Page images
PDF
EPUB

tendunt : ad quos refellendos satis erit rem, vti gesta erat , paucis explicare. Stephano Báthori Poloniae rege A. 1586. line herede 1586 e viuis fublato, duo potiffimum eius regni diadema ambiuere : Maximilianus archidux caefaris frater, et Sigismundus rex Sueciae : hic a Ioannis Zamoiskii cancellarii , ille a Zborouii faccione electi, eodem prope tempore delecta cum milicum manu inauguracionis caufa Cracouiam contendere: verum commilla ad Silefiae limites pugna, Maximilia. nus victus in aduerfae faccionis Polonorum venit poteftatem , apud quos bievnium fere captiuus exegit, non fine Rudolpbi caelaris. et cognatorum Auftriacae domui principum indignatione; poft multas demum praecipu. arum Europae aularum , et cumprimis Sixti V. Papae interpellationes per pacem, quam Bitbonienfem , et Bendzinenfem vocant A. 1584., die IX, Martii conclufam, é captiuita. 1989 te liberacus: tractacu hoc eo Rudolphum ad. egere Poloni, vt cunctis primum donjus Auftriacae, tum vero etiam regum Hungariae in quascumque demum regni Polonici ditiones iuribus, ac praecensionibus renunciaret: fidem quoque dare tum debuit caefar, se cu. raturum pro viribus, vt renunciationem hanc cuncti Auftriacae doinus principes, cum vero Hungariae ordines ratam haberent : illi caefari haud grauate assenfi funt, non item Hungari, quos Rudolphus cum faepe alias, tum vero quam inaxime in comitiis A. 1593. 1$93 ad renunciationi huic subfcribendum incallum

1

sollicitauit (a). Ipfe quoque Nicolaus Iftuanft palatini officii locumtenens, qui cum Petro Heresintzi Iaurinensi episcopo aulae cancella. rio, nomine regis Hungariae tractatui Bichos nienfi intererat, coram caefaris oratoribus nomine gentis fuae interceflit, ne ea Rudolphi renunciatione veteribus S. coronae Hungaricae in Poloniam iuribus quidquam officeretur (6). Redux inde in Hungariani Istudnfius eiusdem argumenti interceflionem capitulo Scepufienfi consignauit , atque hac ratione tum etiam aptiqua S. coronae in Ruf fiam rubram, et Podoliam iura fatis prouide fuftentata funt.

[ocr errors]

(a) Ex propofitionibus regiis die XI. Februarij A.

1593. per Mathiam archiducem ad ordines regni fransınissis, eorumdemue responsis. Item ex Ru

dolphi II, literis kaud ita pridem in lucem editis. (h) Ifuánfi Histor. lib. XXVI. pag. 352.

MATHIAS II.

IMPERATOR,

REX XLII.

A. C. 1603

S. I.

Mathiae regis inauguratio , ac noua quaepian:

tum constituta. Mathias cunctis, quae optare poterat , a Rudolpbo fratre impetratis laetus, vt primum Viennam rediit, folo regni Hungariae gubernatoris titulo , ac poteftate vsus, generalia comitia ad diem XXIX. Septembris e. a. Po. fonium indixit , in quibus coronatio sua per. ageretur, confirniataque Viennenfi pacifica. tione, idinodi conftitutiones ederentur, quae ftabilem deinceps regem inter, et populum concordiam, communemque totius gentis tranquillicatem , et falutem tuerentur. Itaque confulto dilata noui regis optione, et inau. guratione ea prius, quae plerisque tum magis cordi erant, perferri placụit. Initium factum a religionis negotio: cuius diuerfitas ne mutuis inter ciues diffidiis ansam deinceps praeberet, quemadmodum iam pace Viennen.

[ocr errors]

fi sancitum erat, praeter Catholicam religio. mem, Augustanae etiam, et Helueticae cop. fessioni liberum vbique exercitium concelsum , dataque vtrique huic facultas superin. tendentes conftituendi, qui suis quique sacris praeeffent (a). Sancita cuni Turcis pa

quieteque patriae reddita, cum exterae copiae minime iain neceffariae viderentur miles exterus omnis e regno educatur : pe. que regi deinceps liberum fit, citra ordinum consensum, bellum cuiquam indicere vel militiam extraneam rursus in regnum reuocare(b). Capitaneatus et bellicae praefecturae omnes, exautoratis exteris , folis deinceps Hungaris conferantur: vnus laurinenfis praesidii capitaneus fua in statione ad tempus confirmatus, ea tamen lege, vt collegam acci. peret Hungarum, ac vna comitis palarini iu. Tisdictioni fubiaceret: in tota autem Dalmatia, Croatia, et Sclauonia omnis res milita. ris a bani vnius imperio, et autoritate dependeret (c). Rex deinceps in reguo habi. taret: quodfi eum grauibus de caulis diutius inde abeffe oporteret, palatinus cum con

filio regio Hungarico plena regnum gubernandi poteftate effet joftructus (d). Quo conGlium Hungaricum, et cancellaria Hun. garica eo opportuviora, ac reipublicae vti

. Mathiae decreti I. artic, I. ante coronat

Ibidem art. 11. et Xll
() Ibidem art. XI.
ed Ibidem, art, XVIII.

?

liora conlilia regi poslit suggerere, delecri ex omnibus monarchiae Hungaricae partibus, negotiorumque vsu insigniter exculti viri ad vtrumque dicasterium, citra religionis difcrimen, accerferentur, interdictumque deinceps effet Hungaris, negotia lua Germanicis di. cafteriis tractanda committere (a): vnde et. iam donaciones, et quaeuis literae regias alia, quam per cancellariam Hungaricam, via, vel certe diuerfa, quam quae vsu recepta fit, forma expeditae nullum robur haberent (6). Sacrosanctum regni diadema domum reuectum, Pofoniensi in arce deinceps afferuaretur duorum e magnatibus, iisdemque fecularibus cuftodiae creditum : ( ) camera regia thefaurarii Hungari, pariter secularis, curae crederetur, nec vllatenus a Viennenfis ca. merae aulicae iurisdictione dependeat (d). Etli Botskaiani feruente adhuc bello ciuili, id fibi efficiendum propofuerant, vt ecclefiae dici a secularibus regni muneribus, supremorum comitum honore , ipfoque adeo confilio regio penitus excluderentur , quia tamen id Matbias jam in pacificatione Viennenfi

, vt ab aequitate, et humanitate alienum, reiecerat, ea folum restrictio demum admiffa fuit, vt illi tantummodo episcopi inter confiliari. os referri, regioque confilio poflint asliftere,

[ocr errors]

Ibidein art. X.
(6) Ibidem art. IX.
(c) Ibidem art. IV.
(d) Ibidein art. v.

« PreviousContinue »