Page images
PDF
EPUB

nifacius ne cleri Hungarici querimoniis locum daret, difceffuro in Hungariam legato suo Nicolao Oftienfi feuere prohibuit, ne Gregorium confirmaret , et quia hominem fui impotentem ad regendam principem Hunga. riae ecclefiam minus idoneum elle compe rerat, de eo ab administratione remouendo, alioque viro magis idoneo eidem ecclefiae praeficiendo sollicite deliberauit (a). Haec diligentius, copiofiusque hic enarrare placuit, vt turbaruin iis temporibus in Hunga. ria grassantiuin caufae canto clarius intelli. gerentúr.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Carolus Robertus a coniuratis in regnum in

ducitur. Dum haec praeclare non minus, quam fortiter pro Andrea III. rege ab episcopis, et oprimatibus geruntur in Hungaria, copiura. ti interea cum Gregorio electo Strigonienfi paulo vehementius animos in propofito ob. ftinauerant, ac eo iam curas, cogitationes. que omnes transtulere, vt Carolum quanto. cyus in Hungariam transmitti a Maria regi.

[ocr errors]

memoriae dominum Gregorium, quondam elesa
Strigonienfem. la histor. episcop. Quinqueeccleli

enfis Tom. II. pag 290
(a) Testes hujus teneinus literas Bonifacii VIII. od

le za tuin (10.1 e. a. die Vill. Noueinbrıs datas ex
reg. Bonifacii PP. Vil poulificacus VII, delcriptas.

[ocr errors][ocr errors]

na impetrarent, rati fore, vt eius praesen-
tia fenfim vires', animique aduerfae partis
conciderent, superatisque difficultatibus re-
gno ille demum pleno iure potiretur : itaque
communi coniuratorum nomine oratores A.
Igoo.“mittuntur, qui Carolum ad maturan.' 1300
dum in Hungariam iter inuitarent, certam-
que fpem facerent regni, vt primum eius fi-
nes actigiffet , obtinendi. His, aliisque con.
iuratorum promiffis animata Maria regina
Carolum nepotem claffe, militeque instructum
adulta aeftate anni eiusdem Neapoli dimisit,
Hungariam hereditario, vt ipfa rebatur, iu-
re, et pontificis collatione iam fuam occu-
paturum. Appulit is Augusto mense Spala-
tum: vbi bimestre exegit, vt interea pro-
cerum, nobiliumque fibi fauentium animos,
et vires "exploraret : inde in coniuratorum
comitatu Zagrabiam incolumis peruenit: vbi
ab Vgrino de Vylak,pluribusque Hungaris re-
gium in morem exceptus, ad obitum vsque
Andreae regis fubftitit, feu quod eius vires
nollet in fe concitare, seu quod lethali morbo
correptum haud diu vitam producturum in-
tellexerat : ac iftud quidem nullo negotio
praeuideri poterat , fi verum eft, quod non-
nulli tradunt, per quemdam factionis Neapo-
litanae venenuia Andreae regi fuisse pro-
pinatum.

[ocr errors]

CCC4

S. IX.

Andreas rea obit, et cum co stirps virilis Ar

padiana exstinguitur. Inopinatus Caroli aduentus non parum cu. rarum, et sollicitudinis Andreae regi attulit, aemulo enim tanto, in regno praesente, nulla deinceps domi quies, er fecuritas spera. Ii porerat. Certe poftquam Dalmatiae vrbes aliquot, et dynaftas, multos item e Croatiae, et Hungariae optimatibus a fide, obedientiaque fua disceffille, ac Carolinam factionem nouis in dies coniuratorum acceffionibus cre. fcere vidit, non abs re vereri coepit , ne illi quoque, quos ad id tempus in fide constuntes habuit , aut multiplicibus aduerfae partis machinis expugnarentur, aut aemuli potentia deuicti fuccumberent: vnde id de. mum eueniret, vt vel diademate, omni iure fuo, vltro femer abdicaret , aut certe splendido curatoris munere ornatus, puero regi, vel pocius eiusdem ministrorum libidini obtemperare cogeretur. Vtrumque vt ignominiae, periculique plenum excelso generosi principis animo minime tolerandum videba. tur. Itaque contracta hinc animi aegritudi. ne, aut, vt aliis placet, veneno fibi clam

porrectó consumtus viuere defiit Budae die 1301 XIV. Ianuarii A. 1301. Ibidem apud FF

Minorus S. Francisci ad S. Ioannis euangeli. stae fepultus(a). Ex priore coniuge Fenen

(a) Chronicon cap. LXXXIII.

na vuicam reliquit filiam Elisabetham, quam
infantem adhuc A. 1298. Wenceslai Bohemiae 1298
regis filio Wenceslao despondit: eadem haec
sponsio nuptialis'tum, cui fponfus ad folium
Hungaricum aestare A. 1301. euocatus erat, 1301
ordinum regni voluntate renouata, stabilita-
què l'uit : verumi ve sünt mentés, voluntates-
que hominum inconstantes, poftquam \Verz-
ceslaus turbas Hungariae pertaef:s e regno
excellit, fponfam quoque Hungaram non fi-
ue ignominia repudiauir: haec lubinde reruin
humanarum faftidio correpia, inter D. Domi-
nici forores Thotlae in Heluetia veluin fum-
sit, pieque ibidem, vt vixit, obiit (a). Con.
iux quoque Andreae regis vidua Agnes An.
ftriaca exactis aliquot in dotalitio castro fuo
Paloniensi annis, A. 1308. Hungariam de- 1374
seruit ,piisque vacans operibus vitam ad annum
vique 1364. produxit(b) Funus Andreae III.
regis eo funeftius toti genti Hungaricae acci-
dere debuic, quod eodem vna elata sit viri.
lis ftirps regia Arpadiana, ex qua inde a
protorege S. Stepbano trium seculorum inter.
uallo vnus supra viginti reges, plerique au-
tevi insigoi cum laude, patriaeque commodo,
rem Hungaricam moderati sunt. Profecto cum
foedam illam ab Andrea III. multorum de-

[merged small][ocr errors]

(a) Eius vitam lege in actis SS. Hungariae a doetis

fiino viro Ioanne Bapt. Prileszky SS. Theologiae

doctore editis Tyrgaujae A. 1743.
(6) Vide cl, Schier in, regiois Hung, primae Nirpis

pag. 242.

!

fectionem accuratius examinamus, vehementer mirari subit : toç viros illustri domi loco vatos reperiri potuiffe, qui pofita beneficio. rum, per Arpadianae ftirpis principes maio. cibus fuis collatorum, memoria et obliterata communi illa populis omnibus in domesticos reges suos propensione, adeo exiguam in. tereuntis in Andrea III. rege meritiffimae il. Ljus familiae, cujus auspiciis Hungari ditiopum fuarum domini euaferant, rationem habuerint , vt cum ad eam conferuandam vi. res omnes, vitamque cum sanguine facrare debuillent, illius funus accelerare non dubi. tauerint : sed nempe nulla in humanis tam firma sunt vincula, quae non auaritia , vel ambitione, spe, aut metu debilicari, frangique poflint.

S. X.

Carolus Robertus per factiofos Strigonii coro:

natur.. Vbi primum Andreae III. mortis fama per regnum diuulgata fuit , Matthaeus Omodaeus, et Vgrinus de Vylak coniuratorum in Hun. garia principes nullum iam votis fuis obicem fore existimantes, recta Albamregiam proficisci , atque ibidem Carolum manibus Gregorii electi Strigonienfis inaugurare decreuerunt: qua functione peracta, nil dubita. bant fore, vt ceteri , qui antea Andreae cau-, sa Carolo aduerfari sunt , eidem se le pronis voluntatibus submitterent: verum fpe sua in.

« PreviousContinue »