Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

преодјести, дједем (дјенем), ber befleiben, um | препеличић, m. bie junge 2Bahtel, pullus coturпреодјети, дјенем, fleiben, aliter ve

stio: Док се гора преођене листом, А рудине травом ђетелином преодни, на, но, vide преходни.

преодник, m. vide преходник.

преодница, f. vide преходница.
преодњак, m. vide преходњак.
предђенути, нём, (југоз.) vide преодјенути.
преођење, n. vide прехођење.
предвести, ђедём (ђенем), (јуж.) vide прео-
предђети, ђенём,
1 дјести.

nicis.

препеличица, f. dim. v. препелица. препеличји, чја, чје, 28aotel, coturnicis. препети, препнём, v. pf. н. п. коња, ein wei= dendes Pferd an eine andere Stelle binden, alio loco religo equum pascentem.

препећи, препечём, v. pf. 1) überbraten (з viel),

nimis asso, н. п., месо, хљеб. 2) überfie= den, recoquo, überbrennen (den Branntwein). cf. пећи [3].

препеченица, f. т. ј. ракија, abermal gebrannter Branutwein, vinum bis ustum. cf. [жганица,] пријепек, препека.

преокренути, окренем, v. pf. 1) eine anbere Richtung geben, immutare. 2) von einer an= genommenen Meinung (Entschluß) abreden, averto. препújâне, n. das zuviele Trinken, potatio nimia. преокренути се, окренем се, ѵ. r. pf. eine an= | препијати, препијам, v. impf. zu viel trinfen, dere Richtung nehmen, sich andern. immutor. предкумак, умка, m. vide прикумак. прёонок, і. д. преко ноћ, bi at, noctu, [vide] ноћу, cf. обноћ: Преоноћ је на сну га гле

Дала

perpoto, nimium bibo.

[препилити, препилим, v. pf. vide престругати; види s. v. Одшегати.]

препињање, п. баз leberbinben beš Bferbes, equi
pascentis religatio a loco priori.

предпун, а, о, übervoll, nimis redundans.
преоравање, п. баз leberađern, zo obarare. [cf.
преоривање, двојачење, мијешање 2].
преоравати, дравам, v. impf, überađern, obaro. | 2. препирање, n. baš Sanfen, rixae.

препињати, њем, v. impf. н. п. коња, überbin=
den, alio loco religo.

[cf. преоривати, двојачити, мијешати 3].

пребрати, преорем, v. pf. überađern, obaro. преоривање, n. vide преоравање.

1. препирање, п. baš Ueberwajen, perlotio.

препирати, препирам, v. impf. [1)] überwajchen, perluo. [- 2) vide 2 мести 2].

препирати се, рём се, v. r. impf. zanfen, rixari.

преоривати, друјем, v. impf. vide преоравати. | препирач, препирача, m. ber Зänfer, Streiter, преорица, f. vide [1] угар.

преосрёд, vide прекосред: Она провре прсосред Косова

преотети, преотмём, v. pf. vorwegnehmen prae

гіріо: Бе ти Турци земљу преотеше преотимање, n. baš Borwegnehmen, praeceptio. предтимати, мам (мљём), v. impf. vorwegnehmen, praecipio.

препадање, п. баз Érjoređen, trepidatio.

rixator.

[blocks in formation]

препадати се, дам се, v. impf. er ređen, tre- | преписивати, преписујем, v. impf. 1) umfrei= pido.

препаднути, нём,) vide препасти: Како си ме
препанути, нём, у данас преиануо
препасти, паднём, (cf. препаднути, препанути) |
v. pf. erschrecken, exterreo.

препасти се, паднём се, ѵ. г. pf. erjmređen, eх

pavesco. [cf. жацнути се, убезекнути се]. препатити, тим, v. pf. erbulben, aušjtehen, perpetior.

препевати, вам, (ист.) vide препјевати.
препек, т. (ист.) vide пријенек.
прёнека, f. vide препеченица: А замеди пре-
иске ракије

[ocr errors]

ben, transscribo. 2) beschreiben, vorzeichnen, conscribo. 3) (у Рисну) красте, bie Blat= tern impfen, variolas inserere.

преписник, m. (у Далм.) онај што преписује десетину. cf. десечар.

препити, прёпијем, v. pf. über баз Maß trinfen, nimium bibisse: јуче сам прецио, па ме данас боли глава.

препицање, п. (зап.) vide препјецање. препицати, пичём, (зап.) vide препјецати. препишавање, п. баз. Цеберіjjen, transminctio. препишавати, пишавам, v. impf. überpiffen, transmejo.

препелица, f. 1) bie Bachtel, coturnix [perdix | препишати, шам, v. pf. überpifjen, transmejo: dactylisonans Cuv.]. 2) beim Heumachen ein Gang (die Reihe der Mäher bis ans Ende der Wiese, wo sie dann wieder eine neue Reihe vor

препишала би жена (тако је близу). uрèпjевати, вâм, v. pf. (jуæ.) hindurch singen, canto per (totam noctem): Два славуја сву

[ocr errors]

Сву ноћ ми соко пре-| преправност, преправности, f. біе Bereitf, promptus.

ноћ препјеваше ајева препјецање, п. (јуж.) баз abermafige Brennen,

recoctio.

препрата, f. (у Сријему кажу женска црква) der Theil der Kirche, wo die Frauen stehen, locus feminarum in ecclesia. [cf. папратња 2]. препрати, преперем, v. pf. übermen, lavo iteratis vicibus.

препредање, п. баš Ueberipinnен (без 3wirns), netum iterum neo.

препредати, препредам, v. impf. überіpіннен, iterum neo.

препјецати, препечем, ѵ. impf. (јуж.) ракију, übersieden, abermal sieden, recoquo. преплавити, вим, v. pf. (у Сријему) н. п. коња преко воде поред чамца или поред брвине | препредало, п. (у Имоск.) од гвожђа, на што превести, bіnüberichwemmen, traduco natantem. се препреда свила (као на вретено), eine cf. [препловити 2,] пловити [2]. Art Spindel, fusi genus. преплакати, плачем, v. pf. burdweinen (ben gan | zen Tag), in einem fort weinen, fleo per (totum diem). препланути, прèпланём, v. pf. н. п. ватра хљеб, überflađern, б. i. wenn базřeuer база dende Brot zu schnell umflammt und es dadurch von außen verbrennt, währenses nach іннен поф то ijt, panem coquendum praecox ignis adurit. преплатити, преплатим, v. pf, много дати за што, препречивање, п. баз Borfteđen, praetentio. übertheuert werben, nimis magno pretio emere. | препречивати, препречујем, v. impf. vor[teđen, преплаћивање, n. verbal. v. преплаћивати. vorstemmen, praetendo. преплаћивати, плаћујем, v. impf. übertheuert wer | препречити, препречим, (ист.) vide препријеben, pretio nimis magno emere: немој ти то преплаћивати.

преплести, плетём, v. pf. überfleen, verfleten, innecto, н. п. опанке.

преплетање, n. baš Berfled ten, innexio.

препрека, f. (у Хрв.) baš pinberniß, impedimentum. cf. [vide] сметња.

препрести, препредем, v. pf. überpinnen, ite

rum neo.

чити.

препријатељ, m. зu großer run, amicus nimius: Препријатељ непријатељ. препријечити, препријечим, v. pf. (јуж.) vor= stecken, vorstemmen, praetendo.

преплетати, плећем, v. impf. verfleiten, innecto: | препродавалица, f. (у Дубр.) жена која што А бисером гриву прилетао

препливати, вам,

[ocr errors]

Iv. pf. durchschwim

купује, па она опет продаје, н. п. воће, ро ferin, copa. cf. пиљарица.

преплити, прёплијем, (у Боци)) men, transnato. | препродавање, п. баз 2Bieberverfaufen, revenditio. [сf. препловити 1].

препловити, препловим, v. pf. 1) vide препливати: Да загазе, преиловит' је не ће - 2) vide преплавити.

препона, f. біе Seiften, ilia.

препорука, f. bie Empfehlung, commendatio.

препродавати, препродајем, v. impf. mieber wei= fer verfaufen, revendo.

препродати, дам, v. pf. wieber weiter vertaufen, revendo: Продаше ме бегу Челебијћу, А Челебијћ мене препродаде Љубовићу из Новог пазара

препоручан, чна, чно, empfoblen, commendatus: | препросити, препросим, v. pf. т. ј. дјевојку да сам ти препоручан! коме, einen überfreien, übermerben, außjtechen, virginem ab alio expetitam procari.

препоручивање, п. баз mpfehlen, commendatio.

препоручивати, ручујем, v. impf. empfehlen, com- | препртити се, тим се, v. r. pf. fih überlaben, mendo.

[препоручити, препоручим, v. pf. empfehlen,
commendo. Из I. издања.]
препостити, препостим, v. pf. Бinbur fajten, je-|
junare per -: ко ће препостити седам не-
дјеља!

vires opprimere.

препукли, кла, кло, vide пуки [1]: Но су ово препукли сираци

препукнути, нём, v. pf. vide препући: У јунаку срце препукнуло

[препун, а, о, übervol, perplenus; cf. 2 пре 1; види . . запљускивати.]

препунити, ним, v. pf. н. п. пушку, топ, чашу, überlaben, überfüllen, compleo: Но је пушку пусту препунио

препочети, препочнём, v. pf. abbilben, abzeichnen, delineo: Да препочнем оке на јаглуке препочињање, п. баз Mobilben, delineatio. препочињати, њём, v. impf. abbilben, delineo. преправа, f. bіе Borbereitung, adparatus. [cf. | препуњање, п. баš Ueberlaben, Ueberfülen, comприправа]. pletio.

[ocr errors]

преправан, вна, вно, bereit, paratus. [vide спре- препуњати, препуњам, v. impf. überlaben, über= ман].

füllen, compleo.

преправити, вим, v. pf. borbereiten, praeparo. | препустити, препустим, v. pf. überlafjen, per[cf. приправити].

преправљање, п. баз Borbereiten, praeparatio. [cf. приправљање].

преправљати, вљам, v. impf. porbereiten, praeраго. [cf. приправљати].

mitto: Ej, Максиме, немала те мајка, Јер препусти перје на другога

препући (cf. препукнути), пукнем, v. pf. berften, dirrumpi.

препуцати, препуцају, v. pf. н. п. пушке, in

einem fort [фіеßen (von linten), persono: ваздан пресамаривати, самарујем, v. impf. überteigen, пушке препуцаше.

Прерад, m. Mannšname, nomen viri.

преранак, преранка, m. (ист.) vide пријеранак. преранити, прераним, vide прехранити. прерањивање, n. vide прехрањивање. прерањивати, рањујем, vide прехрањивати.

transcendo.

[blocks in formation]

ten, duplico.

прерастао, прерасла, сло, verblübt, praeflora- | пресамићивати, самићујем, v. impf. Soppelt faltus: Прераслој ђевојци помрли сватови. пререзати, режём, v. pf. engweijdneiben, dissecо. пререзивање, п. баз Entzwei neiben, dissectio. пререзивати, резујем, v. impf. entzmeid neiбеп, disseco.

прерити, прёријем, v. pf. burün, perruo. преров, m. (ист.) vide пријеров.

преровити, преровим, v. pf. bur graben, perfodio.

преродити се, преродим се, v. r. pf. [eine überreihe rut tragen, nimio frugifer fieri] н. п. преродиле се шљиве.

преронути, прèронём, vide прехронути. преручивање, n. baš Uebergießen, Ueber{hütten, transfusio. [cf. прекретање 2].

пресан, сна, сно, (пресни, на, но) (ист.) vide пријесан.

пресӑнути, пресанём, vide пресахнути. пресахнути, пресахнём, (пресахнуо, пресахнула и пресахла) [пресанути] v. pf. auštronen (vom Bache), exsicor, exaresco. [cf. upeцикнути].

Map

[пресвлачење, [n. vide преоблачење.]
гиналија I издања].
[пресвлачити се, [пресвлачим се, v. r. impf.
vide преоблачити се]. - Маргиналија I из-
дања.]

пресвојити, пресвојим, v. pf. übermältigen, vinco:
Када би га воља уфатила, Ил' јунака жеђа
пресвојила

пресвући се, свӳчём се, v. r. pf. vide преобући се.

преручивати, ручујем, v. impf. übergießen, über [ütten (auß einem Sefäß in ein anberes), trans-| fundo. [cf. прекретати 2, пресипати 1]. преручити, прерӳчим, v. pf. übergießen, überüt | пресевање, п. (ист.) vide пресијевање. ten (aus einem Sefäße in ein anberes), transfundo. пресевати, пресевам, (ист.) vide пресијевати. [cf. прекренути 2]. прёсега, f. (у Боци) кад се човјек претргне (од тешкога посла или дижући што тешко), der durch schwere Arbeit verursachte Bruch, hernia gravibus laboribus conscissita. [cf. продер].

прерушити, шим, v. pf. промијенити рухо,
verfleiben, alium vestitum dare.

прерушити се, шим се, v. r. pf. преодјести се
у друге хаљине (руго), біе Меіbung peränbern, | пресед, m. (ист.) vide пријесјед.

vestes mutare.

пресад, m. (ист.) vide пријесад.

преседање, п. (ист.) vide пресједање.
преседати, дам, (ист.) vide пресједати.

пресада, f. біе flanzen, bie überfest werben, plan-| преседети,
tae quae e seminario transferuntur. [cf. при- преседити, дим, (ист.) vide пресједити.
јесад 1].

преседнути, нём, vide пресести. пресадити, пресадим, v. pf. 1) überpflanzen, пресејати, јем, (ист.) vide пресијати. transplanto. - 2) (у Боци) pfropfen, surcu-| пресекати, кам, v. pf. (у Боци) н. п. воду из lum arbori insero. [vide наврнути 3]. cf. на- бунара, т. ј. испљускати, qušjöpfen, exhaкалемити. 3) (у Ц. г.) красте, impfen, variolas insero. [vide наврнути 3]. cf. пре- |

писати.

пресађеник, сађеника, m. у Боци звао се не-
какав човјек, који је воће пресађивао, т.
ј. калемио.
пресађивање, п. 1) баз Цебеrpflanzen, transplan-
tatio. 2) (у Боци) vide каламљење.
пресађивати, пресађујем, v. impf. 1) überfeßen,
transplanto. - 2) (у Боци) vide [навр-
тати 2] калемити. 3) (у Ц. г.) impfen,
variolas inserere.

пресалдумити[*], мим, v. pf. bіnüberdiffen, tra-
jicio.

urio.

преселити, преселим, v. pf. überfiebeln, trans

fero.

преселити се, преселим се, v. r. pf. überfiebe, transmigro.

пресељавање, п. баз Цeberfiebeln, translatio, transmigratio.

пресељавати, пресељавам, v. impf. überfiebeln,

transfero.

пресељавати се, пресељавам се, у r. [im]pf. übersiedeln, transmigro.

пресести [преседнути], седем (седнём), (ист.) vide пресјести.

пресећи, пресечём, (ист.) vide пресјећи.

пресаљање, п. baš Ueberjaljen, zo nimio sale | пресецање, п. (ист.) vide пресијецање. condere.

пресецати, пресецам, (ист.) vide пресијецати. пресалати, пресаљам, v. impf. überjalzen, nimio | пресиђети, пресједим, v. pf. vide пресједити. sale condere.

пресамаривање, n. baš Ueberjteigen (eines Berges), transcensus.

пресијати, јем, v. pf. (јуж. [и зап.]) 1) bur)= fieben, percribro: деде ти још један пут пресиј то брашно. 2) hindurchsieben, cribrare

--

per tempus: момчад сву ноћ пресијаше брашно.

пресијевање, п. (јуж.) баѕ leberjieben, pereri

bratio.

пресијевати, пресијевам, v. impf. (јуж.) burd)= sieben, percribro.

какоме рекли да прескочи нешто у књизи, а он разумјевши у првоме смислу метне књигу на земљу па преко ње.

пресладити, пресладим, v. pf. ûrüßн, nimio dulco.

преслађивање, п. баз Цеüßen, dulcatio nimia. пресијецање, п. (јуж.) baš Gutzweihauen, Durch= | преслађивати, слађујем, v. impf. überüßen, nischneiden, sectio.

mis dulco.

пресијецати, пресијецам, v. impf. (јуж.) би | прёслан, а, о, zujaljig, salsissimus. [cf. 2 пре 2]. schneiden, seco.

Пресијеч, f. [јуж.] планина у Паштројевићима.
Приповиједа се да је у овој планини на
Голоме врху Маџарски краљ Лудовик по-
сјекао 1400 Паштровића.

пресилити, лим, v. pf. übernmüthig werben, super-
bio: Колико су Турци пресилили, Нагони
се јунак на јунака

пресиљавање, n. baš Uebermüthigwerben, insolentia, superbitio.

преслачци, преслачака, m. pl. bie &eđerbijjen, cibi delicatiores. [cf. пријеслачци]. преслица, f. 1) ber (Épinn) Hođen, colus. [cf. кудјеља 3, преља 2]. - 2) (у Хрв.) у воденице кашичаре она гредица, која је усађена доље у крај од колибе а горе кроз таван промољена у воденицу, те се помоћу ње воДеница (воденични камен) спушта (кад ваља ситније да се меље) и подиже (кад ваља крупније да се меље).

пресиљавати, сиљавам, v. impf. übermüthig wer» | пресличетина,) den, superbio.

-

f. augm. v. преслица.

пресипање, п. 1) baš Umjhütten (Heberjchütten), | 1. прёсличица, f. dim. v. преслица. [cf. прела]. transfusio. 2) baš Ueberfüllen, nimia im- | 2. пресличица, f. traubenförmige [Muj]= pletio. the, hyacinthus botryodes [muscari Tournefort].

пресипати, пам (пљем), v. impf. 1) umcütten, transfundo. cf. [vide] преручивати. überfüllen, nimis impleo.

2)

пресипати се, пам (пљем) се, v. r. pf. übertrö
men, redundo: He upecuuа се у мене.
пресисање, п. баз Bertrodnen, exsicatio.
пресисати, сишем, v. impf. bertrođnen, exaresco:
Јордан вода туна пресисаше
пресјавање, п. baš 2Bflinten, Bligen (3. 23. eine
Säbels, gegen die Sonne), fulgor, coruscatio.
пресјавати се, пресјавам сe, v. r. impf. bligen,
blinfen, corusco.

|

преслуживање, п. баз Цeberfüllen, completio. преслуживати, служујем, v. impf. überülen ein | преслужити, преслужим, v. pf. ý íaš, ба тан damit aufwartet, compleo, nimis impleo: Ila све цару чашу преслужује преслушати, шам, v. pf. verhörcn, ausculto. пресмакање, n. vide присмакање. пресмакати, пресмачем, vide присмакати. пресмичав, а, о, groß инò bager (a13 фіmрі= wort), longus et macer (per convicium). пресмотати, там, v. pf. vide пресамитити. пресмочити, пресмочим, vide присмочити.

пресједање, п. (јуж.) ber interhalt, insidiae. пресједати, дам, v. impf. (јуж.) fid in Dinter | пресолити, пресолим, v. pf. überjalzen, nimio balt legen, insidior.

sale condere.

пресједити, дим, v. pf. (јуж.) Біnburd jigen, per-| преспавати, преспавам, v. pf. ver[afeu, persideo. [cf. пресиђети].

dormo.

fommen, obviam prodeo. пресретање, п. баз Begegnen, obviam itio. пресретати, там, v. impf. entgegen fonmmеn, obviam prodeo: Кад ће Турци поћерати благо, Да идемо да их пресретамо

пресјека, f. [јуж.] 1) као долина преко каке | пресрести, сретем (сретнем), v. pf. entgegen косе или планине, баз Zhal, vallis. [vide дубодолина]. сf. увала. - 2) [Пресјека] у Мачви мјесто на коме је за Карађорђијева времена био шанац из Битве у Засавицу. Године 1813 Пресјеку је чувао Луко Лазаревић, на кад Турци ссвоје Равањ, и он с војском пресрт, f. гдје се преваљује преко брда, äußerсвојом побјегне оданде к Шапцу. ste Spige eines Berges, apex montis. пресјести, сједем (сједнем), v. pf. (јуж.) fich in | прёертан, тна, тно, abjüßig, deruptus. Winterhalt legen, insidior: пресјела га потјера. | пресртно, као врлетно или на низбрдо, bergab пресјећи, пресијечем, v. pf. (јуж.) entzmei nеі gehende Lage, declivitas.

ben, anen, disseco: пресјекао језик (да Бог да)! кад ко што рече неповољно. прескакање, n. baš Ueberipringen, transsultus, praeteritio.

прескакати, прескачем, v. impf. überjpringen, transilio.

преставити, вим, v. pf. (у нах. Рудн.) н. п. кућер или тор, т. ј. премјестити, überjegen, transfero.

преставити се, вам се, v. r. pf. Jinjcheiben, fterben, decedo, morior. [vide умријети]. престављање, п. баз Цeberfeßen, translatio. престављати, љам, v. impf. (у нах. Рудн.) über= jezen, transfero.

прескочити, прескочим, v. pf. 1) überjpringen, transilio. - 2) überjeben (im Écjen), anslajjen, exmitto. Приповиједа се како су у цркви не-1 престајање, п. баз [ufhören, intermissio, finis.

1. престајати, јем, v. impf. aufhören, desino. | преступати, преступам, v. impf. übertreten, trans[cf. предвајати 2]. gredior.

gredior.

пресуда, f. баз Urtheil, Richterjprum, judicium. [cf. одсуда, осудбина].

2. престајати, престојим, v. pf. 1) binburd fte= | преступити, престӳним, v. pf. übertreten, transben, persto. - 2) (у пјесмама) überleben, vita supero, [vide надживјети] cf. престојати: Ако би ме почем престајао престанак, престанка, m. ber Unterlaß, баз и hören, intermissio [cf. патисак]: без пре

[blocks in formation]

стао му давати.

прёсти, предём, v. impf. (предијах, прёо, прёла)
1) spinnen, neo. 2) мачка преде, fnurren,
fremo. [cf. 1 врчати 1].
престигнути, нём, vide престићи.
престизање, п. baš Ueberholen, superatio, victo-
ria cursus.

престизати, стижем, v. impf. überbolen, cursu
supero.

престићи [престигнути], стигнем, v. pf. zubor= fommen, überbolen, supero.

престо [престол], престола, m. (ист.) vide при

јесто.

[blocks in formation]

престравити се, престравим се, v. r. pf. vor Schrecken erkranken (von Kindern), terrore in morbum conjici.

престрављивање, п. баз Érjoređen, terror. престрављивати, стрављујем, v. impf. einen erschrecken, terrefacio.

престрављивати се, престрављујем се, v. г. impf. vor dređen trant werben, terrore conjici in morbum.

пресудити, пресудам, v. pf. aburtheilen, exfennen, dijudico.

пресуђивање, n. baš Urteilen, dijudicatio alius, diversa a nostra.

пресуђивати, пресуђујем, v. impf. aburtheilen, dijudico: немој ти мени ту пресуђивати. пресути, преспем, v. pf. 1) überütten, transfundo. 2) zu voll angießen, überfüllen, nimis impleo.

[blocks in formation]

пресушивање, п. 1) баš Ueberóörren, nimia ex2) das Verlieren der Milch (bei der Stub), intermissio lactis (de vacca). пресушивати, пресушујем, v. impf. 1) überòörren, nimis arefacio. 2) vide засушивати. пресушити, пресушим, v. pf. 1) н. п. шљиве, überóörren, nimis arefacio: Буд осуши, за што 2) vide засупресуши (у приповијеци).

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

immuto.

престрелити, престрелим, (ист.) v. pf. über претварати се, претварам се, v. r. impf. fid) престријелити, престријелим, (јуж.) [іреп, sa- veritellen, simulo.

gittam mitto: Престријели шест стотин ар- | претворити, претворим, v. pf, verwanbelu, im

шина

muto.

престрићи, престрижем, v. pf. mit ber here претворити се, претворим се, v. r. pf. fich ver entzwei schneiden, forfice disseco.

ftellen, simulo.

престругати, престружём, v. pf. entzwei, burd)= | претворица, f. човјек који не говори што миfaben, perscabo, perrado. [cf. одшегати, препилити, претрти, прешегати].

престружити, жим, v. pf. (у Ц. г.) пресјећи једне људе од другијех, аб[фнібен, interclu-| dere. [cf. прештунути 2].

преступ, m. (ист.) vide пријеступ.

сли, него се претвара, ber Spendiler, simulator. прётега, f. н. п. на ђерму, баз Uebergewicht an einem Brunnenschwengel, superpondium. претегнути, претêгнём, (претéгох и претегнух. претеже и претегну, претегао, претегла) v. pf. überwiegen, praepondero.

преступак, пка, т. біе Uebertretung, transgressio. | претежнији, нија, није, од кога, него, бебен

[cf. пријеступ 2].

преступање, п. баз Uebertreten, transgressio.

tender, wichtiger, majoris momenti.

претезање, п. баз Ueberwiegen, praeponderatio.

« PreviousContinue »