Page images
PDF
EPUB

с камена

[ocr errors]

страшнији, али мање држи, а доњи више дъЕЧЕРМА, f. eine airt 28efte (opne 2Termel), tuniдржи, али је мање страшан. На горњему cae genus, cf. јечерма. Бердапу слабо се кад види камење по- sЁчин, а, о, (јуж.) vidе дјечин: сред воде, него само кључеви и клобукови; Нађе бане fечине хаљине али се на доњему преко цијелога Дунава, | ТЁчин А, f. augm. E. ћеца. како вода мало опадне, тако види да се |ъЕЧИЦА, f. dim v. ћеца. приповиједа да је некакав хајдук скачућн | БЕЧУРЛИЈА, f. vіdе ђечнна.

на камен утекао из Србије на кЁшо, т. hyp. . ћевер. ону страну. Онуда лађарн одозго идући узи- тйвшA, f. намастир у Фрушкој гори. мају обично корманoше из ондашњијех мје. | sйда, f. hyp. p. ђидија: ста (Срби преко горњега Бердала из Доб- Море fидо Раде каурине! — ре, а преко доњега из Текнје, а Нијемци | sйди“, in per Xebensart: ај ћндн! fфün, treffli), нз Љупкове и из Pшаве); а одоздо лађе pulcer: aj fиди кою! ај биди момак! ај обично вуку воловн. Али кад вода врло fиди дјевојка ! ај или купус! ај қиди опадне онда на Берданима лађе особито

месо! и т. д. натоварене не могу пријећи никако. cf. | sйдиБАША, т. Oberfpigbuke, homuncio : Сваки Демир-капија.

даша добар даша а недаша қидибаша. ТЕРДЕН“, т. vіdе ложница:

ЕйдиЈА“, f. Der @pigbube, homuncio (in üblem Кад fер деку отворила врата -

inne): састала се курва н қидија; 5ÈPbED*, m. der Stickrahmen, jugum :

Нуто бидије ће намигује На бербефу ситан везак везе

Нека бидија зубнма чупа БЁРЗ, m. (у Далм.) као момак, дer 23urf, ado- у Илије, у fидије, лијепа је шћн lescentulus :

Биздин, т. vіdе дизген : Све бн берзе за два берза дала

Уватила за биздине ђога БЁРМА, f. (у Сријему) vide ђерам.

"БИЈот АЪКА, f. (у Бачкој) великн бич, којим ТЕРМин, а, о, н. п. претега, роп ферма, па | БизотKA, се четири коња тјерају (у које. ферма.

му се тјерању често виче: бијо!), eine "6ÈPYEK*, eben recht (a propos), quoniam de hac re Fuhrmanns-Peitsche, flagrum. loquimur, cf. збиља.

тЙКАН, m. (у 1, г.) мушки надимак : "Бє си JA? (у ц. г.) виче муж жену, анона А на име Тикана сердара

BÚKÂBE, n. das Wachsen in die Höhe, crescere "БЁСти, ђёдём (ѣёнём), (уж.) vidе дјести: in altitudinem. Како ћемо куми име бесши ?

"БйKATи, ћикам, v. impf. in Sie sübe mafen, Бени: Јања, ђаво је однио

in altitudinem crescere : БЁСти, федем (ђенём), (уж.) vidе дјести. На тавану нађ икала трава; БЁТАО, тла, т. (јуж.) vidе дјето.

Нека бика, покосиће днка "БЁТЕЛИНА, f. (јуж.) vidе дјетелина.

ѣйкНУти, нём, v. pf. (у Сријему) 1) пасти, falЪЁТЕЉИНА, f. vіdе bетелина:

Ten, cado. 2) springen, salio. Ак" удара fеше.љином травом,

"Бикнути, фикнём, v. pf. (у Срнјему) што, т.ј. То је, вуче, од љељена крвіцца

украстн, jtebler, furor. БЕТЁНЦЕ (ѣетенце), т. (уж.) vidе дјетенце. 'sйко, т. (у Ц. г.) hyp. pon Тикан. ТЁТЕТИНА, m. (јуж.) vidе дјететина.

"БЙЛАС, т. 1) име некаквога хајдука: "БЁТЕХЦЕ, т. (у Боци) vide feтeшце.

Позвекују токе на Биласу ТЕТЕНЦЕ, п. (јуж.) vidе дјетешце.

2) (у војв.) поп қилас, боп еіnет аuѕ gеlаiTenen "БЕТӣнци, фетинаца, м. р. (у Херц.) недјеља Geistlichen, sacerdos dissolutus.

пред материцама, Britter @ontag ppt 23eib: Би. Аснути, Ђиласнем, v. pf. скочити му јеnachten, dies solis tertius ante diem nativi- Aan max no.jehu, entflieben, aufugere. tis Christi.

БИМИТИР, у ігри прстену. ТЁТињ, а, е, (јуж.) vidе дјетињ.

БИНТЕР, т. у пјесмама : ТЕТињА, f. ријека што тече кроз Ужнце. Калуђере инфере ! ЪЁТиња волЁст, f. (у Рисну) vidе дјетнња Не Ђинђери браде: болест.

Не дамо ти Маре, ТЕтињЕ, f.pl. (јуж.) vidе дјетиње.

Ни у колу Саре. -БЕТињЁње, п. (јуж.) vidе дјетињење.

Бинбер була взгубила, "БЕТињй, ња, ње, (јуж.) vidе дјетињи.

Калуђера потворила:
"БЕтињити, њим, (јуж.) vidе дјетињитн. Ти мн, кале, бинђер нађе
ТЕтињски, кі, кӧ, бу я..) vidе дјетињскн. TйнъЕРИти, рим, v. impf, cf. Ђинђер.
БЕТињство, п. (јуж.) vidе дјетињство. sйнТЕРов, а, о, (ст.):
ТЕТия, т. (јуж.) vidе дјетић.

Ови

дворн паунови "БЕТлня, m. (јуж.) vidе дјетлић.

А пенџери инферови БЕЦА, f. (јужж.) vidе дјеца.

ѣйнъУВА, f. vіdе ђннђуха.

њега тако.

кати.

[ocr errors]

БинБУВИЦА, f. dim, p. Ђинђува.

БУ ВЁганЈА, m. vіdе фувегија: ФйнъУХА”, f. (pl. gen. финђуха) бie Glasperle Снна мога итра бувеглију

überhaupt, margarita vitrea, cf. мрђела. kỳBE3*, adj. indecl. rosenfarben, roseus, cf. pyФйнъУшицА, f. dim. р. финђуха.

Жичаст. тип, m. pas 25artgrad, andropogon gryllus. БУВЁЗИЈА*, f. т. ј. свила, 2rt rofenfarbige Cei= БАПАН, m. amaranthus blitum Linn. cf. тир. de, serici rosei genus: ъйПАЊЕ, n. Das Opringen, saltаtiо.

Увезла сам три дуката злата тип Ати, ђипам, v. impf. јpringen, salto, cf. ска- и четири свиле fувезлије

БУВЕНДИЈА“, f. Sie @flavin eines крцалија, laъй Е.1, т. (у Сријему) in Ser Xebensart: вози tronis turcici serva.

коњ е ђипела, т. б. с лијеве стране уз ру-| БУВЁндинскӣ, Іка, кобеп фувендије gehöris, Ay, von der linken Seite, ad laevum.

БУВЁндилски, тоју ћувендије. KATHMHUE, adv. in einem Sprunge, saltu : ТУВEЧE*, чета, п. 1) земљан суд (као здјела), Из постеље бийимице скаче

што се у њему пече месо у пећи, Гrt Brat"Бйиити, пим, v. pf, fpringen, salio, cf. скочити. pfanne, sartaginis genus. 2) оно месо, баrin "Бога, m. (нст.) vide ђого.

gebratenes F!eisch. "Богат“, т. беr офimmel, equus albus, cf. би-вувйтаљКА, f. vіdе ђијoтаљка. јелац, ђогин.

sýrym*, m. ein großer kupferner Wasserkrug, vas БОГАТАСТ, а, о, н. п. коњ, Офіттеl:, equus aquarium aeneum : albus.

Ко донесе воде у бугуму, GÒTATOB, a, o, des Schimmels, equi albi.

Да се њему по жут дукат даде Богин, а, о, бев ђога, eqei albi.

БЎзел", indecl. (ст.) јфün, pulcer : Богин, ђогйна, m, vide ђогат :

На њему је узел ћенсија Па посједе својега fогина

"БУЗЕЛАНА, f. cf. Шипер-Пеана. того, m. (јуж.) hyp. b. ђогат.

ТУКА, 1) f. Srauenname, nomen feminae. 2) т. ъдгуША, f. ђoгaтacта кобила, bie Офimmel: (нст.) vide Буко. jtutte, equa alba.

БУКАН, m. Эann&name, nomen viri. вдГУшин, а, о, деr ефіттеlftutte, equae albae. | Букінчит, m. dim. p. Букан. "BÔJA, als adv. mein' ich, etwa, opinor: hon ce bỹKHA, f. Frauenname, nomen feminae.

fоја опрема; он боја мисли да ми то не тӱко, m. (јуж.) ЭЛаппвпате, поmеn viгi (hyp. знамо, cf. као, бојаги.

b. Букан?). ъбKA, m. (ист.) vide Боко.

БЎл*, м. 1) vidе ружа. 2) artemisia annua Linn. Боко, т. (јуж.) hyp. 6. Борђије.

3) vide ђуле: тон, қона, m. Pie Coble, coriuni soleis effi- Слијеваће у топе булове ciendis,

БУЛАБИЈА“, f. eine art rother fuTеr depfel, mali БднинЈА, f. (ст.) Sugen, Eugenius, (б. з. in genus.

dem Liebe vom Patriarchen YapHojebuh): "HYAÀDIHK, | m. brennende Liebe, lychnis chalПоред мога Бонлије принципа

БУЛАшин, Гcedonia. БОРДА, f. (ст.) vide сабља, cf. Жорда:

59.A-BAKAABA, f. Art Kuchen, placentae genus: обедри му она оштра бор да

Туа-баклаву у златној тепсији . ТӘРЪБ, т. vіdе форђије.

БУ.ЛВЁЗИЈА“,

f ,

БулвёзлиЈА“, m

ТЎлк, лета, п. Жапоnеntu gеt, globulus tormenТӘРТӦРИЦЕ, (у Бачкој) vide jeдвa.

tarius. ъщРНУТИ СЕ, нём се, v. г. pf. Ђорнуо се ма- БЎЛc*, m. 10, T. j. onko ce, sich einen Kausch trinken, Byaca, f. das Rosenwasser, aqua rosarum : т

, : crapulam potare.

Златом везен у булсу уб’јељен тот лук*, m. per bіntеrе beil bеr оfen, Ser Sen | БЎмвЙР, ђумбира, m. Snger, amonum zingiber.

Біntеrn беft, pars bracarum nаtеѕ tеgеnѕ. | БУмишли“, adj. indecl, vide сребрн : cf. тур.

Они мећу умишли пиштоље БУБРЕ", рета, т. дer Dunger, stereus, cf. гној. | БУМРУК", т. vіdе царина.

Кола бубреша (каже се за крупна, а мн- БУМРУКАНА*, f. Зойкаuѕ, telonium, cf. царина. јена човјека).

БУМРУКЧИЈА, т. vide

цариник.

ка БУБРЕЊЕ, п. ба8 Oungen, stercoratio, cf. гно- | БУМРУКчилски, јење.

БЎ МРучки, кa, кo, Зо-, vectigalium. ТУБРИти, рим, v. impf. н. п. њиву, виноград, БУНИЈА“, f. Das 23inteleifen, norma: дотјерати bungen, stercoro, cf. гнојнти.

(што) на своју јунију, т.ј. по својој во..н. БУБРИш, ђубриша, м. Ser Rift, stercus.

"БУН.Е, лета, п. vіdе ђуле. БУВЁГИЈА“, т. vіdе младожења.

БУР, Бўра, m. Die Otast Raab, Jaurіnun. БУВЕгизин, а, о, бев Зräutigamg, ѕроnѕі. ТЎРА, m. (ист.) vide Typo,

}". vіdе bувезлија.

KÓPBUJE;} m. Georg, Georgius.

m.

, , о, , кa, кo, vidе царинички.

свако зло и невањал

[ocr errors]

БРАЋ, Бӱрђа, m. Georg, Georgius. ТАУ" на спава, а он треба на Марков дан (25.Априла) БЎРАц, Бурца, m. (у Ц. г.) vide Бураў. 1 : |т да одспава на ономе истом мјесту. Колико GYPÀUIHH, m. Mannsname, nomen viri. 107 недјеља прије Бурђева дне загрми, по EÏPBA, f. Frauenname, nomen feminae. 146. TO понолико

гроша кажу да ће бити товар. БУРЂЕВ дан, m. Ber Seorgiegas, festus dies S. жита оне године, еf: грмљети:

Georgii. На Бурђев дан у јутру, прије Ђурђев данак ајдучки састанак сунца, почињу се први пут купати. Муш- ТУРБЕВАЦ, ђурђевца, т. vіdе ђурђевштак. карци се понајвише купају у потоку, БЎРБЕВння, f. (ст.) оно што је Ђурђево (бнжене и дјевојке донесу у вече кући ома- мо, т. і. Бурђа Смедеревца), бав Зebiet bеѕ је (да се од њих

Ђурађ Смедеревац, imperium tой Тура штина отресе и отпадне, као омаја од Смедеревац: кола), и метну у њу свакојака биља, а који ми је све моје узео: особито селена, те преноћи, па се у ју. Ђурђевину и Смедеревину тру њом купају у градини код семена и БӰРБЕВи стӰБови (стўлови), т. pl. 1) намакод осталог цвијећа. Прије Ђурђева дне стир у Васојевићима на лијевој страннЛима: не ваља селена брати нити мирисати, а на Да видите Бурђеве сшумове — Ђурђев дан свако узме по један стручак 2) зидине од намастира близу Новога те омирише и задјене за појас, или (дје. Пазара: војке и младе) за ѓердан. Гдјекоји се на Да видите Лавру Студеничку Турђев дан љуљају о дријену, да би билан Не далеко од Новог Пазара; здрави као дријен. А гдјекоји се ваљају Да видите Бурђеве Сшупове по зеленој шeници. Многи Срби, особито Код Дежеве старијех дворова, к нстоку, прије Ђурђева дне не једу јаг- Задужбине цара Симеуна њећеrа меса, а на Ђурђев дан сваки гле- ТУРБЕво, р. 1) @tast an per Donau in Ser 28ata. да да закоље јагње. Приповиједа се да lachei, urbs Vallachiae ad Danubium sita. овај обичај и Турци држе. Око Тимока 2) у пјесми на овоме мјесту као Ђурђевина : сваки домаћин дотјера на Ђурђев дан Све јој млада у прћију дала : кцркви по мушко јагње, и оније му на Све Ђурђево и све Смедерево сваки рог прилијепи по воштану свје- БУРБЕво цвйJETE, n, vide ђурђица : ћнцу, па поп послије летурђије изнђе Набрала је смиља и босиља међу јагањце, којима се онда свијеће на А највише бурђева цвијећа розима запале, те им чати молитву и бла- БУРБЕвскӣ, кa, кӧ, н, п. мјесец, кнша, Georgie, гослови их (да се кољу и једу); други S. Georgii. дан зађе поп с ђаком од куће до куће, те | БЎРБЕвшТак, m. bеr bеn Б. Georg feiert, cliens купн коже од онијех јагањаца, које њему S. Georgii. припадају као плата за молитву и за бяа- ТЎРТИЈА, f. Srauenname, nomen feminae. гослов. Тако онамо и кад је завјетина у ТЎРТЙц, ђурђица, m, 1) Slein:Georgi (ben 3. коме селу, сваки испече по јагње, и до- Rov.). 2) vide ђурђица. несе га на оно мјесто гдје ће ручати, по БУРБИЦА, f. Raiblume, convallaria majalis Linn. том зађе поп те од свакога јагњета од- БЎРИН ПЁТАК, m. o Ђурину петку, т.ј. никад, сијече плећку, и метне је у врећу, која се den 30. Februar, ad calendas graecas. за њим носи; што од онијех плећака дн |ъУРИСАВ, m. Shanngname, nomen viri. код куће са женом и с дјецом не може ТУРИСАВА, f. Seauenname, nomen feminae. појести, оно продаје. Гдјекојн на Бурђев |ъУРИЦА, m. Rann$name, nomen viri. дан избаце пушку преко стоке, да би им | ТУРКo, m. Лаппӧпате, nomen viri. стока напредовала. У Боци се састану по $УРКОВАЦ чарак, ковца чарка, т. Art Schloß три дјевојке које су већ за удају, па на Бур- an Feuergewehren, igniarium quoddam, cf. ђев дан рано отнду на воду, носећи једна у вуковац: руци проса, а друга у њедрима грабову На њима су два чарка fурковца гранчицу, па једна од ове двије запита |ъУРОВАЧА, f.

чаша дрвена, groper ону трећу: „куда ћеш ?? А она одговори: hölzerner Becher, poculum ligneum majus „Идем на воду, да воде н мене тебе и (Пјан Ђуро ка и сјекира). ту што гледа про тебе.” Онда она запита |ъУСКАЊЕ, n. fфwere arbeit, labor. ону што носи просо: „Шта ти је у руцн?” |ъЎСКАТИ, ђускам, v. impf. раднти што са свом А она јој одговори: Просо, да просе и снагом, н. п. копатн, сјећн, fфwere 2Гrbeit мене н тебе и ту што гледа про тебе.” По verrichten, laborare. том упита ону што има грабову гранчицу | БУТУРЕ, једно на друго, с једнога на друго,. шта јој је у њедрима, а она јој одговори: ocjekom, in Bausch und Bogen, per averГраб, да грабен менен тебе н ту што sionem. гледа про тебе.” На Турђев дан не ваља | БУТУРИЦА, f. Bie Baufфbarteit, opeгa реr averспавати (да не боли глава); ако ли

велика

[ocr errors]

sionem.

ко

.

БУТУРИЦЁ, vide футуре.

БУТУРИЧАРЕв, а, о, футурнчаров. bịTYPHYẬP, m. der Bauschpächter, redemtor per bỹTYPHYÂPKA, f. die Bauschpächterin, redemtoris

aversionem. Многи Карловчани имају ћу- uxor, redemtrix, турнчаре, који нм у виноградима сједе и БЎТУРИЧАРөв, а, о, бев aufфрафtеrѕ, rеdemвинограде футурице раде.

toris per aversionem.

E

[ocr errors]

ÉRHYTH, érhêm, v. impf. eb ! sagen, dico he!

Ё, be, he: e! брате мој шта ћемо сад? е! [ЕДРЕНЕ, нета, п. 2Torianopel, Adrianopolis:

то је што друго! ё да ! fo? sic? еді, Пуче пушка, пуче друга, у Едренешу: warum nicht gar?.

Еј! ei, hei, heus: ej ти, љубавниче ! еј староќ, (по југоист. кр.) :) vidе јер :

сти! cf. хеј. Петро проси, Ана се поноси,

Ё JA, f. vіdе cова (cf. јейна). E је Петра влахиња родила

ЁЈА, (у Јадру), ja, ita. cf. да. Е се сердар добро осветно

ЁЈА, (у ц. г.) vidе еда. Е су њему двори опанули

Eја би ни хајтер учинно 2) бар, quod, cf. да: Не бих те трпљео да Eја знадеш ђe a'jепе ћевојке бих знао е ћу сокола извести из тебе; ЁЈВАЛА, seborfaтer Tiener! salvе ѕеrvo tvo ! Збори млада е их дома нема

Свакој шушн ејвала, оста глава ћелава; ЕВАНТЕЛИЈЕ, п. vіdе јеванђелије

Еј вала ти мени (говоре дјеца као ушали ЕВАНЂЕЊЕ,

кад се послије свађе мире мјесто: ејвала ёвӣ, (у Ресави и у Лијевчу) vidе ево.

ја теби). ЁВЕДРА, f. (у војв.) ограда од трске, беr Xor: ЁКАЊЕ, п. Зав ! fagen, responsio voce E! jaun, sepimentum arundineum :

, ёчём,

. ! , ! До тоноћн под еведром преду ЁВЁњКА, f. ein @traup pon 28einreifern, mit $raи: ЁКСЕР*, м.гвозден клин, аgеl, clavas. cf.чавао. ben, fasciculus sarmentorum.

Ёксик“, мање, meniger, minus : двије оке пеЁВЛАД*, евлада, т. (у Босни) vidе пород: десет драма ексик (т. ј. мање); овај је дуКоји веле: нељупка је рода,

кат ексик (niФt politig). Не љубили од срца евлада !

Ексклук“, m, 1) бer 2Iь данд, д. 23. an Semite: Ёво, fie, va, en: ево ме, ево га, ево новаца; да одбијемо ексклук. 2) fblete 28enoung

eso me o! Antwort auf's Rufen, responsum unsrer Sachen (als Strafe des Himmels wegen vocati, cf. eно.

einer unse): убно га екснклук. ef. назадак. ЁГАВ, а, о, frumm, feblerbaft, pravus, cf. крив: ЁксичAH, чна, чно, н. п. дукат, мјера, пibt veII, Натче калпак на ћелаву главу,

deminutus. Мор доламу на грбава леђа,

Ел, (по јуж, кр.) vide jep, cf. е: Жуте чизме на егаве ноге

Ел од друcта ништа вајде нема Ёгвк“, f. р. у пјесми мјесто егбеша:

Ел погуби стара Кејван-агу Донесоне егбе са ђората,

Ел он знаде Вуковић Анђелка Пуне пусте жутнје дуката –

Ел те чуо доброга јунака ЁгБЕТА“, п. pl. vіdе бисате.

ЁЛА, (pl. ёлате, ёламо) vidедела: ела Бога ти; Erede, èregå, f. pl. die deutsche Geige, fides ger- Ела пођи драги господару manicae.

Сви рекоше: ела капетане
ЁГЕДЎш, т. (у војв.) Biolinfpieler, fіdicen: Кад | ЕЛБЕТЕня*, vidе да ако. cf. хелбетена.

еге душ правду свира, гудило га по носу | ЕЛЕ, 3) balt einmal, quid multa ? ја не знам куд бије.

је отишао, еле га изх: 1) у нас нестаде ; ЁГИЈЕ, ёгија, f. pl. ребра у нађе, eitenmano .

Еле Турци Мачву прегазине des Schiffes, transtrum.

2) ei, ei? schau, chau? interjectio increduli : Erýma.10, m. der langsam und träge geht, qui len- en hominem ! н. п. te incedit.

А. Јеси ли био данас код њега? ЕГУЦАЊЕ, n. Bаѕ fаnѕfаmе, träge Sieben, inces- Б. Нијесам. sus lentus.

А. Ёле, ёле ? ЕГЎЦАти, егӯцам, v. impf. Tangfam, träge geben, ЕЛЁФАНТ, m. (у војв.) Оer Elefant, elefаѕ: Од lento pede incedo.

мухе прави елеФанта. BAA, 1) fragende (mit Wünschen verbundene) Par: Èan, vide en: tikel: ega ra nahe? hast du ihn gefunden? Ели су мн ране одолеле invеniѕti eum ? еда што ? 2) wünfфель: еда ЕлТЕН“, т. 3а3 Degel, velun, cf. једро. Бог да те не дође; еда Бога и среће ; еда ЕлчиЈА“, т. бer Siefanote, legatus, оrаtоr, ef. Бог да вода га однијела !

поклисар.

[ocr errors]

1

ЁљА, f. hyp. p. ељда, н. п. у приповијеци: [ЕРАЎДАТИ, ёрлӱдам, v. impf. vіdе врлудати. Херо: Што велиш емо?

ЁРО, m. vide Херо.
Eљда : Плети кош Херо

ЁРСкӣ, кa, кo, vide Херски.
ЕДА, f. Der Зифweijen, polygonum fagopyrum ЕРТЕЛИЈЕ, f. pl.:
Linn. cf. хељда.

Врх дoлaме токе еркелије ЁљдовАН, вна, вно, н. п. xњеб, Зифweigen, ЕРЦЕГ стовпін, m, vide Херцег Стјепан. polygoni fagopyri:

А ВРЦЕговиц, говца, m. vide Херцеговац. Понијећен принос капетану : 13

ЕРЦЕГОВА Чки, кa, кo, vide Херцеговачки. Црно бравче ељдовне колаче --- ( : ЕРЦЕГовина, f. vide Херцеговина. ÈM, sowohl als aud), 20. et — et: vide хем: ЕРЦЕГОВКА, f. vide Херцеговка.

ем је скупо, ем неваљало. cf, буд, туд. ЕРЦЕГовче, чета, п. vide Херцеговче. ЁМА, (по југоз. кр.) vidе ама:

• : ff 1

всієИти, есäбим, vidе есапитн : Ема плијен отети не могу

Ја се млада преварила, Ёман", емана, m, vide хеман.

Есабима, његону је ЁмшEРИЈА“, m, vide хемшерија. Т.е.

ЕСАБЉЕЊЕ, n. vіdе ecaiљење. ЁмШЕРИЈйн, а, о, vide хемшеријин.

ÈCÂN", ecána, m. vide xecan. Ёмшо, m, vide хемшо.

Есіпити, ёсапим, vide хесапитн. ЁНГЕЧА“, f. (pl. gen. ёнгёча) (у војв.) vide скоба. Есіпити CE, ёсапйм се, vide хесапити се. ÈHr.13, Ehrunésa, m. der Engländer, Anglus. ЕСАПЉЕЊЕ, п. vide xecaпљење. ЁнглЁСКА, f. adj. vide Англија 1.

ЕСЕР, (у ц. г.) in per Repen&art: на есер, н. ін. Ёнг лёски, кa, кo, vide Англијски. 1. it 111 | све паре што си ми дао, на әсер су, т. і. ЁндЕЛЕ, БЕНДЕЛЕ, н. п. иде, т. ј. хоће ли не нијесу потрошене ни пропале, него стоје he nu, jaudernd, cunctans.

готове: 1 !17" :)

5" , , ЁНЁ, (у Рeсaви ну Лијевчу) vidе ено, тууз ÈCHÂT, ecnána, m. vide xechan. ЕндЁЗЕ“, зета, п. vіdе аршин : .51 ? 17. аётӣ, (у Ресави и у Лијевчу) vidе ето.

У дубину триста ендезеша 1. 1 н. і | Ето, fieb да, en !! ef. eно. ЕнДЕК, m. vide xeндeк.

1c5 114 Ётоти (ето ти), јер ба, еn tibi. Ёни, (у ц.г.) vidе ено: ёни га! УЕТ "2018. + Етим*, m: vide хећим : Ено, fieb sa! en! ево мени, ето теби, а ено да тражимо лагахне еваме њему. :

3.1 3.1.17 рі, і | ЕВИМЛУК*, м. vide хећимлук. ЕНЦИЈЕ", (ение Турски значи бисер, тако | Етимов, а, о, vide хећимов.

вања да је пјевач мислно: енце и дукате): Етимски, кa, кo, vide хећимски. Све на њима енције дукате -1 : 1

Ёнимитиня, f. vіdе љекарина : ЕЊАти, њам, v. pf. (у Сријему) vide сустатн. Меднзима ећимашину платн — ETIAPXHJA, f. die Eparchie, Diöcese, dioecesis. ЕндлиЈА, f. (ст.) 2Tetolien, Aetolia. ЕПКА.ло, п. (у равноме Сријему) залистакна | ЕФЕНДИЈА“, т. 3itet eines türtifфеn Selebrten Ayahy, die Klappe, valva.

", F - 1.

(Kadi oder Chodícha), Dominus.' ЁРА, m. (нст.) vide Epo.

( 121113?) Ft

ЕФЁндилин, а, о, бев ефендија, Domini. ЁРАБ, т. vide Херак.

Н. 495 (4. ЕФЁндилницА, f. Die Seau bеs ефендија, хог ЕРГЕЛА”, f. vіdе хергела.

?!!:: Bun

Domini.'#7 1,151 - ,
ЕРДЕЛИЈЕ, f. pl.:
Ев? обуче гаће eрдeлије
- | ,

,

Л! ЁРДЕ, Ердеља, m. Oiebenburgen, Transilvania. | ЕФЁнди-КАДИЈА, m. Kerr RiФter, Pottor Rihter, ЁРДЁљскӣ (Ердељски), кa, кo, jiebenburgif), jadex: arti iнт, і transilvanus.

Суди право ефенди-кадија, EPÈ3A", f. der Hacken über den ein Hängeschloß

Суди право, тако био

здраво angebracht wird, obex serae. з т?ніні ЁШАК, шка, m. Bas auperjimfein, fei es bor &ntЕРЁНДЕ“, дета, п. 1) да8 Reibeifen, rаdula ser- zückung, oder Schmerz, exstasis : viens tritui, cf. треница. 2) беr pobel, runei- Кад то чуо Чупићу Стојане,

Од ешка му задрктала рука ЕРЕНДИСАЊЕ, n. bas bobeIn, to runсinare.. 11 Ёшиковац, ковца, m. извор код Карловаца ЕРЕнднСАти, дишём, v. impf. н. п. даску, Бог (у Сријему), cf. Магарчево брдо. bein, runсinare, cf. стругати.

ЁКЕРИЦА, f. (у Сријему) свака мала живоЁРин, а, о, vide Херин.

1 птиња, беr Зwers, pumilio. т. платно од домаће свиле, ёшкилк“, adv. (особито се говори у Сентанweißes Seidenzeug, seriea :

дрији) tubtig, ftart, valde, cf. здраво, поПо гаћама од ерира кошуља

добро.

.: : ЕРКиња, f. vide Херкиња.

1999 Se cad (S ÉDIKYT, m. (y BOjB.) der Dorfschulz, judex pagi.

13S ЕРЛАВ, а, о, frumm, curvus, cf. крив, егав:

Ёінкутов, а, о, бев ешкут, judieis pagani. Жуте чизме на ериаве ноге — п. 19і актикЎЦИЈА, f. (у војв.) бie Crefution, executio ЕРЫЎДАЊЕ, т. vіdе враудање.

- 1 : Н. violenta.

shi" : Тваёндански", кa, кo, bеr евендије, Doctor.

[ocr errors]

.

na, cf. струг.

[ocr errors]

ЕРЙР*, ерира,

« PreviousContinue »