Page images
PDF
EPUB

cf. куга.

друштва, од Кокора и од Јездимира, него Не кумим те што ја кума немам 2) вјенга послао Босанском везиру, а он та набио Yahy, der Veistand bei der Trauung, testis conна колац. 2) на куле ні виле, н. п. jugii: Образ ваља, кум ће доћи. Ни ти мени разби, т. б. одврати га различнијем ријечима кум, ни ја теби стари сват. Кум се зове и од онога што је хтио да чини.

сваки од родбине правога кума. 3) пред кўлен, т. vide [дјевеница] куљен.

кума, т. ј. штого, тако добро да би се могло куленица, f. (у Сињу) vide [дјевеница] ко пред кума изнијети! басица.

kýma, f. 1) die Pathin, Gevatterin, commater (?). кўлете, f. pl. (у ц. г.) Sie Watrоntаjbe, embolo 2) die Pathin, puella cui sum commater.

rum thеса. [vide] припојаснице, cf. фи Кума се зове и свака женска глава од родшек-hece.

биле праве куме.

3) вирбетientits für куга. кулнјеш, кулијеша, (у Ц. г.) као качамак од

ситна бунгура, 24rt Bericht, cibi genus. кўмак, мка, m. hyp. p. кум. кўлијешки, кa, кo, н. II. Туцањ, којијем се туче куман, т. vіdе кумашин. кукуруз за кулије.

Куманово, п. (варош у Старој Србији]: На 1. кулин, т. vide [дјевеница] куљен: Ку ономе равном Куманову, Онђе бјеше колин баба варила, Кулином се фалија

стадине бего 2. кулин, кулина, m, vide кулаші 1: Да му дамо кўмање, п. Заѕ gegenjeitige Begri реn аlѕ кум, saТалова кулина

lutatio kym vocabulo. кулина, f. зидине од куле, Ruinen einer кула. | кумати се, кӯ мам се, v. r. impf. с ким , sich Кулин бан, т. in Ser Rеѕеnаrt: почео прико

als Gevatter begrüßen, salutare se invicem to виједати којешта од Кулина бана, оrdіtur

кум vocabulo. . ab ovo, er holt weit aus.

кўмача, f. cf. дружичало. Kyany, m. Ruinen einer Festung an der Mündung Kýmam, m. 1) der Atlas (eine Art Seidenzeug), seder Morawa, parietinae quaedam.

ricus pannus densus et colustratus: и са ногу кулук, m. Sie xrolynne, angaria. cf. робија [1] rahе од кумаша 2) (у Сријему) црна бегук [1, т.лака).

нант.лика од кадифе, што сеоске дјевојке носе кулуковање, п. За3 Тribtein, angariarum prae

на врату. statio. [cf. кyлучење). кулуковати, кујем, v. impf. fribnet, аngаrіат, кумбара[*], f. vіdе лубaрдa [1]: и кумбаре,

ку машин, m. pertraulib für кум. [cf. куман]. ореrаm ѕеrvam praesto. [cf. кyлучити, бе

Чим градове прима, и лубaрде, чим градове глучити, т.1ачити 2]. кулунџија[*], т. (у војв.) vide кујунџија, mit allen Ableitungen.

kymbapàynja,* m. der Vombardier, pyrobolarius. кулyчeњe, n. vіdе кулуковање.

кумин, а, о, беr кума, соmmatris et pestis. кулучити, чим, v. pf. [impf.] vide

кўмити, ку міім, v. impf. 1) кога, iu (Sepatter кулуковати.

oder zu Beistand bitten, advocare pro teste bapкулуч-кеса[*], f. у катана што виси остраг (до

tismi aut conjugii: Кума куми Дебелић-Ноиспод кољена). кулуши, f. кулатаста кобила, cf. кулашица.

2) (по југоз. кр.) молити, bittet, rogo, ку.ља, f. vіdе качамак.

н. п. и отац сину и син оцу може рећи: ку

мим те Богом, учини то. Ова мо иде ионо куљав, а, о, 1) vidе трбунат. 2) (у Сри

што се говори и у Србији: Кумићеш кугу јему) куљава жена (iфimpfli) т. ј. трудна,

да те умори. јфтаgеr, gravida [vidе трудан 2].

кўмити се, куљање, п. Sag bеrроrmаllет (з. 23. Seg aud):),

күмім се, v. r. impf. с ким mit рrоvolutio. [cf. кукљање).

Jemand kym werden, cumatus necessitudinem

ineo. кўљар, куљара, т. (у Ц. г.) кеса на грибу. кўљати, љам, v. impf. bеrроrmаllеnt, provоlvi jef. кумић, т. dim. p. кум. кукљати), н. п. дим из пећи, челе из кош

кўмица, f. dim. p. кума. нице, цријева, крв.

кўмљенье, п. perbal. p. кумити и. кумити се. кӯље, куља, f. pi. (у ц. г.) (іфіnіpili0) vidе кумов, а, о, be8 кум, ad tеѕtеm baptismi aut трбух.

conjugii pertinens. кўљен, т. (по југоз. кр.) као велика кобасица, кумовање, п. perbal. p. кумовати.

bie Jagenmurjt, venter. [vidе дјевеница]. У кумовати, ні мујем, v. impf. коме, iu Gepatter Рисну надјене се (бравље сириште) кукурузна

stehen, sum testis baptismi aut conjugii. брашна, лоја и сувица, па пошто се скува, кумовека слама, f. (на небу) sie Wilbjtrape, via једе се. cf. кулин.

lactea. Срби приповиједају да је кум у кума кўм, т. 1) крштени, беr Xaufpatbe, sponsor bap украо бреме саме, па га је носио tіѕmаlis. Кум се зове и онај који први пут

с.ама испада.1а и просипала се путем, онако стриже косу дјетету; такови кумови бивају Бог оставио на небу за вјечни спомен. и Турци нашим људма, и наши људи Турцима кумовски, кa, кo, Sent кум зиjtebens, quod docet (по Босни): Ој Турчине за невољу куме ! testem baptismi aut conjugii.

Пали

Вак:

[ocr errors]

како

нова сина

Кумодраж, f. [село у срезу врачарском округа | Anaky uma, ein Hundename, nomen cani indi подунавског].

solitum. кумпанија, f. Die Rompagnie, certa militum turba, кунина, f. (у Сријему) брада на трсди. centuria. .

куница, f. 1) dim. p. куна. — 2) (у Сријему) кумпанијски, кa, кo, Skompagnie-, quod est cen некаква трава [achillea millefolium L.; vide turiae.

напрац). Дјеца метну један струк ове траве Кумра, f. hyp. р. Кумрија: ПІто је, Кумро, у нос, па држећи га једном руком под носом ујела те гуја

другом стиснутом бију у он у одоздо говорећи: kỳmpuja,* f. 1) die Lachtaube, columba risoria [L.; „Пусти, баба, коњу крв и телету млека !“ и

cf. гугутка, кумрикуша]. — 2) (Кумрија] ein тако чине док не удари крв из носа. Хratenanie, nomen feminae. 9) eijteins gibt mant кунов, а, о, (у ц. г.) ооп кун. ibit ben (Веjаngеnеп: Кумрија робиња; Код ко- вуновина, (у ц. г.) куново дрво. левке Кумрија робина, Она њија два ба- Куновица, f.: Куновицу гору прејездише

Кунор (планина), m. cf. Кунара: Оде беже у кумрикуша,* f. (у Сарајеву) vidе кумрија 1. Кунор планину кумрино грожђе, п. некаква трава, која расте кунтош[*], т. 1) (у ц. г.) vide [2]hўрак.

но зидовима, eine 24rt flatje, herba quaedam. 2) (у Србији) vide кожух. кўмсал, m. vіdе нијесак.

кўнфин, кунфина, т. (у приморју) 1) бie Crenje, KÝMctio, n. die Gevatterschaft, munus testis bap confinium, [vide мeђа 1] cf. граница: Преко

tismi aut conjugii. Кумство је: 1) вјенчано, мора дуждевога! До кунфина Паштровскога 2) крштено, 3) шишано, у коме кум дјетету 2) у загонеци: Миш се пење уз кунфин. већ поодраслу сијече косу. Ово кумство може кўњање, п. 1) Sag Colummer, somnus lеniѕ. бити да је за то постало да би Турчин Хриш 2) das Kränkelni, valetudo tenuis. ћанину а кашто и Хришћанин Турчину могао кўнати, куњам, v. impf. 1) (perimtli) jolutкумовати.

теri, dormio: Іта куња ти ту те не идеші кўмчад, f. coll. p. Кумче, бie Batben (obe luter спавати (реку дјетету кад дријемље). 2)

schied des Geschlechtes), filii (aut filiae) baptis fränteln, infirma esse valetudine: он нешто males. .

куња. кўмче, чета, п. беr atbc (баз #ins), filius bа- кӯњй реп, m. (у Дубр.) Xaufensblatt, millefo

рtіѕmаliѕ: Умре кумче, раскиде се кумство, lium [myriophyllum L.]. (das Kind ist gestorben, die Gevatterschaft (aljo) KỳI, m. (vide) cabop, die Versammlung, conhört auf).

ventus. . кун, т. (у ц. г.) некако дрво као макљен, 21rt 1. купа, f. 1) vidе чаша (понајвише у пјесмама):

Vaum, arboris genus. (1) (y Ct. B.1.) vide Дадоше му златну купу вина 2) [Kyua]

1 клен 1; — 2) (у ц. г.) vidе макљен). вода у Хрватској. — 3) (у Дубр.) vide [h ekýha, f. die Marder, mustela martes Linn. cf. ремида] ћерамида. златка [2].

2. купа, f. гомила од четири ораxа. Такове гокунадра, f. [cf. машина 2] 1) оно од пређе што миле намјесте дјеца (свако по једну) у ред

се ухвати у нитима као памук, die Floce, према себи, па бију редом ознаком с једнога floccus. 2) палацка од рогоза кад се иНІ - мјеста, те их обарају (играју се купе). Кад

чупа као перје, Sie Rüschen pom tietgras. који коју купу обори, он је и узме, ако јеКунара, f. планина, vide Кунор : Униђоше у дан обори све у један пут, он их све узме; Кунару Турци —

ако одовуд не оборе све купе, а они бију кунаторење, т. Sag mübjelige Reben, vita miѕеrа. одонуд с онога мјеста гдје се кога ознак kynátoputu, piùm, v. impf. mühjam leben, vitam уставио, ако и тада остане још која купа miseram ago.

необорена, а они онда дометну опет сваки кунда, f. vіdе куса.

joil но једну, па на ново бију. Cin #inserjpiel кундак[*], m. Sеr fоlben (рот бешеrgеmеlyr), li mit Nüsjen, lusus nucum. gnum tormenti bellici. cf. Ok.1011.

купало, п. (у Далм.) мјесто гдје се купа, н. п. кундаст, а, о, vide [1] кус (за кокош).

марва на сухој међн (Турској) Ser Baseort, кундачење, т. да сфаftеnt, mоnіtіo tormenti balneum. bellici.

кўпање, n. Sug Basen, lavаtiо. [cf. бањање). кундачити, чим, v. impf. н. п. пушку, (баз купати, купам (пљём), v. impf. basen, lavo. Feuergewehr) sdhästen, munio ligno.

кўпати се, купам (піљём) се, v. r. impf. Барет, кундачић, m. lim. p. кундак.

ji, basen, lavor. [cf. бањати се]. кундрац, m. Једном мачку име кун драц, дру- 1. купац, Iща, m. Ser Staufer, emtor [ef. муште

гом макокундрацц: шиц, кундрату! Мац кун рија 1]: A. По што је то? Б. Ко је кунад? дра! обербац бакундрац (ко више пута А. Ја сам. засонце брзо може рећи да се нe пoмeтe. cf. 2. купац, ща, т. у воденицама од неколике јегуба).

оке мјера са дришком, ein Getreisemap, modii кўндров, кундрова, т. име "псету, које дугу genus.

купивојека, т. (у ц. г.) који купи војску: оти ichirr (der Krautbottich), vas in quo olus acidum

доше купивојске, да дижу војску, 21nperber adservatur. — 2) књига, јфimpflifir ein pon Colaten, conquisitor militum: o Савићу, altes zerfestes Buch. наша купивојско

купусина, f. augm. p. купус. Kỳnn pactâbunk, m. der sich bloß mit Gurken ab: Kynychure, n. Acer wo einst Rohl gebaut worden

gibt, qui legit cucumes: Оџаковић је оџако ijt, ager оlim olerarius. [cf. вртиште). вић, а кушикраставчиб куйикраставчић. Бушуени, на, но, н. п. лист, каца, Яrants, Robt-, купилац, пиоца, т. (pl. gen. купилаца) беr tejer olerarius, olitorius.

(2lujlejer, RIauber), lector, collector (v. s. foeni, кўпушњак, т. купусна градина, беr soblgarten, prunorum, pomorum).

ager brassica consitus. купилица, f. која купи, н. н. сијено, шљиве, курада[*], f. рђаво кљусе, bеr Saul, caballus. die Lejerin, lectrix.

cf. [дртина, прдњава 2, рага,) кљуверина. 1. кўпина, f. (cf. куцјена) 1) беr Bronbeerjtract, кўраж, f. (у војв.) бie Courage, Ser auth, anirubus fruticosus Linn. [cf. оструга 1]. — 2)

mus, animus fortis. cf. [vide] слобода [1]. die Stachelbeere, baccae grossulariae. 3) [Kynuna) Frauenname, nomen feminae.

кўражан, жва, жно, (у војв.) тitbig, animosus. 2. купина, f. (у Дубр.) augm. p. кўпа.

cf. [vide] слободап [1].

kypáxene, n. das Anfeuern, Muth machen, animi Купиново, п. у Сријему на Сави село са зи

additio. динама: Разбоље се Деспотовић Јово у Сри- куражити, кўражим, v. impf. (у војв.) anfeuerп, јему у тој земљи равној У лијепу селу Ку

animum addo, facio. [vide] слободити, cf. иннову [Купински Кут, m. види ѕ. у. Дебрц.]

соколити, јуначити. 1. купити, купим, v. pf. faufen, emo [ci. узети 4]: Еуражити се, кўражим се, v. r. impf. jik Mut) Како сам купио онако и продајем, т. ј, како

machen, animum sibi addere.

курбан[*], курбана, m. bag emlaktopper, victima сам чуо онако и казујем. 2. купити, цим, у. impf. 1) auflejen, colligo, н.

(bei den Türken). п. војску, порезу, ишљиве, сијено, дрва, и т. курва, f. 1) bie pure, imрudica, mеrеtrix. д. [cf. брати 2]; кўпії да пустӣ, er ijt in set

2) auch als Schimpfmort gegen Männer, mendax, lekten Zügen. - 2) н. п. свиње, коже, звијер,

perfidum scortum: Курво једна од Задра То

доре Bocak, auffaufen, zusammenkaufen, coëmere.

[3) курва у картама дама. купити се, ийм се, v. r. impf. 1) jih jannel,

Маргиналија код ове ријечи у I издању.] congregor. 2) купи се н. п. чоха, опанци,

1. курвање, п. Жаз рrе, ѕсоrtаtiо. einlaufen, sich zusammenziehen, contrahi.

2. курвaњe, n. Sag bureпartige Benebment, mоrеѕ Купић, m. планина Пљешивачка: За Куиићем

meretricii. зеленом планином

кўрвар, курвара, m. Sеr рurer, scortator. кўпица, f. 1) dim. p. [1]кўпа.

2) bеr Coröpf. I курварев, fopf, cucurbitula, cucurbita: метати купице. курваров, а, о, bes Surеrѕ, ѕсоrtаtоriѕ. кўпјена, f. (у Дубр.) vide [1] купина.

кўрварски, кa, кo, 1) фикси», meretricius. купљевина, f. (у ц. г.) vide куповина.

2) adv. убио га курварски, т. ј. из пријеEŅI.Lêbe, n. 1) das Lesen (Auflejen), lectio, col Bape (meuchelmörderisch).

. lectio. - 2) Ваз 2uftaufen, соёmtio? 3) курварство, п. фиrerei, ѕсоrtаtiо. das Versammeln, congregatio. -- 4) das Ein- výpbath, Bâm, v. impf. wie eine Hure fich betragen, laufen, contractio.

lügen, meretricio more se gerere. кўпња, f. (у Дубр.) Ser Rauf, emptio: ја ћу про- кӯрвати се, вам се, v. r. impf. buren, scortor. давати према куањи.

курвётина, f. augm. p. курва. куповање, п. Жаз Raufen, emptio.

курвић, m. 1) беr $urenjob, spurius. [vidе кокуповати, купујем, v. impf. faufen, emo. [cf. пилан 1]. 2) ein tüchtiger Kerl, nebulo, (vide узимати 2].

копилан 2) cf. кониле: окурвићу, Токо куповина, f. Sag Befaufte, rеs empta [cf. купље

Петровићу Јер је курвић Ватрица Стјевина]: ІІто не ручаш, куповино моја ? куповни, на, но, н. п. гую, хљеб, gefauft, em- курвица, f. dim. p. курва (у Сријему курtus (Gegensat vom zu bause Erzeugten).

вица). Купрез, m. као кнежина Љеванског кадилука. курдељ, т. у плуга онај клин што је за њега На Купpeзу целепчије хране говеда у пла запета гужва орачица. cf. курељ, [фур).

кўрдеља, у овој загонеци : Старац курдеља kỳnyc, m. der Rohl, brassica oleracea capitata а баба левурда, а у сриједи дивпо дијете

Linn. [cf. зеље главато). Доста је купу са изјео, т. ј. доста му има година (еr ijt ein курђелица, f. (у Дубр.) бијела пантљика од alter Stann); све купус и дијете, т. і. сваке Kohalla, weißes Zwirnband, fascia alba e filis године по дијете (рађа).

lineis duplicatis texta. купуcapa, f. 1) н. п. каца, Sag Cauertrait-Be. | күрељ, m. (у Хрв.) vidе курдељ.

пане

нинама.

сједи.

иња

kypétajo, m. das Plappermaul, blatero. [vide 3a на врху оштaр собје стране. У курһеле новјеташ).

камзе немају ушију, као у ножева, него је курётање, п. баѕ lappern, blаtеrаtiо.

онако затубасто и то понајвише од мједиа курётати, кўрёһәм, v. impf. plappern, blаtеrо. у гдјекојијех и од сребра. Кажу да су кур[vidе зановијетати].

hеле од прије носили многи, а сад их има куриков, а, о, роп Срінеlbоl3, ex evonymo eu

врло мало. ropaeo. [cf. курков].

Куршумлија[*], f. варошпца у Србији иза Крукуриковина, f. Ser Сpinkelbaiтi, evonymus euro певца [у округу топличком): У бијелу граду

paeus (L.; vіdе маліцка). cf. курковина. Куршумлији Оні, е бјеше Бановић Стракўрја! interjеctіo vituреrii: кад повичу људи на кога курја!

1, кӯс, кўса, кўco, (кӯсӣ, са, сӧ) gejtugt, cauda курјак, m. vіdе вук 1.

truncata [cf. кундаст, кусаст]: Кус нијетао курјакуше, f. pl. vide кўрјаче.

пиле до вијека. Бурјаче, f. pl. (у Сремскоме горњему посављу 2. кӯс, т. 1) баз Сjjеnt mit pоllеnt füјjel: Ако се

у Бродској регементи) мушкиње и женскиње, кусом не накуса, језиком се не нализа. које пред бијеле покладе удари по селу у 2) н. п. изједе све у меден кус, 63ejdbat, скитњу, да траже коме што треба (као кур gustus. [cf. 2 густ]. јаци кад се гоне): проводе курјаче; профи куса, f. куса кокош, gejtugte Senne, gallina caих се, то су (праве) курјаче. [cf. курја uda truncata. [cf. кунда). куше].

кусавац, савца, m. vіdе кусац. cf. лизавац. курјачина, f. vіdе вyчина[1 и 2].

кусало, п. укашике оно што се меће у уста, курјачица, f. vіdе вучица [1].

der vordere Theil des Löffels, pars cochlearis курјачић, in. dim. p. курјак.

quae ori admоvеtur: Кусалом та закусује, курјачје јабучице, f. р. некака трава, 21rt а дршком му очи вади. Pflanze, herbae genus.

kỳcâdh, m. gestuftes Pferd, equus cauda curtata. Kypjà uji, jâ, jê, Woljs-, lupi. cf. (vide) byąju. rýcâne, n. das Esjen mit vollem Löffel, tò cochlear курјачка црева, п. pl. (у Сријему) 21ajjerborit plenum ori admovere.

fraut [ajjer-24keitbfraut], cerastium aquaticum i кўсаст, а, о, gejtugt, cauda truncata. ef. [vide [malachium aquaticum Fr.].

1] кус. курјачки, кa, кo, vidе вучји.

кустак, тка, т. беr tіmunel, truncus. [cf. баKypjyk,* m. 1) der Schwanz, cauda. cf. [vide)

тић 2]. pen. — 2) der Zopf, cauda capillorum. (vide] výcati, kýcâm, v. impf. mit vollem Löffel ejjen, кика, cf. плетеница. 3) (у пушке) Ser cochlear plenum ori admoveo. Вобеп бев Тlintenlaufs, fundus teli glanlarii кусаң, сца, т. који куса. cf. [кусавац :] дробац. (sclopeti). [vide 2] огњиште, cf. торна, Кусида, f. Suр аn Ser (Brenje gegen Jiontenegro,

fluvii nomen: Код Куси де студене водице курјучење, п. Sa3 24njchrauben Seg xlintenboбell. | кӯсидски, кa, кo, ppt Кусида: Хватише се кракурјучити, чим, v. impf. т. ј. Пушку, или ци јем Кусидскијем

јев пушчану, деп 23oen bes lіntеntаніз аnjаkrail- кусити, кӯсим, v. pf. Sen cmanjtubeit, caudam ben, fundo instruere telum glandarium.

trunco. курјучић, m. dim. p. курјук.

кускун [*], m. | vide [подрепница 1) подкурков, а, о, vidе куриков.

кускуне, f. pl. репина: Да падну кускуни с курковина, f. vide [ма II љи ка) куриковина. неба, Вујашу би се оврату објесили. кўрњавити, вім, v. impf. (у Ц. г.) vide димити кўeнути, куснём, v. pf. einen pollen kojjel зип (н. п. пушеһи).

Munde tragen, cochlear plenum in os ingero. курњављење, п. vilе димљење.

кусов, кусова, т. кус пас, Ser Ctushuno, canis 1. куртала, f. кад се лађа вуче, онда онај који cauda truncata.

је на куртали иде поред jeдeка, те гледа кусовљев, а, о, без сtushunces, canis curti. да не би гдје за што запео, и ако би залео кусоња, т. кус во, Ser Ctugods, bos cauda traда га одане.

cata: Да пусте кусоњу под пласт (нарастао 2. кўртала! 1) кад се радује да је какав не би му реп).

повољан посао прошао. cf. [vile] aparoc. кусо њин, а, о, без Ctusocbjen, bоvіѕ саudа trun2) кад који види прије онога који је на кур cata. тали да је једек гдје залео онда му вичу : кустура[*], f. e impjport für ein 90гејjer, conviкўртала!

cium in cultrum. курталисати[*], лишём, v. pf. кога, чeгa, befreient, кусу.ља, f. куса крава, бie Clugtub, vacca cauda

libero. [vide) избавити, cf. опростити. truncata. курталисати се, лишём се, v. r. pf. кога, чега, кусу љин, а, о, беr &tingfub, vaccae cauda trun

los werden, liberor, cf. [vide] onpocritu ce [3]: cata. једва сам га се курталисао.

kýcyp[*], m. der Rückstand, residuum debiti. cf. курђела, f. (у Ц. г.) као прав (велики) нож | [vide] остатак [1].

хазна.

vidе двор 1;

кут, кўта, n. Sеr intel, Sie Ste, angulus. [cf. био сам кући (т. ј. код куће), он је кући угал, нугао, тук 1, буцак).

и т. д. кўтао, тла, m. [cf. горужда] 1) ein grореr böpf. кућити, hйм, у. impf. т. ј. кућу, bairebaltei,

löffel (um Wajjer zu schöpfen), haustrum, coch rem familiarem curare, augere. [cf. газдоlear hаuѕtorium. [cf. кутлача]. — 2) (у ц.

вати). г. и у Лици) самотвор велики суд, као чаша кућић, т. (у ц. г.)

вјек од

бре куће, или каблица.

guter Familie, nobilis. (vide] 1.1 euih, cf. кутија,* f. Sie Chabtel, capsa.

оціаковић, кољенови. кутијца, f. dim. p. кутија.

кућица, f. 1) Das $ill:thеп, саѕа. [cf. 1 чула]. кутлача, f. vide [варјача; cf.] кутао [1].

--- 2) ein Däuschen für Fajolen, casula phaseкўтлачица, f. dim. p. кутлача.

olorum. кўтлина, f. augm. p. кутао.

кућичење, п. 5a3 Dereiten Ser кућице für Sie кутлић, m. dim. p. кутао.

Fajolen, tumulorum phaseolis inserendis praeКутловац, ловца, т. село у Косову: Од Ку paratio. Tловца села маленога

кућичити, чим, v. impf. Sіе кућице bereiten jiir кутњак (кўтњак), m. Scr tect;ab, dens molaris. die Fajolen, paro tumulos phaseolis inserendis. 1. кутњи, ња, ње, н. п. зуб, беr @tot;abin, dens кућиште, п. Ort, no einjt ein Palts: gejtanlei, lomolaris.

cus ubi domus fuit. 2. кутњи, ња, њe, vidе кућни.

кућиштина, f. (у Грбљу) vidе кућерина: Тако кутњик, т. (у ц. г.) vidе кућник.

ми се кућа не звала кућиштином ! кутњица, f. (у ц. г.) vidе кућница.

кућни [кутњи), на, но, н. п. врата, ранг, dokyha, f. (pl. gen. kýhâ) 1) das Haus, domus. mesticus. cf. [дом 1,) село. [2) vidе дом 2; — 3) кућник [кутњик), т. (у ц. г.) vidе кућник.

4) cf. крмача 2. 5) [bіе кућница [кутњица], f. (у Ц. г.) vilе кућаница. Ribe, culina [vidе кухарница]: А. Бе ти је кућурина, f. vide [кућерина] кућетина. кућа? Б. Код собе.

кухање [кување], n. Sаз офе, сосtiо. кућани, м. р. бie Saugenojjen, qui in eadem кухар [кувар], m. Der Roch, coquus. cf. кухач

domo habitant, familia (?) [cf. 1 домаћи, 1 до [(кувач), ашчија, мађупац]. машњи).

кухарев [куварев), а, о, vide кухаров. кућаник, m. Sеr gute Spanisbаltеr, bonus pater кухарица [куварица], f. Die Stobin, coqua. [cf. familias. cf. кућник кутњик].

кухарка (куварка), ашчијница 1]. кўhаница, f. Sіе bäuslite trait, bоnа mаtеr fа- кухаричин [кувaричин], а, о, деr tофit, coquae. milias. cf. кућница [кутњица].

[cf. кухаркин (куваркин)]. куһар, куһара, т. 1) у задружнијем кућама у кухарка [куварка), f. vіdе кухарица.

каквој згради преградак, гдје окењени људи кухаркин [ку варкин], а, о, vide кухаричин. живе са женама, eine 26theilung im Sanje für кухарница, f. (у Грбљу) гдје се куха јело, бie das Ehepaar, cubiculum separatum conjugum. Rüche, culina. [cf. комин 1, кужина, кунда,

2) (у Славон.) 24rt &peijetаnter, cella promp кућа 4, ашчијница 2]. tuaria. [vidе клијет 4].

кухаров [(куваров), кухарев (куварев)], а, о, куфарина, f. (у Боци) palusjteuer, tributum in des Kochi, coqui. singulas domos impositum.

кухати, хам, [кувати] v. inpf. 1) fофен, соquo. кућевић, m, vide [племић) кућић.

[cf. варити). 2) xљеб (у Србији), Brot кућевни, на, но, бет фашје, Ser ganjen familie anmachen, pinso, coquo panem. cf. mujechth.

gehörig, universae familiae. [vide 2 домаћи]. кухати се, xам се, [кувати се) v. r. impf. 1) kykéke, n. das Haushalten, curatio rei familia kochen, sieden, coqui. -- 2) figürl., neiuto ce ris. [cf. газдовање].

куха, eg gört, fermentat. кўhep, m. 1) чобанска колиба на колима, што кухач [кувач), кухача, т. vіdе кухар.

се привлачи - за тором, еіnе frt kirtenhiitte , куц, (рои куцати, flopjei) исто куц то муц (mie tugurium pastorum. [cf. глада). 2) као gearbeitet, jo gegesjen). Von einem kleinen Erwerbe, коморица поред куине, гдје се суди држе и der faum seinen Mann nährt. све што у куини треба. vide [клијет 4) ку- кўца, f. hyp. p. кучка: Не лаје куца села ради, bерак.

него себе ради. кућерак, рка, m. Sіе Среijefaттеr; cella promp- 1. кўцање [цукање), п. Заз Stopje, pulsаtiо. tuaria. [vidе клијет 4].

2. куцање, п. баз ?анjigjein Jer Sünisit, catulіtіо. куферина, f. (augm. p. кућа) umjörmlibes, pers кўцати, цам, [цукати, кам] v. impf. flopjet, pulso

fallenes Þaus, caduca domus, cf. [kyhetuna, [cf. батати]: куца срце, куца душа; А..' у кућурина,) кућиштина: Кућа му се кућери њему јонте куца душа

куцати ее, кўцам се, у. r. impf. Laujig jein (voit куђерица, f. као колиба, ütte, tugurium. der Vündin), catulio. кућетина, f. augm. p. кућа. [vidе кућерина]. куцкало, m. Sеr #topjer, pulsiitor (pont Riнде): нути, (у Далм.) зи $auje, dоті (као и дома) : | стани ти, куцкало.

номзвала

« PreviousContinue »