Page images
PDF
EPUB

tendunt : ad quos refellendos satis erit rem, vti gesta erat , paucis explicare. Stephano Báthori Poloniae rege A. 1586. line herede 1586 e viuis fublato, duo potiffimum eius regni diadema ambiuere : Maximilianus archidux caefaris frater, et Sigismundus rex Sueciae : hic a Ioannis Zamoiskii cancellarii , ille a Zborouii faccione electi, eodem prope tempore delecta cum milicum manu inaugurationis causa Cracouiam contendere : verum com milla ad Silefiae limites pugna, Maximilia. nus victus in aduerfae faccionis Polonorum venit poteftatem , apud quos biennium fere captiuus exegit, non fine Rudolpbi caefaris, et cognatorum Auftriacae domui principum indignatione; poft multas denium praecipu. arum Europae aularum, et cumprimis Sixti V. Papae incerpellationes per pacem, quam Bitbonienfem , et Bendzinensem vocant A. 1584., die IX, Martii conclufam, é captiuita. 1989 te liberacus: tractacu hoc eo Rudolphum ad. egere Poloni, vt cunctis primum donjus Auftriacae, tum vero etiam regum Hungariae in quascumque demum regni Polonici ditiones iuribus, ac praecensionibus renunciaret: fidem quoque dare tum debuit caefar, se cu. raturum pro viribus, vt renunciationem hanc cuncti Austriacae doinus principes, cum vero Hungariae ordines ratam haberent : illi caesari haud grauate assenfi funt, non item Hungari, quos Rudolphus cum faepe alias, tum vero quam inaxime in comitiis A. 1593. 1$93 ad renunciationi huic fubfcribendum incallum

1

sollicitauit (a). Ipfe quoque Nicolaus Iftuanft palatini officii locumtenens, qui cum Petro Heresintzi Iaurinensi episcopo aulae cancella. rio, nomine regis Hungariae tractatui Bichos nienfi intererat, coram caefaris oratoribus nomine gentis fuae interceflit, ne ea Rudolphi renunciatione veteribus S. coronae Hungaricae in Poloniam iuribus quidquam officeretur (6). Redux inde in Hungariani Istudnfius eiusdem argumenti interceflionem capitulo Scepufienfi consignauit , atque hac ratione tum etiam aptiqua S. coronae in Ruf fiam rubram, et Podoliam iura fatis prouide fuftentata funt.

[ocr errors]

(a) Ex propofitionibus regiis die XI. Februarij A.

1593. per Mathiam archiducem ad ordines regni fransınissis, eorumdemue responsis. Item ex Ru

dolphi II, literis kaud ita pridem in lucem editis. (h) Ifuánfi Histor. lib. XXVI. pag. 352.

MATHIAS II.

IMPERATOR,

REX XLII.

A. C. 1603

S. I.

Mathiae regis inauguratio , ac noua quaepian:

tum constituta.

Matbias cunctis, quae optare poterat , a Rudolpbo fratre impetratis laecus, vt primum Viennam rediit, folo regni Hungariae guber. natoris titulo, ac poteftate vlus, generalia comitia ad diem XXIX. Septembris e. a. Pofonium indixit, in quibus coronatio sua per. ageretur, confirniataque Viennenfi pacifica. tione, idmodi conftitutiones ederentur, quae stabilem deinceps regem inter , et populum concordiam, communemque totius gentis tranquillicatem , et falutem tuerentur. Itaque confulto dilata noui regis optione, et inau. guratione ea prius, quae plerisque tuin magis cordi erant, perferri placuit. Initium factum a religionis negotio: cuius diuerfitas ne mutuis inter ciues diffidiis ansam deinceps praeberet, quemadmodum iam pace Viennen

[ocr errors]
[ocr errors]

fi sancitum erat, praeter Catholicam religio.
nem, Augustanae etiam, et Helueticae con-
fessioni liberum vbique exercitium concel-
fum , dataque vtrique huic facultas superin.
tendentes conftituendi, qui suis quique sa-
cris praeeffent (a). Sancita cuni Turcis pa-

quieteque patriae reddita , cum exterae
copiae minime iain neceffariae viderentur
miles exterus omnis e regno educatur : ne.
que regi deinceps liberum fit, citra ordinum
consensum, bellum cuiquam indicere vel
militiam extraneam rursus in regnum reuoca-
re (b). Capitapeatus et bellicae praefecturae
omnes, exautoratis exteris , folis deinceps
Hungaris conferantur : vnus laurinensis prae-
fidii capitaneus fua in statione ad tempus con-
frnatus, ea tamen lege, vt collegam acci.
peret Hungarum, ac vna comitis palatini iu.
Tisdictioni fubiaceret: in tota autem Dalma-
tia, Croatia , et Sclauonia omnis res milita.
ris a bani vnius imperio, et autoritate de-
penderet (c). Rex deinceps in regno habi.
taret: quodG eum grauibus de caulis diutius
inde abeffe oporteret, palatinus cum con-

filio regio Hungarico plena regnum gubernandi poteftate effet joftructus (d). Quo conflium Hungaricum, et cancellaria Hur. garica eo opportuuiora , ac reipublicae vti

(a) Mathiac decreti I. artic, I. ante coronat,

Ibidem art. 11. et Xll

Ibidem art. XI.
d) Ibidem art, XVIII.

?

[ocr errors]

liora conlilia regi poslit suggerere, delecri ex omnibus monarchiae Hungaricae partibus, negotiorumque vsu insigniter exculti viri ad vtrumque dicasterium, citra religionis difcrimen, accerferentur, interdictumque deinceps effet Hungaris, negotia lua Germanicis di. cafteriis tractanda committere (a): vnde et. iam donaciones, et quaeuis literae regias alia, quam per cancellariam Hungaricam, via, vel certe diuerfa, quam quae vsu recepta fit, forma expeditae nullum robur haberent (6). Sacrosanctum regni diadema domum reuectum, Pofoniensi in arce deinceps afferuaretur duorum e magnatibus, iisdemque fecularibus cuftodiae creditum : ( ) camera regia thefaurarii Hungari, pariter secularis, curae crederetur, nec vllatenus a Viennenfis ca. merae aulicae iurisdictione dependeat (d). Etli Botskaiani feruente adhuc bello ciuili, id fibi efficiendum propofuerant, vt ecclefiae dici a secularibus regni muneribus, supremorum comitum honore , ipfoque adeo confilio regio penitus excluderentur , quia tamen id Matbias jam in pacificatione Viennenfi

, vt ab aequitate, et humanitate alienum, reiecerat, ea folum restrictio demum admiffa fuit, vt illi tantummodo episcopi inter confiliari. os referri, regioque confilio poflint asliftere,

[ocr errors]

Ibidein art. X. (6) Ibidem art. IX. (c) Ibidem art. IV. (d) Ibidein art. v.

« PreviousContinue »