Page images
PDF
EPUB

§. VI.

Synodi Budenfis a&ta, et exitus. Conuenere ad Budense caftrum ad praefi. xum diem magno numero epifcopi, abbates, praepofiti , capitulorum legati, ecclefiarum rectores, et ordinum religiosorum superiores.

Ante omnia Lodomerius Varadinenlis episcopus natalium fplendore, ac virtutis, doctrinaeque laude conspicuus, electus Strigonienfis archiepiscopus, non modo in sede sua confirmatus, verum etiam regni Hunga riae primas , qua dignitate ad eum diem ca. rebant Strigonieoses inetropolitae, pronun. ciatus fuit. Praeterea ex mandato Nicolai III. papae (a), quaeftionem legatus pontifi

. cius instituit de doctrina, vita, et moribus Ioannis de Ilmur (b) praepofici Budensis, de cretorum doctoris, ac aulae vicecancellarii, quem rex die XXV. Nouembris anno fupe. riore Colocensem archiepiscopum nominale.

[ocr errors]

(a) Datum fuit breue Idibus laugarii seu die XVIII.

anni 1279. (b) Didicimus id ex instrumento 'A. 1277. quo leot

nes de Ilmur praepofitus Budenfis de terra fua Ime terram duorum aratroruin a parte feptemtriona vendit cuidam Gallo, filio Dereszleö de Fofad pro VI, marcis argenii, perpetuo possidendam, que terra per metas ibidem circuinícriptas separatur per hominem capituli Strigonienfis. Ex tabulario Ür inónyiano. Porro Urmény olim Ilmur, aut lloc appellari con buenisie notius eft, quam vt probati oporteat.

[ocr errors]

Tat ; pontifex autem ad id vsque tempus confirmationem impertiri diftulerat propterea, quod regis iam deprauati iudicio ea in re de ferre vereretur.

Hic quoque legati autori. tate in metropoli sua stabilitus, rerum pro patria, et ecclesia geftarum magnitudine postea inclaruit.

Quibus feliciter expeditis, dies multi reformandae cleri tam secularis, quam regularis disciplinae sunt impenfi, perlacaeque eum in finem constitutiones LXIX. ex quibus, quae tum vitia in facrum ordinem irrepserint, luculente licet colligere (a). Nos

folos capituloruin fingulorum titulos hic resi cenfebimus. 1. De tonsura praelatorum. II. ,! de vestimentis eorumdem. III. De arcendo

veftium luxu ab omni clero. IV. Quod ana nulorum vsus praelatis cantum fie permillus.

V. Vt clerici tabernas in domibus fuis non teneant. VI. Vt episcopi ex religiofis ordi

nibus affumti religionis suae habitum defeplant. VII. Vt praelati, et omnes clerici a i iảeuis factis, et bellicis actibus abstineant,

VIII. De vita , et honestate clericorum. IX. Vt clerici fententiam fanguinis non dictent, nec aquam, vel ferrum candens benedicant. X. Vt vicariae non committantur laicis, vel clericis vxoratis. XI. Vt clerici arma non portent. XII. Vt clerici non cohabitent mulieribus. XIII. De reuerentia in Diuinis of

(a) Synodi huius constituiones vide in conciliis

Hung. Tom. I. pag. 103.

ficiis adhibenda, XIV. Vt qui suas dioece, fes visitant, eas suintibus non grauent. XV. Ne quis beneficium ecclesiasticum accipiat de manù laicorum , id est, ut canon ipfe loquitur, vt tam canonice electi , quam a veris ecclesiaqum patronis praesentati, per superiorem ecclefiafticum, seu praelatun suum in beneficio inSfituantur. XVI. Vc omnes in beneficiis curam animarum habentibus personaliter de. seruiant. XVII, V¢ ecclesiastici a coniura. tionibus, et conspirationibus fe abftineant. XVIII. Vt parochi antequam eapt ad fyno. dum dioecesanam, vifitent infirmos suae parochiae. XIX, Vţ adeanç fynodum omnes, ad eam conuocati, quo cultu, ornatuque ? XX. Vi omnes curam animarum habentes in presbyteros' ordinentur, XXI, Vt oleum sanctum et euchariftia fub claui feruentur. XXII. De diuinis officiis deuote, ac decenter celebrandis, XXIII, Dę illegitime intrusis in beneficia, remouendis, XXIV, Vt eeclesia. ftici non agant corain judice feculari, niß in caufis fecularibus, XXV. Vt coram dein judicio de personalibus iniuriis, et eleemofynis ecclesiae factis non litigent

. XXVI. Non habeant in domibus suis prolem in facro ordine susceptam , nec alias : fint illorum liberi famuli maioris ecclefiae. XXVII, De reliquiis Sanctorum non expopendis veneratioui, nifi prius autoritate RO mani pontificis fuerint approbatae. XXVIII Qui lint admittendi ad praedicandum , et de quaeftoribus, lucri fui causa, eleemofynas # populo exporquentibus, XXIX. Vi res

eo

1

[ocr errors]

ecclesiae pignori non obligentury XXX. Ve
res eccleliae a rectoribus non donentur.
XXXI. Ve nemo clericus peregrinetur, fine
ordinarii licentia. XXXII. Vt nemo incog.
nitus, feu sine literis dimissoriis admittatur
ad facra peragenda.

XXXIII. Vt fideles di.
uinis intersinc in parochialibus ecclefiis.
XXXIV. Vt rationes reddantur ab iis, qui
bona ecclefiaftica administrant. XXXV. Vt
iidem mutuo non dent, vel accipiant. XXXVI.
Vt bona ecclefiaftica alienare non liceat.
XXXVII. Vt ecclefiae parochiales non gra-
uentur per praelatos fuos indebicis exactio-
nibus. XXXVIII. Vt archidiaconi iuri ca-
nonico per triennium ftuduerint, vel ftu-
deant. XXXIX. De causis matrimonialibus
per discretas, graues , ac honestas personas
iuris canonici fcientiam habentes difcutien-
dis. XL. Quod irritae fint inhibitiones, et

alia, quibus praelati impediunt, ne subditi la culpas luas reuelent superioribus. XLI. Vt D. fupellex non teneatur in ecclefia, niti facra.

XLII. Vt presbyteri parochiales habeant ,
libros ecclefiafticos. XLIII. Vt profana in
caemeteriis, et ecclefiis non peragantur.

XLIV. Vt vigiliae in ecclesiis non fiant a li

laicis. XLV. Vt priuentur ftipendiis, qui
horis canonicis non interfunt. XLVI. De iis,
ad quos fepeliendos exigitur vna marca ar-
genti. XLVII. Vt laici non teneant con-
cubinas. XLVIII. Vt meretrices nemo in
domibus , et possessionibus suis habitare per.
mittat. XLIX. Vt bona decedentium cleri.
corum a laicis non occupentur. L. Vt alie-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Ze 24

nare bona ecclesiastica non liceat. LI. De iure patronatus iuxta leges.canonicas mode. rando. LII Aduerfus bonorum ecclefiafti, corum inuafores. LIII. De iisdem inuafori. bus coercendis. LIV. Vt iuftitia per gratiam, aut corruptelam non fiat, fiue , ne judices ecclesiastici pecunia , aut alterius lueri fpe corrumpi, vel fauore, aut odio in iudi. cando abripi se finant. LV. Quod excommunicati ab agendo, patrocinando, teftificando in tribunali facro repellantur. LVI. Vt exceptio rei iudicatae tam ecclesiafifticis coram foro seculari, quam secularibus coram ecclesiastico adinitratur. LVII. Vt iudices feculares compellant ad officium eos, qui funt rebelles iudicibus ecclesiasticis, et viciffim ecclefiaftici eos, qui non obediunt laicis. LVIII. De poteftatibus fecularibus, quae prohibent appellantes a sententia fedis facrae in Hungaria ad fedem apostolicam , qua fan. ctione , regi, aut reginae matri appellantes impedienti interdictum ab ingreffu in ecclefiam, ceteris autem fine discrimine excom. municatio decernitur. LIX. De immunitate ecclesiasticorum ab exactionibus, collectis, tributis et vectigalibus. LX. De eadem immunitate , poenisque in eiusdem violatores. LXI. Vt omnes regulares eiusdem ordinis eodem veftium genere induantur, LXI. De veftibus regularium. LXIII. De abftinentia regularium a carnibus. LXIV. Vt regulares monasterio non exeant, fine licentia superiorun. · LXV. Vt regulares pon recipiant ecclefias parochiales ad forniam,

« PreviousContinue »