Page images
PDF
EPUB

3) Hins

п.

fnen, apperio januam. 2) jtüsеn, fulcio, I одбацити се, одбацим се, y. [r.] pf. perläugnet, Одапри руком.

desero: ти си се мене са свијем одбацио, одäпријети се, ддапрём се, v. r. pf. (јуж.) [cf. т. ј. не ћеш да знаш за ме, не мариш.

одупријети се) 1) jih jegen, consisto. — 2) одбегнути, нём, vidе одбећи.

ji jtükеt, innitor: оданро се на штап. одбећи [одбегнути), бегнём, (ист.) vidе одбјећи. одäприти, ддапрём, (зап.) vide oдaпријети. одбигнути, нём, vidе одбићи. одaпpити се, оданрем се, (зап.) vide oдaпри- одбијање, п. 1) Ваз 21-egjblagen, decussio. — 2) јети се.

das Abspänen des Stindes, ablactatio. одар, одра, т. 1) (у Ц. г.) Заз 23ettgejtell, sponda. wegtreiben, abactio. 4) Abziehen (von der

2) Sag Bett, lectus, cf. [одриште; vide] ] Summe), detractio. постеља: Једва утече модра под одар – 3) | одбијати, одбијам, ijt Sa3 v. impf. ppп одбити (у Хрв.) као висок одар, што се начини по in allen Bedeutungen. ред стога, кад се велика сијена дјену, па се одбирак, бирка, m. Sag 25eggellanibte, rejiculum. сијено са земље баца на одар, а оданде горе [vidе избирак). cf. обирак. на стог, Sag Berujt, tabulatum. 4) (у До- | одбирҳње, р. Заз Begtlauben, ѕеlесtiо. броги) vidе носила.

одбирати, одбирам, Ү. impf. aiseinansertlabеп, одевуд, роt аllеn Ceite, andique.

seligo. [vidе избирати]. одаеннање [одсипање), п. Зае 243egjcbiittet, de- одбити, одбијем, v. pf. 1) аbjblage, decutio : fusio.

одбио волу рог. 2) н. п. клис, лопту, одасипати, пам (пљем), [одсипати] v. inpf. meg wegschlagen, propello. 3) дијете од сисе, schütten, defundo.

abspänen, ablacto.

4) говеда, овце, козе, одасјећи, одасијечём, v. pf. у пјесми мјесто wegtreiben, abigo. — 5) abziehen (von der Summe),

одсјећи: Трже царе мача од бедрице, Тер detraho. . 6) куд на другу страну, н му русу одасјече главу Те им русе ода воду, пут, трговину, аbjlageit, ablenten, eine сјек'о главе

andere Richtung geben, averto. 7) коме што одаелати, одаліљем, v. pf. vіdе послати: Ода н. п. на младост, на лудост, афjeben, indul

сла је граду Коланинну А на руке бегу Му geo: одбити коме што на дару. ІІІовићу Ево мене наша одаслао За нека- одбити се, одбијем се, v. r. pf. 1) jih барои ква Задранин-Тодора — Одасла је војеводи піафеn, abeo: одбио се у свијет. — 2) одЈанку

биј се, зиrüdtretein, recedo: Одбијте се, силни одастрети, (пст.)

од силнијех 3) нешто ми се јело одбило, одастријети, (јуж.), одастрём, v. pf. absectеп,

ich habe den Appetit verloren, cibum fastidire. одастрити, (зан.)

retеgо, н. п. кола, врећу. | одбићи (одбигнути), бигнём, (зап.) vidе одбјећи. одаеўти, одасцём, [одсутиј v. pf. pegjcbutter, одбјегнути, нём, vidе одбјећи. defundo.

одбјећи (cf. одбјегнути), бјегнём, v. pf. (јуж.) 1. одати, одам, vide ходати.

Sapon flieben, aufugio: Ако тужи, јест му за 2. одати, одам, v. pf. кога, ашgelbeit, defero: невољу, Вјерна га је одбјегнула љуба Одаће те, изгубићеш главу

Одбјегла га мајка и љубовца одатле (одатле, одатле), poin Sa, instinc. [cf. | одболівати, бдлујем, v. pf. Surch, raufbeit ab=

отале, отле, отлен, отоле, отолем, отолен). bujje, morbo luo. [cf. одлежати 1]. одаће, п. н. п. није на oдafe, ijt піt feil, non одбор, т. кад је пређа лијепо основана па се venum it, non est venale.

у навијању пред цијепцима одбира, онда се одахнути, одахнём, [oдaнути] v. pf. alt=јфаи каже да је добар одбор. fen, respiro.

одбочити се, одбочим се, v. r. pf. vіdе пододац, дца, m. vіdе ходац.

бочити се: На танку се брешу одбочио одација," m. 1) Ser Sinmеrfellner, a cubiculis cau- одбрајање, п. Sag Pinmegjäblе, dеnumеrаtiо.

poni. — 2) (у Новом саду) човјек који сједи одбрајати, одбрајам, v. impf. abjibleit, denu

на чијем салашу, беr Сфајjner, villicus. одашиљaњe, n. Sag Ефіdеn, miѕѕiо.

одбранити, одбранім, v. pf. кога од чега, perодани иљати, љём, v. impf. vide слати: Aњој theidigen, verteidigend bewahren, tueri. дужде олашиље даре

одбрати, берём, vidе одабрати. одбацивање, п. Заз Begmerfe, abjectus. одбројити, одбројим, v. pf. ab3ablet, denumero. одбацивати, бадујем, v. impf. 1) megmerfei, ob- одбудити, одбуцім,

v. pf. abreijeit , jicio. — 2) коме, еіnеn іni 283erfen übertrejjеп, одбучити, одбӯчим, (у Ц. г.)) avello, cf. [vide] vinco jaculando. [cf. одметати 2].

одадријети [1]. одбацивати се, бацујем се, v. [r.] impf. perläge | одвабити, одвабим, v. pf. binipeglottel, ablicio.

пеп, аbfallen, desero, cf. [vide) одметати се: әдвадити, дим, v. pf. abnebner, demo. одбацује се свога рода.

ідва,ање, п. Заз 21buebnmen, demptio. одбацити, одбацим, v. pf. 1) begwerfeit, abjicio. | əдват, ати, фам, v. impf. abnebnien, dето.

2) коме, е еіnепт зироrthun ini 2turf, јаси- одвајање, п. Заз Хrene, disjunсtiо. lando vinco.

одвајати, одвајам, v. impf. trenne, disjungo.

mero.

әдвала, f. (у Дубр.) іt бет Сprimmorte: Гора | одвлачити, одвлачим, v. impf. Saponjbleppet ,

је одвa.ia нeгo пoвaлa, Ser hütfjall, recidiya, abstraho. . одвалити, ддвілим, v. pf. 1) birregimiljen, rе- одвода, f. Sеr ljt, ramus. cf. [отока 2, подвод

moveo, amolior. 2) н. п. п.леће сјектром, ница 2,] одводница. pegbaue, praecilo. [cf. одваракати, одвра- одводити, одводим , v. impf. 1) megjubren, bкати). 3) jein Glück machen, feliciter cessit duco. 2) воду, аblеіtеп, derivo. іllі: он одва.11.

одводница, f. (у Сријему) vidе одвода. одвалнти се, одвалiм се, v. r. pf. н. п. одвал- одвођење, п. 1) Sas 22segjubre, abductio. 2) лио се лежатії (боловати), tralif Sarniederlie

das Ableiten, derivatio. gen, lecto affixum esse.

одвојак, одвојка, m. Sіе (ntіnіtеlung, explicatio: двамати, ідвіл.ам, v. pf. wеgiti Ije, removeo, Ісако трава расте на одвојке, Кано дојке у 3. 3. буре.

младе евојке одваљиване, п. Заз 25egmailҙен, remotio, avo- одвојити, одвојим, v. pf. 1) trennen, disjungo. lutio. .

2) одвојно далеко од њега, übertrejie, suодваљивати, ваљујем, v. impf. egoiljен, ато

pero: тај је одвојио од свијех. lior, avolvo.

одвракати, кам, v. pf. осјећи што велико или одварікати, кам, (у Бачкој) vide [одвалити 2]

великијем ударом, н. п. одвракао комадину одвракати.

хљеба, одвракао му главу, abbauen, abscido. одваривање, п. Sag 21btotyен, 20bjieve, lecoctio.

cf. [vide) одвалити [2]. одваривати, варујем, v. impf. abtochyeni, dесоцио, н. и. пређу, кошуље (кад се шеру), судове одврањйванье, п. газ 20 jpüидеи, apertio dolii.

одвранойвати, врањујем, v. impf. aufiрiндеп, (кад се посте).

dolium aperio. одварити, одвірим, v. pf. abfоchеn, decoүпо.

одврањити, одврань ім, v. pf. н. п. буре, аит одвёзати, одвежем, v. pf. Iosbiнде, solvo. одвезиване, п. Заз 'psbiisen, ѕоlutiо.

spünden ein Jaß. dolium aperire. одвезиватн, везујем, у. impf. Ioəbinbe, solvo. одвратити, одвратім, v. pf. 1) воду, аblеіtеn одвејати, jём, (ист.) vide [2] одвијати.

(Asasjer), deduco, derivo. - 2) abwenden, 1. одвести, ведём, v. pf. 1) бароиjibrеп, аbluco.

averto: Па на страну одвратио лице - 3) [cf. 1 повести 2, 1 увести 3].

2) воду, ар

abreden, abrathen, abbringen, avoco, dissuadeo. leiten, derivo.

- 4) (у Боци) н. II. зајам, као вратити, 2. одвестни, везём, у. pf. Бароиjulyrен (su 21 адеп,

zurück erstatten, restituo. 311 Schiff), avcho.

onbpalâne, n. 1) die Ableitung, derivatio. одвести се, везём се, y, r. pf. Degjabrеп, аvеhor.

2) das Abwenden, aversio. 3) Abbringen, одвеt, I gаr 31 viel, nimis, cf. [преве, прем,

avocatio. 4) das Zurückerstatten, restitutio. одвеће, одвије : Hнт" сам млада ни одвеќе одвраћати, һам, v. impf. 1) аblеіtеn, derivo. стара

2) abwenden, averto.

. 3) abbringen, dissuодвијање, п. Заз ?p=viteln, o-sityrauber, expedi

adeo,

4) (у Боци) Jurutеrіtаttеін , tio, retorsio.

restituo. 1. одвијати, одвијгам, . impf. 1) Трэпрісtеl, Този одврвети, (ист.) wintseit, expedio, retorqueo. — 2) [v. pf.) н. одврвити, (залі.)

одврв м, v. pf. Degjironet п. човјека, говеда, fortjagen, abigo. ct. [отпир- одврвјети, (југоз.) (voi einer Dieige lenjabеп),

auferri. лати, ) одвитлати.

одврвљети, (јуж.) 2. одвијати, вијем, v. pf. (јуж. и запі.) аnnоr од вргнути, нём, vidе одврти. felii, ventilo aliquid de acervo.

одвргнути се, нём се, vidе одврћи се. одвика, f. Sie Centming, dеѕuеtudo, cf, oдука: одвркнути, одвргнём, у. pf. abjpringe, resilio.

Навика је једна мука, а одвика двије муке. І одвръати, одврљам, v. pf. Saponjdlenbern, abeo одвикати, одвічём, v. pf. entgegеnjоrеie, cla otiose.

mоrе rеѕроndеrе vocanti: Стојан виче, нико одврнути, одвриём, v. pf. 1) megbrефен (п. п. не одвиче

ногу од печена прасета), avello.

2) ред: одвикнути, нём, yidе одвићи.

jbraube, detorqueo. — 3) одврну! crepitum одвити, одвијем, v. pf. Io3minoet, Tosjcbrailben, edidit egregium. retorqueo.

одврети, врзём, v. pf. Tojibiteln (Gas jero), ex-одвийтлати, лам, vide [1] одвијати 2.

pedio. . одвићи [одвикнути), одвикнем, (одвикох, од- одвртање, п. 1) Sag Rosbrechen, defractio. — 2)

виче, одвикао, к.1а) v. pf. jih еntіnölупені, le das Losschrauben, detorsio. suesco: ІІІто дикла навика, то невјеста не одвртати, врћем, v. impf. 1) Iosbrechen, defringo. 0 Двиче.

- 2) losschrauben, detorqueo. одвище, зи, all зи (all jujebr, 3 piel), nimis, cf. одврћи (cf. одвргнути), вргнём, v. pf. vіdе од

[vide) одве : ІІто си мени одвише лијепа, метнути [1]: од уста одврзи а на се врзи ; Да је Бог д'о да си ми слијепа

нит" fi) одврһи ни приврfiu (не:o fiy ти каодвлачење, п. Заз 22 gjhjleppen, abstractio. зати к:0 jест).

a voco.

одврѣи [одвргнути) се, вргнём се, v. r. pf. н. Годгрнути, одгрнём, v. pf. 1) н. п. виноград,

п. у хајдуке, abfallen, deficio. cf. одметнути се. aufdecken, retego. — 2) wegrücken, wegschieben, одвугнути, нём, v. pf. febt mеrѕеn, humorem

removeo, н. п. жито, снијег. contrahere. cf. [овлажити ;) објужити. одгртање, п. 1) Ваз 21ujecte, rеtесtiо. 2) одвӯћи, вучём, v. pf. megjchleppen, abstraho. das Wegrücken, remotio. oqráhake, n. das Aufschieben, dilatio.

ддертати, грћем, v. impf. 1) aufseten, rеtеgо. одгађати, одгађам, v. impf. aujjbieben, differo 2) wegrücken, removeo.

[vidе развлачити 2]: одгађа од данас до одгушйвање, п. perbal. p. одгушивати. сјутра.

одгупийвати, одг ўні ујем, v. impf. одгајање, п. баз 2јзieben, Sie (frbiebing, edu- одгўшити, одгӯшим, v. pf.

abjtechen, solvo.

| catio.

одебљати, љам, v. pf. 1) sit mеrеії, crassesco. одгајати, одгајам, Ү. impf. aujaieben, grор зiebert, [vide Okpyhatu). --- 2) fett werden, pinguesco. erziehen, educo.

cf. утити, [надебелити се, опретилити,] опреодгајити, одгајим, v. pf. aufsieben, grop sieben, тљати, угојити се.

educо. [cf. одгојити, одњихати (одњијати), одевање, п. (ист.) vidе одијевање. одњивити, подгајити, подићи (подигнути) 2, одевати, одевам, (ист.) vidе одијевати. подњивити].

одевёрити, одеверим, (ист.) vidе одјеверити. одговарање, п. 1) Ваз 21ntworte, responsio. [cf. | одежда, f. Sa; 9)iejgеmаio, vestimenta sacerЏеваиљење). 2) vidе оговарање.

dotis. одговарати, товарам, v. impf. 1) antibоrtеnt, rе- оделит, а, о, (ист.) vidе одјелит. sponso. [cf. цевапити]. — 2) vidе оговарати. Поделити, оделям, (ист.) vidе одијелитн.

3) свирала му јасно одговара, еntјpreper, одело, п. (ист.) yilе одијело. gehorchen, respondeo.

әдељати, љам, (ист.) vidе одјељати. одговарати се, товарам се, v. r. impf. jih ent. | əденути [одети), оденем, vide одести.

јфubigen, excuso me. [vidе изговарати се). одерати, одерём, v. pf. јфінбет, excorio. [vide одговор, т. 1) Sie 24ntiport, responsum. [cf. e одријети).

вап). — 2) бie 25erantporting, periculum : удри | одерати се, одерём се, у. r. pf, jih beijer jcbreieri, у мој одговор.

trinken , ad ravim usque clamo, poto cet. cf. одговорнти, говорим, v. pf. 1) antworten, re огулити се, одријети се.

spondeo. [cf. одрећи 2, отказати]. – 2) кога, одервељити се, одервељім се, v. r. pf, jid)

einen entјфiiligen, excuso. [vidе изговорити 2]. | oдeрвeчити се, одервечім се, јеіtwärts nеіден, одговорити се, говорим се, y, r. pf. jib ent inclinor, extra seriem existo.

јфаrtbigelt, excuso me. [vidе изговорити ce 2]. одести, бденём (одедем), (ист.) vide [2] одјеодговорник, одговорника, т. (у Далм.) Ser 2e | одети Годенутн), оденем, сти.

rantwortliche, cui ratio reddenda est: ja za to ogeha, f. (ucr.) vide opjeha. не ћу бити одговорник.

одёчи очи, cf. Дечани. oдгoдити, одгодім, v. pf. aujjpielen, differo. cf. | одзада, vide ocтраг. [vide) одложити.

одзаманде, (од заманде ?) pon je bеr, ab omni одгоја, f. Sie flege, cultus: моја мамо, одгојо tempore. cf. ископ.

моја! (у Кастелима кад наричу за мртвијем). Подзвати, одзовем, vidе одазвати. cf. oroja.

длзвати се, одзовём се, vidе одазвати се. одгојити, одгоjiм, у. pf. grop sieben, ergiebен, әдздрав, т. еr Begengruji , resalutatio: Какав educo, colo, cf. [vide) одгајити.

поздрав онаки и ОДЗдрав. одгонёнути, гонёнём, v. pf. entritbjeln, solvo одзивање [одазивање), п. Заз 24ntiporten auf Sa3 aenigma. [cf. угоненути, угонетати).

Rufen, responsatio vocanti. одгонетање, п. Заз ($nträtbjein, solutio aeniy- одзивати се, одзивам (вљём) се, [одазивати ее] inatis.

v. r. impf. auf den Ruf antworten, responso одгонетати, говёbем, v. impf. entritbjel, explico, vocanti. . solvo aenigma.

оди, бдите, vidе ходи. өдгонетљај, m. Sіе 24ujlijшg Ses Witbjеlѕ, ѕоlu- одива (у Ц. г. ӧдива), f. удата је дјевојка одива tio aenigmatis.

кули и кућанима одакле се удала. одгонити, одгонім, [одагонити) v. impf. meg- одйвање, п. (зап.) vidе одијевање.

treiben, abigo: Ila узима дрвље и камење! Те одйвати, оді вам, (заи.) vidе одијевати. одгони двије тице вране

одивёрити, однiверим, (зап.) vidе одјеверити. одгонење, п. Ваз 21Begtreiber, abactio.

одигнути, гнём, vide [1] один. одгризање, п. Заз 21segbеіnен, 20bbeije, lemorsio. одигравање, п. 1) Заў дарогіtайзен, abitus salодгризати, одгризам, v. impf. abbeije, lemor tantis. 2) das Abtanzen, compensatio salодгритн, одгризём, y, pf. dео.

tando. одгрлити се, айм се, v. r. pf. Instajјен (ри Sе одигравати, ігрівам, y., impf. 1) барои базен, 1lmarmtei, remitto: A њима се мртва одгр

saltans abeo. 2) abtanzen, saltando comлила

penso.

одиграти, одиграм, v. pf. 1) барои танзеп, sal avehi. 2) das Absteigen, ex equo destans abeo. . 2) abtanzeil, saltando compenso.

cendere. оди,ар[*], одиђара, т. vіdе аднђар: Да избави одјахивати, jaxyjём, v. impf. 1) Sappit reitet, equo одиђар Ајкупу

avehor. 2) absteigen, descendo ex equo: одизање, п. Ваз 21ufbeben, elevatio.

Таде коња одјатује Вуче одизaти, дижем, у. impf. aufbebet, elevo. одјачати, чам, v. pf. erjtarten, firmor. одијевање, п. (јужс.) Sas Befleibet, vestitus. одјевернити, одјеверім, v. pf. (југоз.) einen ini одијевати, одијевам, v. impf. (јуж.) bеttеібен, Ajebep machen (bitten), rogo ut to✓ Ajebep muvestio. [cf. облачити 1).

nus obeat: Одјевери и Петра и Павла одијелитн, одијелім, v. pf. (јуж.) trennet, ѕе- одједрити (одједрити), одједрим (одједрим), у. paro.

pf. (у прим.) аbjegelat, solvere: одједрила лаlа, одијело, п. (јуж.) бie 23etteilula, yestitus, vesti

одједрили људи. menta. cf. одје.0 [(оtело), облака, фейсија), одјеядити, дим, v. pf. (ст.) барои teite, eqno

avehor. одјећа [(obeha), (рувo, pyo)} рухо. одик, (у Дубр.) vidе овдје.

одјекнути, одјекнём, v. pf. 1) ädje, ingemo. одилажење, т. vіdе одлажење.

2) wiserhallen, rеѕоnо: Пуче пушка, заодилазити, зим, v. impf. 1) vidе одлазити.

04

пјева Милошу, Оругцијћу на жалост 2) н. п. вода, аblаnjein, decurro.

јскну одилит, а, о, (зан.) vidе одјелит.

одјелит, а, о, (јужж.) abgetheilt, distinctus.

одјело, п. (југоз.) vidе одијело. одилити, дділим, (заш.) vidе одијелитн. одилица, f. vіdе ходилица.

одјељати, љам, v. pf. (југоз.) зиjdnigel, ob

scindo. одило, п. (зап.) vidе одијело.

одјенути, нём, vilе Годјети] одјести. одиљати, лім, (зан.) vidе одјелати. одимити, мим, v. pf. Domi Malib tugeumеh befoni. 1. одјести, једём, v. p. 1) аbејсни (burd Gjjеп

ausgleichent, 3. 9. eine Schuldforderung), edendo mell, oculi dolent a fumo..

compenso.

. 2) н. п. од пуна суда, mеgejjеп, одинути, нём, vide oдисти.

edendo demo. ӧдир, т. (у Сријему) $liincerer, spоlіаtоr, de-2. одјести, одјенём (одједем), (cf. [одјенути, ] одpraelator: Дјевојка је одир у кући (т. ј. све

јети) (part. pass. одјевен) v. pf. (југоз.) befleiben, однесе, поотима од куће). cf. одор; одора.

vestio. [cf. изодјести (изодјенути), изодјети). одисане, п. Заз 24nebardфеи, spiratio, emissio | Годјести се, одјенем се, v. г. р. одјести; cf. аёris. [cf. одушивање].

изодјести се.) одисати, динём, v. impf. ausbauђен, аёrem | одјети (одјенути], одјенем, vide [2] одјести.

emitto [cf. одушивати], н. п. пукла свирала | одјећа, f. (југоз.) vidе одијело. одише на пукотину ; кад н. п. на чутури има одјурити, одјӯрим, v. pf. 1) барои јageit, proкака јамица, она одише на ону јамицу.

pello. --- 2) davon laufen, profugio. одиста, vidе заиста: Одиста се ударити шћау — одјутрити се, трії се, v. [r. pf.] inpf. поrgei, одисти, динём, (зап.) vide [2] одјести.

morgen werden, dilucescere. одити, ӧдим, vidе ходити.

одлагање, п. 1) Ваз 2lujjbieben, dilаtiо. - - 2) одића, f. (занг.) vidе одјећа.

das Entheben (Ausruhen), levatio. 1. одићи [одигнути], одигнём, v. pf. aujbеbеп, одлагати, одліжем, v. impf. 1) aujjbieben, difelevo.

fero. 2) entheben, die Last abnehmen, levo: 2. одићи, одiїде (одіђе), у. pf. abiliepet (6. 23.

одлаже ногама (н. п. кон). vom Wein, Blut), defluo.

одладити, одладим, vidе отхладити. одјаати, јашём, vidе одјахати: и они су коње одлажење, п. [cf. одилажење] 1) Saз фіngеђеп, одјаали

itatio. . 2) das Weggeben, der Abzug, abitus. одјавити, одјавим, v. pf. н. п. овце, біnvеglеі- одлазак, ласка, м. За 23eggeben, Sie 91breije, ten. abduco (ipse praeiens).

discessus. . одјазити, одјазім, 1 v. pf. н. II. врата, одлазити, зим, v. impf. [cf. одилазити 1, ододјнити, одјапӣ, [о,апити)) т. ј. отворити их одити, отходити] 1) bingeben 3 Semans, freширом, преіt #ffпеп, ареriо.

quento aliquem. -- 2) davon gehen, abeo, disодјапити се, одјайм се, v. r. pf. кад се жен cedo.

CKO Otkpnje, sich aufhüllen durch Aufschlagen des oqjajatı, jêm, v. pf. 1) abbellen, latrando exRoces (vom Frauenzinimer), levata veste se nu torqueo. 2) davon bellen, abeo latrans. dare.

одлакнути, одлакне, v. pf. vіdе одлахнути : одјати, одјашём, vidе одјахати.

Докле Петру одлакнула рука — одјахати [одјаати, одјати), јашём, v. pf. 1) За- одлакшање, п. vіdе олакшање.

101 reiten, equo avehor. 2) конња, с коња, одлакшати, шам, v. pf. vіdе олакшати.
од коња; abjteige, descendo ex equo: И они одлaмaње, п. За 21bbrechen, decerptio.
су конье одјахали

одламати, одламам, v. impf. abbreme, decerpo. одjaxйвање, п. 1) Sas Japonreite, ti equo 1 одланутн, одлaнe, vidе одлахнути.

гати се.

[ocr errors]

че

вопита

одлахнути, одлахне, (ef. [одланути,] одлак- | одличити се, одлич им се, v. r. pf. (у Ц. г.)

нути) v. pf. Leipter meroen, lеvius fit. [cf. 2 ла losjagen sich von Jemand, renunciare. cf. 0Anyka. нути].

одложити, одложим, v. pf., aujjcbieben, differo. одлёгање, п. (ист.) vidе одлијегање.

cf. oдгoдити. одлёгати се, одлёжё се, (ист.) vidе одлије- одломак, ломка, m. (рі. gen. одломака) еіn ab.

gerijjenes &tiict, decerptum quid. [cf. оломак). одлежавање, n. Sas Surd) Siegen Büpen, to jacendo одломити, одлом йм, v. pf. megbreфen, decerpo. luere.

өдлөмчина, f. augm. р. одломак: До балчака одлежавати, лёжавам, y. impf. ablіеgен, 5. і. сабље догонише, Побациліе њине одлом

durch Liegen büßen, jacendo luo. одлежати, жим, v. pf. 1) vidе одбoлoвати. одлука, f. (у Ц. г.) бer Gntjblup, sententia.

2) н. п. у тамници, аblіеgеn, Surf fieget bii | одлуњати, одлуњам, v. pf. mit bingensem opje Ben jacendo luo.

davon gehen, capite demisso abeo. одлёпити, одлёийм, (ист.) vidе одлијепити.

одлупати, одлӯиім, v. pf. abjolageit, detundo. одлепљивање, п. (ист.) vidе одљепљивање.

одлучивање, п. Ваз 21bjonseri, separatio. одлепљивати, лепљујем, (ист.) vidе одљепљи- одлучивати, одлучујем, у. impf. abjoser, seвати.

paro. одлетање, п. (ист.) vidе одлијетање.

одлучити, одлучим, у. pf. 1) н. п. јагањце од одлетати, одлёһәм, (ист.) vidе одлијетати.

оваца, abjonsert, ѕераrо. [cf. 1 залучити). одлетети, (ист.) одлётим , v. pf. Japon flie

2) (у . г.) bejchliepen, jih entjeliepen, decerno, одлетити, (зап.) деп, аvоlo [cf. улетјети 2]:

consilium capio: И овако Турци одлучили одлетјети, (југоз.) (одлетиле плоче све

[одљевање, п. (јуж.) verb. р. одљевати; cf. ододлећети, (јуж.) тири — Оће њему одлеfет?

ливање.]

[одљевати, вам, v. impf. (јуж.) Sapolls, meggiереп, одлећи се, одлеже (легне) се, у. r. pf. mieber

olelibo, effundo; cf. одливати.) balen, resono. cf. разлећи се.

одљепљивање, п. (јуж.) Sag 24bileibeit, dеlіtіо. одайбати, бам, v. pf. (у Ц. г.) 1) [vide) од- одљепљивати, одљепљујем, у. impf. (јуж.) аb

kleiben, delino. лити, bgiepeli, dеfundo. 2) одлакнати, erleichtern, levo. [vide omaknath).

одмокати, кам, v. pf. mit Sem orte љок реда

одљокнути, нём, јадеп, аbіgo voce љок. одливање, р. (зап.) vidе одљевање. одливати, вам, (зап.) vidе одљевати.

07nya, m. ein Unmensch, monstrum hominis, der одлигање, т. (зап.] vіdе одлијегање.

sich entmenscht hat, qui humanitatem exuit. одлйгати се, одлиже се, (зап.) vidе одлије- одњу сак, ска, т. (у Ц. г.) vide ивер. cf. шкр

бина. одлијегање, п. (јуж.) баз sieberbalen, rеѕоnаntia. I одљуснути се, нём се, v. [r.) pf. н. п. ддљуснула одлијегати, одлијеже, v. impf. [јуж.] siuriidthаllеп,

се кора од xљеба, ајpringen, resilio. resono: Празан ардов одлијеже Марку

одљутити се, одљӯтім се, v. r. pf. рот Зоrnе

пафсајјеп, dеfеrvеѕсеrе. [cf. одсрдити се (осродлијегати се, одлијеже се, v. r. impf. (ју ж.) miebеrhаllе, rеѕоnо: одлијеже се іно брдим. | əдма, vіdе одмах.

дити се)]. одлијепити, одлијепям, v. pf. (јуж.) ёjjiнен (was | одмагање, п. баз Gegentheil poи $ilje, Sa3 2lers verkleibt war), aperio.

germachen, deterioratio. одлијетање, п. (јуж.) баз аронијliege, ayolatio. одмагати, одмажем, v. pf, jtatt su bеlfen, eines одлијетати, одлијећем, v. impf. Sapon fliegen,

Verlegenheit noch vermehren, deterioro: ako MJI avolo, ayolito. Рани тићи одлијећу.

не может помоћи, немој ми одмагати. одлика, f. (у ц. г.) новци (око педесет тали- одмакнути, одмакнём, vidе одмаћи.

јера) што плаћа родбина убијенога, па се одмамити, одмамійм, v. pf. binpegtotei, бinpegони већ не боје освете, јер су се личили beredeii, ablicio. крвника (т. ј. одрекли га се) и платилін ол- одмінути, одманём, vidе одмахнути. Auky, Versöhnungsgeld für einen verübten Mord, o mápâie, n. das Laben, Erholen, refocillatio, remulta expiandae caedi.

fectio. одликовати, кује, v. impf, jteht gut ani, jticft ji), одмарати, одмарам, v. impf. н. п. коње, decet. [vidе доликовати].

Pjerde laben, erholen lasjen, reficio. одлипити, одлипим, (зап.) vidе одлијепити. одмарати се, одмарам се, v. r. impf, fit, erbon одлипљивање, т. (залі.) vidе одљепљивање. len, reficior. одлинљивати, липљујем, (зап.) vidе одљенљии- одмастити, одмістійм, v. pf. реrgeltet, refero:

Бог му одмастио! cf. [vide] осветити [2]. одлитање, п. (зап.) vidе одлијетање.

одмаи [одмакнути), одмакнем, v. pf. 1) megодлйтати, одлићем, (зап.) vidе одлијетати. xiiteit, remoyeo. 2) одмакао је далеко, не одлити, одлијем, v. pf. Sapon, meggieffeit, delibo, hemi ra mohu ctuhu, fortrücken, sich entfernen, cffundo.

procedo.

гати се.

die

Вати.

« PreviousContinue »