Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

поочимити, мим, v. pf. šum поочим грађlen, ap-
pello patrem, cf. поочити.
поочимов, а, о, осš поочим, ејшs quem patrem
appello.
поочити, чим, (v. pf.) vide поочимити.
поп, поша, m. her Neltgeitlide, sacerdos. (vide
свештеник). У Србији попови до сад нијесу
имали једнакијех хаљина, него су се носили
како је који хтио и могао (као и остали
људи, осим црвенијех каша), браду понајвише
су имали, а гдјекojи су је и бријали, осо-
бито док су још млади. Онамо један поп
држи по неколико села, па кад су свечари
у ком селу, онда иде онамо сам, и носи ка-
што водицу по селима, као око Богојавље-
нија, Чисте недјеље и т. д., а у осталијем
догађајима (н. п. кад је ко болестан, кад
се роди дијете и т. д.) кад коме за треба
поп, треба да му иде кући да га зове; ако
ли га не нађе код куће, а он треба да иде
за њим по нурији да га тражи (тако може
кашто човјек ићи за њим три дана докле га
нађе). Кад су попови код своје куће, они
раде сваке послове домаће, н. п. ору, ко-
пају, крче, косе, цијешају прошће и т. д. као
и остали сељаци, као што се приповиједа
да је дијете казало пошу кад га је видјело
гдје враћа говеда: „Пошо! зар и ти чуваш
говеда?“ а он му одговорио: „Е мој синко!
те још да су моја!“ Онамо су калуђери још
старији од попова: јер су богатији и одје-
венији, и боље разумију црквена правила:
јер чешће чате у цркви и служе летурђију,
а попови гдјекojи служе летурђију од го-
дине до године. У Црној гори никакав поп
нема браде, а и капе су им као и у оста-
лијех људи, и носе оружје као и остали људи,
и тако се од осталога народа изван цркве
ни по чему не разликују, а у цркви се и
кад не служе разликују по томе што не ски-
дају капа. Онамо и попови иду у чету и бију
се с Турцима као и остали људи, и као гла-
вари ваља да предњаче, а гдјекojи су и на-
родне старјешине, н. п. војводе (као што је
и за времена Карађорђијева у Србији било
војвода попова, н. п. прота Матије Ненадо-
вић у нахији Ваљевској, пош Филиш у нахији
Студеничкој, Рачански архимандрит Мелен-
тије у нахији Сокоској био је управитељ
од цијеле нахије, који се звао комендат).
Данашњи попови наши у војводству а по њима
гдјекojи већ и у Србији стиде се овога имена
поп, и ишту да им се мјесто њега рече па-
poа: или свештеник. сf. намастир, школа.
попа, m. (ист.) vide попо.
попадати, дамо, v. pf. nad, ber Reibe fallen, ca-
dimus alius ex aliо: На чије ће дворе по-
падати, Ђе л' уморне тице починути —
пошадија, f. Rupenfrau, sacerdotis uxor.
попадијин , a, o, ber Ropin geborio, sacerdotis
llXOTIS.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed]
« PreviousContinue »