Page images
PDF
EPUB

sem Poloniam, Maffouiam, Rufliam rubram, et partem Lituaniae in expeditionis, victoa riaeque praemium ceffurum. Ferdinandus III. de secretis Caroli Guftaui consiliis tempestiue edoctus, Rákotzium ab amplectendo Sue. cico foedere grauiflimis rationibus dehorta. tus fuit. Porta pariter Ottomannica, et a caefare, et a Ioanne Casimiro rogata, diserte vecuit, ne Polonis , quibuscum fibi tuoi pax effet , bellum inferre aufit. Ipfi denique Poloni, quo foedus hoc proh berent, per nuncios ad Rákotzium communi et regis, et reipublicae nomine miffos fidem dederunt, fe poft Ioannis Casimiri, heredis fpe omni destituti obitum, eius ex Sopbia Bihori fic liam Franciscum, electum iam Transliluaniae principem, modo Catholicam religionem amplecti velit, regen Poloniae creacuros,

fi is repudiato foedere Suecico, iusto cum exercitu adelle, laborantique reipublicae aduersus Carolum Gustauum opiculari in animum induceret. Verum cum Rákotzius re. gnum prae filio mallet , ampliflimasque prouincias fibi a Sueco promissas iis rerum temporumque rationibus breui temporis fpatio in ditionem suam redigendas nil ambigeret , honeftum vtili pofthabuit, sumptoque protectoris Polonorum nomine A. 1657. 1657 Poloniae regnum in quinquaginta millium armatorum comitatu hoftilem in modum in. ualit. Secundo vbiuis succelsu vsus, expugnata Cracouia , parceque Lituaniae fub iu- . gum miffa , Varlouiain vsque progreflus, priora foedera cum Carolo Guftauo renoua

[ocr errors]

fauris, quos

uit. Ac poftquam Dani Polonis opem laturi in Sueciam irruinpentes Carolum ad aras , et focos cuendos domum reuocarunt, poftquam caefareae copiae duce Hatzfeldio Ioanni Cafimiro suppetias venere, Poloni a Sueco li. berati vires omnes ad eiiciendum e regno Rákotzium conuertere ac reapfe ad eas breui fe redactum ille sensit anguftias, vt quo grauiter a se laefae nationis vim, furo. remque effugeret, et pacem, et receptum parum decoris nomini suo conditionibus mer. cari fit coactus; praeterquam enim quod che

in Polonia auare corralerat, reftitutis , ingentem pecuniae vim Polonis nu. merare debuerit, vná lidem dedit, le primo quoque tempore oratores in Poloniam millu. rum, qui de illatis regno iniuriis, regem regnique fenatores deprecarentur. Ad infelicitatis cumulum illud acceflit, quod cum .fui fecurus in Transsiluaniam rediret , per Tartaros ex infidiis obrutus, exercitu internecione propemoduw deleto, aegre ipfe cum paucis fuorum domum redierit, Hunc habuit exitum Georgii junioris Rákotzii in Poloniam expeditio, Transfiluanis sane quam fuDeftiffima , quod clade hac maiorem genci suae nuspiarr fuiffe illacam eorum annales meminerint : ex L. mille viris, quorum potior pars nobilibus constabat, vix decimam partem ad fuos, rediille ferunt. Neque domi poftea quieto elle licuit Rákotzio ; porta enim Octomannica illius inobedientia vltra modum irricata , feueris interea mandatis ad prouinciales mislis praeceperat, vt eo exautorato

[ocr errors]

alium fine mora principem legerent. Sic il. le, cum auaritia , ambitioneque abreptus pullo iure aliena inuasit, sua Lubinde amisit, vt vberius in rebus Leopoldi narraturi firmus (a).

tur, vel inde 2

S. VIII. Ferdinandi III. obitus, coniuges, et liberi; Priusquam haec euenirent, Ferdinandus III. die II. Aprilis A. 1657. animam creatori fuo 1687 reddidit, in caesareo apud PP. Capuccinos maufolaeo conditus. Rexit insigni cum re. ligionis, clementiae, prudentiae, ac cumprimis iustitiae laude Hungariam, ceterasque prouincias annis XX. Quam fibi rite con. Icius vltimum vitae momentum praeftolaren ftantibus fumma animi tranquillitate teftacus fit; Nil ab fe vnquam in rebus ad iuftitiam spean etantibus admiffum fuiffe, cuius illum poenitea Te poflit. Complura funt , quae aeternam optimi caesaris ad pofteros memoriam tuentur, praecipuum autem illud, quod tricen

(a) Haec copiofius videri possunt apud Ioannem de Bethlen in rerum Tranffin. hiftoria ab A. 1629. vfque A. 1663

[ocr errors]

nale Germaniae incendium reftinxerit : ad pietatis Marianae monumenta pertinet mos ille, quem instituerat , vt die VIII. Decembris augusti caefares, voto se ad tuendum, juxta Pauli V. et Gregorii XV. conftitutiones illibatum Deiparae virginis conceptum, in principe vrbis Viennenfis D. Stepbani badilica, propalam inter miffarum folennia obstringerent. Coniugio ter illigatus fuit , e prima coniuge Maria Anna Hispana genuis Ferdinandum IV. regem, Leopoldum l. caefarem , et Mariam Annam Philippo IV. Hi. spaniae regi nuptam. Ex secunda coniuge, Maria Leopoldina, Leopoldi archiducis Tyroli dominantis filia Carolum Iosephum archi. ducem, M. O. Teutonici magistrum , Pafla. vienfem &c. epifcopum. Ex tertia : Eleonora Mantuana: Eleonoram, primum Micha. eli Wisniouietzki Poloniae regi, hoc autem

Carolo Lotharingo, celeberrinio sui aeui belliduci traditàm; tum ve ro Marian Annam , Ioannis Wilbelmi palatipi Rheni confortem.

[ocr errors]

propere fublato

[ocr errors]

FERDINANDVS

IV.

REX XLV.

A. C. 1647.

guratus fuerit.

$. I. Properatus Ferdinandi IV. obitus. Etli Ferdinandus IV. numquam regni gubernacula capessiuerit, vel eo tamen nomi. ne regum in numero censendus eft, quod die XIV. Iunii A. 1647. folenni ritu inau. 1647

Obiit ex morbillis die X. Iulii A. 1654. Innocentis, criminisque ex- 1654 pertis animi documentum praebuit vox illa morientis: Eundum mibi eft ad nostrum dominum, et beatissimam matrem dominam noftram cum fide Catbolica. Ea perspicacis ingenii) excelfi , intrepidique animi, ac prudentiae in inuentute edidit specimina , vt eum omnes Caroli V. caefaris magnitudinem adaequaturum fuisse crediderinc. Properatam eius mortem nonnulli medicorum id tem,

[ocr errors]
« PreviousContinue »