Page images
PDF
EPUB

пут четири и т. д., а трља други пут сједе на бадало (т. ј. оно мјесто гдје ударају штаповима кад их бацају) кад погађа у свој штан; трећи пут се примакне волико може скочити, а четврти пут колико је дуг кад пружи руке. Кад изиграју онолико пута (или кад један цар онолико година царује), до колико су погодили да жене трљу, онда га

жене, т. ј. стану сви у ред један за другијем, па се раскораче те трља прође четворошке између њиховијех ногу, а они га сваки удари по једном шаком, или дрветом (како погоде најприје) по задњици. банатски, ка, ко, Banater, banatus. Банађанин, m. ber Banater, Banatus. бангав [багав], а, о, н. п. коњ, lalm, binfens, claudus. [vide хром].

банда, f. (по југоз. кр.) біе Geite, regio, cf. [vide] страна [1]: Да ни господин Бог поможе десну банду и лијеву ! (кад се напија, показујући пуном чашом обадвије стране соФре); Са банде им Брда ударише бандар,* бандара, m. (у Сријему) некака риба (која се у Бачкој зове буљеш), Wrt giid, piscis genus [Flußbarsch, perca fluviatilus L.; vide гргеч].

бандижан, m. (у Боци) vide банђен. бандијера, f. (у примор.) ie Ganne, vexillum, cf. [vide 1] застава [3]: едри ли ми драго моје, Вије ли му бандијера бандунати, нам, v. pf. (у Паштр.) vide заборавити (ital. abbandonare): Ти не немој бандунати банђен, а, о, (око Сиња) човјек који је што скривио на не ће суду да иде, него живи према власти као хајдук, само што не чини никоме ништа. Банђен човјек живи у своме селу и код своје куће ради своје домаће послове, него је једнако тако на опрезу да слабо кад смије и спавати у кући. Они кашто долазе и у варош, али само с краја и то једнако на опрезу. У прољеће године 1835, кад сам се ја десио у Будви, овакијех је људи много дошло близу Будве на један мост, нак оданде поручили у Будву да им се пошље тај и тај од чиновника на некакав разговор, и TO им је учињено. Онамо људи сви живе једнако под оружјем, а банђени особито. У Далмацији и у Боци има овакијех људи много, гдјекоји су још од Француза остали. cf. бандижан. [банија, f. vide бановина (?); види в. v. 2 крњача.]

[ocr errors]

банити се, баним се, v. r. impf. (у Ц. г.) fid al3 бан обег баница betragen, affecto тo бан aut ns баница dignitatem [cf. котобанити ce]: Невјеста се бани И веома фали баница, f. 1) bie Danin, bana, bani uxor. [cf. бановица]. - 2) (у ц. г.) госпођа, sie Grau, domina, [vide rocнођа 1] cf. бан [2]: Ал' баница Васкова Даница, Сама носи девет нефердара [Баница] 3) планина у нахији По

жешкој [у срезу пожешком округа ужичког]: Под Баницом цркву Јежевицу 4) вода у Лици, која извире иза Госпића к југу око три сахата и код Грачца понире. Баничина, f. планина у Шумадији између нахије Крагујевачке и Смедеревске [село, у срезу јасеничком округа подунавског, које се до прије 30 година звало Кошарња]. банка, f. (gen. pl. банака) ber Danfozettel, syn

grapha mensae feneratoriae publicae. банкрот, банкрота, m. (у војв.) ber Banferottirte,

decoctor, impar solvendo. cf. [vide] пропалица. банкротирање, п. баз Danterottiren, decoctio. банкротирати, банкротирам, v. pf. uns impf.

banterottiren, decoquo. ef. пропасти [2]. банов (банов), а, о, без бан, той бан. бановање, n. bie Deeriфaft без бан, imperium тоб бан.

бановати, банујем, v. impf. бaн ein, sum бан: Да банујеш и да господујеш бановина, f. and wo ein бан bеrrict, баз Вan. tbum, banatus. [cf. банија ?]. Бановић, m. Pansionu, bani filius. У пјесмама и у приновијеткама о Бановићу Страхињи чуо сам гдје се изговара Бановић. бановица (бановица), f. vide баница [1]. [Баново Поље, п. село у срезу мачванском, округа подринског; види s. v. Батар.] бански, ка, ко, Han3, banalis. банство, п. і 2Sürbe без бан[1], dignitas

бан: А даћу ти банство и војводство Банстол, м. брдо у Сријему (између Карловаца и Крушедола), ein Berg in Sirmien, mons Sirmii. банути, банем, vide бахнути. банчење, n. vide пијанчење. банчити, чим, v. impf. vide пијанчити. бања, f. 1) баз заб, balneum (cf. ital. bagno). [cf. топлица 1, илиџа]. — [Бања] 2) варош у Србији (близу Ниша) [сад Соко-Бања, у срезу бањском округа нишкога], Жame einer Stabt, nomen urbis: Да би посл'о Вељка арамбашу, Ко ће чуват, Бању на крајини - 3) намастир у Боци, Name eines Silofters, nomen monasterii. - 4) вода, која извире из исћине у селу Петњици (у [срезу подгорском у] нахији Ваљевској) и утјече у Колубару с десне стране. На сам извору ове воде мељу воденице по с два камена; али кашто у један аут пресуши са свијем, па по том опет, као што казују, иза некаке хуке и црвенкаста протече. Бања Лука, f. vide Бајна лука, mit allen b

-

leitungen.

Бањанац, нца, m. vide Бањанин.
Бањани (горњи и доњи), m. pl. Gegend in ber
Herzegowina an der Grenze von Montenegro, re-
gio Hercegovinae Monti nigro contermina:
Да отиде у Бањане равне
Бањанин, m. (pl. Бањани) човјек из Бањана,
Giner von Бањани, incola тбр Бањани. [cf.
Бањанац].
бањање, n. vide купање.

[ocr errors]

бањати се, њам се, vide купати се.
бањење, п. (у Ц. г.) баз )etragen wie ein бан
ober cine баница, affectatio то бан aut TS
баница dignitatis. [cf. котобањење].
бањица, f. (у Дубр.) забеwаnne, balneum.
Бањска, f. adj. варош у Косову, eine Stast in
Косово, nomen urbis: Од малене Бањске
крај Косова

Баошева Градина, f. vide Балшова Градина.figulus.
банка, f. 1) (у Хрв.) начињено као соха (права бардак[*], бардака, m. 1) крчаг или стакло с
одозго) те се на њу наслоне два шљемена. носцем, (irvene ober gläferne) sanne, cantharus
fictilis aut vitreus. 2) (у Рисну) бијел и ша-
рен суд који се у Србиjи зове бокар и милојка
(у Паштровићима мајулика). [vide бокар].
бардаклија[*], f. (у Фрушкој гори) Xrt flaumen,
pruni genus [prunus damascena L.].
бардачина, f. augm. v. бардак.

2) (у Имоск.) старински новац, alte Münze,
antiquus numus.
банко, m hyp. v. бабо [vide бабајко]: За балка
је ријеч говорио

бански, ка, ко, altweibiid, anilis.
1. Бар, m. ie tast Antivari. У нахији Бар-
ској, која се одовуд почиње од Паштровића бардачић, m. dim. v. бардак.

и држи поред мора само око четири сахата, [Баре, f. pl. село, види s. v. Ревеница.]
највише се говори Српски, али људи има од барело, п. (у Ц. г.) vide барило 2.
три закона: Грчкога, Римскога и Турскога. барем[*], vide [3]бар.

Било глава, биће барета. баретина, f. augm. v. [1] бара. [cf. баруштина, пљоштара].

Онамо од Барске нахије настаје језик Ар- барета, f. (у примор., ital. baretta) vide капа[1]: наутски: Земље твоје Бара и Ульина 2. бар, м. (по југоз. кр.) некакво врло ситно и жуто жито као просо (кажу да би се човјек у ово жито могао удавити као у воду), Art Hirjen, milii genus [setaria italica Beauv.; cf. мухар (муар)]: Сијала је баба бар, да је баби заувар.

3. бар[*], wenigitens, saltem. cf. барем.
1. бара, f. 1) ie face, füge, lacus, lacuna. [cf.
бареш, батун; брљага, калило, каљуга, ка-
љужа; плошта, плошта]. - 2) (у Хрв.) свака
ливада у равни, біе 23ije, pratum.
2. 6ápa, f. Ziegenname, nomen caprae indi solitum.
барабар,* in einer finie, simul (it, non sequi-

бареш, барешa, m. ber Gumpf, palus. [vide
1 бара 1].
барзило, m. Bod name, nomen capro indi solitum.
барило, п. 1) некака мјера за пиће (ital. ba-
rile, franz. baril), etma eine Zonne, orca, am-
phora: колико је Дунаво, има у њему сто
барила воде (у приповијеци). - 2) (у Ц.
г.) дугуљаста фучија (као у Лозници бре-
меница) у којој се носи вода (у Лозници
се бременица носи на рамену а барило се
у Црној гори упрти на леђа попријеко, као
бреме дрва), ein bölgernes 23affergefäß, vasis
aquarii lignei genus. cf. барио, барјело, ба-
рело. [види и каца 2].
барилче, чета, п. суд од једнога барила.

tur), parallele. [vide напоредо]. cf. упоредо барабарење, п. ba3 Gehen in gleider Linie, баз effen, contentio.

барабарити се, барабарим се, v. r. impf. с ким, sich in gleiche Linie stellen, comparor, contendo. cf. [vide] поредити се.

барак[*], m. eine Mrt langhaariger Sunbe, canis [familiaris L. var.] pili longi: О шкрипову барно, барјела, т. (јуж.) vide барило [2]. дне кад се бараци стригу. бариоце, n. dim. v. барило. Баранин, м. човјек из Бара, Ciner vон Бар, барица, f. dim. v. [1] бара.

incola той Бар.

барјак,* m. (gen. pl. барјака) bie Fabne, signum, vexilum. cf. [vide 1] застава [3]. барјактар, барјактара, м. [1)] ber Gahnenträger, signifer [vide заставник. 2) vide краљице).

[ocr errors]
[ocr errors]

а под њом капа од црвене чохе, по TOM бијела махрама), eine Mrt Ropfbebedung ber Frauen, vittae genus. барбукање [брбукање] п. баз Servorbringen eines jpruselnben Zones. [vide 2 брботање].

барбукати, барбучем, [брбукати] v. impf. (у Барањи) in eine ins Saffer gejtecte Röbre blajen und dadurch einen sprudelnden Schall hervorbrin gen [vide 1 брботати]: шта барбучеш по води. барбун, барбуна, м. (у Дубр.) некака риба, Mrt Seefisch, piscis marini genus [Seebarbe, Rothbart, mullus barbatus L.]. cf. [тргља,] брадоватица. бардагџија[*], m. ber Rannentöpfer, cantharorum

[ocr errors]

Барат, т. у пјесми nom. propr. einer Stadt, nomen
urbis [cf. Берат ?]: Ја сам јунак од Барата
града, Ја сам Диздар у Барату граду
баратање, п. аз zu-tlun-baben mit Semanb, ne- |барјактарев,|
gotia cum aliquo.

барјактаров, а, о, без Gabnenträgers, signiferi.

баратати, там, v. impf. (vom ital. barattare) c барјактарски, ка, ко, зähnrid3, signiferi. Kим, mit wem zu thun (Geschäfte) haben, nego- бàpjaм,* m. 1) das Bairamsfest, festum bairam tium habere cum aliquo.

барбежа, f. (у Рисну) женска капа (шамија,

баречина, f. (у Ц. г.) што год гамиже, н. п. глиста, црв и т. д., аз Gemürm, vermes, serpentes.

[ocr errors]

apud Turcas. 2) хаџијнски барјам, некакав други светац осим правога барјама (пред којим се пости), који особито празнују хаџије: Ево сада честит Петров данак, Петров данак и барјам аџијнски, Оће бити у граду грађани, Да клањају и тевериџ дају

барјамовање, п. ba3 Geiern bes Bairams, celebra

tio diei bairam.

барјамовати, мујем, v. impf. u. pf. bas Bairam3felt begeben, ago diem festum bairam: Смиљанићу, дома дер се нађи, Нека Турци с миром барјамују; Јер ће тебе на зло Бо жић доћи

баровит, а, о, jumpřig, paludosus, uliginosus.

барски, ка, ко, роп Бар.
барут,* м. пушчани прах, баз dießpulver, pul-
vis pyrius. cf. [vide] mpax [3].
барутана,* f. a3 $ulvermagazin, Sie Bulverfabrit,
horreum pulveris pyrii, officina pulveris pyrii.
[барутна тиквица, f. vide тиква 1 а.]
барутни, на, но, н. п. кеса, ulver=(Beutel),
pulveris pyrii.

п. пушка, сахат, виноград и т. д., verborben, verlajjen, vermahrlojt, corruptus, desertus. 1. баталија, f. штогод покварено, н. п. пушка, сахат, verborbenes Beug, res corrupta.

барјачић, m. dim. v. барјак. барјело, п. (по југоз. кр.) vide барило [2]: Ha неђељу лијену ђевојку И барјело вина из Видина барка, f. 1) (у прим.) ein 2Safferfahrzeug, navigii 2. баталија, f. vide битка. genus [vide лађа]: Не могу ти крају доћи, [баталијун, m. Bataillon; види s. v. аламан 2.] Јер ми барка весла нема 2) (у сјеверн. баталити, баталйм, v. р. н. п. пушку, сахат Kр.) der Fischbehälter, Fischhälter, piscina lignea. [vide покварити], виноград [vide запустити], баркати, кам, v. impf. нијесам чуо до у овој verlaffen, verwanrlofen, desero. загонеци: Пет браће све један другог у зад-батаљак, љка, m. vide батаљица. њицу барка. баталивање, n. баз Bermanrlojen, neglectio. барна, m. (у војв.) бег Saul, caballus [vide баталивати, батаљујем, v. impf. verlajfen, neмрков 17. gligo, desero.

vaccae indi solitum.

барнуља, f. име крави, ein Subname, nomen батаљица, f. ber Humpf bes Mrms ohne Sand, brachium mutilum manu. cf. батаљак. батаљка, f. in ber Rebensart: Хаљку на батаљку, бег Stod, baculus. [vide] батина [1], cf. бата.

баруштина, f. vide баретина.

басамак,* m. Sie reppenjtufe, gradus [cf. ска

лини].

басање, п. баз Daberjdlenbern, incessus

sultus.

[ocr errors]

леђима не боли ништа.

2) оно дрво којим се скоруп у стану бије, ber Butterjtempel, pistillum butyro faciendo: Ти не пијеш млаћеницу, батом бивену

,

батак, m. bie üfte nebit bem Guße beim Beflü= gel, femur (volatilium).

батал,* покварено, разваљено, запуштено, н.

басати, сам, v. impf. ићи не гледајући куда,
baberid lenbern, incedo temere [vide трапати].
баскија[*], f. vide жиока.
баскијање, п. vide жиочење.
баскијати, јам, v. impf. vide жиочити.
1. басма, f. оне ријечи скупа што бајалица или
бајач говори кад баје, бег заuberjprud), carmen.
2. басма, * f. 1) gebruste Leinwand, linteum pic-
tum. 2) Art Pulverbüchse, genus pyxidis ad
pulverem nitratum [cf. везма].
баста [бастати], in ber Reben art: то теби не

баста учинити, т. ј. то ти не можеш учинити
(von ital. basta? [bastare]), möglid), potes: He
баста им коња разиграти
бастисати,* ишêм, v. pf. gertreten, vernidten, per-
do, [vide] покварити, cf. погазити: Лави
би му чадор бастисали
басуља, f. vide мангулица.
1. бат,* m. vide [1] cpeha.
2. бат, m. vide бахат: За добрим се коњем
бат чује; Иде за батом (кад ко што говори
само за то, што чује од другијех људи).
1. бата, м. (ист.) vide [брато 1] бато.
2. бата, f. (gen. pl. бата) (y Ц. г., ital. batto)
1) vide батина [2]: Триста бата по туђим

ВУКОВ РЈЕЧНИК

[ocr errors]

Батаљуше, Батаљуша, f. pl. у Тршићкој планини једно брдо по коме су негда били виногради на батаљени, те сад гдјешто стоји само сухо чокоће.

Батар, тра, м. у Мачви поток који на неко

лика мјеста извире више Банова поља, а заљева кашто и из Дрине и утјече у засавицу: Иза Батра са села Салаша Тврде страже покрај Батра баца incon-батати, батам, v. impf. (ст.) (cf. ital. batterer) idlagen, flopfen, pulso [vide куцати]: Божић бата на обоја врата, да унесе три товара злата пјева се у очи Божића. батачић, m. dim. v. батак. батина, f. (gen. pl. батина) 1) ber Stod, fustis [cf. ајдамак, бакета, батаљка, буца 1, дурунга, кијак 1, кијача, мачуга, мотка 2, палица 1, паљиковача, сопа 1, супруга, тојага (тољага), Ћула, уторник 2]. - 2) Gtoditreid, verbera : ударили му двадесет батина [cf. 2 бата1, дегенек, дендерек]. 3) сулудаст човјек, ber Stod, stipes [vide лудак]. - 4) хоћеш батину! би friegit (thuit) es gemik nidt, nequaquam auferes (facies).

————

батинање, п. баз Borbringen von Summem 3eug. deliratio, nugae.

батинати, нам, v. impf. говорити којешта, bum=

me3 3eug baberid mügen, nugari [vide блутити]. батиница, f. 1) dim. v. батина [1]. 2) оно на

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]

полазнику.

бато, m. (јуж.) [cf. 1 бата] 1) hyp. v. брат [vide брато]. 2) manchmal so viel als 6a6o (Vater), pater.

баток, м. (око Дунава доље од Пореча) gedörrtes Fischfleisch [Stockfisch], piscis [gadus morhua] arefactus.

Баточина, f. мала варошица између Багрдана и [Крагујевца; у срезу лепеничком, округа крагујевачког] Асан-пашине паланке, täòt= chen in Serbien, nomen urbis. батргање, п. баз Musiclagen mit Süßen, calcitratio.

батртати се, гам се, v. impf. у ходу, т. 1. бацати се [2; vide метати се 2 ], aušidlagen, calcitrare: Батрга се ногама као удовац у

колу.

батрење, п. баз Crmuntern, animatio. батрити, батрим, v. impf. (у Славонији) ermuнtern, animare. cf. бадар.

[батрљица, f. vide бадрљица 2; види

s. v.

клица 2.]

стоји

vide

батун, батуна, m. (у Боци) вода која на једном мјесту, мања од језера. [1] бара [1].

[батушка, vide бочка.] бака, m. hyp. . брат. [vide брато 1]. баук, m. 1) ber Baubau, Dauvau, terriculum. 2) vide [1] бак.

баўкање, п. баз Baubauen, terrificatio. баукати, баучêм, v. impf. baubauen, terrifico. баукнути, банкнêм, v. pf. baubauen, terrefacio. баўљање, п. баз Rrieden, reptatio. баўљати, љам, v. impf. (у Шумад.) иьи побаучке, највише се говори за малу дјецу, кад још не могу управо да иду, него тако пужу, friedjen, repere.

баура, f. (у Бачкој) 1) шута овца, ein ohne Hörner, ovis absque cornibus. овој загонеци: Јаше тута на баури? сврака на крмачи. баўчак, чка, m. vide [1]бак. бах, m. (у Дубр.) 1) баз geugnen, infitiae: ударио у бах. cf. хаша [2, инар, башити 2].

2) ударити кога бахом, т. j. поплашити кога, особито виком и пријетњом, erjdređen, terrefacio: Удари га бахом и ршумом He би бахом из Клисуре тврде [ef. башина, ршум 2].

daf 2) y т. ј.

[ocr errors]

бахат (cf. бат, бакат), м. аз Getrappe, incessus cum sonitu [vide топот]: Зачу Раде бахат од јунака бахнути, бахнём, [банути] v. pf. unverhofft fommen, ex insperato adesse. [ef. рунити]. бахорење, п. аз 3aubern, incantatio (morbi,

doloris). бахорити, рим, v. impf. (у Боци) зaubern, in

canto (morbum, dolorem), cf. [vide] бајати: Нешто ме је забољела глава, Нег' ми зови бахорину, мајко, да би мене младу бахорила

бахорица, f. (у Боци) iе заuberin, incantatrix, [vide] бајалица, cf. врачара: Нешто ме је забољела глава, Нег' ми зови бахорицу, мајко, да би мене младу бахорила Дозвала је другу бахорицу Нег' ми зови трећу бахорицу

бахтање [бактање], n. 1) баз Trappen, incessus cum sonitu. 2) das Streiten, contentio. бахтати, башьем, [бактати] . impf. trappen,

[ocr errors]

sonitum edo incedens.

бахтати се, башћем се, [бактати се] v. r. impf. око чега, као препирати се, гонити се, ftrei= ten, contendere: ми смо се бахтали; ја сам се с њим бахтио. бацакање, п. баз umbermerfen ber Süße, a. B, von

Rinbern, jactatio pedum.

балакати се, кам се, v. r. impf. н. п. ногама, mit den Füßen umherwerfen, jacto pedes. [cf. прњати се, прњицати се]. бацаљка, f. [дио игре ииљака]. бацањ, цња, м. кошар (као качица без и јед

нога дна) што се по води баца те се у њему риба хвата, eine Mrt Gijdreufe, nassae genus. 1. бацање, n. bas leife Stedjen, punctio lenis. 2. бацање, п. bas Werfen, jactatio [cf. труђање, фурање, хитање (итање) 1].

1. бацати, цам, v. impf. dim. v. бости, leije itedjen, leniter pungo [vide боцати].

2. бацати, цам, v. impf. [ef. бачивати] 1) wer. fen, jacio. [cf. метати 3, потезати 2, трувати, фурати, хитати (итати) 1]. - 2) пушке, lo3idießen, emitto ictum. cf. метати [4]. бацати се, цам се, v. r. impf. 1) werfen, jacere: бацају се дјеца камењем. [cf. пометати се]. 2) бацати се ногама, ausidlagen, calcitrare. [vide метати се 2].

бацити, бацим, [бачити] v. pf. 1) werfen, jacio [cf. врљити, машити 1, трућити, турити 1, ринути 1, 2 хитити (итити)]. - 2) пушку, оз idießen, emitto ictum (највише се говори избацити пушку, и за то кад ко рече: баци

[ocr errors]

неко пушку, други му одговори у шали: а ти иди те је узми). 3) Око на што, jeine Mugen werfen auf etmas, e3 merten, oculos conjicio. cf. окомити [2]. бацити се, бацим се, v. r. pf. 1) чим, werfen,

jacio [cf. метнути се 2, потегнути се 1, турити ce 1]: Прости Боже и бијела цркво, да се бацим једном преко тебе 2) fid) auf etwas binwerfen, se conjicere: Па се баци на рамена Шарцу бацкање, n. dim. v. [1] бацање. бацкати, кам, dim. v. [1] бацати.

бацнути, нем, v. pf. fteden, pungo [vide боцнути]. бач, ача, m. vide станар.

бача, м. (у војв.) тако жене зову свекра : Отићи ће бача, остаће снаша. [cf. 2 баша].

[ocr errors]

бачва, f. (gen. pl. бӑчава) 1) велика каца задни-башин, а, о, без Вайфа, той баша.

вена као буре, ein großes ab, dolium : Ilo- башина, f. (у Ц. г.) [vide x2] c. шарило. пише ми из бачава пиво, Поједоше из на- |башински, ка, ко, Вафа, той баша, тор баше. ћава мливо. 2) (у Барањи) стабло у башити, шим, v. impf. 1) ra, einem баша! прорасла црнога лука, на којему је горе jagen, тор баша appello aliquem. 2) што. сјеме. [vide бик 2] cf. цволика. Leugnen, infitiari. cf. бах [1, хашати (ашати), Бачванин, m. Giner aus ber Бачка, Serbus e хашити (ашити), инфарити].

Бачка.

1. башити се, шим се, v. r. impf. jid zum Bajфа machen, facere se ipsum tov бama.

оканити се.

2. башити се, башим се, v. r. impf. 1) fid als
Bascha betragen, stolz thun, affecto Tov бama
dignitatem et jus: шта се башиш туда?
немојде се ти туда бащити !
2) vide
башица, f. (у Сријему) бег Вorlauf, vinum us-
tum primum. cf. [vide] ртница.
башка,* особито, н. п. он живи башка од свога
оца, т. ј. не живи с оцем, abgejonbert, sepа-
ratim: Башка ће нам дворе поградити
[ vide особито 2].

башка учење, n. баз ubjonbern, separatio.
башкалучити, чим, v. impf. abjonbern, separo.
cf. [vide] дијелити [1].
баш-кнез, m. cf. [vide] кнез [2].
башлук,* m. 1) у варошке преслице оно горе на
што се повјесмо навија (а сеоска је преслица
самотвора, па је мјесто башлука горе као
Лопатица), беr Kođen, colus. 2) оглавар
коњски, ber galfter, capistrum. [vide оглав].
Башова Градина, f. vide Балшова Градина.
баштина, f. 1) очевина, или оно мјесто гдје се
ко родио, der Grund und Boden wo einer gebo-
ren, solum natale. 2) das Grundstück, fun-
dus: Мука наша, а баштина твоја — Нико
нема куће ни баштине: Кућа му је камена
пећина, А баштина зелена планина
башча,* f. 1) градина, Garten, hortus [vide врт].
2) шљивик, или оно мјесто куд су по-
сађене јабуке и крушке, bitgarten, hortus.
[cf. крушик, шљивик].
башчени, на, но, Garten, hortensis: Сретосмо
се на бащчени врати

―――――

[ocr errors]

Бачванка, f. bie Batjderin, femina baciensis. бачвански, ка, ко, Batimer, baciensis. Бачванче, чета, n. ein junger Batider, puer baciensis.

Бачванчица, dim. v. Бачванка.
бачвар, м. који бачве гради. vide качар.
бачивати, бачивам, v. impf. (у Ц. г.) vide

[2] бацати [1]: Немојте ме у јаму бачиват -
бачија, f. bie Gennerei, locus et casa mulgendis
aestate ovibus. cf. [бачина 1,] катун, [ман-
дра,] стан[2, станарна].
бачина, f. 1) vide бачија.
Бачина ка' и бачина.
бачити, бачим, (у Ц. г.) vide бацити: И бачи
их небу у висине
куће

2) augm. v. [2]бак:

Бачи котле преко

бачица, f. vide станарица.
Бачка, f. adj. Sie Batida, regio baciensis.
бачки, ка, ко, Batimer, baciensis.

бала,* f. рупа на кући, куда излази дим, бег
Rauchfang, das Rauchloch, fumarium. [vide] д u м-
њак, сf. комин.

баџак,* m. 1) (слабо се говори) баз Dein, ber
Schenkel, crus. 2) vide ножан.
баџаклија, f. ber Solländer Dutaten (wegen ber
geharnischten Beine), aureus hollandicus [cf. мy-
мебаклија].

[ocr errors]

баромет, м. (у хрв.) бer Haudfangtebrer, purgator caminorum. cf. [vide] оџачар.

1. баш,* баша, м. предњи крај од лађе, бег
Vordertheil des Schiffes, prora.

2. баш, [1)] gerabe, burdaus, ipsum, plane: баш
не ћу; нема баш ништа; баш сад дође.
[2) vide тик].

1. баша,* m. 1) у Србији и у Босни зову сва-башчина, f. augm. v. башча.
кога Турчина (који није бег или какав ага) башчица, f. dim. v. башча.
башом (као у војводству што зову свакога
варошанина господаром), н. п. Усеин баша,
Смаил баща и т. д. 2) баще, pl. (тако су
се у Србији звали јањичари послије пошљед-
њега Њемачкога рата), eine Mrt uveliger, nobi-
lium genus: Осилише баше Биоградске -
2. баша, м. тако снахе у Сријему зову све-
кра. cf. бача.
башалук,* m. bie Bürbe eines баша, dignitas

Той баша.

[ocr errors]

башчован, * башчовáна, m. ber Gärtner, hortu-
lanus. cf. [vide] вртар.
башчôванка, f. bie Gärtnerin, hortulana: Да су
момци к'о румена ружа, Све би фрајле баш-
чованке биле

башчованџија,*
башчованџија,* m. vide [вртар] башчован.
бденије, n. vide деније.

бè, interj. ge! abi: Бе не лудуј, моја снахо

драга

беба, f. Rinderwort für ein fleines Rind, infans sermone infantium.

1. бàmêœe, n. 1) das Baschen (6ama zu einem sa-
gen), appellatio той баша nomine. - 2) a3 |бебица, f. dim. v. беба.
баз

баша.

ПФ-зим-баша-macjen, To facere se ipsum or [беванда, f. забијељено вино, eingewäfferter Bein; 3) das Leugnen, infitiatio. [cf. инћарење, хашање (ашање), хашење (ашење)]. 2. башење, п. bas Betragen wie ein Bajda, affectatio dignitatis той баша.

[ocr errors]

види s. v. усјекнути 2.]

бевут, бевýта, m. (у Земуну) дошао у бевут, т. ј. обезнанио се. vide [2] незнан [2].

1. 6èr, m. 1) Art Adel, dem Fürsten entsprechend,

« PreviousContinue »