Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

госин, а, о, без госа, domini: госино му тане!
(ein edjeltiport ber Satjder).
госиница, f. biе дrau eineš гоca, hera.
госпа, f. 1) hyp. p. госпођа , bie 3rau, Same,
domina. — 2) еine (Sattung edimamm, ber 8)eil-
fräfte jugeidrieben merbeu, jonit кнегиња (3),
fungi genus. (— 3) vide златоје).
Госпава, f. 3rauermante, momen feminae.
госпар, госпápa, m. (у Дубр.) vide rocподар:
Тешко кући ђе није госпара , А баштини
ђе пије пудара.
госпин, а, о, ber 3rdu, dominae.
госпин влас, m. &rauenbaar, adiantum capillus
veneris Linn.
госпино биље, n. elipboli, glycyrrhiza glabra
I inn.
госпино зеље, n. (у Дубр.) bile išetocypreje, hу-
pericon (hyperiсum perforatum. vide богоро-
дичина трава).
Господ (Бог), Господа, m. (само се каже Богу)
ber 8)err, Dominus (cf. господини Бог): По-
мог”о га Господ Бог — Тако ти га Господ
сачувао Бритке сабље Анђелијba Bука —
господа, f. (voc. господо) (coll.) bic Serrem, do-
II11111. -
господар, господара, m. Sperr (Sigenthiimer), do-
minus, деблд I је: ја сам господар од тога;
ти нијеси нада мном господар. (сf. госпар,
госа, газда 2, газда 3, бан 2, пан, ага, бег 2,
сахибија (саибија), чорбаџија.) У Србији до
1804 године само су Турке (и то бегове и
спахије) звали господарима (као и сад по
Босни и по Херцеговини), а од онда су звали
господаром Црнога Ђорђија, и остале по-
главаре и војводе, који су власт у рукама
имали. Тако се ова ријеч говорила у Ср-
бији и за владања Милоша Обреновића пр-
вијех година, али послије он заповједи да
се господар не зове нико осим њега, и тако
на остале старјешине пријеђе име господин.
По томе се у Србији и данас само Алек-
сандар Карађорђијевић зове господар. У
Сријему пак и у осталијем Њемачкијем др-
жавама зову и најмањега трговчића госпо-
даром. У Србији су отприје знатније Србе,
као свињарске трговце, звали газдама.
господарев, а, о, vide rocподаров.
господарење, n. baš Sefеђlem, Sperridjen, domi-
natio.
господаров (господарев), a, o, beš Serrn, domini.
господарити, господарим, v. impf. befеђten, ber-
ridjen, dominari (vide заповиједати). Ријетко
умије добро господарити, који нигда није
служио.
господарица, f. bie &rau, Serrin, domina. сf.
(vide) госпођа (1).
господарски, ка, кб, ben господари ређbrig, do-
minorum.
господин, m. ber Sperr, dominus. У Србији
само цара и краља (у пјесмама), пашу (у
пјесмама, а у говору му кажу: „честити

« PreviousContinue »