Page images
PDF
EPUB

cum omnia humana auxilia abeffe videntur, cilicaciter opitulari et pofle, et velle. Ill. uat huc coronidis loco nonnullorum de Ferdinanđi !l. virtuteiudicia adfcribere. Murtezanes Budenfis vezirius, cum anno, et amplius Bethlenio coniunctus, bellum pul. lo successu fe gerere senfillet , ab armis de. inceps abstinuit, id. caufae dans: Ferdinana dum vere hominem sanctum effe, Deumque et pro illo, et cum illo pugnare. Betblenius quoque non raro familiaribus luis di. cere folebat, difficile elle cum Ferdinando caelare negotium, quod illius animuin nec aduersa deprimerent , nec prospera extolle. rent. Gustauus denique Suecorum rex confellus fuit , non tam copias Ferdinandi, quam virtutem, et piecatem fibi effe formidabilem: quod omnes hi exiftimarent, Ferdinandum Diuina pocius ope, quam viribus humanis de tot hoftibus potuifle triuinphare,

S. XVIII,

Ferdinandi II, coniuges, et liberi. Prima Ferdinandi II. coniux fuit Maria Ama na, Wilbelmi Bauariae ducis filia , ex qua proles IV. reliquit superstites: I. Ferdinan. dum III. imperatorem. II. Leopoldum Wil. beliruin Argentinepsis, Paffauiensis, Oloniucensis, et Halberstadienfis ecclefiarum episcopum, magnum ordiņis equitum Teutonico

rum magiftrum. III. Mariani Annam Maxi. miliano Bauariae duci , atque electori, ac demum IV. Caeciliam Renatam Vladislao Póloniae regi in coniugium datas. Altera cae, faris coniux Eleonora, Vincentii Mantuae ducis filia, nullam ex se sobolem reliquit.

FERDINAND VS

III.

IMPER ATOR,
REX XLIV.

A, C. 1937

$. I.

Initia regni Hungarici vtcumque tranquilla, In medio bellorum per Germaniam tumultu, fatisque laetos inter armoruni caesareorum fuccellus, depato patri fuo in auitoruin regnorum inoderatione fucceffit Ferdinandus it. Apud Hungaros res yocunque tranquil. lae erane, nifi inueterata jam religionuin causa diffidia animos popularium iterum corripuifsent.Fauente Ferdinando H. antis

[ocr errors]

ftitum, virorum apostolicorum , ac praesertim focietatis Ielu hominum zelo, atque conatibus factum interea fuit , vt multi in civitatibus, oppidis, pagisque ad ecclefiae Ca. tholicae gremium sint reducti, magnates quoque, ec pobiles complures ad Catholica sacra transierint, qui vt obnoxios dominatui suo subdicos eo facilius ad eadem amplectenda pertraherent, dimillis protestantium mi. niftris, Catholicos substituere parochos. Exafperatos eapropter acacholicorun tam Au. gustanae, quam Helueticae confessionis sectatorum paulo vehementius animos sensere

cumprimis comitia, quae caesar ad diem XXI. 1637 Septembris eodem anno 1637. Polonium eo

fine conuocauerat, vt conditiones XVII. ad quas obseruandas coronationis suae occasione iuramento se se obftrinxerat, in folenne diploma relatas, publico regni decreto insereret , fimul vero nonnullis totius gentis querimoniis opportunarum legum fanctione prospicerer. Vt apertus fuit conuentus illico omissis de republica confulcationibus, ad grauissimas de religione disceptationes prolapli fuere regni ordines, tantaque ani. morum feruore vtrinque disputari coepit vt contentionibus vix aliquando finis imponendus crederetur; res tota in eo versabatur: Protestantes ante aliorum negotiorum pertracţacionem querimonias fuas propalam in conuentu examinari, templa, et scholas ablatas reftitui, ministros religionum suarum iis, vnde exciderant, locis reponi cupiebant: pegabant ex aduerfo Cacholici, eo quod plu

rimae fcholae, et templa maiorum olim li. beralitate fundata ante protestantium in Hungariam aduentum ad Catholicos pertinuerint, ac idcirco dominis terreftribus ad auicam religionem reuersis, haec quoque iure postliminii ad illorum proprietatem fine reuocata: multis item in locis, in quibus porior iam incolarum pars Catholicis se adiunxit , ministrorum acatholicorum opera fuperuaca. nea euaferit: quare cum haec reftitutio va. riis implexa effet quaestionibus, hanc in ge. nerali illo regni conuentu nec rite examinari, nec decidi poffe contendebant ordines Catholici, Sic cum hebdomadae plurimae inter contenciones, et jurgia exactae fuil. fent , Deque Nicolaus C. Eszterházi palatia nus discordes patrum voluntates ad concor. diam pollet reuocare, tanto affectus fuit caedio, vt magistratu semet abdicandi, priuatamque deinceps in bonis fuis vitam agendi veniam 'a caefare fagitauerit. At caefar cognitis , peripectisque ordinum regni diffidi. is, virum fibi admodum viilem confolatus, porro etiam palatini dignitatem retinere coegit; fopitis deinde praefentia, autori. tateque fua difcordiis, acatholicos bono ani. mo effe iuflit, prolixe pollicitus , fe ea, quae circa negotium religionis ante coronationem fuam iuratuś promiserat, fideliter feruacurum, eorumdemque querelas , cum primum fibi poft terminara comitia vacauerit, et examinari curaturum, et ex aequirate eis fatisfacturum. Ex eo die fublacis de religione difceptacionibus, omnium ftudia volunca

tesque ad necesarias de republica consultationes funt traductae : illud quoque nullo niegotio impetratum fuit, vt Maria Anna au

gutta caefaris coniux die XIV: Februarii A. 1638 1638: in reginam Hungariae inauguraretur:

$. II.

Turbis domesticis fomentum praebet Rákótzius.
Sie tum prima Ferdinandi

, HI. comitia fac tis tranquille terminata , sunt ; verum quia protestantes ibidem Catholicos fibi praeua. luille senserant, contractan inde aninorum aegritudinem domum quisque retulere, quae tanrum abeft, vt labentibus avpis copsapata fit , vt etiam paulo vehementius increuerit, Propagata ; yt iam meminimus, multorum , praetercim autem illuftrium familiarum, ad Auita facra transeuntium , accessione apud Hungaros religione Catholica , poftquam iuuenes plurimi doctrina , moribusque egregie exculti e Catholicis gymnafiis in publi. cum prodiere , ea breui rerum conuerfio facta fuit, vt potiores iam regni magistratus, et dignitates obtinerent Catholici , atque in confilio, senatuque regio ec autoa ritate, et numero antecellerent: his access fit et illud, quod heri Catholici multos pro: teftantium facrorum ministros fuis e dynaftiis exelle iufserint, ac pedetentim fcholas , et

« PreviousContinue »