Page images
PDF
EPUB

illo in regem Hungariae eligendo fuffragia permoueret : quod is non impigre poftea prae. itirit. Ipfe autem Illésbázius, qui tum forte ad superiorem aeque, ac Tibiscanam Hune gariam, a Botskaianorum manibus in Rudolpbi obsequium recipiendam, vt commiffarius cae: fareus millus erat,per eamdem opportunitatem, cunccos earum partium dynástas, ac nobiles, ipsosque adeo Travsfiluanos Mathiae parti. bus conciliauit , vt adeo, signo dato , omnes ad arma pro eodem corripienda fe conuola. turos fidem dedeript.

S. XIX.

Rudolphus Auftrian, et Hungariant Mathias

fratri cedit. it Interea Matbias de propensis in se Hunga:

Forum ftudiis edoctus fub principium anni 1608 1608. Pofonium fe contulit: quo fub idemi

tempus ingens primorum regni per Illésbica zivin, et Thurzonen alio fub praetextu excitorum frequentia confluxerat. His igitur vna conuocatis, Mathias chyrographum, quod ab Auftriae ordinibus acceperat, exhiberi iufsic, orauitque , vt ipfi quoque con

confimilem fibi ex parte gentis Hungaricae cautionem darent. Cunctis, qui aderant, citra difficultatem alfentientibus, vous obftitit Franciscus Forgats ante episcopus Nitrienfis, cum vero Rtdolpli beneficio ad Strigonienfem metropolim promotus, ac insuper ex eiusdem commendation

[ocr errors]

ne, in S. R. E. cardinalium collegium con-
ptatus ; qui cum in folenni illo chyrographo
legeret , ira archiducis partes aduersus quem-
uis adversarium sequendas effe, vt ne caefar
quidem exciperetur, negauit se vllo mira-
rum, aut etiam morcis metu intentato adactum
iri, vt tantam perfidiam, et ingratitudinem in
caesarem admitteret: quapropter cum a fum-
mi pontificis cubiculario in D. Martini tem-
plo Polonii solitis cerimoniis pileum accepit,
Matbias, qui caefaris absentis vices obire
debuerat, vi fuain, indiguationem declararet,
fponte ei solenpiraci fe fe fubduxerat. Ce-
terum vnius anciftiris , et inermis repugnan-
tiam parui pendendam rus Mathias, adulto
yere anni 1603. cum delecto Hungaro, Au. 1608
ftriacoque milite Morauiam subiit : cuius
primores vbi ei fidelitatis facramentum nun,
cupassent , Bohemiam nemine refiftente in
grellus, prope Tsaslauiam conftitit, millis
que Pragam legatis, Auftriam primuni, tum
Fero Hungariam fibi a Rudolpho copcedi Ha,
gitauit. Caefar paucis ante diebus per comi.
tem Altban de Austriacorum pro Matbia con-
iuratione edoccus, vt philosophum oporte,
bat, non magnopere commotus fuit, cum,
que huius in fibi fuccedendo iurium aequi-
tatem non inuitus agnofceret, poft dierum
aliquot cum fuis confultationes , fratris voris
quam cumulatiffime fubfcripfit: totam impri-
mis Auftriam vltro Mathiae ceflit, tum ve-
ro certior redditus, Hungaros fidem fuam
iam illi obligaile, hos quoque a iurata fibi
olim , 'vt Hungariae regi, obedientia absolucos

[merged small][ocr errors]

Mathiae iuribus tranfcripfit: vt autem inauģuratio quantocyus pollet peragi , facrum re: gni Hungarici diadema, quod Ferdinandus I. ante fex fupra quinquaginta annos Pragam transtulerat, quodque nonnifi pro coronationis folenniis Posoniuin deferri, ac jis peracris rursum Pragam renehi consueuerat, ipfo D. Ladislai regis fefto , die XXVII. Iunii per cardinalem Dietrichsteinium, Olomuceniem e. piscopum, delectorum Hungariae procerum manibus confignari curauit. Eadem occalione, ne quae domefticis in familia Austriaca . diffenfionibus deinceps occasio praeberetur, ita fibi Bohemiam, eodemque fpectantes Moraujae , Silesiae, Lusatiaeque prouincias recinuit vt Matbiam iam tunic suum in illis fuccefforem conftituerit; vnde hic poftea ceteros inter ciculos, designatum in reg em Bohemiae fe appellabat , id quod et diplomata, et nummi aurei hodiędum exftantes loquun. tur: Ferdinando autem archiduci praeter certam succesfionis, fi Mathias absque herede obiret, fpem, Styriae, Carinthiae, et Carnioliae pofseflio stabilita fuit: fic tum domefti. cae illae discordiae citra omnem caedem sunt sopicae (a).

S. XX.

(a) Haec omnia copiofius videri poffunt apud Iftuánfi Histor. lib. XXXIV. es continuationis eiusdem lib. XXXV. et VI.

S. XX.

Rudolphi caesaris abitus. Cesioni huic triennio adhuc fuperftes R2dolphus caefar, anno demum 1612, die X, Ianuarii vitam clausit, Mathiaeque fratri ex pactis, quorum supra meminimus, prouincias omnes moderandas reliquit, Pragae fepultus. Erat Rudolpbus vt religione, ita ingenio quoque, et multarum dilciplinarum cognitione conspicuus : verum literario otio ita ex aniino deditus, vt, quod priuato homini fummae laudi fuiflet , id illi, vt tot populorum rectori, non immerito vitio fit datum: astronomicis praesertim obseruationibus, et calculis vltra modum immersus, ita subinde reipublicae curas, et negotia faftidire coepit, vt vel intimis aulae adminiftris difficiles ad eum paterent aditus; poftquam etiam de gravisfimis monarchiae negotiis , quae moram non ferebant, edoctus fuit, adeo astronomiae ftudio fibi interdum ereptus fuit, vt mentem ad ea longiore etiam tempore non intenderet, responsaque per plures nonnumquam menses differret, ac talia tum redderet mandata, quae mutatis interea rerum rationibus, executioni amplius dari nequibant: qua sua fiue negligentia, siue tergiuerfatione res imprimis Transliluanicas corrupit: in Hungaria autem iis motibus occafionem dedit, quibus mo. narchia Austriaca vehementer conculla haud procul diftabat ab interitu. Vnde docunientum capiant ii omnes, quos Diuina prouidenPALMA P. Ill.

L

[ocr errors]

tia generi humano quacumque demum ratio.
pe moderando praefecit, vi honeftis etiam
ac innocuis animi ftudiis, et oblectationibus
ita moderate femet mancipent, ne illorum
caufa communem curae fuae creditorum fde
lutem negligant. Cerera inter laude digna
Rudolphi caesaris inftituta illud ceyleri poi.

eft, quod primus omnium fcholas Catholi. 1586 cas A. 1586. Tyrnáuiae ftabiliuerit, collata

fcientiarum e focietate Ielu profefforibus, et
difcipulis alendis vacante tum Praemonftraten,
fium olim praepofitura Thurocienli : quain

ille fundationem contra nonnullos aduerfari. 1588 os in comitiis A. 1588. summa constantia eft

tuitus: (a) Gregoriani quoque calendarii v1599 sum A. 1599. in Hungariam lege publica in.

troduxit, et mille florenorum mulcta robo .
rauit (6).

[ocr errors][merged small][ocr errors]

S. XXI.

Nibilne iuris in Russian rubram amiffum pace

Bitbonienfi.
Scriptores exteri, praefertim autem Poloni,
S. coronae Hungaricae in Russiam rubram

atque Podoliam jura , per Rudolpbum caesa1589 rem ritu folenni A. 1584. amilla esse con

(@) Decret. IV. in conclufione S. 1. Vide Ioannis Sze

gedi rubricas ad citati decreti ajt. XLIV. (6) Decreti X. art. XLV.

« PreviousContinue »