Page images
PDF
EPUB

figniter fe delusos breui fenferunt: Toannes
enim Colocensis archiepiscopus , reliqui an-
tiftites, et primores regni id, quod Carolina
factio intendebat , tempeftiue fubodorati,
mox ab Andreae regis obitu, facrosanctum
diadema, ceteraque insignia regalia in suam
redegere poteftatem , certi non ante haec
fuis è manibus dimittere, quam poftquam
nouus rex non aliunde intrusus, fed liberis
omnium ordinum in conitiis congregatoruin
suffragiis electus , eisdem ad inaugurationem
fuam opus habuerit. Id vbi Caroli fauto-
ses Albamregiam appulli, ac ab vrbe vali-
do militum praefidio communita exclusi, cog-
nouere , iter Strigonium vfque profecuti
sunt: hic, quid facto opus eflet , aliquamdiu
deliberatum fuit, ad extremum placuit , ve
non exfpectatis,quae proxime indicenda erant,
comitis , Carolus alia quadam corona per
Gregorium electum Strigoniensem incingere-
tur: id quod Februario mense A. 1301. tu- 1301
multuarie pocius, quam pro more, rituque
gentis Hungaricae peractum fuit (a). Atque
ab eo die Carolus deinceps annos regni nu.
merare consueuit, quod tum per coniuratos
Strigonii rex proclamatus, atque coronatus,
regia appellatione vti coeperit , quin quid-
quam e lunimorum imperantium iuribus per
plures annos exercere ei licuerit: regni enim

[ocr errors]

(6) Carolom Strigonii coronatum teftantur literae

Bonitacij Vill. A. 1303. datae , quas infpice in
Anal, reg. Hung. Tom. I. pag. 374.

habenas pro' lib''ine dirigebant', prouentusque regios incet le partiebaucur factionis principes, quos ne a le cum alienaret Carolus, eis obedire , quam imperare maluit (a).

S. XI.

Coronationi Caroli se apponunt episcopi, et

multi e baronibus , regnique nobilibus. Inauguracio haec, nullis ante comitiis ad noui regis electionem indicris, nec suo lo. co, nec vsitato diademate plerisque praelatis, baronibus, et nobilibus non abfentibus modo, veruin etiam inuicis per paucos cou. iuratos peracta, grauiter a plerisque in Hun. garia accepta fuit, cautainque praebuit mul. tiplicibus obstaculis, quae Carolo poftea decenuii fere interuallo lunt obiecta. Acriter itaque se mox Carolinae facrioni opposuere: Loannes de Ilmur Colocensis archiepifcopus, Andreas Agrienlis , Emericus Varadinenfis Haaba Vacienfis, Antonius Tlanadiensis, Mi.

(a) Recte chronicon cap. LXXXIV. Poftea morta

rege Andrea, barones regni codena anno in duas
partes celerius diuiduur,ita quod Matthaeus Oinodee-
us, et Vgrinus potentijimi principes in regno, ac
oiti sobiles quamplures Caro'o puero adbaeserunt ,
es el m reg en nominabant verbo, sed
non faceo. Eadem reperit cap. sequence: Re
gem appellabant nomine tanium, fed

re, vel.effe cou regiminis, feu
poteftatis.

NON

[ocr errors]

rolaus Bollnenús ; et Tacobus Scepusien-
sis (a) episcopi : tum e baronibus regni Do.
minicus de Hederuara tauernicus, Demetrius
de Chák Nicolai Sclauoniae bani filius, con
mes Henricus, et plurimi alii primi subsellii
viri: qui omnes obftinauere animum, ad Ca-
rolum a folio Hungarico remouendum ea prae-
ferrim de causa, ne, fi datum fibi Bonifacii
VI.I. pontiticis autoritate regem vltro ad-
mitterent, suo ipsi facto , gentis Hungaricae
in eligendo rege libertati renuncialle, iusque
collationis regni fedi apostolicae cefliffe vi.
derentur (U). Postquam enim virilis ftirps
Arpadiana in Andrea III. defecit, neque vl
la vnquam lege, aut publica constitucione
hereditaria in Hungaria fucceflio femineo
fexui attributa fuit, tota noui regis, qua-
cumque demum e domo accerfendi optio ad
libera gentis vniuerfae fuffragia deuolura e.
rat, quapropter primo vere A. 1301. gene- 1300
ralia regni comitia Budam indicta sunt, ve
illic rege liberis suffragiis electo , gentis
Hungaricae libertas conftabiliretur. Atque
vtinam Caroli fautores vel hoc temporis ar-
ticulo ad comitia comparere, eorumdemque
voris Caroli fortem committere in animum

1

(a) De Iacobo hoc vide cl. Wagner Analectoruin

Scepufii Part. III. pag. 13.
(b) Hanc ipsain causam refert Torotzius. chronici

cap. LXXXIV. Ne, inquit, regni liberi liberta-
tom arnisserent, in fufcepsione per ecclefiam dari
tenis.

[ocr errors]

induxissent , euenire profecto poterat, vt putres non alium , quair. Caroluin, liberis nihilominus fuffragiis eligerent: ficque coalescente vtraque parte, dillidiis domesticis finis imponeretur. Verum coniurati (cenica illa Strigonienti coronatione, Carolum in fo. lio iain collocatum, er confirmatum exiftimantes, comiciorum autoritatem agnofcere, non fine contemcus fignificatione, decrec:arunt: jis igitur abtentibus, pocior regni ordinum pars ad conftitutum locum, et diem conue. nere : hic vbi communibus votis perlatum fuit , noui regis electionein ad folius gentis Hungaricae ius pertinere, varii variis e domibus candidati, fuere propofiti. Ioannis archiepiscopi Colocenfis, viri aetate, et meritis conspicui, ac praecipui libertatis vindicis sententia fuit, talem imprimis ad solium euocandum, qui non secus, atque Carolus e regia ftirpe Arpadiana maternum genus traheret, tum vero, qui propriis etiam viribus , ad tuendam aduerfus factiofos dignitatem regiam, eller instructus : talem autem fibi videri Wenceslaum Bohemiae regem, e Cunegunde Gallicienfi matre , auia autem An. na Belae IV. regis filia progenicum, principem confilio promptum , cuique nec aes, nec miles ad bellum; leu fuftinendum , feu propallandum deellet , vel certe vnicum eius filiuin pariter Wenceslaum, cuius electione vi. cinum, idemque validum Bohemiae regnum Hungarico poffet coniungi: vix finem dicen. di fecit Colocenfis, cum continuo ab vniuer. fis acclamatum fuit: Viuat rex nofter I'en.

ceslaus: placuit poftea ipfum Ioannem Colocentem cum delectis ex vtroque ordine viris Pragam ablegare oratores, qui factam generalium regni comitiorum autoritate ele. ccionem Wenceslao regi referrent ynaque orarent, vt priusquam · Carolina faccio maiora caperet incrementa , ad oblatum libi diadema capellendum iter in Hungariam maturaret: nec mora, legati , poftquam cuncta ad legationem pro gentis Hungaricae digni. tate peragendam neceffaria compararupt, men. se lülio eiusdem anni in Bohemiam sunt pro.

[ocr errors]

fecti(a).

(a) Vide Chronicon Turoczii cap. cit. et el. Kerche

lich histor. eccl. Zagrab. pag. 98.

[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »