Page images
PDF

rolaus Boffnenlis , et lacobus Scepufiensis (a) episcopi : tum e baronibus regni Do. minicus de Hederuara cauervicus, Demetrius de Chák Nicolai Sclauoniae bani filius, co, mes Henricus, et plurimi alii primi fubfellii viri: qui omnes obftinauere animum, ad Carolum a folio Hungarico remouendum ea praeferrim de caufa, ne, fi datum fibi Bonifacii VII. pontificis autoritate regem vltro admitcerent, suo ipsi facto , gentis Hungaricae in eligendo rege libertati renuncialle, iusque collationis regni fedi apostolicae ceflille vi. derentur (6). Poftquam enim virilis ftirps Arpadiana in Andrea III. defecit, neque via la vnquam lege , aut publica constitucione , hereditaria in Hungaria fuccellio femineo sexui attributa fuit, totą noui regis, quacumque demum e domo accersendi optio ad libera gentis vniuerfae fuffragia deuoluta e. rat, quapropter primo vere A. 1301. gene- 1301 ralia regni comicia Budau indicta sunt, vt illic rege liberis suffragiis elecco, gentis . Hungaricae libertas conftabiliretur. Atque vrinam Caroli fautores vel hoc temporis are ticulo ad coinitia comparere, eorumdemque voris Caroli fortem committere in animum

(a) De Iacobo hoc vide cl. Wagner Analectoruin

Scepufii Part. III. pag. 13. I
(6) Hanc ipsam caurain refere Tarotzius chronici

cap. LXXXIV. Ne, inquit, regni liberi liberta.
tom anirrerenr, in fufcepsione per ecclefiam dari
regis. '. a. sas

induxiffent , euenire profecto poterat, vt parres non alium , quaa: Caroluin, liberis nihilominus suffragiis eligerent: ficque co. alefcente vtraque parte, diffidiis domefticis finis imponeretur. Verum coniurati (cenica illa Strigoniensi coronatione, Carolum in fo. lio iam collocatum, er confirmatum exiftiman. tes, comiciorum autoritatem agnofcere, non fine contemtus significatione, decrec arunt: jis igitur abfentibus, pocior regni ordinum pars ad conftitutum locum, et diem conue. nere: hic vbi communibus votis perlatum fuit , noui regis electionein ad folius gentis Hungaricae ius pertinere, varii variis e domibus candidati, fuere propofiti. Ioannis archiepiscopi Colocenfis, viri aetate, et me. ritis confpicui, ac praecipui libertaris vindicis sententia fuit, talem imprimis ad folium euocandum, qui non fecus, atque Carolus e regia ftirpe Arpadiana maternum genus traheret, tum vero, qui propriis etiam viribus, ad tuendam aduerfus facciosos dignita. tem regiam, eller instructus : talem autem fibi videri Wenceslaum Bohemiae regem, e Cunegunde Gallicienfi matre , auia autem Anna Belae IV. regis filia progenicum , principem confilio proniptum, cuique nec aes, nec miles ad bellum; leu fuftinendum , feu propullandum deellet , vel certe vpicum eius filium pariter Wenceslaum, cuius electione vi. cinum, idemque validum Bohemiae regnum Hungarico poffet coniungi: vix finem dicen. di fecit Colocensis, cum continuo ab vniuerfis acclamacum fuit: Viuat rex noster W'en.

ceslaus : placuit poftea ipsum Ioannem Colocenfem cum delectis ex vtroque ordine vi. ris Pragam ablegare oratores , qui factam generalium regni comitiorum autoritate ele. ctionem Wenceslao regi referrent , vnaque orarent, vt priusquam · Carolina faccio maiora caperet incrementa , ad oblatum libi diadema capellendum iter in Hungariam maturaret: nec mora, legati , poftquam cuncta ad legationem pro gentis Hungaricae digni. tate peragendam neceffaria compararunt, men. se Iulio eiusdem anni in Bohemiam funt proa fecti (a).

[ocr errors][graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][subsumed][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »