Page images
PDF

ДРЖАВНО ИЗДАЊЕ ВУКОВИХ СПИСА

-----

I. Српске народне пјесме:

Књига прва, у којој су различне женске пјесме, Биоград 1891, 89, стр. LХХХ, 662 и три стране нота; — цена у тврдим корицама 4, у меким 3 динара.

Књига друга, у којој су пјесме јуначке најстарије (друго државно издање), Биоград 1895, 89, стр. VI и 648; — цена у тврдим корицама 4, у меким 3 динара.

Књига трећа, у којој су пјесме јуначке средњијех времена, Биоград 1894, 89, стр. VI и 551, — цена у тврдим корицама 3, у меким 2 динара.

Књига четврта, у којој су пјесме јуначке новијих времена о војевању за слободу, Биоград 1896, 89, ХLVI, 512; — цена у тврдим корицама 3, у меким 2 динара.

Књига пета, у којој су различне женске пјесме, Биоград 1898, 89, стр. ХХХIV и 632; — цена у тврдим корицама 4, у меким 3 динара.

За овом ће књигом ући у штампу:

Књига шеста и седма (последња), у којима ће бити јуначке песме разних времена, из Ву

кових рукописа, и црногорске песме, штампане као V књига после смрти Вукове.

П. Српске народне приповијетке, загонетке и пословице:
Књига прва, Српске народне приповијетке и загонетке, Биоград 1897, 89, стр. ХVI и 423;
— цена (у меким корицама) 2 динара.
Спремљена је и још ове године ће ући у штампу:
Књига друга, Српске нар. пословице, с допунама из Вукових рукописа и из „Срп. Pјечника.“

ПI. Скупљени граматички и полемички списи:

| Књига прва (год. 1814—1818), Бeoгрaд 1894, 89, ХV, 224; — цена (у меким корицама) 3 дин.

| Књига друга, свеска 1. (год. 1818—1822), Бeoгрaд 1894, 8", стр. 240; — цена 3 динара.

| — — свеска 2. (год. 1824—1835), Бeoгрaд 1895, 89, стр. XI и 241—511; — цена 3 дин. Књига трећа, свеска 1. (год. 1836—1847), Бeoгрaд 1896, 89, стр. 256; — цена 3 динара. — — свеска 2. (год. 1847—1864), Бeoгрaд 1896, 8°, стр. ХI, 257—594, и једна таб

лица снимака, — цена 3 динара.

Спремљена је за штампу и изићи ће до краја ове године и последња:

Књига четврта, у којој ће бити допуне и регистар.

IV. Српски рјечник, истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима. Треће (државно) издање, по-
прављено и умножено. Биоград 1898. Вел. (лекс.) 89, стр. ХLIV и 880.
V. Скупљени историјски и етнографски списи:
Књига прва, Грaђа за српску историју нашега времена и животи најзнатнијих поглавица
овога времена, Београд, 1898, вел. 89.
Спремљена је и одмах ће се за овом књигом дати у штампу и:
Књига друга, у којој ће бити краћи историјски чланци и полемика; — за њом ће се штампати:
Књига трећа и четврта (последња): Етнографски и географски списи.
Као завршетак Вукових списа штампаће се: |-
VI. Вукова преписка с домаћим и туђим књижевницима.

----

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

*) Nil sonat, sed r literae, quae Serbis, sicut Bohemis, vel sola syllabam facit, apponitur, ne eadem r litera ad praecedentem aut sequentem syllabam trahatur, e. g. умрљо 1ege u-mr-o. (Pro po in hac editione (III.) substituitur p.)

absque ulla vocali,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

zije »jački je u 2 Јејл skre- у је су тi s
њемачкијем и латинскијем ријечима

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »