Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

. RE K XIX: 639 „ bus, exceptis iudiciis terrarum, de quisi bus volumus, quod tam per vos domine

legate, quam per nos consulatur dominus in papa , expressis eidem circumftantiis facti, , in quibus circumstantiis inter alia expri

matur, quod vos à praelatis, Hungariae > percepiftis, quafi iudicia terrarum eccle

fiafticarum lubtraherentur a noftro iudicio, , damnosum effec ecclesiis plurimum, et per» iculosum , quia per hoc multa de iure ec

clefiafticis poffent deperire (a). Nullas », collectas, et nullum lucrum imponemus,

vel recipiemus a clericis , vel ecclefiafti.

cis personis, et contra eorum priuilegia „, fi quae habent, scientes non veniemus, s fuper collectas vero per regnum noftrum

aliis imponendas, per nos, et legatum , consulatur dominus papa (b), lieut conue.

[ocr errors][ocr errors]

(4) Gregorius IX. eiusdeinque legatus iuris noftri
é ignari, contendebant, y: vt caulae possessionariae

ecclefiafticorum coram foro ecclefiaftico tractaren
tür. Ai enim obstitere praelati Hungariae, cum
proptetea, quod ex D. Stephani institutione regem
habereat bonorum ecclefiafticorum protectorem
ac vindicem, tum vero, quod iisdem cum cetera
nobilicatc Hungariea iuribus poffefliodariis gauden-
tes, nollent se se a communi reliquis nobilibus iu.

dicii forma eximi.
(6) Novà iterum quaestio enata erat; num comma.

nia ceteroruin regni nobilium subditis onera, ar. que tributa, ecclefiafticorum quoque populis im. ponenda fint, a quo iure Andreas minine fibi re sedendum putauit,

nimus cum eodem de consultatione facien. da dominio papae super iudiciis terrarum.

Et haec omnia fponte, et fine condition », ne promittimus , Hactenus iurata pro iniffio per Andream regem facca , quae 'vbi contecta , editaque fuilfet, Robertus Strigo nientis archiepiscopus, Hungariam ab inter dicto liberauit.

[ocr errors]
[ocr errors]

Bulla aurea clarius explicata venouatui.; Eli Andreas partem promissorum, quae de ecelesiastici ordinis immunitate, iurisdiccio neque erant , expleuerit , ea tamen, quae de Ismaelitis, et Iudaeis iuratus fanxerat, executioni dare tergiuersabatur, lucra scili. cet, quae circumcisi per prouentuum regiorum adminiftrationem annis fingulis aerario regio inferre videbantur , tauti erant apud Andreae animum , vt pofthabitis totius gentis Hungaricae murmuribus, atque querelis, porro etiam eosdem in prioribus muneribus tolerare non dubicauerit, neque prius illi, quam poftquam Bela tex rerum potitus fuit, domipatu fuo deiecti, ac in feruitutem funt redacci. Bulla quoque aurea tantis cum solennitatibus, et cautionibus olim edita, duodecim prope annorum neglectu, fere in obliuionem abiverat. Multa eius capica bre. uibus concepra, variis interpretationibus locum dederant , vt adeo et rex, quemadmo.

dum

[ocr errors]

duim fibi commodum erat, paslim illius fan. ctionibus contraria ageret , atque decerneret, et fubditi quoque regis imitatione impune femet ab earum obligatione, subtraherent. Odia quoque totius gentis in palatinuin, malorum omnium autorem, vsque adeo incre. uerant, vt eum magistratu suo deiici boni omnes fagitarent. Denuo igitur perturbatis domi rebus, cum omnia feditionem minarentur, generalia regni comitia A. 1 234. indici 1234 oportuit. Hic collatis diligenter in medium confiliis , non modo ea, quae coram Iacobo Praenestino legato apostolico juratus promie serat, Andreas rara habuit, verum etiam bula lam auream plerisque illius capitibus clarius explicatis atque illustratis; renouauit : non erit abs re fortafle alterum hoc Andreae re. gis decretum hic loci subiectere, vt quid inter illud, ac bullant auream interfit difcris minis, poflic intelligi : quem etiam in finem, tocum decreti corpus in sua capita dispeices mus, notisque illustrabimus. Sie autem ha: bet:

ciae ,

In nomine fanctae, et indiuiduae Trinie tatis ANDREAS Dei gratia Hungariae, Dalmatiae, Croatiae , Ramae, Seruiae, Gillie

Lodomeriaeque rex in perpetuum. Concedimus cam eis, id est regnis, quae enumerauit, quam aliis Iobbagionibus, et fere/ vientibus regni nostri libertatem a fancio rege concellam, et alia ad ftatum regni non Ari ordinandum pertinencia.

no

[ocr errors][merged small]

Caput I.

In festo S. regis noftri, nifi arduo negotio regni nostri ingruente, vel infirmitate prohibiti fuerimus,

Albae teneamur solenni. Zare, vt ibi oppresli, fine timore, querimonias suas nobis possent exponere. Sed fi nos non poffumus interesse, palatinus interelle tenetur, et vice noftra causas audiat , et o: mnes feruientes noftri, et alii, qui volunt, libere , et one timore illuc conueniant, Praelati ecclefiarum, aut archiepiscopi, et episcopi ad pauperum querimonias audiendas ex infra fcriptae formae libertatis confirmas tione, nisi canonica praepeditione fuerint impediti, tenentur intereffe (a).

Caput If. Si palatinus interim male adminiftrauerit negotia regis, et tegni, supplicabunt nobis, nt vtiliorem loco eius inftituamus, quem volumus(b).

(a) Congruit cum bullae aureae art. I. nifi quod pau

perum potissimum iuuandorum caula, Albenfis illius fummi tribunalis Coiudices constituti fint prae lati. Sanctione hac respexisle videtur Andreas ad fynodalia iudicia; per Colomannum regem intro

ducta. (6) Lege hac sublata fuit perpetuitas dignitaris pala

tini, eam nihilominus Dionysius totius regni in. gratiis, ad obitum vsque Andreae regis tenuit , nonnifi Bela IV. ad foliun euecto, in ordinem redacius. Obserua ex tranlicu ea aetate palatini electionein in folius regis arbitrio fuifle.

Caput III. Quod nec nos, nec pofteri noftri aliquos vnquam capiant, vel deftruant, nisi prius ordine îudiciario conueniantur, et cum ifta facramento noftro, et principum ftrorum fuerint confirmata , fiqui per nos, ec filios nostros, vel per quoscumque per idem tempus, fcilicet ab anno XVII. regni noftri , fine iudicio sunc fpoliati, plene restituantur (a).

Caput Iv.

Item nullari collectam, nullam exactionem, nec lucrum camerae quocumque nomine por fit cenferi, occasione aliqua super homines cuiuscumque nacionis, vel conditionis colli. gi faciemus exceptis, qui fifco in censu de. Þito tenentur (6)

Caput Vi

Super domos feruientium , vel villas nec nos, nec agazones, nec falconarii, nec caniferi, nec curriferi noftri descendant ipsis inuitis. Vbicumque autem alibi nos, vel dictos officiales noftros descendere contigerit, iustam aestimationem folui faciemus. Sicut in sequentibus continetur , et quia pro

(a) Hoc loco bulla aurea art. III. illustratur , et

confirmatur. (6) Aliquanto ainplius extenditur hic inmunitas a triburis decreia bullae aureae art. III.

« PreviousContinue »