Page images
PDF
EPUB

fens, et remotus temere susciperet, datis die 1231 III. Martii A. 1231. ad Robertum Strigonien

fem archiepiscopum literis, poftquam mala omnia, quibus religio, et ecclesia in Hunga. ria opprimi videbatur, prolixe exposuillet (a), eidem negotium dedit, vt pro ea, qua antea femper apud Andream regem valebat, gratia, et autoritate, studeret illum ad corrigenda mala permouere , suas adhaec ei vices detulit, plenamque id , quod ex ecclefiae bono videretur, agendi fecit poteftatem. Robertus demandatam libi prouinciam pro virili complexus, cum apud obfellas per aulicos regis aures nil impetrari poffe videret , Dionysium palatinum, Nicolaum tauernicum, Samuelem, ceterosque regis administros omni possibili ftudio, et caritate adhortari nou definebat, vt a protegendis cum regni, religionisque damno Saracenis, atque Iudaeis defiftere, a perniciofis consiliis regi fuggerendis abftinere, operam denique luam ad euel. lenda radicitus mala, et scandala publica col. locare tandem aliquando in animum induce rent. Vnus folummodo Nicolaus tauernicus anteactorum poenitudine duci videbatur, pollicitus se, quantum per fe licuerit, eadem primo quoque tempore emendaturum: cete. ri ad paternam archiepiscopi admonitiopem magis adhuc abftinauere animos, Itaque

(a) Legi merentur literae pontificis editae in Annal.

reg. Hugg. Tom. I. pag. 232.

Robertus collato cum ceteris Hungariae an.
tiftitibus confilio , mense Decembri A. 1232. 1232
Budae decretum edidit, ac per omnes dioece.
ses promulgari procurauit, quo communium
calamitatum caulas, et adhibita, fine fruotu
ad easdem curandas remedia complexus, toti
primum Hungariae facris omnibus interdixit,
tum vero fpeciatim Dionysium comitem pa-
latinum, mali omnis autorem, Samuelem item,
ac ceteros aulae regiae adminiftros a fidelium
communione refecuit. Nicolao denique ta:
uernico trimestre spatium definiuit, intra
quod, quae

; quae se pro suo camerarum comitis
munere correcturum promiserat, in effecțum
deduceret. Regem porro , cuius facrofan.
ctum caput citra grauiffimam totius monar,
chiae, et ecclefiae perturbationem laedi non
poterat, quemque non ignorabat, alieno po-
tius omnia, quam suo agere confilio, a cen,
suris toti regno communibus disertis verbis
exemit ; quo quidem et fingularem suam pru.
dentiam , atque circumspectionem , et debi.
tam fummo imperanti reuerentiam Robertus
quam luculentissime patefecit (a).

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

(a) Interdictum hoc vide Annal. reg. Hopg. Tom

1. pag. 235

S. XIL.

Andreas rex iuratam dat cautionem de malis

corrigendis, Tristi eo edicto per vniuersum regnum promulgato, occlufis vbique templorum foribus, a sacrosanctis religionis noftrae minifteriis, et publica facramentorum administratione çelfatum fuit; qua facrarum aedium folitudine, atque filentio, ingemiscentisque eapropter Christiani populi Heçu, atque lamentis quafi e fomno excitatus Andreas, pronas iam Roberto Strigoniensi archiepiscopo aures praebere in animum induxit, per quem de foeda to, țius regni deprauatione, palatini potiffimum crimine introducta, edoctus, tum primum sentire coepit, quo eum prąua suorum confilia deduxerint; quantumue longa tot annoruin conniuentia , non profanae minus, quam lae crae reipublicae detrimenti consçiuerir. Vidit profecto ob summam libertatem , atque potentiam lsmaelitis, hominibus ritu Saracenis, et Iudaeis in regno Chriftiano concelsam, ob exagitatos horum tuendorum causa honeftiffimos quosque, praesertim ecclefiafticos, regni primores, non facri folum ordinis, verum etiam secularium procerum, atque nobilium , quip ipfius infimae plebis odia se se incurrille, vt adeo, li Bela filius communi potiorum gentis alienatione abuti, feditionemque commouere voluillet , quod vnum Andreas metuebat, actum omnino de eius corona videretur. His igitur omnibus

[ocr errors]

per otium rite expenfis , non mediocriter
compunctus rex, inueterata mala a radice
çurare aggrellus, lacobum Praenestinum, les
dis apoftolicae legatum, Roina tibi mitti
flagitauit : quo arbitro, collatis vnà cum Bea
la, et Colomanno , atque potioribus regni
confiliis, folenne instrumentum reformatio.
nis' A. 1233. confici eurauit , ad cuius obser- 1233
uantiam ipse pripium rex, tum Bela, et Co-
lomannus filii, ac regni denique primores
iurisiurandi religiope interpofita fe fe ob-
strinxere. Inftrumentum hoc praecipua maa
lorum tum graffantium capita, ob quae Hun-
garia interdicto affecta fuit, complectitur ;
quae nos ad maiorem narracioni noftrae fi
dem conciliandam huc tránsferemus: (a)
» Capitula autem haec funt: Iudaeos, Sara-
„ cenos, Ismaelitas de cetero non praeficie-

mus noftrae camerae, monetae , falibus ;
„, collectis , vel aliquibus publicis officiis :
„ nec -affociabimus eos praefectis prouentu-

um, nec in fraudem aliquid faciemus, pro. » pter quod ab ipsis poflint opprimi Chri.

ftiani. Item nec permittemus in toto re

gno · Iudaeos, Saracenos, vel Ismaelitas
„ praefici alicui publico officio. Item facie.
„ mus, quod Iudaei , Saraceni , fiue Ismae.

litae de cetero certis fignis distinguantur;
„ et difcernantur a Chriftianis.
„ permittemus Iudaeos, Saracenos, et Ifma-

[ocr errors]

Item non

(@) Inftrumentum troc ex Odorico Raynaldo edituits

vide in Annal, teg. Hung. Tom. I pag. 237.

1

elitas mancipia Christiana emere, vel ha,, bere quocumque modo, et promittimus ng per nos, et fucceffores noftros conftitu.

ere, et dare fingulis annis palatinum, vel

alium de Iobagionibus noftris, quem voin luerimus, Chriftianae fidei zelatorem, » quein faciemus iurare, quod mandatum „ noftrum secundum ifta fideliter adimple„ bit, et ad petitionem episcopi, in cuius

dioecesi sunt, vel erupc Iudaei, pagani, » ęt Ilimaelitae, vt Chriftianos extrahat a » dominio, et habitatione Saracenorum, » vel vt Saraceni, Christianorum quomo» documque mulieribus copulati , fiue fub ». specie matrimonii, fiue alio modo, bo» norum omnium copulacione tam Chriftiani, » quam Iudaei, vel Pagani multentur, et » nihilominus in feruitutem Chriftianorunt » per regem perpetuo deputentur Haec ad deprimendam Ismaelitarum , et Iudaeorum potentiam pertinent, iis , quae sequuntur , ordinis ecclesiastici indemnitati , et iurisdi. ctioni facrae, quam ex Dionysii palatini inftigatione violatam, ac prope fublatam narrauimus, prospectum fuit. Item nolumus, „ nec permittimus, quod de cetero tracten» cur causae dotium, vel matrimoniales per

per

alios iudices seculares, quia de his nolumus nos intromittere, nec de

bemus , fed per iudices ecclefiafticos „ tractentur, et terminentur. Item volumus, » et consentimus, quod clerici, et perfonae „ ecclesiasticae respondeant, et conuenjau„ tur coram ecclefiaftico iudice super omni

» nos, vel

« PreviousContinue »