Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed]

каљужање, n. bus $aljen bet educine in Set Yudje,
volutatio suum in palude.
каљужати се, жам се, у, r. impf. fid) in bet
$fübe paljen, volutor in palude.
каљун, каљуна, m. bie Satione, navis genus:
Уватише два каљуна златна —
кам, камена, ш. (по југоз. кр.) vide [1] ка-
мен (1): кам из руке, а ријеч из уста: Ово
рече, за кам запануо —
камара, f. 1) vide roмила, н. п. камара жита
на гумну, камара сијена или сламе, камара
жита у снопљу као што се садијева у Сри-
јему (ова камара није округла, него је на
четири угла, само што је дужа него шира).
— 2) (у примор.) baš Šimmer, bie Stammer,
cubile, (vide клијет 1) cf. соба, комора:
Док свануло и сунце грануло, По се диже
Ђерзелез-Алија, Ша погледа из златне ка-
маре
камарица, f. dim. p. камара.
камата,“ f. 1) bile 8inje, Sntercije, fenus (cf. до-
бит 2, интерес 1): дао новце на камату.
2) (у Рисну) велики, неправедни интерес (а
обични ондје се зове добит), "Sudjer, fenus
1m1duum.
каматник, m. који узима велику камату на
новце, ber Sudjerer, fenerator: Каматник душу
губи, Каматника, секо, и митника —
. камен, камена, m. (loc. камену) 1) bet etein,
lapis, cf. кам, ками (крш 2): Од камена ни-
шта до камена. 2) Ц. г.) о гитиао на
свој камен, т. ј. на своју постојбину; тако
се каже и : Не ће да остави својега камена,
и т. д. (— 3) н. п. воденица од три камена.
cf. витао 3).
2. камен, а, о, 1) јteineru, lapideus.: Па изиђе
на камену кулу — 2) (у Рисну) н. п. ши-
њата, frben, fictilis, cf. [vide) земљан.
1. каменар, каменара, m. bet eteinmet, lapicida.
2. каменар, m. (у Дубр.) vide зидар.
Камендара, f. некака планина: Камендара под
Стамболом градом —
каменит (каменит), а, о, јteinig, petrosus: Ша
се маших Босне камените
каменити се, ним се, v. r. impf. peritetneru, stu-
реfio, saхеus fiо: ја се чудим и каменим
1. каменица, f. један камен, ein einselmer Stein,
lapis, saxum. (cf. зиша).
2. Каменица, f. 1) тако се зову многа села, као
н. п. Каменица у Сријему, у Јадру, у Кључу
(код Кладова, гдје данас нема ни једнога
Србина, него Власи). — 2) ријека у Руд-
ничкој нахији. — (каменица) 3) (у при-
мор.) bie Slujter, ostrea (L.). сf. ободница.
— 4) (у примор.) (у камену ископано или
само од себе издубено као суд какав. У За-
дру се тако зове житна мјера од камена,
која се не носи, него стоји на мјесту гдје
се жито продаје. — 5) каменица рече се и
за вјештицу кад јој се право име не ће

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

пареe, lectus. канат!“), m. н. п. у амбару брвна између два дирека, оaš išeto, intertignium: оплео сам један канат у куће, т. ј. од дирека до дирека чатмом, сf. преграда, претин: Ја ђе паде горњи канат цркве — канатити, тим, v. impf. faden, intertignium Struere. канаћење, n. baš išaфен, т.д. intertignium struere. Канда (Канда), f. Vramentante, nomen feminae: Канда није, Санда није, на сриједу торбе није. канделора, у овој пословици: Канделора зима фора, (у Дубр.) и значи: кад прође сретеније прошла је и зима, сf. Блаж. кандил, кандилa, m. (ст.) vide кандило: Златан кандил од дванаест ока — кандило, n. bie Sangelampe (por ber Shutter Sottes), lucerna (lampas) pensilis. (cf. кандил, канђело). нандиоце, т. dim. p. кандило. (сf. канђеоце). канђело, n. (у П. г.) vide кандило. нанђеоце, т. dim. p. канђело. (vide кандиоце.) кáнити се, каним се, v. r. impf. fid) unidbitten, paro me : канио сам се да ти дођем. каница, f. 1) vide тканица. — 2) (у Боци) од смокава (нанизанијех на танко дрво) као љесица на четири угла. каничица, f. dim. p. каница: Каничицом опасана А гајтаном потпасана — канков, канкова, m. (у војв.) bcr Stipper, gonorrhoea. кано (каоно), mie, ut, quemadmodum. (vide 1 као 1). Кáновци, кановаца, m. pl. (може се једноме рећи и кановац). По неким селима у Биоградској нахији имају људи обичај те говоре готово уза сваку ријеч каном, каном бато. На врачару 1804 године прозвали су их (Биограђани и други бећари којекакви) за то кановцима и подсмијевали су им се којешта

и толико пута мало се нијесу из пушака ту

КЛИ ЗА ТО.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »