Page images
PDF
EPUB

absentiam , reginaeque coniugi suae vellet

conuiuere: hac igitur, incertum quo praetex. 1231

tu, e regali thoro A. 1281. exclusa, procul.
que ab le relegata, illas rursum ad aulam
euocauit. Non deerant scilicet quidam ex
aulicis, Isabellae reginae infefti, qui Ladi-
slao ad id confilii autores fuerant ; quo fic
rege amoribus Cumanarum capto , ac idcirco
eorum, quae fummi imperantis erant, vegli.
gente , cuncta ipsi iterum

pro
libidine

agere, priuataque lucra sua tutius pofsent quaerere. Duo quoque e facro ordine viri, epifcopali charactere conspicui memorantur, quieffreni regis licentiae aperte fauere ferebantur. Inopinatam hanc regis commutationem vbi legatus pontificius fuismet aspexisset oculis, atque vna conatus suos, quibus regem ad recipiendam Isabellam reginam adducere ftu. duerat , inutiles euadere fenfiffet, consilio illis rerum, temporumque rationibus parum profuturo, Ladislaum imprimis regein publico anathemate percussit: tum geminos illos antiftites eius cupiditatibus conniuentes facro. rum poteftate priuatos e sedibus suis detur. bauit: eos denique omnes, qui Cumanos cor. poris habitu, amictuque imitarentur, a fide. liuin communione resecuit(a). Nimia haec legati in facrofanctum regis caput feueritas cum aliis multis, tum vero Ioanni de Ilmur Colocenfi archiepiscopo, et regum, et regni

(a) Raynaldus, et Annal. reg. Hung. ad A, 1281,

Chronicon item M, Turoizii cap. LXXX,

1

[ocr errors][ocr errors]

Hungarici libertatis, vt suo loco videbimus,
egregio vindici vehementer difplicuit: qui,
quia propalam fortaffe latae per legatum sen-
tentiae interceslic , eiusdem autoritate fede
fua, vt nobis videtur, tum quidem priuatus
fuit (a). Ladislaus autem inflictam fibi poe-
nam adeo acerbe tulit, vt legatum fine mo-
Ta finibus regni excedere jullerit, redituni-
que, intentato mortis metu , interdixerit.
Exinde vindictae studio abreptus, in eos 0-
mnes, qui aut legati partibus adhaerere, aut
libidini fuae aduersari videbantur, defaeuire
coepit , exemploque suo Cumanos ad infe.
rendas liberius Hungaris iniurias concitauit.
Ex hac regis agendi ratione, cum alia gra.
uislima mala, tum vero regiae familiae orbi-
tatem pertimefcentes regni primores, vt
et vindictae illius, et libidinibus moduin

po-
bereit, collatis prius inter se consiliis, ma-
gno numero in aulam fe penetrant, regem.
que, qua licuit, decentia comprehensum,
A. 1281. honeftae addicunt cuftodiae, iun. 1281
cta illi Isabella regina coniuge, eo fine, ve
pellicibus suis priuatus, pristinos cum eadem

[merged small][merged small][ocr errors]

(a) In literis A. 1281. in quindena pentecostes edi

tis legitur Stepbarius electus Colncenfis, at in alijs
eodem anno aliquanto ferius, datis rursus habetur
Ioannes Colocensis; haud dubie, quod inox sedi suae
per legatum fuerit reftitutus, sublatisque cenfuris
omnibus confirmatus , alioquia pofteriorem Ioan-
nem archiepiscopum Colocenlein eumdem elle cum
priore, documenta Romana , quae poslidemus, fic
dem faciunt,

amores reyouaret , optatumque tandem ali. quando reguo heredem daret (a).

S. IX.

Cumani ad tyrannidem aspirantes opprimuntur. Inopinata regis captiuitas vehementer perculit Cumanorum, praesertim gentilium, ani. mos propterea , quod optimares interea illa, quae ad regni administrationem , legum obferuantiam, rectumque ordinem pertinebant, paulo diligentius , seueriusque exequerentur, cum itaque illi licentiam suam coerce. ri, potentiamque in dies magis restringi vi: derent, vereri coeperant, ne pedetentim per Hungaros in ordinem , seruitutemque redigerentur. Quod vt tempeftiue prohiberent, mislis communi nomine in Cumaniam nupci. is, Oldamurum residuorum adhuc Cumanorum ibidem degentium ducem in auxilium euocant, oblata fpe, iunctis viribus, Hun.

garos nullo negotio debellandi. Adfuit ille 1282 primo vere A. 1282. caftraque ad lacum Hóod

collocauit , cuius aduentu cognito Cumani Hungariae incolae magno numero eodem Cod. fluxere. Optimates regni confilia hoftium tempestiue edocti, nil pariter eorum, quae ad apparandum quam celerrime bellum ne. cellaria erant, omifere, vt adeo tantas breui

copias

(a) Dlugossus bistor. Pol. lib, VII,

[ocr errors]
[ocr errors]

copias collegerint, quae non ad fuftinendos solum; veruin etiam profligandos hoftes non impares fore videbantur. Cunctis rire ad bellum comparatis, regem primores adeunt, ac cum veterum iniuriarum ; tum recentis perfidiae cominemoratione ad iuftam commotum indignationem, fummo cum honore e custodia liberatum ad caftra deducunt: ille incredibili laetitia et gratulatione a toto Hungarico exercitu acceptus, recta in hoftes mi. nime imparatos mouit: concursum eft percinacibus vtrinque et armis, et animis: ad extremum virruti Hungarorum succubuere Cumani, quorum arcus imbrium, durante pugna deciduorum, humore laxati nulli fere eo die vsui fuere. Plurimum tamen ad vi. ctoriam momenti attuliffe fertur infignis Lorandi comitis Soproniensis fortitudo , qui in confertos hoftes lumma vi illatus, multis circumacto in omnem partem gladio obtruncaris, ceteros ad viriliter dimicanduin ex. emplo fuo acenderat (a). Trifti ea clade accepta confternati gentiles Cumani, vt fe fe vlteriori Hungarorum vindictae subducerent, relictis in Hungaria coniugibus, et liberis ,

cum Oldamuro in Cumaniam magno numero s receflere; ceteris autem , qui domi reftite.

rant , non mediocriter tum quidem animi concidere, vt pluribus deinceps aunis quietein

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

coluerint (a). Huius victoriae occasione po 5282 sus Martinus IV. pontifex eodem anno 1282.

die vltima Septembris, gratulatorias ad Ladislaum regem dedit literas, quibus explicata beneficii e coelo accepti magnitudine, eum. dem ad conftantiam in benecoeptis adhortatus fuit; fimul inueteratam illam fufpicionem , quam illi alias ingestam fuiffe meminimus, quasi sedes apoftolica coronam illi adimere niteretur, dissipare conatus fuit (b).

S. X.

[ocr errors]

Noua Tartarorum in Hungariam irruptie

profligata. Leadislao rege hunc in modum ad meliorem frugem reuerfo, ac rempublicam ea, qua par erat, diligentia moderante, respirare coepit Hungaria, cum rurlus grauissima tempeltas exorta prope illi exitium allatura videbatur. , Oldamur Cumanorum dux cladem ab Hungaris acceptam vlcurus, Tartaros, Neug arios, ac aliarum Asiae gentium colluuiem ad inua

dendam, depopulandamque Hungariam con1285

citauit, quorum tantus numerus A. 1285. adueniffe narratur, vt vndecim milliarium ambitu

pro caftris opus haberet (c). Pesti- .

[ocr errors]

Simon Keza cap. V. p. 109.

Exstant literae in Annal, reg. Hung. Toin. L. pag. 353. () Ita Stero in Annal. ad A. 1285.

: . I.

« PreviousContinue »