Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

gubernatorem conftitueret : re ad fenatum
regium delata, nemo fere fuit ex Hungaris,
qui id probaret : omnes hominem exterum ,
illegitimo thoro, patre Veneto, matre Grae-
ca Bizantij natum , ac Turcarum vtilitatibus
penitus deuotum , vltra modum dereftántes,
regem ab eo confilio dehortari non deftite-
re: verum is natura pufillanimis, Solimanni
tum recte ad oppugnandum Ferdinandum A.
1532. appropinquantis gratiam aucupaturus, 1533
maximis fuorum ingratiis vaferrimum homi-
nem totius regni gubernatorem, vno fe in-
feriorem futurum, creauit. Hac honoris, et
poteftatis acceffione tumidus Grittus , clam
cum Solimanno de redigendo in ordinem Io-
anne, Hungariaque, se principe constituto,
ceteris Ottomannici imperii prouinciis ac-
cenfenda, consilia agitare coepit; quoque ne-
gotii tam grandis, multisque obnoxii obsta-
culis executionem eo accurarius defcriberet,
Solimannum ex Hungaria domuin tum reuer-
tentem, Bizantium vfque nemine arbitro co-
mitatus

vnde fubinde valida
peditum , equitumque Turcarum manu ftipa-
cus, in Hungariam redux, propalam iam
ad tyrannidem afpirare coepit ; mox enim, de
Solimanni in se gratia certus, sumimos quos."
que viros, voluntati fuae minus obsequen-
tes, exilio, bonorum publicatione, ac morte
ipfa mulctauit. Hos incer Emericum de Tzi-
bak, virum Ioanni regi in paucis carum, pro-
pria autoritate necari jussit : ex qua agendi
ratione multis fufpicio oborta eft, in id in-
cendere. Grittun, yt potentioribus proceri-

fuit :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

bus e medio fublatis, subinde in Ioannis ipfius
personam gradum faceret. Sanguinaria haec
confilia cum Transsiluani primores subodorati
fuiffent, inuisum libi hominem, apud fe tum
forte agencem, immiffo fatellicio comprehen-
dere, ac in quaeftionem poftea vocatum, tam-

quam hostem reipublicae Megyesini , publico
1534 in foro A. 1534. carnificis manu obcruncari

curauere: cuius caedis fama non in Tranflil.
uania modo, verum etiam in Hungaria in-
credibili cum plausu, et gratulatione accepta
fuit. Ipse Joannes , qui detestanda hominis
fibi formidandi cousilià et ex amicorum lite-
ris Constantinopoli ad fe datis intellexerat,
et vsu ipfo, quamquam sero admodum, di-
dicerat, tacite eam caedem apud animum su.
um probabat. Verum quia non ignorabat
Solimannum, qui totam Hungariae citra gra-
uioris belli incommoda fub iugum Ottoman-
nicum mittendae fpem, in Ludouici Gritti er-
ga se fide, ac dexteritate collocauerat, in-
exspectatum eum casum grauiter admodum la-
turum, neque hominis libi, imperioque fuo
tam necessarii necem inulram elfe paisurum,
in illius autores inquiri curauit: atque tum
ex quorundam suasu, vt Solimanno, quantum
sibi doleret Ludouici Gritti interitus, facto
ipfo declararet, Hieronymum Laskiam, cui
tot nominibus obstrictus erat, in fanguinarii
eius confilii Transiluanis suggesti suspicionem
vocatum, in carceres coniecit, ac Gritti ma.
nibus licare constituit , ratus tanti viri caede
placatum Solimanni animum, minime vlterius
in vindicta progrellurum ; verum re diligena

[ocr errors]
[ocr errors]

cius examinata , adeo luce meridiana clarius innocentiam fuam demonftrauit Laskius , ve Toannes rex eumdein omni fufpicione abfol. pere, liberumque dimittere cogeretur. Ce. terum injuriam hanc insigni cum ingratitu. dine coniunctam adeo acerbe tulit Laskius, vt cum quidem Kesmarkinum decedens, moerori aliquamdiu vacauerit, fubinde autem, quo Ioanni aegrius faceret, defertis eius partibus, Ferdinando adhaeserit (a). His curis vltra modum anxium Ioannis animum non mediocriter perculit inopinata Solimanni de

, qua in omnes Ludouici Gritti cae. dis autores, et conscios diligenter inquiri, eosdemque grauiflimis suppliciis aflici iuflit, fecus se propediem venturum, nulloque habito personarum difcrimine, vltionem fumturum effe comminatus. Quaestionem hanc fufeitare plena res erat periculi: quod praecipui quique ex Transilvaniae primoribus, et proceribus partim ipfi Grittum ad necem damnauerant, partim peractum iam suppli. cium calculo suo probauerant; vt adeo Ioanni vix tutum videretur, in tot illustres, poten. tesque viros , quorum fide ad eum diem re. gnauerat, violentas manus iniicere : quapro. pter ne tantae inuidiae , ac discrimini etiam caput suum obiiceret , importunam eam quaeftionem consulto in dies differebat, millisque Bizanciuin nunciis et facinus patratum exou.

nunciatio, qua

(a) Vide Istuánfi Hiftor. lib. XII. Bethlen lib. II.

Joannem Zermegh lib. II.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fare, et Solimanni animum placare fatagebat,
qua sua tergiuerfatione cum hunc paulo ve.
hementius irritatum , sibique vltra modum
offensum elle intellexiffet, quo fe ab eius vi
tutum, fecurumque aliquando praeftaret , in.
timain cum Ferdinando, et Carolo V. caefare
amicitiaw, armorumque focietatem ferio de.
mum inire couftituit, ea fpe ductus fore,
vt, fi Carolus V. paulo validiorem exerci.
tum fuppetias in Hungariam mitteret, ipse.
que huic suas vires coniungeret , Soliman.
nus non fine clade profligaretur. Illud quo-
que

ad optatislimum pacis negotium eo ina-
iore studio accelerandum Ioannem mouebat,
quod cum plurimi ex Hungaris sentire iam
inciperent, fe quidem ei tamquam regi fuo
subelle , illum autem Turcarum imperatori
feruire, Turcicae focietatis pertaesi, iam in
dies magno numero ad Ferdinandi partes de-

ficiebant. Poftquam igitur induciae anno 1535 1535. stabilitae sunt, de pace vtrinque agi

coepit : verum huic maximo erant obstaculo
Hungari , quod nulla ratione permittendum
putauerint , vt regnum Hungariae, quod ca-
men maxime vrgebat Ioannes, geminos in-
ter principes ex aequo diuideretur, ad quod
impediendum publica constitutione fanxerant,
ne, ordinibus regni inconsultis, pax ea pollet
concludi (a). Sic cum noua semper paci ob-
stacula opponi cerneret Toannes, totum illius
componendae negotium Caroli V. Caefaris

() Decreti Ferdinandi A. 1536, art. I.
9)

.

arbitrio , et aequanimitati reliquit: hoc itaque arbitro, vtriusque partis oratores Vacii primum , tum vero Posonii conuentuin habue. re: aderant ibi ex parte caefaris : Ioannes Leodiensis episcopus , et Leonardus Velfius Germanicarum Ferdinandi in Hungaria copia. rum dux: pro Ioanne vero: Frater Franci. scus de Frangepan Colocenfis vna et Agrienfis, Toannes Statilius Transsiluaniensis, frater Georgius Martinusius Varadinensis, Stepbanus Brodericus Vaciensis ancistices, et Stephanus Verbötzius cancellarius : illis Ferdinandus die XXV III. Octobris Viennae: his autem Ioannes Budae die XXX. Nouembris A. 1537. 1537 plenam agendi potestatem contulere (a).

S. IX.

Concordiae reges inter sancitae conditiones, Poftquam de praecipuis aemulos inter controuerfiis Posonii exeunte A. C. 1537. tranf. 153T actum fuiffet, Varadini demum pacis condi. tiones in XLII., capita digestae, ac XXIV. Februarii A. C. 1538. vtrinque fignatae sunt, 1538 (6) nos praecipua earum dabimus : Carolus V, Caefar, et Ferdinandus Ioannem Hungariae

(a) Wolfgangus de Bethlen lib. II. pag. 81, (6) Wolfgangus de Bethlen lib. II. pag. 81. Annal,

reg. Ilung.ad b. a.

« PreviousContinue »