Page images
PDF
EPUB

ДРЖАВНО ИЗДАЊЕ ВУКОВИХ СПИСА

1. Српске народне пјесме:

Књига ирва, у којој су различне женске пјесме, Биоград 1891, 8°, стр. LXXX, 662 и три стране нота; цена у тврдим корицама 4, у меким 3 динара.

Књига друга, у којој су пјесме јуначке најстарије (друго државно издање), Биоград 1895, 89, стр. ѴІ и 648; цена у тврдим корицама 4, у меким 3 динара.

Књига трећа, у којој су пјесме јуначке средњијех времена, Биоград 1894, 8°, стр. VI и 551; цена у тврдим корицама 3, у меким 2 динара.

Књига четврта, у којој су пјесме јуначке новијих времена о војевању за слободу, Биоград 1896, 8, XLVI, 512; цена у тврдим корицама 3, у меким 2 динара.

Књига лета, у којој су различне женске пјесме, Биоград 1898, 89, стр. XXXIV и 632; цена у тврдим корицама 4, у меким 3 динара.

За овом ће књигом ући у штампу:

[ocr errors]

Књига шеста и седма (последња), у којима ће бити јуначке несме разних времена, из Вукових рукописа, и црногорске песме, штампане као V књига после смрти Вукове.

П. Српске народне приповијетке, загонетке и пословице:

Књига прва, Српске народне приповијетке и загонетке, Биоград 1897, 89, стр. ХѴІ и 423; цена (у меким корицама) 2 динара.

Спремљена је и још ове године ће ући у штампу:

Књига друга, Српске нар. пословице, с допунама из Вукових рукописа и из „Срп. Рјечника. «

Ш. Скупљени граматички и полемички списи :

Књига ирва (год. 1814—1818), Београд 1894, 80, XV, 224; цена (у меким корицама) 3 дин.
Књига друга, свеска 1. (год. 1818—1822), Београд 1894, 8o,
стр. 240;
цена 3 динара.
свеска 2. (год. 1824-1835), Београд 1895, 89, стр. XI и 241-511; цена 3 дин.
Књига трећа, свеска 1. (год. 1836-1847), Београд 1896, 89, стр. 256; цена 3 динара.
свеска 2. (год. 1847—1864), Београд 1896, 89, стр. ХІ, 257-594, и једна таб-

лица снимака; цена 3 динара.

Спремљена је за штампу и изићи ће до краја ове године и последња:

Књига четврта, у којој ће бити допуне и регистар.

ІѴ. Српски рјечник, истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима. Треће (државно) издање, поправљено и умножено. Биоград 1898. Вел. (лекс.) 80, стр. XLIV и 880.

V. Скупљени историјски и етнографски списи:

Књига арва, Грађа за српску историју нашега времена и животи најзнатнијих поглавица овога времена, Београд, 1898, вел. 80.

Спремљена је и одмах ће се за овом књигом дати у штампу и:

[ocr errors]

Књига друга, у којој ће бити краћи историјски чланци и полемика;
Књига трећа и четврта (последња): Етнографски и географски списи.

Као завршетак Вукових списа штампаће се:

ѴІ. Вукова преписка с домаћим и туђим књижевницима.

за њом ће се штампати:

[ocr errors]

ALPHABETI SERBICI

cum

VICINIORUM POPULARIUM ET ALIIS CULTIORIS EUROPAE ALPHABETIS PARALLELISMUS.

Serbic. Croat. Bohem. Polon. Hungar. German. Ital.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][subsumed][merged small][subsumed][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

*) Nil sonat, sed r literae, quae Serbis, sicut Bohemis, vel sola absque ulla vocali, syllabam facit, apponitur, ne eadem r litera ad praecedentem aut sequentem syllabam trahatur, e. g. умpыo lege u-mr-o. [Pro po in hac editione (III.) substituitur p.]

ДЛЯ РУССКИХЪ.

Буквы, употребляемый Сербами, суть тѣже, какъ у Русскихъ, и имѣютъ тоже

значеніе. О пѣкоторыхъ немногихъ особенностяхъ должно замѣтить слѣдующее:

1) Б (†, 4) выражаетъ звукъ, котораго не существуетъ въ Русскомъ языкѣ. Онъ образуется изъ д, жд и иногда (въ чужестранныхъ словахъ) изъ г. Выговаривается еще мягче, чѣмъ по-русски дъжь; н. п. дође произноси какъ додьжьэ; такъ и: међу, рођен (Церковно-Славянски: межд$, рожденъ); анђео (отъ ангелъ).

2) Ћ (ћ, 4) также не существуетъ въ Русскомъ языкѣ. Оно происходить отъ т, шт (щ) и иногда (въ чужестранныхъ словахъ) отъ к. Произносится еще мягче, нежели по-русски тѣчь; н. п. доћи произноси какъ дотѣчьи; такъ и: нок, позлаћен (ЦС. ношь, позлашен); Кивот (отъ ßovós).

3) Џ (џ, 4) и въ Сербскомъ языкѣ употребляется большею частію въ чужестранныхъ словахъ. Произносится почти какъ Русское дж или чж; н. п. хоџа произноси какъ ходжа или хочжа.

4) Љ составлено изъ л и ъ. Такъ вездѣ и произносится; н. п. земљом про

износи зэмльомъ.

5) Њ составлено изъ н и ъ. Также и произносится; н. п. њему, њом произноси ньэму, ньомъ.

6) 1 (j) выговаривается вездѣ какъ Русское й; н. п. јој произноси йой, дјеца произноси деца, чују произноси чуйу.

7) Е (0) вездѣ и во всякомъ положеніи выговаривается какъ Русское э; н.

п. ево произноси эво, идете произноси идэтэ.

Всѣ прочія буквы выговариваются совершенно такъ, какъ у Русскихъ.

а*

LEXICON

SERBICO-GERMANICO-LATINUM

EDIDIT

VUK STEPH. KARADSCHITSCH

EDITIO TERTIA (PUBLICA), EMENDATA ET AUCTA

BELGRADI

IN TYPOGRAPHIA REGNI SERBIAE

MDCCCXCVIII

СРПСКИ РЈЕЧНИК

istumačen

ИСТУМАЧЕН

njemačkijem į katinskijem riječima

ЊЕМАЧКИЈЕМ И ЛАТИНСКИЈЕМ РИЈЕЧИМА

СКУПИО ГА И НА СВИЈЕТ ИЗДАО

Vuk Stifanović Karaĺžić

ВУК СТЕФ. КАРАЏИЋ

ТРЕЋЕ (ДРЖАВНО ИЗДАЊЕ, ИСПРАВЉЕНО И УМНОЖЕНО

У БИОГРАДУ

У ШТАМПАРИЈИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

1898

« PreviousContinue »