Page images
PDF
EPUB

Caput XVII.

Praeter vigefimam, quam ab antiquo re. ges habent, decimas non exigenius, quit per hoc populus grauatur (a),

Caput XVIII,

Monetae, et falibus, et aliis publicis offi. ciis ludaei, et Saraceni non praeficiantur (b),

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Caput XIX Posseffiones extra regnum non conferan. tur, et, & aliquae sunc collatae, vel venditae , populo regni ad redimendum reddantur, vel fimpliciter recipiantur (c).

Caput XX Item per fingulos mardurinos, id est cisrias aut Selfiones quatuor pondera, seu grolli maiores persoluancur quaecumque inde prouenerint, tertia pars domino fundi, et duae partes domino terrae perfoluantur (d).

(a) Ex hoc arguas, vt decimam episcopis, ita vi:

gelimam regj olim praestari oportuille. (6) Cụuin id jam fuit tullae aur. art. XXIV. et iu

rata cautione, quam vide g. superiore.
(c) Ideni eft cum bullae aureae art. XXVI.'
(d) Clar us hic exponitur bullae aureae articulus XXVII

Recole hic ea, quae de mardurinaruin wibuto diximus
Introduc.ionis $. X.

Çapat XXX

Comites iure fui comitatus. sint contenti, çetera ad regem pertînentia, scilicet: cibrio. nes , tributà, boues, et duae partes castro, rum ad regis voluntatem, cui voluit, diftribuentur (a).

[ocr errors]

Caput XXI.

Item quandocunique aliquos ordine iudi. ciario conuinci contigerit, in nostra erit voluntate, bona ipfórum penes nos retinere , vel aliis pro velle nostro distribuere (b). Incendium tatinien mitti valumus füper villas eorundem'(c).

[ocr errors]

Caput XXiri.

Vt autem haec noftris, et fuccellorum noftrorụm temporibus firma , et inconculla

(a) [dem eft tun bullae atrede'art. XXIX. nisi quod

insuper prestas fiat ipfas adeo castrorum regioruin
terras , veț, proventus, a facrae. coronae daininio a.

lienan li.
(6) N:ceffaria erat haec lex in regii peculii fauorein,

postqua'n Andreae regis inconsulta prodigalitate,
innumerae terrae, ac poffeffiones a S. coronae domi.
nio auulfae ,,, joter eius clientes funt distributae.
Mein nit huius Rogeriús jn carinine miserabili cap.

V e X.
(c) Mer to lege hac fuffertur ,,barbarus ille mos, we

liquis nota infi lelicatis datanatus erat , in atrocis
ejus criminis odium, poftilionibus, villis, ac ae-
dibus illius ignes subiicerentur, non fine grauilli-
ino regis ipfius, ad cuiu, manus condemnati bona
deuoluebantur, detriinento.

[ocr errors]

permaneant, tam nos, quam filii nostri, praeftito corporaliter iuramento, confirmauimus, et tam noftro, quam filiorum noftrorum figillis fecimus roborari, spontanee consentientes, vt fiue nos, fiue filii noftri, ac fucceffores noftri, hạnc a nobis concellam libertatem confringere voluerint, Strigoni. ensis archiepiscopus praemissa legitima admo. nitione, nos vinculo excommunicationis, et eos innodandi habeat potestatem (a). Datum anno ab incarnatione Domiui millesimo, ducentesimo trigefimo quarto (b) regni nostri anno vigefimo nono,

Atque iftud est alterum Andreae II. regis decretum , quo labafcentem iam monarchiam reparare, ac in ordinem redigere conatus fuit: Quamquam pofterioris huius de

vsus, ,,eç memoria sensim apud Hungaros defiit, ac, fi quando deinceps se ad libertatem ab Andrea stabilitam restitui flagitarunt, bullam auream,, vt A, 1222, e. 1222

creti et

(a) Ne clausula bullae aureae art. XXXI. addita in

sequiorem sensum aliquando posset detorqueri, con-
fulto abstinet Andreas a danda subditis refiftendi ,
et contradicendi fibi facultate. Ceterum repetitum
tories ab Andrea rege iusiurandum indicio eft,
Hungaros exiguam illius promissis fidein habere

confueuiffe.
(6) Raynaldus quidem habet annum trigesimum pri-

mum , verum et subiectus regiminis Andreae annus
vigefinns nonus , et rerum gestarum series suadet,
decretuin hoc anno 1231. affigendum effe,

dica erat, fibi per

fucceffores reges confirma. ri voluere, vt videre eft in priuilegio Lu. 1351 douici M. A. 1351, dato.

S. XIV.

Res Hungaricae ad obitum vsque Andrcae re,

gis perturbatae. Ex iis, quae prolixe fatis hactenus narrauimus, nemo non videt, quain multiplicia ab Andrea rege excogirata fine reinedia, vt rem. publicam Hungaricam grauiflimis sub se laborantem morbis confanaret. At enim ole, um, et operam perdidit propterea , quod ea, quae fapienter interdum conftituerat, minime in effectum deduxerit. Palatini nempe, et ceterorum eiusdem farinae miniftrorum plurimum intererat, ne 'ea potissimum decreta, quae ad coercendam circumcisorụm po. tentiam perlacà erant, obferuarentur, Praeterea foli palatino, eiusdemque amicis, ec fociis addicias habebat aures, vt iis folum, quae hi referebant, fidem adhiberet , ceteros autem omnes contraria narrantes, velut mi. nus fibi addictos auerfaretur. Vnde euenire necelle fuit, yt numquam id, quod verum erat, intelligeret: quo partium ftudio si fummi imperantes laborene, falli illos, rem autem publicam omni iam remedio defticutam, lenta tabe confumi, ac fubinde interire oportet. Aliud quoque palatinus , ceterique aulae administri auli erant ; grauissimis enim de Bela rege suspicionibus Andreae re. gis animum compleuerant, ac non modo ve.

[ocr errors]

terès patrem inter, ac filium difcordias fo-
uere, verum etiam nouis in dies fomentis
idemtidem fuccendere non intermittebant :
vt adeo Andreas inde ab anno 1220. ad obi- 1220
tum vique fuum atrociilimo odio infectaretur
filium , nulla illius consilia , ac interdum ne-
que conspectum sustineret: quapropter non
raro ad arina vorinque conuolatum fuit , quae
ne in mutuas caedes, regnique excidium ffrin-
gerentur, antiftites Hungariae, aliiue cor.
dati viri, placidam de se Belae regis indo-
lem non yna vice ad quietem reuocarunt.
Vlera hanc patris sui alienationem, maleuo-
lorum opera procuratam, pon leuem contem-
ptum, et iniurias, vix a priuato homine ro-
Terandas, a palacino, ceterisque aulicis per-
peri debuit Bela, coronatus iam rex, idem-
que regno

succeilor: cum enim pro more
patris aulam accederet , iidem M. Rogerio le-
îte, nil ei peniçus honoris deferebant., imo
dehonestare ipsum verbis , et factis, in quan-
tum poterant, nitebantur, non fine totius
regui indignatione. Vnde non tam sua v-
nius , quam intereuntis reipublicae caufa con-
ceptum animi dolorem per tot annos preme-
re coactus Bela, eo vehementius poftea , cum
folium conscendit, ad iustam, vt narraturi
sumus, erupit vindictam. Quin etiam eo-
dem M, Rogerio tefte, eo demum audaciae,
et temeritatis procellere aulae ministri, ve
quo Hungariam, cui iam ob regis ignauiain
dominabantur, inter fe quantocyus partiren-
tur, in Andreae, eiusdeinque filioruin Belae,
et Colomanni necem confpirauerint , veruin

in

« PreviousContinue »