Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

leranda militis fui licentia omnium fere odia in fe conciraffet,Trapsfiluani correptis armis duce Stepbano Tsáki, Michaelem, prope Enyedinum adorti, non modo memorabili clade affecerunt, verum etiam, quod Basta nullas ei ex condicto fuppetias ferret, e regno profligatum , in Valachiam reiecerunt, Hunc in modum ab inuilo fibi Valacho liberati Transliluani, libentius iam Rudolphi caefaris , qua regis Hungariae, dominatui le fe fubiecere, quodque diu iam ante incalfum vrserat caesar primores gentis folitum illi fidelitatis facramentum fumma animorum confenfione praesticere, Georgio Basta copiarum duce caela. ris personam referente : miffi deinde sunt communi nomine Pragam legati id perfecturi, vt vel Maximilianus archidux principis poteftate prouinciae moderandae praeficeretur , vel ordinibus prouinciae facultas daretur Wayuodam fibi deligendi, aeque Hungariae regi fidelitatis iuramento obftringendum. Verum cum caefar, vt erat in grauiffimis etiam pegotiis definiendis vlcra modum fegnis, et cunctabundus, legatos aliquot mentibus absque responfo apud fe retinuillet, multo. rum e Transfiluanis animos a fe fe alienauit : qua opportunitate vius Ioannes Zamoiski quo Sigisriundo Báthorio, cuius fororem in coniugio habebat, expeditius iter ad princi. patum redderet, Valachiam iufto cum exercitu ingrellus, Michaelem Wayuodam tanta cum caede profligauit, vt is çum paucis luorum in alpium abdițis falutem quaerere fit coactus: ab hac victoria cum Zamoiskius af

hnis reducendi caufa in Transfiluaniam quoque se irrupturum fimulaffet , prouinciales, quid caefar legatis fuis Pragae refponfi daturus eller, incerti, non exspectato eorum aut nuncio, aut reditu Claudiopoli vere anni 1601. conuentum habuere, in quo Sigismundus Báthori rursus principatui reftitutus fuit, missique continuo ad eum in vicina Moldauia commorantem nuncii, qui illum ad capessenda iterum prouinciae gubernacula inui. tarent: qnibus ille fine mora obsecutus fub finem Aprilis e. a. tertium iam principatus iura capelliuit. Communi huic defectioni Georgius Bafia minime oblistere poterat, quod potiorem copiarum parçem, ne Transfiluanis moleftus effet , in hiberna per Hungariam diftribuerat. Sigismundus autem, vt le in recuperato regno conímabiliret, eodem tempo. re legatos er Bizantium ad Mahometem Turca. rum imperatorem, et Pragam ad Rudolpbum mifit: ille perlibenter eam Trausfiltanos rur. sum clientelae fuae autorandi opportunitaremu arripuit, confirmatoque fine mora principi, opem omnem aduersus quosuis hoftes proli. xe addixit: Rudolpbus autem toties repetita Sigismundi inconftantia , et ingratitudine ad iuftam prouocatus indignationem et legatos illius, et eos, quos a prouincialibus dudum iam ante millos meminimus, non fine stomacho, et Praga, et cunctis suis e terris iuflit facellere. Atque fub hoc tempus cum Michael Vala. chiae Wayuoda a Zamoiskio, vt narrauimus, profligatus, Pragam appuliffet, adeo fidem luam caefari probauit, vt is hominem, vtilem

fibi deinceps fore ratus, maximis, et honoribus, et muneribus prius excultum in Transfiluaniam remiserit, datis ad Georgium Bastan mandatis, vt communibus cum eodem consiliis, et aequali cum potestate, prouinciam bello, paceque adminiftraret

. His igitur ducibus vnitis viribus bellum gerentibus, Si. gismundus die II. Augufti eodem anno canta cum caede suorun deuictus fuit, vt aegre in Moldauiam fuga euaferit. Sollicitatis dein. de incallum per Moysen Székely copiarum suarụm ducein apud Turcas auxiliis, pofita recuperandi principatus (pe, tantum in coties ab fe offenfi Rudolphi caesaris clementia fi. duciae collocauit, vt oratorem ad eumdem Pragam miferit, veniam deprecaturum, qua

Qbrenta , ipfe resignaca prius in habito Clau. 1602 diopoli ordinum conuentu, A. 1602. Baftae

Transliluania, eodem profectus, annua L. mille florenorum ftipendia obtinuit en lege, vt vitam deinceps in arce Lobkouicia ageret,

neque le inconfulto pedem e Bohemia effer· 161C ret, vnde ob proditionis fufpicionem A. 1610.

Pragam (raductus, honesta in custodia ad an. 1613. num vsque 1613. detentus obiit aetatis an

no XL. (a); dignus sane miseratione princeps, qui res Transsiluanicas non minus, quam familiae fuae proprias ingenii lui mobilitate corrupit, occafionemque praebuit, vt Trans

(a) Copiofius haec videri poffunt apud Iftaánfi Hift

lib. XXXI. et sequ. Wolfganguin Bethlen lib. X.

[blocks in formation]
[ocr errors]
« PreviousContinue »