Page images
PDF
EPUB

- guam, et mores gentis Hungaricae condi

scerec , ac vbi primum Ladislaus maturam
coniugio aetatem attigisset, eidem ex ritu
ecclesiae coniungeretur. Cupiebat scilicet
prouidus pater, vt filius matrimonii vincu,
lo prius vxori copularetur , quam illicitas
poffet deguftare voluptates. Quia vero pu-
eri principis aetas toc gentibus regnisque
gubernandis impar erat, Elisabetba regina
mater cum delectis primoribus reipublicae

gubernacula suscipere iuffa fuit, quam nil s dubitabat Stephanus et matris in filium, et

reginae senioris in regnum poteftate in com-
munem omnium falutem vfuram. Haec fere

vltimis tabulis a moriente Stephano V. prof uide, fapienterque constituta , non optimos I postea succeffus habuere. Interea iuftis funeI bribus demortuo regi persolutis, comitia ex

eunte aestate eiusdein A. 1272. indicta sunt, 1272 in quibus Ladislaus IV. Septembri mense per Philippum Strigonienfem archiepiscopum inauguratus, a praesentibus ibidem regni or

dinibus fidelitatis facramentum accepit : abi sentibus vero, praesertim maritimis Dalmatiae

vrbibus per literas praecepit, vt primo quoque tempore adeffent fidem fuam eidem iu. reiurando obligaturi (a). Gregorius X. pontisex vbi de Stephani V. obitu, filiique in

(a) Literas huius argumenti ad Tragurinos datas vi.

de apud Luciam, lib. X. cap. IX. In Annal. reg.
Hung. Toin. I. pag. 333.

regno successione cognouit, omnia ea, quae fummum catholicorum facrorum antiftitem, patremque communis inter Christianos popu. los pacis ftudiofum decebant, quam cumulatiflime praestitit. Primum datis ad Ladislaun regem literis, sinceram illi in Deum, bonorum omnium largicorem, religionem, pie. tatemque commendauit , tum vero quasi fu. turorum praelagus, tenerum eius animum ad amorem, fidemque coniugalem Isabellae res ginae fponfae conftanter feruandam excitauit, denique mopuit, vr idmodi proceres, mipistrosque in confilium adhiberet, qui religione in Deum, boni publici studio, ac intemerata in reginam non minus, quam re,

prae ceteris erant confpicui (a), Scripsit etiam ad archiepiscopos, episcopos, praelatos, magnates , nobilesque regni lite. Tas, quibus omnes, et singulos ad fidelitatem erga pupillum regem cohortatus fuit. Demum, quia optime illi perspecta erat Ottocari regis ambitio, cupiditas, et inquies ani, mus, hunc quoque per literas maiorem in modum orauit, ve a lacellendo Ladislao rege', belloque eidem iyferendo abftineret, ac fi, quid etiam iniuriae fibi ab Hungaris inferretur, habita pupilli regis aetatis ratione, omni alja rạțione, quam bello sites componere ftuderet (6). Ita tum Gregorius X,

gem fide

(a) In Annalibus reg. Hung. pag. cit.
C) Ibidem pag. 336

.

et regis, et gentis Hungaricae faluti, tranquil-
litatique prospectum iuic.

S. II.

Ladislaus IV. cum Rudolpbo I. imperatore foc

dus init contra Ottocarum.

[ocr errors]

Ceterum pium pontificis ad conciliandum Ladislao Ottocarum Bohemiae regem ftudium tum quidem effectu caruit: is enim pueri regis imbecillitate ad augendos regnorum suorum limites vti certus, quasdam iniurias fibi ab Hungaris illatas praetexens, eodem adhuc anno infestis fignis Hungariam inúaferat, non tamen id illi fic abiit; poftquam enim exeunte autumno fuos domum reduxit, Hungari Cumaņis coniuncti rigente iam hyeme in Ottocari ditiones pil tunc finistri metuen. tes irruerunt , atque Austriam, Styriam, et Morauiam impune sunt depopulati. Verum breui alia Ottocaro scena aperiri coepit, Rudolpbo I. Habsburgico menfe Octobri A. 1273, 1273 ad vacantem plurimis iam annis imperii Ro. mani dignitatem euecto. Is enim violata imperii iura reftituturus, Ottocarum pro poteitate admonuit, vt Auftriam, et Styriam, ad quam repudiata, thoroque turpiter exclusa Margareta, Friderici ducis forore nil amplius habebat iuris , imperio Romano fine mora resignaret, quod cum ille, fortunae fuae confisus, nouique imperatoris vires parui pendens , faccurum se detrectasset, boftis

Y y +

imperii proclamatus, hellunque in illum A. 1275 1275. decretum fuit : tum enimvero Otto

carus Hungarorum, quos toties lacessiuerat, amicitiam aucupari coepit, eorum enim au. xilium fibi vtiliffimum fore fentiebat. Vius autein erat ad conciliandos Hungaros opera Henrici Bauariae ducis, qui Belae IV. filiam Elisabetham habebat in coniugio. Rudolpbus imperator oprime peruidens , quantum Otto. caro virium accederet, fi Hungari fe illi ad. iungerent, in id toto conatu incubuit, vt prohiberet, ne ii cum eodem in gratiam redirent. Quapropter Henrico Bauariae duci fub imperialis gratiae amissione vecuit, ne porro in foedere hoc procurando operam su.

am apud Hungaros depromeret, legatum prae. 1276 terea A. 1276. ad L.adislaum regem mifit

qui iniuriis, quas Ottocarus Belae IV, Stepbano V. ac ei ipli recens intulerat , paulo ve. hementius exaggeratis, in teneri principis animo vindictae ftudium excitaret (a). Con, fimilis argumenci literas dedit ad Hungariae ordines, quibus eos ad ineundum fecum coi)ţra Ottocarum foedus invitabat (6). Pronos in votät Rudolphi Hungaros habuit legatus , vt qui gaudebant, opportunam sibi offerri

(a) Simon Keza cap. V. Propter quod Rudolphus Hun, garige regein magnificum tamquam filium S. ecclefiae catbolicne (wi postulauit humiliter in auxilium, per:

perua amicitia se ipsum eapropter obligando. (6) Exftant literae Rudolphi in Annal. reg. Hung.

Toin, I. pag. 337

occasionem, Sopronium cuin innumeris oppidis, et pagis, thefaurum item regium fruîtra iam a Stepbano V. repetitum, recuperandi. Nec mora, in haec capita cum caesareo legato conuentum fuit, Hungari quam maximis pollent copiis, Rudolpbo aduersus Ottocarum aslifterent: Rudolphus vicislin, fi Hun. gari a quocumque demum hofte aliquando peterentur, fuppetias ferre teneatur: 'neutri fas fit , feorsim cum Ottocaro de pace paci. fci (a). Vtilissimo hoc foedere e fententia confecto, laetus Rudolphus A. 1277. Vien- 1277 nam obfedit, ac nullo negocio deditionem facere coegit. Exemplo Viennenfium Styri pariter opera Mainbardi Goritiae comitis inducti, illius fe fidei permisere. Tanta iacura vltra modum perculsus Ottocarus, ne potentissimis duobus principibus in se armatis , ceterarum quoque ditionum amittendarum adiret discrimen, tempori cessit, pacemque a caesare poftulauit, quam etiam his fere conditionibus impetrauic: Ottocarus omnibus omnino ditionibus Auftriacis decedat: Bohemiae, et Morauiae inueftituram a caefare accipiat , eidemque consuetum fidelitatis facra. mentum praestet. Hungaro autem regi Sopronium cum ditionibus omnibus ad Hungariam spectantibus , thefaurum item Annae focrus fuae bona fide restituat ; quibus

(a) Siinon Keza cap. V. pag. 105. et chronicon Air

Itrale ad A. 1276.

« PreviousContinue »