Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

новац, новца, m. 1) еine Illinge, moneta: какав
је то новац? 2) ber finite &beit eineš (bro-
jdjen, grossi pars quinta. — 3) pl. нбвци,
baš (Selo, pecuniae (cf. благо 1, јаспре (аспре),
динар 3, динари, пенези, пинези, спенђе,
спенза): Пије вино ко има новаца, А ко
нема сједи код лонаца —
Новаци, вака, m. pl. намастир у Србији (доље
преко Мораве) (пређе манастир, сада црква
у селу Новацима, близу Уба, у округу ва-
љевском).
Новачић, m. dim. p. Новак.
Новеља, m. launšmame, nomen viri : Подранио
Вујовић Новеља
Нови, Новога , m. многа се мјеста тако зову
н. п. Нови у Боци, Сastelnuovo; у Далма-
мији ниже Обровца; у Лици код воде Но-
шчице и зидине на брду Калаури; у Турској
Хрватској (сf. Новин): Синоћ ага из Новога
дође — У Новоме граду бијеломе — Кад
замакне у Нови с ђевојком —
Новин, m. у пјесмама мјесто Нови : Колико је
поље под Новином — Чини сеир бијела Но-
вина, Сав му Нови кула натфатила —
новина, f. bie (Srittinge ber n e u e n (srnte jeber Strt,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »