Page images
PDF
[merged small][merged small][ocr errors]

ситни босиљак

ситно грожђе

ситно жито

сјеничар

сјеничарка

Скадарско Језеро

скакала

скале

сквpнити, скврним

сквpњење

скеле

скопаљски

скорашњица

скути

слап

слијепа свирала

слијепи сјек

служитељ

сматрати се, сматрам се

спољашњи

срећно

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

угојити се, угојим се удован, вна, вно ужељети се, лим се ужлијебити, ужлијебим уздице укање у кови уљепшати се, ам се уморити се, уморим Се умудрити, умудрим уобичајити се, бичајим се упарложити се, жим Се упрашити, у прашим у презање упрезати, ушpежем упрéћи се, упрегнем Се упрљати се, упрљам С0 упутити се, упутим Се ускочница усмрдјети се, дим се у сновак, бвка усправо упчупати, пам

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

обједовање обједовати објеколити објеколити се објешеница објешењак објешењаковић облијеколити се обросјети овудије одавријети одасјећи одјести се одлијегати одолијевање одолијевати окријепити се 0.њети.ТИ Се омијерка опсијецање опсијецати опсјећи oсијевци oсијеђелица осјевине осјека осјекнути се осјенач осјенити осјеченије Осјеченица осјечина

[ocr errors]

ПОКОЉ eНИК ПОКОЉeНЦе ПОКОЉеЊАК ПОКОЉеЊ8 ПОЉОВаЧИНА ПОЉОВШИ ПОЉСПIIIИ ПОЉеII0 помијешати се помједити ПОЊегOBáТИ попријети поријевање поријевати поружњети посироћети посједити посједјети посједник посједница посједници посједовање посједовати посједoвaти се посјека послијед послијен посмијешно нoћерпик поужељети се ПОПљедњи дан од поКЛaДА прапрађед првовјенчани пре — ако је кратко, није обележен дијалекат, нити има и једне ријечи са при- пред основом шрегријебање прегријебати прелијеш прељевати се прељести прељећи према љетни премаљеће премјестити се премљети Пресијеч пресјека претијецати Прибјегар прибјегор пријебој пријеваран пријеворница пријеглавица пријед приједјевак

Приједор пријек пријеклет шријекладник пријекор пријелог пријелом пријеплет Пријепољац Пријепоље Пријепољче пријесадница пријесјек пријеснац пријестоље пријет пријећер пријеход пријештак приљевање приљевати приљешак приљепљивати се примјер припјев присвијеђети притјецање притјецати провриједити се провриједнити се провријети прољев прољевање прољевати прољевати се промљети проповиједање проповиједати проповједник просијеч просјека просјести се проћетао

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

премјестити, -мепремјештање, -мепремјештати, -мепремјештати се, -мепренијети, - непреодјенути, -депреодјести, -депреодјети, -депрепјевати, -депрепријечити, - репресијевање, -сепресијевати, -сепресијецање, -сепресијецати, -сепресједање, -сепресједати, -сепресједити, -сепресјести, -сепресјећи, -сепрестријелити. -репретјерати, -тепретјеривање, -тепретјеривати, -тепрецвјетати, -вепрециједити, -цепредијенити, -цепрецјеђивање, -цепрецјеђивати, -цепредјена, -цепривјенчати, -вепривређивање привређивати привриједити, - репридијевање, —депридијевати, -депридјевак, -депридјенути, -депридјести, -деприје, пре пријевара, -ре

пријевјес -евепријевоз, - репријегон, - репријеки, -репријеклад, -репријекоран, -репријелаз, -репријемет, - репријенос, - репријепек, - репријепис, -репријеранак, - репријеров, - репријесад, -репријесан, -репријесјед -есепријеслачци, - репријесто, -репријеступ, -репријетити, -репријетња, - репријетош, - репријећење, - репријећи, - репријечање, - репријечати, - репријечати се, - репријечац, -репријечњак, - реприлијегање, -леприлијегати, - леприлијепити, -леприлијешити се, -леприлијетање, -леприлијетати, -леприљешљивање -леприљешљивати -лепримијенити, -мепринијети, - неприодјенути, -де

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »