Page images
PDF
EPUB

num vfque oppidis , villisque ferro, er
igne euaftatis , cladem A. 1241. renouaturi 1241
erant; nifi coelefti potius auxilio , quam vi-
ribus humanis fuillent debellaci. Pars eorum
magna , inedia, peftifera lue, et morbis con-
sumta interiere; pars viarum iguari, per
Hungaros ex insidiis circumuenti occubuere,
pars pernicibus vecti equis, ex inimica fibi
regione vltro difcellere, praefentique Hun.
gariam discrimine liberauere (a). * Ex hac
Aliaticorum faece quamplurimi Tartari , ec
Neugari , ad Cumanorum praedia, ac poffef.
fiones se le receperunt , atque ibi tamdiu de
lituerunt, dum deuique pace regno reftituta,
poteftas illis

facta fuit in Hungaria
remanendi : atque suos ex his Hungari
seruos et mancipia conducebant , qui
tạmen etiam in feruitute consticuti, adeo
pertinaciter gentilibus suis ritibus adhaere-

bant, vt nonnisi Ludouico M. rege imperanite, baptismum sufceperint. Si quis Neugaro.

rum, qui cum Tartarorum parte aliqua in
Hungaria tum remanferant, viuendi , habi.
tandique morem cum iis, quos Zingaros post-
ea appellare placuit, contendat, hos ex
illis ortum ducere non improbabiliter pro-
nunciabit. Neug ari quippe nulli certo loco
aflixi sub tentoriis degere, haec pro tempo-
rum opportunitate de loco in locum trans-
ferre, furtis denique, et rapinis viuere in
more habuere, quibus ea fortaffe de causa,

[ocr errors]
[ocr errors]

(a) Dlugoffus Hiftor. Polon. Lib. VII. Chronicon
Cap. LXXIX,

A a a 2

[ocr errors]

quod noui effent Hungariae incolae, Neugarorum, fiue Neoungarorum appellatio adhaesit (a). Haec fi opinio de Zingarorum in Hungaria origine non arrideat , haud fcio an tempus aliud assignari poflit, quo popu. lus hic ad nos immigrauerit.

S. XI.

Rege in pristina vitia redeunte, misera Hun

gariae direptio. Ab impendente per Tartaros Hungariae ex. cidio liberacus Ladislaus rex , nihilo melior effectus fuit. Redeunte enim in memoriam priftina cum pellicibus Cumanis confuetudine, adeo sibi anno 1286. ereptus eft, vt ruptis omnibus religionis, et fidei coniugalis vin. culis, insuper habita publica, quam apud omnes principes, et populos incursurus erat, infamia, Isabellam reginam coniugem , ne fibi porro molesta effet , in carcerem detru. serit, (b) ac se se deinceps totum veneri

(a) De Neugarorum , et Tartarorum rapinis fub La

dislao IV. meminit diploina Andreae III. A. 1290. in Analectis Scepusi sacri, et profani Parte I. pag. 303. De iisdein agit Honorius IV.

papa in literis A. 1289. ad Ladislaum regem daus, et qui eun in sede Romana excepit Nicolaus IV. in epistola ad Lodoinerium Strigoniealem A 1283. data ia

Anial. reg. Hung. ad annos citatos. (6) Certuin id est ex Honorii IV. papae literis die

XII. Martii A. 1287. ad Ladislaum regem datis , quas vide in Annal. reg. Hung. ad h. a,

litauerit: neque iam magno pellicum , quas in aula sua alebat, numero contentus, nouas idemtidem apud Cumanos venabatur : quin etiam adeo poftea maieftatis regiae decorum abiecerat, ví von folum iam inter Cumanos yerfari , verum etiam in Tartarorum, ac ipsorum adeo Neugarorum tentoriis familiariter conuiuari libidinibusque vacare non erubuerit. Foedissima hac viuendi consuetudine, et, qui inde neceffario consequi debuit, rei. publicae neglectu , adeo Ladislai regis ma. iestas, et autoritas euiluerat, vt potentiores regni dynastae excuffo illius iugo, Hungariae regnum inter se partiri, ac tyrannidem arripere non dubitauerint. Sic Toannes de Osl, seu Oslép comes de Gisling maiorem transdanubianae Hungariae partem in fuam redegit poteftatem , neue à rege fuo quidquam timendum haberet, cum Alberto Austriae du. ce foedus A. 1286. iniit, quo fe fe ad feren- 1285 das fibi mutuo aduersus Ladislaum fuppetias obftrinxere. (a). Eodem tempore Matbaeus de Trenchinio totius fere Hungariae superioris dominus euasit. Horum exemplo, et impunitate animati limitanearum ditionum praa. fecti, et bani prouincias fidei suae creditas, et vectigalia publica fui iuris effecere: ac vt paucis complectar omnia, vbi primum rex, culpa sua, timeri deflit, mox quali da

(a) Hautalleras in Fasis Campililiensibus ad A. 1286.

A a a 3

tur.

to figuo, quisque vicinos bonis, pollelioni. busque suis fpoliare, ac ex aliorum rapinis res luas augere coeperunt, vt aduerfus omnia sociecaris iura, nemo iam in Hungaria vitae, rerumque suarum lecurus degeret, neque cui. quam íus, led vis , et potentia patrocinare.

Cumani praeprimis nimia regis cum gente sua familiaritate audaciam adepti, foci. is Tartaris , et Neugaris vniuerfam Hunga. riam depraedando, percursantes, quod coliibuerat , impune diripere , fibique obliftentes trucidare, ferro denique, et igne omnia consumere, non reformidarunt. Per hanc rapiendi, ac debiliores opprimendi licentiam, complures nobilium familiae generis antiquitate, et opibus aliquando florentes, ad es. treinam deuenere egeftarem; viri olim clarilfimi, et gestis in republica muneribus conspicui rus colere, manuumque labore quotidiano victui necessaria comparare sunt coacti: et quia plurimum annorum fpatio continuatae rapinae, quasi iam ciuitate donarae erant, tanta cuiusuis generis iumentorum penuria ad extremum enata fuit, vt, cum pe. cudes deeflent, homines ipfi earum loco care ros impellerent: quod vehiculorum genus in perpetuam Ladislai regis, communis eius cilamitatis autoris, memoriam currus Ladislai regis vulgus appellauit (b). Sic cum domi

(a) Paucis haec chronicon describit: Tempore eruia iftius Ladislai regis

coeperunt in ea intefti. %e bella confurgere, ciuitates confringi, villes

cuncta direptioni paterent, vicini quoque
principes alii ad excutiendum S. coronae
Hungaricae dominium , alii ad res fuas ex
Hungariae ruinis augendas, adiecere ani.
mum: Vrofius Seruiae princeps, et Rufliae
rubrae duces regem Hungarum adeo abiectis
moribus praeditum deteftati , in libertatem
se le afferuere. Poloni non modicam limi.
tum Russiae partem in ditionem suam rede-
gere. Maritimae Dalmatiae vrbes plurimae
defertis Hungarorum partibus , Venetorum
societatem funt amplexae. Albertus denique
Auftriae dux Rudolpbi imperatoris filius,
Ioannem Gislingensem comitem, a quo, incer.
tum qua de causa, atrociter tum diflidere coe.
perat, coercendi fpecie , armatus Hungariam
A. 1289. subiit, ac praeter Sopronium , ac 1289
Ginsium insuper XXVIII. alias ciuitates, ac
oppida nemine pro viribus reliftente occu.
pauit, Austriaeque finibus adiecit (a). Hunc
in modum Hungaria e pristino splendore suo
praeceps acta, domesticis aeque, ac exteris

[ocr errors]

per combustiones ad nihilum redigi , pax, et consai
cordia penitus concalcari , diuites deficere, et no-
biles rusticari prae inopia paupertatis. Illo tempo-
re liga, fcilicet duarum rotarum vebiculum, a regni
incolis currus Ladislai regis dicebatur, quia
proprer continua spolia, animalia vehicula traben.
sia defecerant in regno, fed bomines more pecorum,
bigis iuncti, vices animalium impendebant. Cap.

LXXXI.
(a) Chronica Australis ad A. 1289.

Ааа 4

« PreviousContinue »