Page images
PDF
EPUB

Вриједно би било да се Српски капи-ћехаја у Цариграду потруди не би ли изнашао пријеписе од берата како онијех који су Крајини били дани тако и онијех који су се давали башкнезовима. Јамачно ће се ово ондје моћи наћи, јер су мени казивали наши посланици који су 1813 године били у Нишу и у Софији ради мира с Турцима, како је Челеби-ефендија, који је онда ради мира био из Цариграда одређен и послан, спомињао Крајину, и из некаке жуте свилене кесе вадио писма о различнијем правицама које су народу нашему од старине даване. Тако може бити да би се ондје могло што наћи и осим Крајине о другијем крајевима народа нашега, а и у ризници какијех нашијех ствари још од боја Косовскога; а то би све за историју нашу било од превелике цијене, јер је историја народа нашега нама много познатија под Немањићима него под владом Турском.

У Бечу о Божићу 1851.

ДО ДАТА К

Вук Стеф. Караџић.

Познато је из нашијех народнијех пјесама да се по јужнијем крајевима народа нашега послије ж, чи ш изоставља ј пред самогласнијем словом, н. п. оруже (м. оружје), Божа ти вјера (м. Божја), наруче (м. наручје), тако ваља да би се казало и ораше (м. Орашје), подуше (м. подушје) и т. д. Овијех ријечи и овако ја овдје у књизи највише за то нијесам наштампао, што се и по онијем мјестима могу чути и онако као што се говоре и по осталоме народу.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

[Још су запажене у II. издању скраћенице: е. с. м. exempli causa; e. д. м. ехетpli gratia; i. е. м. id est; д. д. м. quod dicitur. - Уз неке ријечи из I. издања скраћенице: Ерц., Рес., Срем. значе: (x)ерцеговачки, ресавски, сремски (дијалекат). - Скраћеница . . значи sub voce (под том и том ријечју).]

ПРЕДГОВОР ТРЕЋЕМ ИЗДАЊУ

Приређујући ново издање Срискога Рјеч-|сад и пуст, јер их је Вук ту избрисао; тако ника, потписани су се старали да оно, и ако је промењен и чланак Јегар, те сад има само исправљено и допуњено, опет остане Вуково, једно значење (tast Érlau), док је у II. изтј. да у речнику исправе и допуне само оно | дању то било 2), а пред њим стајало: 1) што би и Вук учинио, да је одмах после свога | (ст.) некако мјесто (и ту били наведени стидругог спремао за штампу и ново, треће, хови), па је то Вук исправио како је сада издање речника. Тога ради, не уносећи у штампано; види и речи: Брда, вйтао 1 итд. речник нових речи ни из других Вукових списа ни из народних умотворина које је Вук издао, потписани су се непрестано у свему | првим издањем (1818. г.), те су и из овога држали П. издања Вукова (1852.) и сада, у сада унесене у треће издање како све оне овом новом издању, извршили само ове ис- |речи којих случајном омашком нема у II. изправке и допуне : дању (не дирајући у verba obscoena), као што су речи: доцњење, разгрејати, врајт,

1. Друго је издање, даље, поређено и с

1. Из Вукова ручнога примерка другога 2 скуи, троји, а, е итд., тако и речи (или издања речника исписане су и у ово треће | објашњења), записане на маргинама Вукова издање унесене, где им је место по азбуч-|ручног примерка I. издања, као што су речи: ном реду, све оне нове речи, које је Вук у двоје 2, опармачити, опатрнути, пресвлачење том примерку својом руком био додао; а да и објашњење речи Вучитрн, или додаци реби се и споља могле разликовати и одмах | чима: задушнице, крсно име итд. Ови су доод старих речи познати, све су оне (и гла- |даци (и речи и објашњења) штампани у углавне речи и објашњења) у овом издању штам- | стим заградама с напоменом да су из I. изпане друкчијим курсивним словима; види н. дања или с маргина тога издања. Тако је пр. речи: бланда, 2 винош, вишак 2, гребло, додат из тог издања и цео опис женидбе1) Далетина пећина итд. Овако доданих речи, | код те речи, који као да је Вук навлаш био заједно с исправкама и допунама старим ре- | изоставио у II. издању. У овим додацима чима, има на 700. Према исправкама у остављено је све како је било у I. издању том примерку штампани су друкчијим сло- (ту је друкчије него у II. издању и акцентовима и само поједини гласови у неким ре-|вање, и обележавање дијалеката, и интерчима: бадар, мимо, дрепак, Чајниче, љаљак,

лежај, кунтош итд.

Сем исправака појединих слова и акце- 1) Из овога се додатка види и разлика у спољната у главним речима има и већих измена | ном распореду чланака: II. издање нигде нема зау тексту, које су сада учињене према исправ- себних одељака, као што их је било у I.; овде је кама Вуковим у поменутом ручном примерку | опраштасе и т. д.), само је 6 претворено у ч у ресада остављено све као у I. издању (стога и: донијо, његовом; тако су, нпр., у чланку Дужи под чима: Србски (сватови) и Србска (свадба) у послед1) сада изостављене речи: може бити да је њем одељку овога чланка.

пункција, па, разуме се, и употреба јужнога дијалекта, а без х).

а) речи из текста (из превода или објашњења, а тако и из цитата или прича, глав

Сем уношења пропуштених речи наћи ће | ној речи придевених); стављене где им је се и других исправака и допуна према тек- | место, оне су и по могућству превођене или сту првог издања; тако је, нпр., s. v. ду- објашњиване начином како је и Вук радио ховни сада уз cf. варење додано (у угластој | у II. издању; додатак: види s. v. упућује на загради): 2 у I. издању, јер је у I. издању | чланак из кога је таква нова реч узета и s. v. варење 2 била штампана и приповетка | где је она, истицања ради, штампана раз(мало смешна), коју је Вук из II. издања | макнутим словима; тако је, нпр., у чланку навлаш изоставио; тако опет стихови, наве- крсно име реч ваша сада штампана разДени уз реч селиште, додани су из текста | макнуто стога, што заменице ваш, а, е није І. издања; исто тако s. v. шилераст уз н. | било на њеном месту у II. издању, те је она и. сада је стављена реч вино из I. издања, сада стављена у ред (иза речи ваход) и за јер је случајно била испала из другог. извор упућена на реч крсно име; тако је реч драгоцјен, а, о извађена из објашњења III. Највише је сада исправака, допуна првога значења речи заклад; тако је реч дои уношења нових речи из самога другога | шмитати извађена из цитата под речју шмииздања. Сав се пак овај рад може означити | тати; тако је реч Добринци стављена на своје као исправљање оних недоследности и про- место, јер се помиње под речју Дебри (како пуштања, која су се Вуку у II. издању или је она овде још у II. издању била истакнута нехотично омакла или постала од самога | курсивним словима као и речи: Дубоко, начина рада. Да би се и све ове исправке | Купински кут итд. у истом чланку и сада у III. издању јасно могле уочити и разли- је само тако штампана, јер је Вук готово ковати од Вукова рада, потписани су се по- редовно курсивним словима у тексту штаммагали: а) угластим заградама, у које су пао оне речи које имају какве везе с главстављани и цели чланци (нове речи и њи-| ном речју); тако је стављена у ред и реч хова објашњења), и врло многа упућивања 2 вакља (факља), јер се помиње s. v. валка ; на синониме и дублете, и разне исправке и и реч је Бока додана, јер је има у тексту допуне у тексту II. издања; б) истица- на више места (s. v. брајо2, Котор итд.); њем с помоћу дебљих или обичних а раз- тако и речи: Врбица 3 и Грабовица, јер су ређених слова (у угластим заградама и без поменуте 5. v. крајина 2, а Загарач и Коњих); в) премештајем неких речи у по- мани s. v. Будош, итд. јединим чланцима и примицањем двеју или више речи које иду једна за другом.

[ocr errors]

Нису вађене из текста речи књижевничке (које се не говоре у народу); то су, покрај Како је све то урађено, шта је измењено, | граматичких термина: јединствени број, рододано и исправљено, најбоље би се могло | дитељни (падеж), самоставна имена итд., видети, кад би ко тачно упоредио, реч по још и оваке речи: Априлија, Марта, Февруреч, Вуково II. издање с овим издањем реч-| арија (s. v. бабини јарци), Mauja (s. v. поника. Али, да би сви ови додаци могли бити лутак), Јуниј (s. v. липањ), Августа, Сеијасни и онима који не знају за II. издање, или темврија (s. v. међудневница); југоисток Да би се што боље могло видети у овом III. (s. v. Бабин Дуб), југоисточни (s. v. Врања, издању и само II. издање, овде ће бити из- | Подлужје); билијар (ѕ. ѵ. биљарда); ложено у главном све како је шта урађено. | гимназија, полугимназија, лицеум (s. v. школа) итд.; - тако можда није требало унети у 1. И из другог је издања извађено и у азбучни ред ни реч полуострво, извађену из ново, треће, уметнуто доста нових речи, које чланка s. v. Трстеник. су, као и оне под II., стављене у азбучни Исто тако, нису вађена из текста ни ставред, а ограђене угластим заградама и упу-|љана у азбучни ред ни крштена имена људћивањем на место одакле су узете; тако ска (види: Илча, Илчан s. v. надимак; Педодане речи су двојаке:

|тро s. v. 21).

б) речи означене код других речи (као њи-| (лемеш, у Црној гори јемљеш), па послије хови синоними или као њихове главне речи), код лемеш и јемљеш само vide раоник; тако па омашком изостале из реда у II. издању, чунак (чуњак, чун, лајдица) и т. д." Идући сада су такође стављене на своје место (у сада за тим, потписани су најпре кроз цео угластим заградама) и, како је где било по- | речник прегледали сва Вукова упућивања требно, објашњене и везане знаком cf. или и с vide исcf., и на тај начин не само само упућене знаком vide на речи код ко- пронашли испуштене речи, о којима се гојих је објашњење; тако је код речи 1.ра- вори пред овим у тачци 1. под б), него и изшак 2 у П. издању само било стављено vide | вршили врло много недовршених везивања кромпир, а код речи кртола, иза превода, Вукових; затим је на исти начин пронађено додано: сf. кромпир, а кромпира није било и много речи истога или сличнога значења на његову месту у азбучном реду; сада је које у II. издању никако нису биле једна само стављено: кромпир, т. vide кртола; на другу упућиване, те су и оне сада знатако је и реч дебели сват унесена у речник, цима vide и cf. везане. Примера ради, којер је била наведена као синоним уз реч лико је на овај начин синонима везано за крцан; тако и: заклањати се, јер је на њу | главне речи, треба видети додатке (сa cf. у (као главну) упућена реч заклоњати се; тако | угластим заграда) уз речи: батина 1, вијеће, нагарити се - због измрчити се; шљсиоћа | иједак, јадан, клии 1 (и комушина, кукурузбог слепока, итд. зовина, окомак), лудак (и сулуд), парба (и

Стављене су у азбучни ред и речи: ло- свађа), расрдити се (и срдити се) итд. Погом, стадом, ципом итд., које се у II. из- крај све пажње да и прво и друго везивање дању виде s. v. лог, стад, ции итд. и које | буде што потпуније, опет се погдешто промасе, као стајаће, у том облику (инстр. једн.) |кло, те остало невезано или нетачно везано: само и говоре, те их није требало у номи- сада је то све, у колико је накнадно опанативу ни уносити у азбучни ред, као што жено, унесено у нарочити списак речи који је и Вук оставио само облике: крадом, кри- | се даље штампа под натписом Наново додане шом, виком итд. ријечи и Исправке и допуне (стр. XXXVII).

[ocr errors]

И ове и речи под а) сада су све исписане засебно (види стр. XXIX) и обеле- 3. При овом довршивању Вукових упућижен им акценат како се изговарају, јер то |вања и при новом везивању сличних речи у речнику није било учињено. опажена је разлика коју треба имати на уму Треба напоменути да су унете у азбучни | између истих речи (дублета) и речи истога ред и све, Наново додане ријечи“ (види и или сличнога значења (синонима); међу ренапомену овде на стр. 880.), које је Вук чима које је мало час Вук навео чуњак је накнадно штампао иза предговора другом | исто што и чунак (дакле његов дублет), а издању, а испред самога речника; разуме чун и лајдица су друге речи (синоними), се да оне сада ничим нису истицане, јер су | које значе оно што значи чунак (чуњак); још у другом издању чиниле саставни део тако би се јемљеш и јемјеш (и љемеш) мо

речника.

гле сматрати као дублети лемешу, а све су четири синоними раонику; тако је артија 2. После уношења нових и пропуштених | иста реч што и хартија, дакле њен дублет, речи највећи је посао био везивање речӣ а речи: књига 4, карта2, Киге њени синоистога или сличнога значења. У свом пред- ними; тако су речи: метех, мете, метев, меговору (види овде спреда страна VIII) Вук | теј дублети једне исте речи, међу којима је вели: „Ријечи које једно значе може бити да први, најприличнији, “ а све су оне само би најбоље било код оне за коју се мисли да један синоним речи међа (у првом јој знаје најљепша (најобичнија и најприличнија) | чењу), која има још и синониме: граница 2, метнути све остале назначивши ако се која крајина 1, кунфин 1, мејаш, илотина 2, погдје у особитоме крају говори, па послије | крајина, серат, синор, сумеђа. Према том, да код сваке само казати vide, н. п. раоник би се разликовали од синонима, дублети су

« PreviousContinue »