Page images
PDF
EPUB

poris imperitiae tribuunt (w). Nos eam N«minis, cuncta fuo arbitrio moderanris, prouidentiae adfcribere malumus.

LEOPOLDVS M.

R E X XLVI,
A. C. 1657

S. I.

Leopoldini regni initia, Poft Ferdinandi III. obitum, sceptro potitus Leopoldus, futurae iam tum praelusit magni, tudini; profligato enim , ac ad pacem ine. undam adacto Carolo Guftauo Sueciae rege, Ioanni Casimiro Poloniam reftituit, quamuis pluribus iam tum mutilatam prouinciis; nominatim Prussiam a coronae Polonicae iurise dictione in perpetuum exemptam electorali domui Brandeburgicae cedere oportuit, ea folum adiecta lege, vt domus haec aeterno foedere Poloniş coniuncta, aduersum qyos. uis hoftes reipublicae fuppetias ferret: quae

(a) Vidé nofas ad Mehlenium pag. 223. lit, do

[ocr errors]

omnia per pacem Velauienfem A. 1658. sunt 1658 conclufa. Eodem anno Lcopoldus Francofor, tum profectus, imperii Romano. Germanici diadema fuscepit. In Hungaria ob prostra, tam dominantis in "Transliluania domus Rá. korzianae, quae facile turbas ciere poterat, potentiam, quieta fuere omuia, nifi quod praecipua quaedam fururorum regem incer et subditos diffidiorum femina non multo poft jaci coeperant ; quae quoniam illis, quae poftea, acciderunt,multum lucis affundunt,noftrum elfe putauimus,paucis iam nunc commemorare. Vbi primum Leopoldus' a negotiis imperii Germanici expeditum se sensit, quo ardentibus , Hungarorum votis fatisfaceret, copiția ad dieni XXI. Iulii A. 1659. Pofonium conuo. 1659 cauit, vt illic de animorum concordia, quiete domeftica , ac cum interna , tum externa securitate patriae procurapda in conimune deliberaretur, Ante cetera omnia folenne di. ploma, quo Leopoldus XVII, conditiones, ad quas obferuandas femet in jvauguratione fua obftrinxerat, complexus erat , propalam in comitiis promulgari, decretoque inferi pla. cuit(a), abhinc consultationes in quinrum vsque mensem protractae initium accepere, plurimae hic priuatorum hominum , ac fa. miliarum lites , et querimoniae ventilatae, terminataeque funt : nec pauca tamen ad politicum ciuitatis Hungaricae Gstema spectantia, maximis caefareae aulae ministrorum in.

(a) Leopoldi decreti I. art. I.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

1608 gratiis lunt dictata. Iam inde ab anni 1608.

comitiis, per quae regum autoritas non me.
diocriter constricta fuit, illud fibi omni co.
Datu efficiendum purauere Hungari, vt miles
exterus omnis, cum ob alias causas, tum ve.
ro quod eius licentia incolis' admodum gra-
uis, ac propemodum intolerabilis euaferat,
ex Hungaria eliminaretur , neque nisi diffi-
cilis belli tempore, ordinibus regni consen-
tientibus, induceretur: ex aduerfo autem to.
ta patriae aduersus quosuis hostes tuendae
gloria folius nacionalis Hungarici militis fi-
dei, er dextris crederetur; verum princi.
pes Auftriaci leditiofa Transliluanorum prin-
cipum molimina, et Turcarum potentiam veri-
ti,et ad suam, et ad regni securitatem plurimum
interesse exiftimarunt, vt legionariae copiąc
Germanicae justo semper numero in Hunga-

ria excubarent : quapropter etfi Ferdinandus 1655 III. cum alias , tum vero in comitiis A. 1655.

diserte cauerat, 'exteras copias caesareas tri-
ennii fpatio e regno emigraturas (a), pro-
milla 'nihilominus explere ad obitum vsque
diftulit ; sed neque Leopoldus turbatis iam
Turcarum factione vicinae Transsiluaniae re.
bus, tutum putauit, militis externi auxilia
regoum deftituere: praesertim quod vix fieri
poffe apparebat , vt tempeftas, quae Trans-
Gluanis incumbebat a Turcis, citra Hunga.
riae incendium poffit dislipari. Quamuis haec

1

(a) Ferdinandi III. decret. IV. art. 19.

aesaris confilia ad quietem, salutemque Hungariae directa erant , prohiberi tamen non potuit , quominus communi ordinum voluntate renouatis priorum comitiorum decretis exteri militis omnis incra triennium emigratio noua lege sanciretur (a). Ne autem aulae adminiftri fufficienten securitatem Hun. gariae deeffe, iure possent conqueri, decre. tum fuit, vt ftabilis miles nationalis fiue in praesidiis, fiue in confinjis diftributus, nouis nationalium pariter tironum supplementis per Hungariam, Croatiam, et Sclauoniam primo quoque tempore augeretur: in huius autem ftipendia, praeter cousueta tributa per regnum colligi folita , dimidia pars reddituum tricesimalium cederet. Porro cum ad Bohe. miae, ceterarumque ditionum Auftriacarum, ac ipfius adeo Romano-Germanici imperii falutem, et securitatem pertineret, vt Ot. tomanni quantocyus ex Hungaria , velut Chriftianitatis antemurali profligarentur, ne fubactis aliquando Hungaris, in ipfa Gernikniae viscera graffari inciperent, in id quoque consentire tum oportuit caesarem, vt Bohemia , ac imperii Germanici prouinciae, ftata pecunine subsidia quotannis in Hungariam transmitterent, pro nationalis militis ftipendiis deferuitura (b). Illud etiam cau. tum, ne militem hunc domefticum, fi forte caesari cum principibus Christianis bellum

[ocr errors]

(a) Leopoldi decreti I. art. 25. (6) Ibidem art. 2. et 9.

ellet, vllo vnquam tempore e statione fua euocari, ac ex Hungaria educi liceret , ne fic patria idoneo priuaretur auxilio(a). Quia vero Turcis iam in Transfiluania faeuienti. bus , nationalis miles confiniarius minore quam periculi magvitudo expofcebat, fucurus videbarur numero , ac, fi Turcae bellum in Hungariam transferrent , neceffarium erat, vt ad propulfandam tempeftatem cuncta do. mi in promptu essent, ordines regni fincera in patriam caritate ducti, tributi, quod di. cam appellant, loco, certum, ac determiDatum milirum numerum in biennium obtulere, cui ue sua deellent stipendia, a lingulis portis integris X. floreni, a dedititiis au. tem, feu dominatui Turcico obnoxiis V. flo. reni sunt decreti, ea lege, vt dimidiam huius fubfidji partem praelati, barones, ac nobiles è propria bursa, dimidiam coloni ipfi penderent (b). De annona quoque abunde prospectum fuit: vt nempe duo cubuli CalLouienses in fuperiore Hungaria, in inferiore autem sex mecretae Tyrnauienfes a fin. gulis portis ad destinata xonae promptuaria per biennium administrarentur (c). Quodfi autein bellum Turcicum interea erumperet,

voiuerli ordines fe fe ad insurrectionem in 1635 comitiis A. 16380 art, 88. desoriptam obftrin

(4) Ibidem art. 73:

) Ibidein srt 8. 6) Ibidein art. 6.

« PreviousContinue »