Page images
PDF
EPUB

id est cenfum annuum, vulgo arendam. LXVI. Vt religiosi non venentur: non deferuiant vltra octo dies in parochialibus ecclesiis se cularium , fine fpeciali licentia ordinarii. LXVII. De vitandis excommunicatis, et fer. uando interdicto maxime a praelatis. LXVIII. Vt vinearum , et agrorum depopulatores tan; diurni

, quam nocturni excommunicentur, nec prius absoluantur, quam poftquam damnum paflis fatisfecerint, Lxix. Aduersus bonorum, et iurium ecclesiasticorum inuafores. Atque hic desinunt canones fynodi Budenfis die XIV. Septembris A. 1279, pronuulga. 1279 ti, quibus ad corrigendos facri ordinis mores nil profecto aut opportunius, aut fanctius perferri poterat, erant tamen aliqua , quae fceleratis hominibus, ac iis praesertim, qui regis libidini deseruiebant , non medio. criter displicuerunt, Talis erat canon XLVII. quo

laicis omnibus fine discrimine prohibi. tum fuit concubinas domi fuae alere, ac al. ter XLVIII. quo interdicebatur, ne quis ineretrices corpore suo quaeftum exercentes, sive in aedibus, fiue in possessionibus suis habitare permittat. Vrgebant praeterea ec legatus pontificius, et praelati Hungariae regem, vt tam Hungaros, quam Cumanos Christianis facris initiacos, lege publica iuberet barbas radere, crines truncare, Cumanicosque pileos, quorum usus iam inualuerat , abjicere (a). Verum quia nec Hungari, nec

(2) Chronicon cap. LXXX. huius meminit : Hinc

infuper contra qum regem, quin Cumanice, ei non

Cumani ab auito barbas deferendi, crinesque alendi more defiftere volebant , rex quoque legato , et episcopis ea in re morem gerere detrectauit (a): ac reapfe parum ad religionis Christinae sanctitatem incererat, bar. batide an imberbes eam fectentur. Ce. terum protracto in longius concilio, grauif. fima in legatum , pacresque ibi congregatos tempestas coorta fuit. Nonnulli quippe ex aulicis, quorum intererat, ne rex praua cuir meretricibus consuetudine dimilla, cum Ifabella regina coniuge ex animo in gratiam redo irer, digna.nque deinceps Christiano coniugio vitam duceret , id confictis criminatio, nibus imbecilli principi perluasere, legatum cum episcopis clam in illius caput confilia cudere, agereque, vt autoritate pontificis, corona, regnoque priuetur, quin etiam adelle iam Roma literas commenti sunt, quibus atrocis huius facti perficiendi negotium legato, patribusque concilii fit commillum (b).

çarbolice conuer

fabatur, Philippus Firmanus felis apostolicae legatus aduenit , qui barbas rašlere, crines detruncare , contra mores Hungaricos, et pileos Cumanicos, quorum ufus in Hungaria iam confuetu.

dine babebatur, abiicere demandabat. (a) Paiet id ex literis Nicolai III. papae sub exitam

eiusdear anni ad regem datis, quas vide Anaal,

reg. Hung. Tom. I. pag. 347. fub inition. (6) Suspicionem hanc Ladislai anin) ingestam fuisse

cum aliunde patet , tum vero e literis Martini IV. papae A. 1282. calendis Octobris ad regern datis quas vide in Annal, reg. Hung. Toin. I. pag. 353.

[ocr errors]

Huius generis mendaciis per maleuolos narratis, yfque adeo in fạrias exarsit Ladislaus, vt ne inueftigata quidem accusationis veri. tate, Budensibus ciuibus feuere interdixerit, ne quidquam rerum ad victum neceffariaruni feu in foro venum proponerent, seu patribus concilii , eorumdemque feruitoribus alia ratione adininiftrarent, eos e castro eiicere fatagerent, aļios ingredi volentes exclude. renc (a). Ne itaque inediam, vulgiquę lu. dibria porro tolerare cogerentur patres, soluto concilio, domum rediere, legatus au. tem pontificius vim fibi ab irato, ac in priftinas iterum libidinum sordes relapso rege imminentem decliuaturus, festinato itinere

[ocr errors][ocr errors]

(a) Factum hoc suum refert rex ipse in literis A. : 1280. XV. calendas Septembris ad vniuersum re

gnum datis. Ibidem pag. 349. Notum fieri volumus vniuerfis, quod cum tempore S. concilii per venerabilem patrem D. Philippums --- in castro Budens deuote, et solemniter celebrati nos feruore iu. uentutis contra noftram salutem accenf, et quorumdam prauorum confiliis, deprauati, a to que seducti, in noftram hoc in ferri iniuriam aeftimantes quod erat ad propagationem virtutum, exclufionem eriam vitiorum , iudici, et ciuilus dicti caftri Budenfis fub grauibus poenis dedimus in mandatis , vt praelatos regni nostri ad mandatum D legati praefati , ibi occasione dicti concilii congregatos de castro, ipfo excluderent, nec aliquos in dictum caftrum permitterent intrare, quodque eis , et familiae eorumdem victunlia, et veu nalia probiberent,

in Poloniam se le recepit. Ita res optime coeptae, paucorum aulicorum fcelere, non fine regni, religionisque damno funt corTuptae.

S. VII.

Ladislaus poenitudine tactus anteactae vitae

errores retractat. Nicolaus III. pontifex de iis , quae acta

erant, per legatum edoctus, eodem anno 1279 1279. die IX. Decembris prolixas quidem,

fed humanitatis pietatisque paternae pleniffimas ad Ladislaum exarauit literas : in his fiviftras, quas ille de sedis apostolicae aduersus regiam dignitatem fuam confiliis conceperat suspiciones,dislipare ftuduit: tum propofita ante oculos criminum, queis fe obItrinxerat, foeditate, offenfionum, quas fubditis populis suis dederat, atrocitate, foeda nominis, qua domi, forisque apud amnes principes laborabat, infamia, damnis, et calamitatibus, quas neglecta reipublicae cura, toti regno intulerat : ac aeternarum denique poenarum a Deo fcelerum vindice eidem aliquando infligendarum feueritate, paulo ve. hementius iuuenilem principis animum com. pungere conatus fuit(a) Rudolpbus quoque imperator, Venceslaus rex Bohemiae, ac Ca

(a) Lege fis literas ipfas in. Annal, reg. Hung. Tom.

1. pag. 345

[ocr errors]

rolus rex Siciliae a pontifice rogati per nun-
eios, et literas horcati fuere Ladislaum, vt
a profligata vitae ratione recederet, Isabela
lam reginam coniugem in thorum reciperet,
mores denique Christiano principe dignos re-
fumeret. Quorum omnium monitis, et ad.
horcationibus commotus , legatum apoftoli.
cum e Polonia reuocauit, quo autore , vt da-
tam toti genti offensionem publica poeniten-
tia elueret, die XVIII. Augusti anno 1280, 1280
literas dedit propalam vulgandas, in quibus
ea, quae perperam egerat, retractauit, ac
ad expianda anteactae vitae crimina, centum
argenti marcas in Göllnicienfibus fodinis al-
fignauit , eleemofynae nomine annis fingulis
erogandas in hospitale, pro miseris, et ae-
grocis in Hungaria erigendum (a). Plura
item alia in commune bonum tum et egit, et
fansit, e quibus non mediocrem boni omnes
fpem de sincera illius commutatione con-
ceperant,

[ocr errors]

$. VIII.

In priorem vitae licentiam relapsus Ladislaus,

a proceribus regni bonestae custodiae datur. Verum altiores iam in corrupti regis animo radices egerat foeda cum Cumanis pellicibus consuetudo , quam vt diutius earum ferre

[ocr errors]

(a) Exstant ibidem pag. 349. Vtinam plura hodie

quoque conderentur huius generis hospicalia , quo
miserabiles personae aegrotantes, omnique humana
Ope destitutae fe poffent recipere,

« PreviousContinue »