Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

(Ријечи: Лимљани, Лимљанин и начешћивање изостале су при штампању из главног ручног примјерка Вукова; ријечи пак: метев, мргињаш, премостити, Темерутин и Темерутка, као и допуне ријечима: бој, брвљив и васкрсеније Исправкама и Допунама), исписане су из другога ручног примјерка Вукова, који је доцније нађен међу хартијама Ву

[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

Балшова — исправи (ријеч у загради): (Ба-|варница 1 — исправи: сf.

шова). васкрсеније — (на крају овога чланка (побаровит а, о, — још: (cf. подбаран | слије тачке) биле су у П. издању штампане 2. бата 1 — додај: (гријешком мј. бат., m.] ; [ ријечи: сf. васкрсење, ускрс, вазам, велиг2. бацати 1 — још: (cf. врљати 2, турaти). дан. Те је ријечи Вук у једном свом ручбевут — додај знак: (“). ном примјерку С. Рј. избрисао, па написао

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »