Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

НАНОВО ДОДАНЕ РИЈЕЧи

[бијела ўш, f. vide 1 уш 2.]

[Лоћани, m. pl. село у кнежини Реци (у Ста(Бојан, m. некакво брдо ; види ѕ. у. поре рој Србији); cf. 2 Река.]

вати.] [бокески, кa, кo, vidе бокељски ; види ѕ. у| мөшөв, [m.) vide [мeтex] метеј. једогоња.

[мљечара, f. vіdе мљечар 1; види s. v. усту[Ботуша, f. село у кнежини Реци (у Старој марати се.] Србији); cf. 2 Река. ]

[Морӣњ, т. село у Боци; види s. v. Сутвара. ] [Бреина, f. село у Рађевини (у Србији); види [Моровић, m. зидине од старога градића у СриS. v. читлук.]

јему; види s. v. Студба. ] (віцнути се, вйцнём се, v. P. pf, fif mеrfен, мргињаш, [m.] (ц. г.) који се с киме гра

ничи. [vide мeђанш.] prosilio; види ѕ. у. качати.]

[Мунара, f. село у Банату; види s. v. нама[ Вовш, т. село у кнежини Реци (у Старој

стир.] Србији); cf. 2 Река. [гаранфио, гаранфила, т. vіdе каравиље; види | |најотрагу (нај отрагу), види s. v. утворица. ] s. v. и шћетати и пропупчати.)

[нёхвала, f. insant, ingratia; cf. хвала 3.] [горња погача, f. vіdе погача 2.]

начешћйвање, [n. Verbat. р. начешћивати). [гргӯр мргӯр, у загонеци, cf. зергукљати се.]

för! vide ox.] (давран !* (управо давранмј. даврана*) држ? | Годгријати, jём, v. pf. (зап. и јуж.) vidе огрисе!, не дај се !; види s. v. кивило.]

јати 1; види s. v. пириватра.] [дивља лобода, f. vіdе пепељуга 1.]

[окривљеник, m. Ser 21ngеtlаgte; види . у. [2. Добрић, м. село у Јадру (у Србији); види глоба. ]

s, v. Жича 1.) (доња погача, f. vіdе погача 2.]

[пећински, кa, кo, böblets, speluncarum ; види [досадәр (до садер), до сада; види s. v. тадер.] S. v. 2 Пола. ] [другобратучед, т. cf. братучед.]

[пјесница, f. (јуж.) dim. р. пјесна; види ѕ. у.

початница.] [Jёзерски Врх, m. vіdе Црквине.]

[пӧлош, а, е, зiemli jblekt, paulum miser ; [Капетаново Језеро, п. језеро у Црној Гори ;

види s. v. лош.] cf. Требијеш.]

[поддкријати се, јем се, ч. r. pf. (јуж. и зап.) (Bнӣњ, m. град у Далмацији; види s. v. спи

sich ein wenig wärmen, paulum calefio; bufu њатак.]

S. v. шириватра. ] [кумовскӣ момак, m. vіdе прикумак.]

(предграђе, п. vіdе подграђе 1; види ѕ. у.

справа 2.] [а појка, f. cf. пикавица.

примдсшиши 2) кoнoиац, т. ј. ирећи њиме Лимљани, [m. p.) илеме у Црмници.

(као што чине иеливани). Лёмљанин, [m. човјек из племена Лимљана.] шемірушин, [m.) у Сријему) злопамти.10. [Ловћен, т. планина у Црној Гори; види ѕ. шөмёрушка, [f.) женско таково. у. Црквине. ]

[Ријечи: Лимљани, Лимљанин и начешћивање изостале су при штампању из главног ручног примјерка Вукова; ријечи пак: мәтев, мргињаш, премостити, темерутин и темерутка, као и допуне ријечима: бој, брвљив и васкрсеније (у Исправкама и допунама), исписане су из другога ручног примјерка Вукова, који је доцније нађен међу хартијама Byкове посмртнине.)

испPAВКЕ и допунь

Балшова – исправи (ријеч у загради): [Ба- варница 1 — исправи: cf. шова].

васкрсеније [на крају овога чланка (побаровит а, о, - још: [cf. подбаран ).

слије тачке) бл.1е су у ІІ. издању штампане 2. бата 1 додај: [гријешком мј. бат, т.] ; ријечи: cf. васкрсење, ускрс, вазам, велиг2. бацати 1 - још: [cf. врљати 2, турати). дан. Те је ријечи Вук у једном свом ручбёвут додај знак: (*).

ном примјерку с. Рј. избрисао, па написао белија — додај: [ист.)

својом руком :) Васкрсеније се у народу на2. Берат — додај: [ef. Барат ?].

шему зове и васкрсење и васкрс и ускрс, бијела лоза

додај: [cf. паветина, павит, ио источнијем крајевима и велигдан, а во павитина, скробутина, скробут, скромут, западнијем (особито код кршћана) вазам. Ово скром утина).

је празник тако велики као и Божић. бијесан 1 joni: [cf. горопадан, смушен). ве

исправи: ве. бисер — додај: [cf. Ђинђер).

вења 2

исправи: (зит ЭНäudern). 2. бити исправи: јесам.

вести

јошI : [cf. штиковати]. бјел исправи: sessiliflora,

вечерин исправи: 1. вечерин. блавор јоші : [cf. главор.]

Вечерин исправи: 2. Вечерин. блато 1 још: [cf. кланац 2. ]

вијећати још : [cf. договарати се). блебеташ још: [cf. брбло, чегрташ.] вилина коса додај: [cf. преденце). блитва исправи: [cf.) цвекла.

витак, тка, тко – још: [cf, жидак 2). богомољац додај: [cf. молибoг. ]

витица 1 — још: [cf. hапорак). богородичина трава – још: [cf. госпино зеље.] | вишт, т.

исправи : 1. вишт. божје дрвце — још : [cf. рутвица. ]

вишт, а, о

исправи: 2. вишт. бој, боја, m. — додај: loc. б) ју.

вјетрењак јошI : [cf. летија, оптрка]. болест још: [cf. немоћ.]

вјетрењача 3 додај: [cf. пуніка 1]. болестан - јошI: [cf. немоћан].

вјетровит, а, о додај: (јуж.]. бољи исправи: бољи.

враголи- додај: [cf. 1 рашак 1.] брањуг - – исправи : [vidе дрозак). cf. бравењак. | 1. вран и 2. вран — избаци углacтe заграде брављи додај: [vidе овчји.)

около 1. и 2. испред овијех ријечи. брада 1 додај: [cf. кесер 2.]

врљати 1 још: [cf. јурити 2]. бразда — додај: [cf. 1 разор.]

врућица још: [cf. пошалина]. брвљив, а, о, — додај (иза прве тачке): Кажу |1. врчати 1 - додај: [cf. кврчати, прести 2).

да се у брвљивијех оваца налазе у глави не-втица исправи: vide [птица) тица.

какви црви, који постају од многе прашине. вући се 2 додај: [cf. шуњати се). брдо 1 додај: [cf. дијел 2, страна 4]. брёчити додај: [cf. треснути 2].

гадње исправи : свирала 2. брзо 1 још: [cf. листо, 1 листом).

газдински — треба ставити испред гавдовање. бријег 1 још : [cf. главица 3].

гајити још: [cf. мраморити). бумбар 2 – додај: [дјевеница напуњена браш- Гаревица додај (иза ријечи планина); [у

ном, а уз то често и сухијем грожђем.] Босни]. бунац и буница icipabu: in der Redensart. ràpânO додај: [1) сиромашак, човјек без бус 2 исправи: [vidе жбун).

игдје икога и без игдје ичега ;

2) аdу.

(idесl.) чудновато). важ додај: [vidе гус].

гацати 2 исправи: vide [1] грцати.

глава 3 додај: [cf. страна 5].

жирёбад

исправи: ждрёбад. главица 3 још: [cf, бријег 1].

жиљер

— исправи: [vidе укућанин 1]. главой исправи: главоч.

житница исправи : 2 амбар 1. глоба

у првој реченици пошљедње” тачке жича 1 истакни ријеч Добрића. треба истаћи ријеч окривљеника.

жудити исправи: (зап.). 1. гмиза треба истаћи ријеч бинбухе. гњев још: [cf. јед з.]

забёдити додај: [ист.]. гњеван, вна, вно

исправи: [vidе иједак). забранити још: [cf. закратити). говно још: [cf. смоква 3].

завадити се – још : [cf. свадити се). гоаба - још: [cf. собет).

завичај још: [cf. 1 камен 2]. гојити се додај: [cf. 1 тити).

завјетовати се додај: [cf. тобе]. господар исправи: долётүѕ.

завраниши додај (испред зацрнити): vide. грабеж – додај: [cf. отимачина).

загојатити исправи : закртожити. градац 2 истакни ријеч Шўрица.

заграђе додај: [vidе подграђе 1]. грм 2 и грмен - исправи: [vidе жбун].

Загрепети додај: [vide стругнути 2]. гротуља још: [cf. радиш 2].

загудјети 2

исправи : ertönet. гурати још: [cf. поривати).

заиста jour: [ef. 2 мутлак).

заклати 2 додај: [cf. квалити 2). да 8 исправи: omnino.

заклетва исправи: [cf. ...1 jемин]. далак 1 додај: [cf. подраст).

закрич још: [cf. запрека). дан 2 још: [cf. плуг 2).

зaпaрaвати исправи: у. [imjpf. дар 1 — још: [cf. принос 1].

засијати додај: [cf. насијати 2). дафиново зрно још: [cf. оразац 2]. засукати 1 додај: [vidе узвратити 1]. двојак, а, о исправи: двојк, а, о.

зашто 1 још: [cf. јер 1]; — 2) исправн: дёмишкиња – додај: [димишкиња).

cf. [vide) јер [2]. Дечани и додај: [— 2) село у кнежини збацити — додај: [vidе сврћи 1).

Реци (у Старој Србији); cf. 2 Река]. збор – додај: [cf. сабор 1]. диздаров - додај: [диадарев).

зеленка додај: [лакши топ или пушка (бодијел 1 још: [cf. тал).

санска шиба)]. димишкиња додај: [демишкиња).

зеленко додај [ — 2) име тону; cf. Петраш). димишћија још : [cf. шамлијанка). златна бубица — додај: [sie jpаniјфе sliege, динари исправи: vide динар 4.]

lytta vesicatoria L.), а избриши : свитац 1. дитиња бӧлест додај: [зап.].

злів 1 додај: [cf. трут 2]. ajak на крају чланка треба да стоји обла злörӯк још: [cf. слутов). (а не угласта) заграда.

злопамтило додај: [cf. темерутин]. дјељкање

исправи: дјељкање. до 4 исправи: cf. за [8].

йверје - додај: [cf. скаље, тријешће). догодити — исправи : [дого]дім.

извадити 1 додај: [ef. повадити 2]. доживљетн исправи доживљети.

издёрати 1 - још: [cf. издријети 1, подријети 1]. дома 2 — додај: [cf. себе 2).

издисти

исправи: (заш.). домислити се исправи : у. е. [pf.] impf. йздријети 1 - додај: [vidе издeрати 1]. дори до исправи : cf. ћа [3].

измршавити још: [cf. омршавити). досађивати 2 - још: [cf. притуживати). 1. некати 1 додај: [cf. 2 питати 2]. 1. доста још : [cf. унатрч].

искрица 2 исправи: прстенак [За). доцкан још: [cf. позно].

истина додај: [cf. правда 2). Apâr 1 исправи: cf. [vide 2] скуп.

йһи 1 – још: [cf. ходити 1]. дријенак 3 — још : [cf. црквина 2). дробан, бна, био — исправи: cf. "(vide 1] си- јадиковина — додај: [стрмогрeд]. тан [1].

јама — исправи: cf. рупа [1 и 2). дроњак још: [cf. траље 2, шукаре).

јамити се додај: (у Далм.). дубило — исправи : уide стублина [1]. japёб — исправи: perd. sax. [p. rubra Briss.). дужан, жна, жно додај: [cf. крив 3].

jäтка ! — додај: [f. adj. pon jäдак, тка, тко]. духан исправи: [cf. 2 табак).

jёд 2 - додај: [cf. чемер).

јединити истакни ријеч: тужјела. фаво исправи: cf. [водач, 1 вран 3]. једогоња истакни ријеч: Бонески. финѣер додај: [vidе бисер).

јеребица додај: [cf. шкрга ; јарек). kйнђеров – додај: [vidе бисеров].

јурити 2 - исправм: vide [врљати 1] ландати 1. Бӯр — додај: [cf. Јанок).

Јурук додај: [cf. Помак ?]. хабљак 2

исправи: прстенак []. 1, камен 1 - јошI: [cf. стијена 3]. жацнути се још: [cf, цаснути се).

кантар исправи: кантар.

[ocr errors]

метех

капати 1 додај: [cf. 2 тајати).

ποπάαααα

исправи: ам. квасити 1 додај: [cf. мочити).

лудак — још: [cf. муһурла, сакалуда, 1 слуЕврчати додај: [vide 1 врчати 1].

та, сулудник, сулудњак, шупљав, шупљан, кидати 1 додај: [cf. тргати 1].

шупљина 2]. кирација исправи: [vidе укућанин 1]. кириција додај: [vidе возач).

љётo 2 додај: [vide година 1]. кӣцош још : [cf. фићфирић].

љуљашка још: [cf. цуљка). клизав, а, о још : [cf. склизав.

Љума – додај: Гријека и област у сјеверној кліцалица још: [cf. чoрoje].

Арбанији). Вобиљи До додај: [на путу од Сарајева у

магацин исправи: [2] амбар [1]. планину Трескавицу).

мажа — додај: [vide цента]. кољено 3 додај: [vide прешљен 2].

малопрешњица истакни скорашњица. комице — исправи: vide [окомице) накомице. | мах 1 – још: [cf. 2 тир]. комоштре исправи: комоштре.

марарупа 1 још: [cf. цјепача). коњушница 1 јоші : [cf. стаја 1, стајница, машљика — додај: [ser pinselbaum); — још : шталог).

[cf. попова муда). копӣле исправи : п.

медвјеђа лијеска — додај: (Dicknass (иза користовати - додај: [cf. прудити).

Ватт) и: cf. шемишљика). Косајница – додај: [Ријека и крај у Србији,

мёдовина још: [cf. шербе). у топличком округу).

meha 1 још: [ef. метех (мете, метев, метеј), кошара још: [cf. појата 1].

мргию 4); 2) исправи: [vidе жбун]. красан исправи: [vidе 2 лијеп].

melân краставац

додај: [cf. мргињаш). — исправи: [cf. кукумар).

1. мести кријешва исправи: vide [1] трёшња.

исправи: метём.

мете додај: [m.]. кришкара додај: [(у Мачви) капа од исте тканине од које је и фес, само не од јед

исправи : (cf. метеј [мәтев), мете). ног него од више комада који су унивени

метнути 1 исправи: cf. ....ставити [1].

механа - додај: [меана). један за круги као кришке. Кад момак тражи себи дјевојку, придјене за кришкару перо

мијешати се још: [cf. уплетати се).

ийш додај: [cf. окамењак). пауново, па тако хода по сабору).

мједеница још : [cf. чактар, чактор). Крново — додај: [висораван између Жупе Никшићке и Дробњака (у Црној Гори)).

мједењак исправи : cf. медењак [1].

2. младица 3 — још: [cf. трута). крю, крња, е истакни ријеч : најпрви. Крњево

мљечар 1 — додај: [cf. мљечара). исправи: п. креме — исправи: vide [мртвачина) мртвина.

модар, дра, дро — још: [cf. плаветан).

избриши угласте крст 2

1. модрина и 2, модрина додај: [осам звијезда у јату „лабуд“].

заграде око 1. и 2. крстаче — исправи: крстаче.

морска свиња — још: [cf. свиња 2]. Крф исправи: Крф.

муанат, а, о

исправи : cf. слаб. Врчава истакни ријеч: Скопаљском,

муштва

исправи : муштва. крчале исправи: развалио.... кубуре 2 још: [cf. призрен 2].

надцјелити додај: [јуж.). кўкрака исправи: vide [жбун) кукрика.

надживјети још: [cf. 2 престајати). кукуријек 1 — исправи: Riертиз.

налетица

још: [cf. укољица). кукурузовина још: [cf. шаппарика 1].

1 намирити 1 - још : [cf. средити 2]. кулуковати још: [cf. рaбити).

намјеран, рна, рно, треба да дође испред кумовски исправи: quod decet.

намјерење. кўп — исправи: [vide) сабор [1 и 2). [намјеста — исправи објашњење: (на мјеста)]. кўхати 1 још : [cf. пећи 4].

[напамет додај: (cf. памет 3)].

нацијати се – додај: [cf. сушити 3]. лија 2 исправи: (јуж.) [и зап.].

напојити joiп : [cf. отпојити). лијев исправи: лијев.

наслада додај: [cf. раскошје). лишида 2 — додај уз ријеч Ramile: [Bajtats. невјеста исправи: cf. снаха [1 и 3]. Eibisch); исправи: [abut. Avicenae L.).

невоља

још: [cf. притуга). 1. лиска 2 исправи: ful. chloropus....; до- некада још: [cf. Њекадар). дај: [cf. трѣка].

нестати 1 још: [cf. прибрати се 2, премиловљење 2 додај: [vide 2 рибање].

нути 2]. ловраши исправи: ловраши.

нишан 2 још: [cf. очаник). логор исправи : cf. [vide 3] око.

носилац још: [cf. содат 2). адмача исправи: одрина [1].

носити 1

додај: [cf. пртљати 3).

« PreviousContinue »