Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

вет,

подеран (одрпан) солдат (etma sansculotte), авётиња, f. баз Вејрепjt, spectrum. [vidе утвара).

Schimpfwort gegen einen schlecht gefleideten Soldaавлатан[*], тна, тнo, vidе алватан.

ten, convicium in militem pannosum. влија, f. 1) улица, беr оf, aula. [vide 2 дво- адраповачки, кa, кo, point адрановац, бу адрариште). cf. стобор. — 2)* vide хавлија.

повци. авлӣјнеки, кa, кӧ, н. п. врата, фос, aulae. cf. адум[*], т. vide хадум. авлијски, Ў [vide) стоборни.

адумац, мца, m, vide хадумац. авли-марама[*], f. vide хавли-махрама. адумица, f. vide хадумица. вра[*], f. (у Србији и у Босни) Јеврејска ае! interj. и баз #inspie, auзutreibet, vox agen

богомоља, Betball3 Ser Зибеп, ѕуnаgоga: Уза tis armenta. врели као Чивути у аври.

аждаа, 1. Аврам, Аврама, m, 21brabani, Abrahamus (cf. аждава, (у ц. г.)

f. der Drache, der Lindwurm, Бы:тів XVII, 5).

аждаја,

draco (serpens fictus). cf. 2. À bpam, m. Mannsname, nomen viri.

аждаха [ождаха).J [2] Яла, змај. връ баврљ, тамо амо, овамо онамо, [cf. трла аас дахин, а, о, без Tradent, draconis.

врла ;) н. п. кад ко казује како тумарао Азак, т. у пјесмама некакав град [Азов]: о

којекуда, док је што нашао. cf. баврљати. мој бабо, од Азака краљу ! аврље, п. (у Сријему и у Барањи) аbgеjаllеnез азачки, кa, кo, poin Aзак: У Азачкој тавници

und zum Theil verfaultes wildes Graz, herbae проклетој inutilis segmenta putrescentia.

аздија, f. (ст.) 2{rt eines lаngеn оbеrtleises, toábra, f. vide alta.

gae genus: На њему је коласта аздија автик, автйка, т. vіdе антик.

У скут свилен коласте аздије автика, f. vіdе аптика.

азна,* f. vіdе хазна. автов, а, о, vide аптов.

aзнaдар[*], aзнaдaрa, m. vide xaзнaдaр. автовина, f. vіdе аитовина.

азнадарев, а, о, vide хазнадарев. ага, m. (voc. äго, gen. pl. ara) Ser 21ga (фerr), aзнaдaров, а, о, vide xaзнaдaров. dominus. cf. [vide) господар.

aзнaдaрче, чета, п. vide xaзнaдaрче. агазли,* adj. indecl. [vidе црн): и изведе ага- азна-одаја[*], f. vіdе хазна-одаја. зли гаврана

азур[*], vide хазур. агалуы, m. Sag 21gatbunt, dignitas той ага [и: ізурaлa![*], vide хазурата.

добро што припада аги]: Агалуке себи за- аир[*], т. vіdе хаир. добио

аиррала ?[*], vidе хаирала. гин, а, о, без 90 gа, той ага.

айрли[*], vidе хаирли. ёгиница, f. Sіе trа Seg 24 ga, uxor тој ага. айрција[*], m, vide хайрција. агински, кa, кo, 24 ga>, бу аге.

auc [ajc]! interj. Zuruf an den pflügenden Ochsen, 4го, m. [1)] һур. р. ага; - [2)] гдјекоје младе daß er sich seitwärts wende, vox vertentis boves зову тако мужевљега брата. cf. златоје. aratores.

. агршак[*], шка, m. као мали колутић од кости, ҳискање [ајскане], т. баз анс-jagen, uѕus voили од рога, што жене натичу на вретено (да

сіѕ анс. је теже у руци), кад почињу прести, беr epinii» анскати [ајскати], кам, v. impf. т. ј. вола, айсmirbel, verticillus. Српкиње по селима од jаgеnt, dico aис. ломе комад окомка, па натакну на вретено аиснути [ајснути], нем, v. pf. т. д. вола 1) айс

мјесто агриза. [vide пршљен]. cf. премљен. sagen, dico auc. 2) ihm das auc mit der 1. ада,* f. vіdе острво.

Peitide beibringen, excito flagello ad vertendum. 2. ада (а да)? ада како? ја бр, freilib, mie aj [2 xaj]! be! heus (als tuj ms 24ntport): Ај ansers? imo Vero: aдa но ?

нога за ногом, Као риба за водом, иде1. Адам, Адама, m, 200aint, Adam, Adamus. војка за моми Ком 2. Адам, т. 2 antane, nomen viri.

âja (àja)! ach nein, nicht doch, minime: aja 6orme! Адамов, а, о, 215ams, Adami.

[vidе не 1]. адамско кољено, п. (245ants &tant) nеut nian ajам, ајма, т. (у Лици) оно, као предњи крај

das Muster einer Ehefrau, plus quam Penelope. од самара, што стоји упрегнуту коњу око адвокат, адвоката, т. (у војв. по варошима) Bpata, das Kummet, helcium.

бer 2(Spofat, causarum actor: Адвокати и ајање, n. vide xајање. млади јурати

ajar[*], ajára, m. vide xajat. адет,* т. vіdе обичај.

ајати, äjём, vide xајати. ади,ар[*], адиђара, [одиђар) m. Bo10 - uns cil aj бо! (у Дубр.) neit, non. [vidе не 1]. cf. аjа.

bergeräthe, auch Schmuck, aurum et argentum àjvân[*], ajvána, m. vide xajbah.

caelatum, gemmae рrеtіosae. [vidе накит). ајвар[*], ајвара, т. vіdе хајвар. адица, f. dim. p. [1] ада.

àjrûp,* ajrúpa, m. der Hengst, admissarius. (vide) äдна), т. (у војв.) Ser GЗендаrnie, lіctor (?). пастух, cf. Ждријевац. адрановац, адрановца, m. (gen. pl, адрaпoвaца) | ajгирача, f. vіdе ајгируша.

ајгировит, а, о, т. ј. коњ, феngjt, uperjknittent, | акриђакон (акриђакон) [архиђакон], m. Ser 24r. integer, non castratus. cf. пастушаст.

chidiafon, archidiaconus. ajripyma, f. Freuenzimmer unbändigen Geschlechts- akpujépa, m. der Archijerej. Oberpriester, archi

triebes, mulier furens libidine. [cf, ajrupaya). ereus: владике су акријере Ристове. ајдамак[*], m. Sеr }}riigel, fustis. [vide) батина акримандрит [архимандрит), m. Sеr frофітaпorit, [1], cf. супруга, тојага.

archimandrita. .
Ајдар, m. türtijber 2JZangname, nomen turcicum акримандритов [архимандритов), а, о, Se& 24r.

viri: Добро ти је Ајдару у хладу ! | Нит' га chimandriten, archimandritae.
кољу мухе ни обади, Само му је помучно акримандритски [архимандритски), кa, кo, ar-
од глади.

chimandritisch, archimandritarum. ајдац! vide хајдац.

àxmay,* m. das vierte Gebet der Türken, nach Sonајде[*], vide хајде.

nenuntergang, oratio quarta Turcarum, post ajaya[*], ajaýka,m.vide xajayk mit allen Ableitugen. solis occasum. ajђиди ! vide xaj,иди.

1. ал[*], ала, т. vіdе биједа, напаст: ал те ајка, f. vіdе хајка.

нашао! Но да видиш ала и белаја ајкање, р. vіdе хајкање.

2. ал,* adi. indeci. vіdе ружичает. ајкати, кам, vide хајкати.

1. ала[*], f. (у Србији и у Босни по варошима) ајкач, ајкача, m. vіdе хајкач.

der Abtritt, secessus (latrina), [vide zaxoA 3] ајкача, f. vіdе хајкача.

cf. исход: Удовице у али ноднице ајкнути, нём, vide хајкнути.

2. ала[*], f. vіdе аждаха. За алу се мисли да има ајлук,* m. плата, особито што се даје војни од аждахе особиту духовну силу те лети и

цима (бећарима) на мјесец, Ser Colonerlobп, води облаке и град наводи на љетину. За merces. cf. [vide 1] плата.

Змаја пак мисли се да је као огњевит јунак, ајлукчија,* m. војник који војује за плату, ein од којега у лећењу огањ одскаче и свијетли. bejoldeter Krieger, miles mercenarius.

Ало несига! Бори се као ала с берићетом; ајмана[*], f. (у Бачк.) 1) vide [живинче) aj А кад ала алу појахала

ван : Иди, ајмано једна! — 2) vide [3 jова] 3. ала, н. п. ала би лијепо било, ађ! mie jcbön битанга.

wäre es, bone deus; quam esset praeclarum ; ајо, ајдша, m. vіdе хајош.

ала да хоће доћи ! ала човјече, шта учини ! ајошки, кa, кo, vide xajoшки.

алабанда, (у Црногорским пјесмама) на страни, aje! vide arc.

са стране, jeitmärts, ex illa parte, cf. страна [1]: ајекање, п. vide aискање.

Алабанда заврже се кавга ајекати, кам, vidе анекати.

äлав, а, о, [cf. 2 ала] н. п. човјек, gefräpig, gies ајенути, нём, vide aиснути.

rig, vorax. [vidе прождрљив]. аташ, ајташа, т. (у Сријему) (витао у воде- алај,* aлaja, m. (gen. pl. aлaja) ein Trupp Colвице; види и s. у. кереп 2].

daten in Parade, acies instructa, pompa miliájtep[*], m. vide xajrep.

taris: Туд” hе ноћи војска на а.заје — На1. ак[*], m. vide [1] хак.

реди се алај за алајем 2. ак, m. 1) (у Боци) vide [2] хак: Пасји ак алај-барјак, m. (ст.) бie peerjabine, signum, ve

мора не мути. — 2) (у Дубр.) беr Sppi), apian xillum : У десној му руци копље бојно, А [graveoleus L.; vіdе черевиз].

ул”јевој а.ај-барјак златан акамоли (а камо ли), mie erit, nedum [cf. анек- алајбег, m. Ser 21oeljurit, dux nobilum. Кажу моли, атоли, толи): не дам ни теби, а камо да су у Босни четири алајбега, под којима

и њему; Сиротињо, и селу си тешка, 1 су онамо сви бегови и спахије. камо ли кући у којој си.

алајбегов, а, о, без алајбег, той алајбег. Акица, f. (у ц. г.) женски надимак. алајбеговица, f. Die vral без алајбеr, uxor той Акмара,* f. [accipiter nisus L.?] тица као ко алајбет.

бад, коју Турци особито бегови, ухвате мла- алакаст, а, о, н. и. дјевојка, итbejorite, in-
ду и припитоме, па је носе на руци, као со prudens.
кола, и у јесен лове с њоме пренелице. Кад алакача, f. ein unbefonteines frаtеnѕіnmеr, mu-
настане зима, акмаца се пусти, јер кажу да lier imprudens. cf. [арлакача,) алапача.
више од једне јесени (пошто буде старија) алал,* aлaлa, m, vide халал.

не ће да слуша. cf. крагуј [1], журица. алала, f. vіdе наруквица 1. ако, тепп, ѕі. [cf. кад 4].

алалем,* по свој прилици, аllеm іnjcbеine пact), аков, акова, m. (gen. pl. акова) ein Ginter, nisi me omnia fаllunt [vide прилика 4]: а.лаamphora. .

лем то ће бити сврака (у приновијеци). аковче, чета, п. ein Ginterfaрфен, vas ampho- алали(*), adj. indecl. vide [ружичаст] äл : rarium.

Још на Алки анали нашI Mare акође, ништа за то, тешто, ез tbut nichts, meints aлaлити, алілім, vide xaлaлити.

etpegеn, quid tum ? per me licet. [cf. 2 те- | алаљивање, п. vіdе халаљнвање. рак, тешто, тотњему).

алаљивати, алаљујем, vide хала.љивати.

F

2)

equa rufa.

Колане

аламан, т. 1) in Ser Rеѕеngаrt: као аламани (н. Алије дају спахије људима те раде и ужин. навали іше, поједоне), gierig, avidе.

вају како се погоде. [Аламан] у ІШајкаш коме баталијуну сад алин драги камен, т. vide aлeм драги камен. Цигане зову Аламанима.

алица, f. (у Мостару) прва трешња (ваља да аламанка, f. т. і. сабља [њемачка?] (ст.): о је ал, црвена), 24rt mirjcbet, cerasi genus појасу сабље аламанке

(prunus avium L. var.). [Алан, т. село у Хрватској; cf. Краљичина алка(*), f. vіdе халка. Врата.]

алкуран,* алкурана, m, Ser storan, Alcoranus [cf. aлaнaчa, f, vidе алакача.

коран, мусаф]: На ћиталу своме алкурану алас, аласа, m. (@lists, Ser sijer) vidе рибар. 1. алов, алова, м. велика пређа што се рибе ласки, кa, кo, vide рибарски.

xBatajy, das Fischernet, rete. аласов, а, о, vide (рибарев) рибаров. 2. алов, уide хајдац ! äласт, а, о, vidе ружи част.

алока, f. vide [провалија) japyгa. cf. алуга. 1. алат, алата, т. баз 21Bertseug. instrumenta: aлoсан, а, о, (у Сријему) полудно, узеле му Без алата нема заната.

але намет или здравље, perrüft, mente cap2. алат,* m. црвен коњ, Ser uch3 ($fer6), equus tus. [vide сулуд).

rufus [cf. алча): На алату вас у чистом алѣергелет,* m. (може бити да у Турскоме јеЗлату

зику значи ніто и овако, а може бити да је алатаст, а, о, н. п. коњ, fuct&rot), rufus. извриуто) [ал-Көрк-алет* = црвен фурак] anàthura, f. ein einzelnes Werkzeug, instrumentum. cf. а.лет: Уалету у албeргeлету алатов, а, о, без рифje, rufi equi.

алуга, f. vide халуга. алатуша, f. алатаста кобила, еіnе исфjtute , алча, т. vide [2] алат: Те притеже на алче

Па увати алчу његовога алатушин, а, о, беr ѕubѕitute, equae rufae. аљак, ҳљка, m., vidе хаљак. алаужа (лаужа), f. vіdе лапавица.

а.љётак, тка, т. vіdе хаљетак. äлбашча,* f. у пјесми [cf. 2 ал): Те отишла упљетина [хаљетина], f. augm. p. aљива. нову албашчу

аљина, f. vіdе хаљина. алва,* f. vіdе халва.

айнак, нка, m. vіdе хаљинак. алвалук, m. vіdе халвалук.

аљинац, нца, т. vіdе хаљинац. алватан[*] (cf, aвлaтан), тна, тнo, meit, bequem aљине, аљина, f. pl. vіdе хаљине. (von Kleidern), amplus.

аљиница [(хаљиница), f.] dim. p. аљина. алварија* (äлвација), m. vіdе халвација. аљка, f. vіdе хаљка. алдумашче,* чета, п. vide [x]алвалук. аъкав, а, о, jblaji. jblampia, laxus [ef. атљав]: Але, т. hyp. боп Алил (и Алија): До подне аъкаво се обуо.

Јуре, од подне Але (кажу Срби закона Тур- аъма, f. eine 21rt Smiebel, cepac genus [allium скога у Босни за Бурђев дан, јер га и они ascalonicum L. var.; cf. љутика, шкалоња).

светкују); А што брата не ожени Ала âm, áma, m. 1) das Geschirr des Wagenpferdes, lora [алеким,* cf. селам.]

equi trahentis. 2) умахуна оно као конАлекса, т. 211er, Alexius.

чићі што се скида одрезавши оба краја у Александро, т. 21 (exanser, Alexander.

махуне. Алексије, т. 21 (ex, Alexius.

ама[*], aber allein, sed. [vide aли 1]. Алексинац, Алексинца, m. мала варошица из- амаз, амаза, [намаз) m. (ст.) 24rt Bebet3 Ser

међу Ниша и Параћина (у срезу алексинач Türfen, precis genus apud Turcas: A y many ком округа никога): А кад били испод амаз проучинг е Алексинца

амајлија[*], f. vide хамајлија. алексиначки, кa, кo, pоп Алексинац.

амајлијца (хамајлијца), f. dim. p. амајлија. алем драги камен, (ст.) [алем* знак, зла- амал,* aмaлa, m. (у Србији и у Босни по варо

мење, чудесно зламење; cf. алин драги камен]: пишма) 5er Bräger, bаjulus. cf. [vide) носилац. Meb камзама але.м драги камен

à vâm,* [amáma,] m. vide xamam. Алёмпија,

амамник,* т. vide хамамџик, Алёмпије, m. (der heilige) Alyypius, Alypius.

1. аман[*], т. з. чини ми се: аман то ће бити. ånet,* m. eine Art Kleid, vestis genus: Ea ovo je 2. à mâh!Pardon! Gnade! noli me occidere, serva

Алил челебија у алету у алһергелету, ІІІто me [cf. хеман (емав)]: Аман мало, машини се титра златним буздованом

ІІелате, али, 1) aber, verum [cf. а1, ама, ема, ма 1, аманат[*], m. (у Ц. г.) 1) vide aмaнeт. 2) Цр

2 но 1]. 2) vide или [1]: Је ли свила међу ногорци се куну и заклињу аманатом: амасвиларима? Али злато међу златарима? ната ми Божјега! Кад другога кога заклињу Ал һу рећи: здраво, моја драга ! Ал' hy онда се уговору често та изостави, па се рећи: здраво, невјернице !

говори н. п. амана ти (мјесто аманата ти). алија , f. (у Србији) спахијнска земља која аманет* [аманат 1], m. апреrtrautеѕ jan, depo

нити је насељена нити приоада какоме селу. situm: аманет ти Божји моја дјеца; оста

einen uin

вио код њега новце на аманет ; изио ту, анатемник, m. Ser Se3 24naten13 mürbig ijt, digаманет; Аманет ти моја царевина и ама nus anathemate [cf. анатемњак]: Анатемнет мој нејак Урошу —

ниче један ! Амат, т. (у Боци): Анате мате врага и његова анатемница, f. Sie Без 20natbenm3 miirbig ijt, digna брата Амата! [vidе анатема].

anathemate. 1. амбар, бра, m. [vidе амбер ?]: Вас од амбра анатемњак, т. vіdе анатемник. исувога Злата

анема, f. (у ц. г.) vide анатема. 2. auốâp, m. 1) das Magazin, horreum. [cf. UT- Åhr.inja, f. 1) England, Anglia, Britannia. [cf. EH

паца; магацин]. 2) прва капа, што се глеска]. — 2) englijbe8 Тиф pannus anglicus.

дигне кад се игра прстена. cf. прстен [3]. англијски, кa, кo, englijd, anglicus, britannicus. aubàpâbe, n. das Aufheben der ersten Müke im [cf. енглески, инглешки).

Ringspiel (indem man ambap dazu ruft), levatio ännapa mängapa, Tadel gegen ein unnüßes Gerede

primi galeri in lusa annuli. cf. прстен [3]. oder Geschäft, nugae. [cf. mannapa). амбарати, рам, v. impf. амбар jаgеn, dico ам- андио, анђела, т. (у Дубр.) vidе анђео.

бар. cf. прстен [3]. амбарнути, амбариём, v. pf. 1) дићи прву кашу, 1. Андра, m. (ист.) vide Андро.

андиоски, кa, кo, (у Дубр.) vidе анђелски. кад се игра прстена, јаgеп амбар, dico амбар. cf. прстен [3]. — 2) запросити дјевојку

2. Андра, f. vіdе Андријана.

андравољи, m. pl. vide [дроњак] прње: носи гдјегод, или друго што заискати, etmas anipreфen, appellare: ја сам амбарнуо андрак, m. in bеr lеbеn=art: не знам који му

којекаке андраво.ље. на једном мјесту. амбарски, кa, кo, н. п. око, врата, без Raga

је андрак (у Сријему и у Бачк.), it meip ains, horrei.

піt mаѕ ibn еіngefallen ijt. [cf. хандрача). амбер,* m. Ser 2Xmber, ambra [cf. 1 амбар ?]: андрамиље, п. као нешто љепше од андравоља. А мој драги амбер-душом дише —

[vidе дроњак). амберија, f. [vide] розолија (која мирише

Андрија, m. 24iorea, Andreas. на амбер ?): Кад су мрку каву окинули, иза | Андријана, f. Хrauennaтe, nomen feminae. [cf. каве жуту амбeриjу

2 Андра). àmbuc, m. (y II. r.) der Abgrund, abyssus. [vide Awapujâm, m. Andreas, Andreas.

бездана 1]. cf. пропаст, безданица, безадњица. Андријца, m. dim. p. Андрија. амбисати се, амбишём се, т. г. pf. (у ц. г.) bеrѕ андрква, f. (у Дубр.) vide ротква.

jten, dirumpi, [vidе провалити сеј сt. просјести Андро, т. (јуж.) һур. р. Андрија. [cf. 1 Андра].

се: Тако се не амбисао, као јама безадњица: Анђа, f. hyp. р. Анђелија. амбуља, f. дугачка врећа, ein lаngеr еаt, sac- ані, ел (cf. анђео) [андио], m. Ser &ngel, angelus. cus longior.

анђелак, лка, m. hyp. р. анђео. імеъ, m. (у Сријему) 1) ђубре у житy, unrаt, Ані,елија, f. 2ngelia, Angelia.

in Getreide, sordes. 2) нечисто жито, ип. Анђелијца, f. dim. p. Анђелија, reines Getreide, frumentum sordidum.

.

Ані,елина (Анђелина), f. Хratelinaтe, nomen feаметимице [recte: аметице), adv. (у Сријему)

minae: Анђелина ружу брала gangli, total, penitus; помријеше људи аме- ані, елов, а, о, Se8 Спgels, angeli. тице (кад је какав помор у селу); марва цр- анђелски [андиоски], кa, кo, englijob, angelicus. кава аметице.

ані, ео, ђела, m. vіdе анђел. амин, 90 mеn! amen ! Амин да Бог да !

Анђица, f. dim. p. Анђа. áruháke, n. das Amenjagen, adprecatio.

Ант, уши, f. augm. p. Анђелија. аминати, нам, v. impf. 21men jаgеn, dico amen. анекмоли, vide акамоли: Имам блага колико

Кад се на свадби напија, онда сватови, све ми драго, Градио би десет манастира, Анекдва и два, аминају, т. ј. вичу: (н. п.) Стари

моли себе оженио сват чашу пије, Бога моли, амин !

1. Анета, f. 21nnette, Annula. амо, bieber, huc. [cf. овамо].

2. анета, анта, п. р. (am ctupen) Sie chraubenampêi, ampéra, m. der Regenjchirm (österr. das gänge, rugae. cf. олук [2].

Amrell, nach dem lat. umbrella), umbrella åhu, (y II. r.) vide eno: anu ra! (major). cf. [vide] штит [2].

аниж, м. (у Дубр.) vide oнaиз. ан,* m. vide хан.

Аница, f. dim. р. Ана.
Аничица, f. dim. р. Аница.

Анка, f. 21ennheit, Annula.
Анадолија, f. 21natolien, Anatolia [cf. Aћонија?]: анеки, кa, кo, vidе хански.

од богате од Анадолије и делије од 1. aнтa, m. (у Сријему) Ser Jarfly аnjеп, ситиАнадолије

lus (terrae) terminalis. анатема (анатематe), [aнahема] f. Sаз 21nathет, 2. Анта, m. (ист.) vide Анто.

anathema: анате гa мaте било! анатематe aнтaњe, n. Su3 Сеgen Ser 201aribajen, cumuloфавола и његова имена! [cf. Амат).

rum terminalium exactio.

Ана, ,

Álla, f. Anna, Anna.

equa rufa. .

аламан, т. 1) in беr heset=art: као аламани (н. Алије дају спахије људима те раде и ужи

н. навали не, поједоше), gieria, avidе. 2) вају како се погоде. [Аламан] у Шајкаш коме баталијуну сад алин драги камен, т. vide aлeм драги камен. Цигане зову Аламанима.

алица, f. (у Мостару) прва трешња (ваља да аламанка, f. т. і. сабља [њемачка?] (ст.): о је ал, црвена), 24rt irjeit, cerasi genus појасу сабље аламанке

[prunus avium L. var.]. [Алан, т. село у Хрватској; cf. Краљичина алка[*], f. vіdе халка. Врата.]

алкӯран,* алкурана, m, Sеr fоrаt, Alcoranus [cf. aлaнaчa, f. vіdе алакача,

коран, мусаф]: На ћитапу своме алкурану алас, аласа, m. (&ausic, Ser rijer) vidе рибар. 1. алов, алова, т. велика пређа што се рибе ласки, кa, кo, vide рибарски.

XBarajy, das Fischernek, rete. аласов, а, о, vide (рибарев) рибаров.

2. алов, уide хајдац ! äласт, а, о, vidе ружичаст.

алока, f. vide [провалија] japyгa. cf. алуга, 1. алат, алата, т, баз 23erfзеи g, instrumenta: aлoсан, а, о, (у Сријему) полудно, узеле му Без алата нема заната.

але памет или здравље, perrüft, mente cap2. алат, m. црвен коњ, Ser fuctg (Bjerb), equus tus. [vide сулуд).

rufus [cf, алча): На алату вас у чистом алергелет,* т. (може бити да у Турскоме јеЗлату

зику значи што и овако, а може бити да је äлатаст, а, о, н. и. коњ, fuct)#roth, rufus. извршуто) [ал-Корс-алет* = црвен фурак) anàt.buka, f. ein einzelnes Werkzeug, instrumentum. cf. алет: Уалету у албeргeлeту алатов, а, о, без ифјез, rufi equi,

алуга, f. vide халуга. алатуша, f. алатаста кобила, eine Tuchajtute , алча, т. vide [2] алат: Те притеже на алче

колане Па увати алчу његовога алатушин, а, о, беr ѕubѕitute, equae rufae. аљак, аљка, т.. vidо хаљак. алаужа [лаужа), f. vіdе лапавица.

петак, тка, т. vіdе хаљетак. албашча,* f. у пјесми [cf. 2 ал]: Те отишла у аљётина [хаљетина], f. augm. p. аљина. нову албашчу

аљина, f. vіdе хаљина. алва,* f. vіdе халва.

аљинак, нка, т. vіdе хаљинак. алвалук,* m. vіdе халвалук.

аљинац, нца, т. vіdе хаљинац. алватан[*] (cf, aвлaтан), тна, тнo, meit, bequem aљине, іљна, f. pl. vіdе хаљине. (von Kleidern), amplus.

аљнница ((хаљиница), f. dim. p. аљина. алвација* (äлвација), m. vіdе халвација. аъка, f. vіdе хаљка. алдуманче,* чета, п. vide [x]алвалук. аъкав, а, о, jblaji, jblampig, laxus [cf. атљав]: Але, m. hyp. pon Алил (и Алија): До подне аъкаво се обуо.

Јуре, од подне Але (кажу Срби закона Тур- aьма, f. eine 21st Smiebel, cepae genus [allium скога у Босни за Бурђев дан, јер га и они ascalonicum L. var.; cf. љутика, шкалоња].

светкују); А што брата не ожени Ала âm, áma, m. 1) das Geschirr des Wagenpferdes, lora [алеким,* cf. селам. ]

equi trahentis. 2) умахуна оно као конАлекса, m. 24ler, Alexius.

чић што се скида одрезавши оба краја у Александро, m. 211exanker, Alexander.

махуне. Алексије, m. 201ex, Alexius.

ama[*], aber allein, sed. [vide anu 1). Алексинац, Алексинпа, т. мала варошица из- амаз,* амаза, [намаз) m. (ст.) 21rt Bebet3 Ser међу Ниша и Параћина (у срезу алексинач

Türfen, precis genus apud Turcas: A y manny ком округа ни нікога): А кад били испод амаз проучиі е Алексинца

амајлија[*], f. vide хамајлија. алексиначки, кa, кo, pon Алексинац.

амајлијца [хамајлијца), f. dim. p. амајлија. алем драги камен, (ст.) [алем* = знак, зла- амал,* aмaлa, m. (у Србији

у Босни по варомење, чудесно зламење; cf. алив драги камен]: Інма) Ser Bräger, bаjulus. cf. [vide] носилац. Meb камзама алем Драги камен

амам,* [амама,) m. vide хамам. Алёмнија,

амамџик,* т. vide хамамџик. A némnuje, m. (der heilige) Alypius, Alypius.

1. аман[*], т. . чини ми се: аман то ће бити. året,* m. eine Art Kleid, vestis genus: En ouo je 2. àmâh!* Pardon! Gnade ! noli me occidere, serva Алил челебија) Уалету у алѣергенету, ІІІто me [ef. хеман (етап)]: Аман мало, нашини тра златним буздованом

ІІелате, али, 1) aber, verum [cf. а1, ама, ема, ма 1, аманат[*], m. (у Ц. г.) 1) vide aмaнeт. 2) Цр

2 но 1]. — 2) vide или [1]: Је ли свила међу ногорци се куну и заклињу аманатом: амасвиларима ? | Али злато међу златарима? — ната ми Божјега! Кад другога кога заклињу Ал' ћу рећи: здраво, моја драга! Ал ћу онда се уговору често та изостави, па се рећи: здраво, невјернице ! —

говори н. п. амана ти (мјесто аманата ти). алија, f. (у Србији) спахијнска земља која аманет* [аманат 1], m. апреrtrautеѕ fаnѕ, dеро

нити је насељена нити припада какоме селу. situm : aмaнcт ти Божји моја дјеца; оста

ce

« PreviousContinue »