Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

ordinem fe redigi; ac aemulo fuo fubdi pateretur. Aegrum idcirco, multaque animo agitantem Zápolyam Hieronymus Laskius Polorrus, vir infigni 'ingenio, et conflii": vi -praeditus amice confolatus, hortari coepit , vt quando fruftra iam Christianorum princi. pum auxilium imploraffet, ad Solimanni Turcarum imperatoris - patrocinium confugeret, qui vt exulis principis nu folium restituti gloriam adipisceretur, perlibenter eam opportunitatem fic arrepturus. Exhorruiffe fer. cur Ioannes inexspectatum hoc confilium, quod et de feliciorei exitu dubitaret, et vereretur, ne Solimannus ea occafione ad occupantdam Hungariam vteretųe 9. r.verum cum La-skius vehementius instaret, se legationem fuis lumtibus obiturum, ac omnia, quae Hun. gariae faluti noxia, esse potsent, prudenter amolicurum polliceretur, cessit demum Zápolya, id Virgilianum ingemivans : Flectere fi nequeam: Superos, acberonta mouebó. Ittque Laskius plena agendi poteftate instruccus é Polonia difceffit, ac post multa et viarum

incommoda ,, et vitae discrimina die XXII. 1528 Decembris A. 1528. Bizancium appulit. Quia

bus viis, quibusue artibus rem Zápolyae idem egeric Lyas kius, operis, quod fcribimus, breuitas non finit plurihus explicare (a). Difficiliorem ille principio sensit prouinciam,

() Laskianae legationis Ephemerides a' Cl. Belio e.

ditas Annalibus suis inseruit Cl. Pray Tomo V. ad h. a. pag. 199.

+

quam ante fibi persuaserir, propterea, quod Turcae intellecta duorum.nemulorum de regno contentione, Hungaros et dillidiis laborantes, et domestico bello labefaccaros, paulo post rotis viribus inuadere, ac vno vel. ut impetu fub iugum mittere, firmiter iamı in fanctiore consilio fuo , quod diuanum ap pellant, decreuerint : at poftquam Ludouici Gritti (a) hominis vaferrimi, et Turcicae aulae admodum cari opera , Ivraimi Vezirii beneuolentiam fibi conciliauit Laskius, vt erat ingenio , et eloquentia promptus, eo demum negotium adduxit , vt Salimannus nominis fui gloriam imperii fui vtilitatibus anteponens, intimam cum Zápolya amicitiam pepigerit his fere conditionibus': Solimannus Ioannem folio Hungarico pleno iure restitueret , reftitutum contra Ferdinandi vim copiis fuis tueretur

Ioannes ex aduerso nulla eapropter seu seruitute, leu cributo obítrictus eller, som laque amicitia, et armorum contra quemuis hostem focietate fuam erga benefactorem gratitudinem teftaretur. His die III. Febru. arii A. 1529. ex sententia confectis, laetus 1529 Laskius, nomirato, qui vices fuas obiret, resque Ioannis Bizantii curaret , oratore Ludouico Gritto, cum execrandi, Hungariaeque funeftiflimni foederis tabulis in Poloniam ad Ioannem properavit, optatiffimo eo nuncio exulem exhilaracurus: à quo is subinde in

[ocr errors]

(a) Ludouici Gritti natales, et fata lege apud louiuin

Hiftor. lib. XXVIII, pag. 282,

nauatae operae praemium, perpetui comitis Scepusiensis honore, Késmarkino, et pluribus aliis dominiis dovatus fuit (a).

S. IV.

Ferdinandi res in Hungaria Turcarum metus

inclinant.

Paucis post Laskii discelsum diebus venit Bizaprium Ioannes Hobordanszky , miffus a Ferdinando legatus eo fine, vt aliquot anno. rum iuducias cum Turcis conficeret : fed is inconsiderata lua cum Turcis agendi, loquendique ratione, alienatum iam alioquin Solimanni a principe fuo animuin paulo arrocius, quam credi" posit, irricauit : quemadmodum enim a ministris Viennensibus, quibus aulae Bizantinae arrogantia , et genius hactenus incognita fuere, instructus erat, quo Ferdinandum procul ab omui metu elle declararet, fimul autem Auftriacae potentiae formidinem Turcis incuteret, Belgradum, Sabatfium, Sirmium, laitzam, et quidquid poftremis in Hungariam expeditionibus illi occupauerant, non minore imprudentia, quam audacia rettitui repetebac: negans aliter a prin.cipe suo inducias polse concedi. Intempesti

(a) Analectoru'n Scepusii parte III. pag, 223,

ua ea iactantia vsque adeo in furorem actus fuit Solimannus, vt hominem fine mora Bi. zantio faceffere, Ferdinandoque renunciare iufs ferit, se proxima'aeftate validis cum copiis Budam,ac Viennam venturum,ibidemqüe inito cum eodem certamine, litibus finern impofituru: (a). Feralis ea comminatio multorum ex Hungaris, qui Ferdinando adhaerebant, animos confernauit, vt qui ab ea expeditione cercillimani patriae fuae ruinam non ex vano ominabantur. Zápolya autem poftquam de propitia Solimanni erga fe voluntate per reducem Laskium edoctus fuiffet , datis ad Hungariae magnates, atque nobiles literis, omnes, et fingulos hortatus fuit, vt fibi propediem in Hungariam aduenturo vires , dextrasque coniungerent, nifi potentiflimi Turcarum im. peratoris vindiccam potius, quam clementiam experiri malint. Vbi autem quamplurimos e superioris Hungariae dynastis, ac nobili. bus aduentum fuum auide praestolari, ex fratre, Georgio Martinusio didicit , aliquot Polonorum cohortibus ftipatus, Callouiam versus irrupit, imparatosque adortus Ferdinandeos memorabili clade affecit, cuius victoriae fama, de industria exaucta, multum momenti attulit , ad augendum eius factionis numerum: quali enim iam Ferdinandus debellatus effet,

(Iovius Hiftor. sui temporie lib. XXVIII. Ioannes Zermegh in historia rerum gestarun inter Ferdi. nandum , et Ioannem lib, I. $. VII.

certatim Hungari, ac Transliluani ad Ioannem tamquam ad victorem confluebant: quae de. fectio communis fere poftea euafit, vbi certiflimis nupciis vbiuis diuulgatum fuit, Som limunnum, exulis regis folio reftituendi caufa,, feftinatis itineribus Hungariae appropinquam re: cum enim vnusquisque, ac impriniis inferiorum regni comitatuum proceres, quo se, resque suas a Turcarum immanitateli beras praeftarent, Ioannis se partium effe funt profesli : vt adeo ille paucarum hebdomadarum fpatio, potiorem Hungariae pare tem haud magno impendio Ferdinando eri. puerit (a).

S. V.

+

Solimannus Buda potitur.
Neque vanus fuit de Turcarum aduentu fu-
1529 mor: Solimannus enim aeftace anni 1529. iis

ipfis in campis Mohatsientibus, vbi Hun-
garos internecina clade proftrauerat , ad re.
nouandam in animis eorundem funestae cla-
dis memoriam, castra collocauit. Hic eum
Ioannes de Zápolya procerum corona ftipa-
tus falutauit, dextramque patroni fui ofculo
veneratus fuit : ea clientis fubmiflione non

medios

(a) Ioannes Zeravegh loco citu

« PreviousContinue »