Page images
PDF
EPUB

1

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

-н 1

35

|

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

14

г. Павао Пењић, земаљ. суда приседник 1 г. Владимиръ Ивановичъ Панаевъ, Тайн.

1
Стефан Недељковић,

1 Сов.
Болта Чалоговић, сл. и кр. града Осе- Князь Юрій Алексѣевичь Долгорукій,
ка привр.
начелник,
за своје синове
дѣйст. Ст. Сов.

1
Фердинанда, Адолфа и Непомука . 1 1) — Валерій Валеріевичъ Скриницинъ,
Стјепан Вочинчић, жупанијски перо. дѣйст. Ст. Сов. .

1 вођа

1 Николай Ивановичъ Надеждинъ, дѣйст.

,
Перо Јовановић Малаћ, намесник зе- Ст. Сов.

1
1
маљ. одветништва

Изманлъ Ивановичъ Срезневскій, ст.
Mojo Живковићі, контролор код уреда

Сов.

1 порезничког

1

Константинъ Алексѣевичь Неволинь,
Петар Впровац, одветник, и власте- Ст. Сов.

1
линства Даљског Фишкал, за свога сн-

- Василій Васильевичъ Григорьевь, Ст. на Исидора, VI гимн. кл. ученика 1 Сов.

1
Васа Аргировић, слав. Осечке жупани-

Николай Алексѣевичъ Милютинъ, ст.
је тајник
1 Сов.

1
Данило Рајачић, одветник

1 Графъ Дмитрій Николаевичъ Толстой, Александро Јовановић, Осечанин, До- колл. Сов.

1 њо-Мнољачке општине тајник

1 Александерь Николаевичь Поповъ, Александро Лужински, градски зем- Надв. Сов.

1 љомер .

1 Графъ Алексѣй Сергѣвичъ Уваровъ, Коста Крестић, код катастра прив.

Колл. Асес.

1 провнђења земљарине перовођа

1 Павелъ Степановичъ Савельевь, Колл. Глиша Аргировић, грађанин и трговац 1 Accec.

1 – Васа Атанасијевић, доктор и варошки Александеръ Өедоровичъ Тюринъ, Колл. Физик, за своје синове: Bacy, I год. љу. Accec.

1
бомудрија слушатеља у с. Београду,

14
Петра, ІІІ гимназијалне класе ученика,
Милана, Српског малог псалтирца 1

Пожаревац.
(од г. М. Георгијевића)
г. Петар гроъ Пејачевић, властелин Рум-

(од г. нач. Добросава Ресавца)
ски, врховни жупан Осјечки

1 г. Добросав Ресавац, мајор, каваљер и Ладислав Делиманић, властелнн Ора- нач. окр. Пожарев.

1 1 Сава Петровић, поручик и нач. среза Петар Мољевац, поджупан Осјечки 1

Млавског

1
Јосип Пецек, порезник Осјечкога ко-

Јован Абдулић, поручик и нач. ср. Рам.
тара
1 Пек.

1
Иван Јанзон, доктор мед. и лијечник Илија Костадиновић, парох Кучаннски 1
жупаније осјечке .

1 Никодим Дамјановић, парох г. Кру-
22
шевице

1
Пакрац.

Симеон Белодеднћ, парох Нереснички 1

Петар Јовановић, парох Дубочки 1 г. Корнилије Живковић, епископски про- - Мијанло Рајчевић, нач. ср. Омољског 1 тосинђел, професор богословије, и конс.

8 Пакрачког ред. биљежник

1 Александар Чуповић, прота Новогра

Пожега. дишки и конс. Пакрач. присјед.

1 Андрија Секулић, бивши конзулатски

(од г. Мојсија Георгијевића) чиновник у Цариграду

г. Јулије Јанковић, властелин Дароварски,
1

Пакрачки н Стражеманички и врховни
3
жупан Пожешки

1
Париз.
Огњен Пенчић, поржупан

1
Г. Миливоје Петровић Блазнавац, народ-

Ђорђије Бузацијћ, прота Трештано

i потполковник и више ордена ка

1

Саверија Микшић, игуман манастира
ва.љер
Јефрем Грунт, питомац прав. Српскога 1

Пожешког

1
Кајо Хацијћ, управитељ гимн. Пожешке 1
2

Фрањо Фергнћ, жупник Велички 1
Петербург.

Иван Превендар, Рушевачки 1
(од н. и. Надеждина)

Ернест филетић, Кутјевачки 1
г. Александеръ Максимовичь Княжевичь, Ив, Неп, Талер,

Брестовачки 1
Тайн. Сов.

1 Јаков Марић,

парох Шуметлички 1

ховички

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

вачки

ни

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

школе

[ocr errors]

ске

[ocr errors]
[ocr errors]

. Бре.

стовачке

г. Ник. Поповић, парох Пожешки 1 секретар ғ. к. Аустр. генерал-консулаДим. Протић, администратор парохије та у Сарајеву .

1 Смољановачке

1 г. Јосип Драгомановић, страхмештер ћ. Огњен Габријели, управитељ власте

к. Градишке регементе, и писар Аустр. инства Брестовачког, Плетерничког

генерал-консулата

1 и Величког

1

Ђорђије Маргетић, учитељ најстарије Васо Здјелар, адвокат 1

1 Силвин Медунић, , , 1 Леон Мусанја

2 Антун Ковачевић, присјед. зем, суда Спиридон Рајковић

1 Пожешког 1

6 Алекса Поша, судац Церничког котара 1 Драгутин Туцић, „ Плетерничког 1

Свети Иван
Др. Павић, лијечник жупанијски . 1
Огњен Кушњави, начелник градитељ•

(од г. Ант. Стојановића) ства котарског

1 г. Анте Стојановић, т. к. бански пероДрагутин Цираки тајник жупанијски 1

вођа и равнатељ поджупаније св. ИванЈосиф Матијевић, тајник зем, суда и

1 пр. намјесник државног одвјетника 1 Јосип Грегорић, Љ. к. котарски пероМатија Бант, перовођа жупанијски 1 вођа код поджупаније св. Иванске 1 Днонизије Блажић,

1 Божо Гоч, тајник Дугоселске опһине 1 Огњен Швома, тајник

1 Густав Барабаш, жупник у Моравцу Максо кушевић, грађанин и вијећник Никола Хавличек, жупник у БрековПожешки

1
љану

1 Ант. Шпоршнћ, дијурниста

1 Драгутин Стражимнр, жупник код св. Мих. Баришић, богословац

1
Микуле на Зелини

1 Милош Протић, 1

6 Мирко Ковачевић, тајник опћине Пле

Сента. терничке

1 Дим. Вндовић,

(од г. Торђија Николића, учитеља) 1

г. Сима Пенћ, Потиск. окр. в. Фишкал 1 Огњен Пендл,

Mu-
г. Јован Савић, адвокат .

1 тровичке

1

Андрија Николић, Сенћански бележник 1 Михо Матковић,

Цер

Ђорђије Бранковић, бележништва по1 моћник

1 Ант. Мојсиновић, порезник » Бре

4 1 Пане Турић, трговац из Шуметлице 1

сењ. Мојсије Георгијевић, поджупан По

1

Njegova Preuzvišenost, Gospodin Mirko Ože

36 gović, biskup Senjski i é, k, tajni savjetРијека. nik

1 (од г. Ф. Курелца) Г. Внако меданић, одвјетник

1

Скрибешһе.
Внтез Мирослав Тијери, одвјетник .
— Стјепан Бујановић, Фишкал Бакарски 1г. Павле Риђнчки од Скрибешћа

Авелин Чепулић, члан земаљск. суда 1
Блаж Полић, ученик у школе Ла-

Смедерево.
1

(од г. нач. Ант. Мајсторовића) Едуардо Мерлaтo, 3,

III

1

г. Антоније Мајсторовић, потполковник, Франко Пилепић, II

каваљер н нач. окр. Смедерев.

1 Антун Грдинић,

Јован Милосављевић, потпоручни и Манојло Враничан,

1
. .

1 Коста ТриФић, трговачки писар

1 Коста Михаиловић, Физик окр. Смеде10

1 ревск. Рума.

Стеван Јанићијевић, Ђумрук. Смедерев. 1 г. Теодор Вунн, абаџија и трговац 1

Стојан Јан. Атанасковић, трговац Сме.

1 Сарајево.

Благоизбрано читалиште вар. Смедерева і
Библиотека школа Смедеревских.

1 (од г. Спиридона Рајковића) г. Антоније од Враницани Добреновић,

[ocr errors]

ничке

стовачке

[ocr errors]

Тинске

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

ског

ШКИ ФИЗИК

ЧКИ

томашки

школа

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Смирна.
администратор епископата Темишвар-

1 г. Јово Папреница, Ришњанин, капетан

г. Василије Петровић, протођакон и конс. поморски код Аустр. Лојда

1 - Саво II. Поповић, Ришњанин, у служби

нотар

1

Тома Стефановић, доктор медицине 1 код Аустр. Лојда .

1

Коста Урошевић, чиновник у царинн 1 2 Тодор Радичевић, чиновник у царини 1

(од г. Јована Николића) Сомбор.

Преч. г. Стефан Михаиловић, архиман(од г. Димит. Поповића) дрит манастира св. Борђија

1 г. Аврам Борћошки, парох Станишићки 1г. Барон Стефан Дука од кадра

1 Аркадије Николић, адвокат

1

Тома Стефановић, др. медиц. и вароВасо Грунт, адвокат 1

1 Васо Ковачић, ђакон

1 Јован Шевић, земаљскога суда савјетГавро Дракулић, пнсар натповеренн

1 Михайло Шевић, трговац 1

1 - Димитрије Поповић, парох, админстра

Јован Николић од Рудне, за себе и за тор

1 своја два сина : Милоша и Теодора 3 Ђорђе Куљанчић, адвокат 1

13 Борђе А. од Николић, бележник Сен

1

Трст. Ђорђе К. Стефановић, катнхета норм.

1

(од г. д. Владисављевића) Исак Бикар, трговац Благоизбрана Општина Српска

3 Јевђеннје од Радишић, ћ. к. владин по

Преч. г. Игњат Бек, губерн. савјетник 1

1 г. Јован Весел, камер. Савјетник вереник - "Јован Борђевић, перовођа натповере. Фрањо Плеше, тргов, агент

1 1 Адолф Вијели, тргов. агент Јован Папана, трговац

1 Честито Славенско друштво Јован Ран, тајник код управ. војвод. г. Никола Вунновић, свештеник

1 Србије 1 Данило Бунћ, свештеник

1 Јован Томић, бележник Сивачки 1

Симеон Костић, ђакон и учитељ . 1 Корнилије од Радишић, заступник сре.

Стефан Шкуљевић, трговац .

1 ско-судејски 1 Драго Поповић,

1 Лазар Доић, срески повереник 1 Јевтимије Вучетић,

1 Љубомир Маширевић, сенатор 1 Ђорђије Др. Теодоровић,

1 Милош Димитријевић, помоћник сре.

Сава Кирковић,

1 ско-поверенички

1 Димитрије Владисављевић учитель 1 Милош Парашки, оправник владино

Нико и Јово синови г. м. Квекића 1 поверенички 1

18 Мимо Леовић, практикант

1 Михаило Јанковић, учитељ III разреда 1 Никола Михайловић, срески судија . 1 Никола Стојачковић, писар земаљско

г. Илија В. Неранцић, родом из Херцесудејски

1

говине Требињске нахије, села ГербеПетар Д. Коњовић, бранитељ државни 1

ша, житељ У жички и трговац . 1 Стеван Попић, тргдвац Стеван Стоянов, тајник владино-пове

Фраухајм. ренички Стеван Чордар, бранитељ парничар

1 г. Орослав Цафов, капелан

1 — Тодор Мандић, тајник натповеренички 1

Цариград. Тошо Гргуров, трговац

1) (скупио Г. А. М. Е. Николајевић, писар Урош Јовановић, писар среско-судеј

у Српској агенцији) 1 г. Јован Перлайновић, трговац, за себе 31

своје синове Мату и Поликарпа 1

Лука Мнлиновић, кап. морски . 1
Темишвар.
Владимир Вукасовић,

1 — Трифун Берберовић

1 (од г. Тодора Радичевића) Михайло Милославић,

1 г. Сануно Маширевић, архимандрит и

Вндо Каменаровић,

.

[ocr errors]

Ужице.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

чачке

[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

г. Јован Воиновић, кап. морски

Чачак. - Трифун Бедовић,

1

1 — Богдан Црногорчевић

(од г. нач. Станојла Петровића)

Општина Врпска за младеж школе Врпске 1 — Христофор Балтић,

1 Илија Русовић,

Општина Жичка за младеж школе Жичке 1

1 Богдан с. Бурановић,

Општина Врдилска за младеж школе Вр1

1 — Гаврило Лубердић,

дилске

1 Никола с. Вукасовић, писар морски

Општина Грачачка за младеж школе Гра1

1 14 г. Станојло Петровић, нач. окр. Чачан., поч. ађутант кн., мајор

1 Целовац.

Михайло Георгијевић, предсјед. суда (од г. А. Ајнша •ера) окр. Чачанск.

1 г. Антон Сломшек, шко

Сима Молеровић, нач. ср. Трнавског, "дски

1

штапс-капетан . Козман Јожеф, корар

1 1

Василије Глигоријевић, чл. суда окр. Рудмаш Шиме, т. к. школекн вијећник 1

Чачан.

1 Барон Ајхелбург Фрањо, комисар

1 Ајншпилер Андрија, капелан

Арсеније Ђокић, писар ср. Драгачевск. 1

1 Јанежић Антон, ћ. к. гимн. учитељ. 1

9 Таушић Јожеф, капелан

1 Читаоница богосл. сјеменишта.

1

Шид. 8

(од г. А. Драгосављевића)

г. Адам Драгосављевић, исл. биљежник Цел (Cilli).

Шндски, и мјеснијех школа надгледач, (од г. Јернеја Францеља)

ученог друштва Биогр. члан коресп. 1

Јован Недељковић, трговац, за своју G. Cenc Gašpar, podžupnik Šentpauski pri

1 Pragvaldu u Celjski okolici .

1

супругу Марију Drobnić Josip, podžupnik Vitanski

Игњат Симуновић, шеширција, за кћер

1 Francelj Jernej, priv. gimn. učitelj u

Милицу и сина Току, калњу трговач:

1 - Celju.

1

– Јован форишковић, сапунција, за, браHašnik Josip, župnik Trbolski . 1

1

та свога Митра Hašović Franjo, k. k. Landesgerichts

4 auskultant und beeideter Dolmetsch beim Landesgerichte in Cilli

1 Kočevar Krunoslav, Dr. M k. k. Be

Позни И. zirksarzt

1
Orozen Vatroslav, vikar u Celju . 1
Simandl Dragutin, podžupnik Vranski 1

Бајша.
Subic Josip, Dr. M.
1 г. Борђије зако од Бајше

1
Volf Antun, župnik Šempeterski u Med.
ved-dolu

1

Беч. 10

|г. Јефрем Баић, од Варадије јуриста. 1 Цетиње.

Брн. г. Перо Петровић Његош, привремени г. Антун Маценауер, супл. професор управитељ Црне Горе и Брда. 1

Чешкога језика и литературе

1 Данило Петровић Његош, нашљедник владике Црногорскога

1

Гомирје. Димитрије Млаковић, ордена св. Владимира каваљер, секретар прав. Црне

г. Севастијан Илијћ, архимандрит горе

1 — Крсто Петровић Његош

1

Карловци. 4г. Стефан Снмунић, ні. т. богослов . 1

[ocr errors]

Ког

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

*) Nil sonát, sed r literae, quae Serbis, sicut Bohemis, vel sola absque ulla

vocali, syllabam facit, apponitur, ne eadem r litera ad praecedentem aut.
sequentem syllabam trahatur , e. g. ymp'ho lege u-mr-o.

« PreviousContinue »