Page images
PDF
EPUB

РИЈ Е ч и.

с к РАКЕ

т. }

ace. act, , adj.

adv. augm.

мјесто

coll. comp.

gen.

accusativus
activum
» adjectivum

advervium
» augmentativum

confer » collectivum y comparativus » genitivus

dativus

dat.

Далм. Дубр.

dim.

.

K

franz. }

» западнијем крајевима

метана је код ријечи Бан. Банат.

мјесто Банату банск, рег.

банској регементи, Бачк.

Бачкој Биогр.

Биограду Бјело п.

Бјелопавлићима БранҢ ч.

» Браничеву војв,

у војводству
» Далмацији
» Дубровнику

западно зап.:

f. зап. кр.

ба. запад Имоскоме

fr. Имоск

источно ист.

источнијем крајевима Мех. их

и тако даље и т. д. југоз.

југозападно југоз. кр.

» југозападним крајевима јуж.

јужно кот.

» Котору кр. Нес.

» крајини Неготинској
Негот.
кр.
Мац.

Маџарској
П.
на примјер

pl. Паштр. Паштровићима

österr. Пипер. Пиперима

part. Подг. » Подгорици

pass. прим.

pl. примор.) приморју

pron. Рудн. н. Рудничкој нахији

и. 5. д. сјеверн. гр. сјевернијем крајевима u. drgl. Слав.

и. f. Ф. Славон.

Славонији Срб. Србији

verbal. Сриј. Срнјему

v. impf. . (ст.) crajate

v. pf. т. ј. то јест

v. r. impf. Уж, н.

Ужичкој нахин
Херц.

у. r. pf.
Херцеговини
Хрв.
Ц. г.
Хрватској

В.
Коми.

у Црној горн
Црмници

да су Турске.
Шумадијя

[ocr errors]

diminutivum „ femininum » figürlich französisch hy pocoristicon id

quod imperativus indeclinabile instrumentalis interjectio

[ocr errors]

hyp.
i, q.
imerat.
indeel.
instr. ,
interj.
ital.
loc.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

italienisch localis » masculinum „ neutrum

plaralis „ österreichisch participium passivum pluralis pronomen und dergleichen und so weiter von verbale

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

verbum imperfect verbum perfectiv verbum reciprocur perfectivum verbum reciprocum

fectivum » zum Beispiel

које

Шум. Шумад.

ce M

ШТАМПАРСКЕ ПОГРJE III KE

које су се до сад опазиле.

Код

R'L CEAIE HATA

закони

копла

Мјесто

БЕРМЕТ

стоји absinthiacum мјесто absinthiatum BACйонӣ свйJET

въселжаа Baix

закона Немачкијем

Њемачкијем во не треба: „некака морска риба” ВРзино кӧло стоји Белебита

Велебита вучин бак

бак мјесто гањАти

ГАЊАТИ Код гЁГА разликује

разликују Мјесто глумАЦ

ГЛУМАЦ
ГРомовник илиЈА
Donner

Donnerer Код

ГРОш Код

поморило

поморила ТӯзоЊА

гӯЗОНА Мјесто ГУБА у

уз ДВАЁстина стоји пред двідкcТЕРО Ријеч

дивЁРИЧНА стојн дЙВЕРИЧНА Мјесто дивљя тйкВА

дивљА тикВА дивљЙ КАРАНФил

дйвљЙ КАРАНФил ддАКАТИ

доАКАТИ дәБРЕ

мјесто копља Код ДРЁМАК дремавац

дремовац ДРИЈЁМАмо Schafmüße

Schlafmüße
ДРИЊАк

ДРЙњАК
ДРдвити

дговити
ЕФЁндӣскӣ

ЕФЕндилскӣ

molilotus
ЖДРАљНКА
Код

melilotus Мјесто ЗАГњЎРИти СЕ

ЗАГЊУРИти СЕ
Код
ЗАКЛАПАТИ
claupo

claudo
ЗАМКА
мртво узнце

мртвоузице
заслон
вунена

вунене иванъЕЊЕ јаванђелије

јеванђелије Mjecto йзвитӣ дГАЖ

извитӣ дГАЖ искАЗАТИ

изказати
исКАПљивАЊЕ

ИСКАпљивАЊЕ
Код
испїти се
за врат

за вратом на језик

на језику
испосница
већина

пећина
исход
2

3
JABỆP
platanoeides

platanoides Мјесто Јаник

ЈАнрик
Код
JÈPBÂH
зeгoнецн

загонеци Ријеч

ЈучЁРАЊй стојн послије ЈУЧЁРАШЊй, а требало би да је прије Код калинА стојн ligustum

мјесто ligustrun

КАНАП
Код
КАТАНА

ваља rеѕеdа да стоји пред luteola
стоји

мјесто
Ријеч

квасити стоји пред квасило н квАСННА
Код
квёкнути

стоји
t

ut
киснути

acesco
врљта

врата
кишЈЕТИ
regen

regner
Клёк не треба
клён
squalius

squalus

Мјесто КАНАП

KÁMLA

поносем

понесем

Кве ик

Квек

aacesco

мјесто bеfфтивен

[ocr errors]

стоји

мјесто

ocЕР

[ocr errors]

А ти

ACT
КРКаќиСАти
КРНњАУКАТИ
KPE

мјесто

abscindo

кўк KYR

B в ЁРАК СТИНА сҢйк бс ичине

[ocr errors]

крмаукати да је Ко је кукавни

die

мјесто

[ocr errors]

маднетине Меденица

[ocr errors]

ладнетяна
лединица
Автос
лисичине
Herculus
Даје

4
били-буњура
кочамак
МАРКО КРАЉЕВик

[ocr errors]

| | | |

адсВАХАти

послије 2) треба т. Код

стриаЖО кд

Ате

панаија
KP
splina

Стражом
KP

nicotiarum
Мјесто КРісница
quaisi

пананја
Код
КРИСНИЦА

spina
Мјесто КРЊАГА

absindo

nicotianum КРЊАЧА

quasi Код

крамаукати
кўга

даје
које
кукаван

der
лад
КоА
љутити

Hercules
Л-ІІЙРӯз

да је
млнТАЛА
МАРКО КРАЉЕВик

били — биљура
мјесто
код
од краја у 19 врсти нза небу треба ..

качам как
мјесто
мёдвЈЕдицА

стоји МЁДВЕДИЦА
мёзил

МЕЗим
Код
мисИРАЧА

будева
мдЊАЦІ

tinca мдРАВИЦА

Моравицу
мӧРМЕҢЕвиц

мубичаст
мёшко не треба тасег, него послије код MPшо
НАБАДАТИ

стоји

унаоко НАГРНУТИ

scharrenweise HÀHYAE

одурдефа Ријеч ноктиљА стоји пред ноктап Код

њйXAти СЕ не треба cf. њиханмјесто ОБРАсти

стоји оБРАсти
Код
одговАРАТИ

geohrchen мјесто од АмАЊЕ

одАлмАЊЕ Код околишници

веденичнога мјесто дРЕПАК

ÓPEIIAK
ПАвлиЈА

TIABAHJA
Ријеч ПќстицІ

не стојн на своме мјесту, него послије пйское мјесто плЁсмиЦА стоји лёсмица Код ПайТАК

мјесто падJKA

tennis подада

стране Мјесто лбAРУ

АРА

послије подводница треба 1. Ријеч поъипA.

стоји

подРУГ стојн послије поЖАЛА

мјесто pf. .
Потдн.

стојн impf. .
ти
АТИ

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

-

сапети

Код РАСКУКАРИ

стоји
ut qejuletuis

мјесто ut ejulet quis
РАЧА
кад

код
PAlliчинити Ск не треба: н. п. мећу, perennen, diluo”
мјесто PбЖЕЊЕ

стоји РОЖЕЊЕ
Код РОСУЊА

росула

мјесто росуља
РСКАВИЦЕ
Моспару

Мостару
Ријеч САЖАЛОВАТи стоји иза САЖАЉАВАЊЕ
Код

CÁNENI изостављено је т.
САЛЕти
стоји

carrer
СЕдморднАЕСТЕРО
седамнаетеро

седамнаестеро
СЁлски
(ист.)

(ст.)
cИРЕЊЕ
schmerzhaft

scherzhaft
Ријеч СЈЕНАРХ послије соёЊАк сувише је, јер већ стоји на својему мјесту.
мјесто
СКОРУШЕРИ СЕ

стоји скоРУшити св
СКУњити ск

СКУњити PE
KOA

СКУпсти не треба (јуж.), него вните код СКУПоцЈвн.
СААТкдгPM
croju Staud

Strauch
словддњак
Freifaß

Freifaß
СНЕРУКЕ
сдлАРА послије annonae треба sаlаriae
спAxИЈА
стојн спахија

cnàxhja
СПОР
СПРАВА
по су том

по том су
ШАмлнЈА

[ocr errors]

мјесто СНЕРУКЕ
KOA

мјесто спор

Код
мјесто ШамнЈА

додатАк. Познато је из нашијех народнијех пјесама да се по јужнијем крајевима народа нашега послије ж, чи ш изоставља ј пред самогласнијем словом, н. п. оружe (м. оружје), Божа ти вјера (м. Божја), наруче (м. наручје), тако ваља да би се ка

и ораше (м. Орашје), подуше (м. подушје) и т. д. Овнјех ријечи и овако ја овдје у књизи највише за то нијесам наштампао, што се и по онијем мјестима могу

онако као што се говоре и по осталоме народу.

зало

чути и

[ocr errors]

4

A, 1) aber, at, vero: Jara 3y6nu, a on ce orupe: dwa. *I*

, , 2) und, et, :

репа).

m m. vide xаброво

ја радни, ат aber auch, aeg (доста). 4) а је код куће, ћеш, а ти поitane? 7) a! ah

Покликнула пребијела вила

со це зда да

испуни Вала

a, o, vide пjеrав (н. п. коњ ист

Die Stimme, vox, cf. оком, а ја скоком; ја стојим, а ти сједиш; АБРОВОТА,

спаваш; а шта он вели ? 3) АВАЗ", р.
е et: има ҳњеба, а иноваца | АВАйз”, т. Иdе ваиз.
CHO, indelsen, sed: ja MHCAHMAD À BÂJ! interj. vide jaoj.

| АВАЈЛИЈА, f. (у Уж. н.) некака ја бука, 2rt ah! cf. ax. s) у пјесмама ка- АВАЛА, f. 3) Sebirge füəsti po н

Ruinen einer alten Burg des

од Авале, поmеn mоntis:
теби Жулин-капетане

Са Авале изнад Биограда
2) градић у Турској хрватској
бријегу У не према острвици,

in Türkisch-Stroatien, nomen arcis.

ÀBAH*, m. vide xabau. гуњске крпе, а и друге различне хаљине од Авдес, m. oie 2bwafфипа (беѕ ѕurfen) Por АБАЦИЈнскЙ,ка, кӧ, беr абарнје, то абадије./Авдєснй, на, но, н. п. махрама, * ABEH, a, 0, 1 OA abe, von Aba-Iuch, e panno ABJUTÓPOB, a, 0, des Auditors, judicis milita аба dicto. 2) то је абено, живи абено, т. б. /АВдиторовицА, f. eie Дисitоrѕfrau.uxorjud

(Авдиторски, ка, кӧ, гибitor-, judicum mil ABÉTHBA, f. das Gespenst, spectrum.

тно, іdе алватан.
АвлиЈА, f. 1) улица, деr pof, aula,. cf.

АвлинскЙ,ка, кӧ, н. п. врата, до
у води отврдне /vaбo-/АвайскЙ,
Авли-МАРАМА, f. vide хавли-махрама.

Iuden, synagoga :
АВРА, f. (у Србији и у Босни) Јеврејсь або

моља, Bethaus per времи као Чинути Уаври.

глас. оно га нема, 5) fo, —: ако не

, остави. 6) а? а)? ain ништа, него се додаје само

Xelgrad врста :

Diitters I на дару твоме А на робљу vіdе ахар.

на ли ABR, f. das Aba - Tud, panni crassissimi ge

eine Fe

АВАНИЦА, f.: АВАиЈА, f. vіdе абајлија: по седлу златну абацу

долетиће кобац аваница, Ila АБА, f. (у Далм.) vide абајлија.

Одвести ће сјеницу ћевојку ABĀJAHJA", f. die Schabrake, stragulum, stratum,

АвгӯТАР, авгутара, m. ephiррium, cf. абанја, абаја, баја.

који се (понајвише у Скадру

сух рибъв мри АБАЊЕ, п. vіdе хабање,

скакавице, 2rt Tüferogen, ova

вади нз АВАти, бам, vide хабати.

dita. Авгутар
се једе и уз

piscium der Aba-Tuch-Schneider, satoris АБАЏИЈА“, т.

сваки дан, као

часни

и хајвар.
genus. Абације граде највише гуњеве од
(простога) сукна и од шајка.

Чисто Турски авдeс узимаше
АБАцилин, а, о, беѕ абаџија, той абаџија.

lutionis. АБАцилук", т. баѕ аnоwеrf bes aбaцијa, sar-AВдитор, авдитора, т.

causarum militarium, toriae () .

2, . /. што је аба према правој чоcн). АБЁњан, aбeнaкa, m, капа од абе, еіnе müge

von Mba-Tud, gale
ÅBEP, m. vide saber
nasoj raabu ao em rus e panno aba dicto: bie-/AbėHATA, f. vide Besaya.

ак капа.
Авведік, абердака, , vide -хабердак,
АВЁРДАР, aбeрдара,
АВЁРКёк, аберника,

.
АБВРЊАЧА, , vide xa
Авднос, т, дрво Ш"
носи се нао каме

черњача.

nus.

[ocr errors]

der Auditor,

cogn

rium.

},

ÅBÊT, f.
ÅBAATAH, Taa,

стоб

уіdе хабердар. vidе хаберник,

/cf. стоборни.

au .

АВРАВНни, (у ц. чему двојица што

Iragstange, pertica ,

.) колац Пg Посе међу tatoria, ci

отка

1

собом»

обрат

на

die нца.

« PreviousContinue »