Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors]

patria discellu, placuit quamdam regiminis formam defcribere

, qua populus, vna ac primores toto expeditionis tempore in officio continerentur, praecipuumque illud rei communis bene gerendae fundamentum, con cordia conftabiliretur. Quapropter , qui ceteris aetate, ac ipsa generis antiquitate an teibat Almus communibus fuffragiis fupremus dux electus fuit, a cuius deinceps nutu, et imperio tota gens Magyarica bello', paceque penderet. Ne autem poft eius obitum in noui ducis electione, aemulationi alis quando, et, quae hinc oriri neceffe eft, domefticis diffidiis locus eflet , iam tum virili Almi ftirpi hereditarium fecere principatum, id quod solennibus iuramentis, et fuso gentili ritu, in vnum vas fingulorum fan-, guine roboratum fuit : quo id fignificatum voluere, illius fanguinem effusum iri, qui fummo principi obedientiam decrectare, aut illum inter, et gentem discordias ferere ausurus esfer. Ne porro fue dux Almus ,

fi. ue illiys in principatu fucceffores summa potestate abuti poffent , illud quoque cautum, vt reliquis capitaneis Aimum fecutis, et corum posteris praecipuus femper , cum in ciuilibus, tum in militaribus dignitatibus honos haberetur, neue quisquam e Magyaris folius ducis arbitrio, aut vita priuari, aut in feruitutem poflit redigi; nisi de perfidia, et perduellione propalam prius conuictus esset. Quia vero eo confilio e patria discedebant, vt nouas libi terras aquirerent, folennis cum Almo duce pactio inita , vt non

ipfe modo , et ceteri capitanei ; verum reliqui etiam expeditionis milites , tam in fpoliis bello obtinendis; quain in terris virtute fua expugnandis, pro dignitatis, merito.' rumue ratione ratam linguli partem confequerentur , ficque commune fieret omnibus, quod communibus viribus suum feciflent (a). His domi prouide, fapienterque conftitutis, vniuersus Magyarorum populus e CXVIII. familiis conflatus , pro capitaneorum VII. numero, in totidem turmas diuisus fuit, ingentique pecorum, alteriusue generis alimentorum vi secum accepta, A. C. 884. 884. arduum, ac difficile iter injit. Poft mul. tos per ignotas , ac fere desertas regiones, errores, ad Volgae ripas primum peruentuin eft , quo lintribus superato, per Susudalensem Rusliæ 'prouinciam iter Kiouiam vsque continuatum, in cuius arcis vicinia fecundum Boristenem noui holpites anno demum insequence consederunt,

$. IV. Rufforum prudentia in remouendis e ditione

sua Magyaris

Tam diuturno itinere vix dubium eft, Mac gyaris cum alia vitae alimenta , cùm vero pecora, quae fecum e Scythia eduxerant,

(a) Anonymus cap. V. et VI. Chronicon M.

Torotzii R. I. cap. I,

[ocr errors]

sensim defecisse : vt adeo res ad quotidianut victum necessarias auţ a Rulis petere , aut fi negabantur, easdem armatą many extor, quere cogerentur. Kiouienfis dux fubdito, rum calamitate paullo vehementius commotus, clareque perspiciens, fi nouus hic populus diutius in agro suo hospitarerur, egenae alio. quini plebis facultates ompes exhaustum iri, vicinos Susydalensem ac Novogradenfem duces, cum conterminis fibi Cumanis euoca: viç, sperans fore; yt eorum fuppetiis adiu. tus, Magyaros e ditione sua exigeret: at secus, quam optarat , res accidit; commillo enim praelio Mag yari summa fortitudine, & constantią pro communi salute sua dimicantes, insigni viétoria funt potiti: qua mirum quantum animati, non modo ftationem fuam porro tueri ; verum etiam totam Kioạienfem regionem sub iugum mittere decreuerunt. Vrgentibus itaque arcis Kiouienlis oppugnationem Magyaris , dųx Kioviae , ceterique primores illic obfefli, tum primum difcriminis, in quod conjecti erant, magnitudinem sentire coeperunt. Quare, cum neque in fuis, peque in foederatorum viribus fe confi. dere poffe cernerent, consilium fane prudens, ac non modo rebus suis opportunum, verum etiam Hungaris vtiliffimum iniere : Miffis quippe communi nomine ad Magyarorum caftra legatis , fuppliciter primum Almum orauerunt , ne exiguam eam Russiae plagam legitimo principi ereptum iret , progrederetyr potius meridiem versus , atque illas regiones occuparet , in quibus olim Atila Şcy.

thice pariter fanguine ortus , non fine im, mortali nominis fui gloria dominatus fuerat, quaeque & amplitudine, & foli ybercate Ruf ficis terris longe antecellerent : Victoriam facilem illic, certamque fore , quod magni Ațilae imperium in mulcas partes discerptum, ab idmodi populis coleretur , qui armorumi rudes, vni rei pecuariae vacarent , paftores poțius , quam milites. Ne vero fraude, ac dolo fecum agi existimaret Almus, oblides, viąe duces , iumenta oneribus deuehendis neceffaria, alimenta icem, ac pecudes magno numero datum iri pollicebantur legati. Inopinata haec Kiouienfium legatio, vbi in pleno ducum confilio recitata fuit, incredibilis ompes ardor inuafit subditas olim Atilae regi prouincias vindicandi ; atque ex eo die AL mus magni Atilae se nepotem iactare, iusque fibi in omnia eius regna arrogare coepit. Quapropter datis, acceptisque oblidibus, pax fine mora daca Kiouienfibus, curaeque omnes eo translatae, vt, quae ad nouam expeditio, nem aggrediendam opportuna erapt, tempe: ftiye appararentur (a)?

.

S. V,

Cumanorum VII. capitanei fuis cum agmi, nibus multique Rufforum se iungunt

Magyaris. Dum haec cum Rullis aguntur, Cumani, qui ex infelice, cuius meminimus, pugna super

(a) Anoaymus cap. VIII. & IX,

[ocr errors]

fenfim defeciffe: vt adeo res ad quotidianut victum neceffarias aut a Rusis petere , aut fi negabantur, easdem armata manu extorquere cogerentur. Kipuienfis dux fubdito. rum calamitate paullo vehementius commotus, clareque perspiciens, li nouus hic populus diutius in agro fuo hospitaretur , egenae alio. quini plebis facultates omạes exhauftum iri, vicinos Susydalentem , ac Nouogradensem duces, cum conterminis fibi Cumanis euoca: uit, sperans fore; yt eorum fuppetiis adiu, tus, Magyaros e ditione sua exigeret : at secus, quam optarat , res accidit; commisso enim praelio Magyari summa fortitudine, & constantią pro communi lạlụte sua dimicantes, insigni viétoria sunt potiti: qua mirum quantum auimati, non modo ftationem fuam porro tueri ; verum etiam totam Kiouienfem regionem sub iugum mittere decreuerunt. Vrgentibus įtague arcis Kiouienlis oppugpaționem Magyaris , dụx Kiouiae , ceterique primores illic oblefli, tum primum difcrimi. nis, in quod conjecti erant, magnitudinem sentire coeperunt. Quare, cum neque in fuis, neque in foederatorum viribus fe confi. dere poffe cernerent, consilium fane prudens, ac non modo rebus fuis opportunum, verum etiam Hungaris vtilissimum iniere : Millis quippe communi nonine ad Magyarorum caftra legatis , fuppliciter primum Almum orauerunt , ne exiguam eam Russiae plagam legitimo principi ereptum iret , progrederetyr potius meridiem versus , atque illas regiones occuparet , in quibus olim Atila Șcy.

[ocr errors]
« PreviousContinue »