía incolarus, accolatus, tlagos

incola, accola. Vt adeo comitem parochia, num recte definiueris , comitein, qui prouinciam, aut coinitatum moderationi suae credituin, incolit. Hinc recte concludes comites parochianos ex ipsa vocis ethyinologia ad residendum in fuo comitatu

este obstrictos. (1) Diploma principatus collati lege in analectis Sce

pusi sacri, et profani parte II. pag. 135.

in Frakno (a). Denique nostra iam aetate A. 1764. hoc honore a Francisco I. impera- 1764: tore auctus fuit Carolus comes de Battyan perpetuus in Nemet Viuár, supremus campi Mareschallus, atque illius, quem hodie veneramur Iofepbum II. Aug. inde a prima pue. sitia inftitutor. Haec de magnatibus hic loci dicta fufficiant.

$. V. Peculiaris olim maiorum, liberorum, ac perpetuorum comitum in Hungaria dignitas ex

plicatur, et exemplis illuftratur.

Praeter duo illa magnatum genera, baronum scilicet regni, et comitum parochianorum reperimus iam inde a XIII. Chrifti feculo floruiffe apud nos, peculiarem quamdam maiorum , perpetuorum, et liberorum comitum di. gnitatem, cui libertates quaedam, ac praerogatiuae non vulgares fuere aduexae. Comi tis perpetui titulus, atque appellatio hereditario ad pofteros ytriusque sexus iure tranfie bat, nec quidquam cum comitis fupremi , ac parocbiani titulo commune habuit: hic quippe minime ad filium pertinebat ; nifi cum ipfe pariter comitis parocbiani honore fungebatur. Comites perpetui denominationem fuam sortiebantur ab arce, et dominio, quod

(a) Diploma Leopoldinum editum reperies ad calcem

operis, quod inferibitur Tropbaeum Estorafanano,

« PreviousContinue »